Spis publikacji

Spis publikacji (2018)

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo

PRACE ORYGINALNE

1. Walczyński S., Korol W. (2018) Near infra-red spectroscopy for assessing nutrients in feeding materials and mixtures. Carpathian Journal of Food Science and Technology, 10, 5: 66-75.

Dział Analityki Laboratoryjnej

PRACE ORYGINALNE

2. Bielecka G. (2018) Ocena wyników badań biegłości podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2017 z uwzględnieniem wymagań normy ISO 13528:2015. Pasze Przemysłowe, 27, 3: 15-21.
3. Bielecka G., Korol W. (2018) Wpływ przygotowania próbki mieszanki paszowej uzupełniającej MPU na wyniki badań składników analitycznych i dodatków paszowych. Pasze Przemysłowe, 27, 3: 39-42.
4. Bielecka G., Korol W. (2018) Ocena kompetencji laboratoriów w zakresie oznaczania azotanów (III) w paszach na podstawie badań biegłości. Pasze Przemysłowe, 1: 17-21.
5. Gąsior R., Kawęcka A., Wojtycza K., Sikora J., Odrzywolska A. (2018) The Volatile Compounds Composition of the Polish Carpathian Goat using HS-SPME-GC/MS – Chemometric Classification Based on Age. Krmiva: Review for animal feeding, production and feed technology, 60: 25-34, DOI: 10.33128/k.60.1.4.
6. Gąsior R., Wróblewski W. (2018) Doskonalenie metod oznaczania zawartości jodu w paszach i premiksach. Pasze Przemysłowe, 4: 3-10.
7. Gąsior R., Wróblewski W., Połtowicz K. (2018) Using Chemometrics and Near-Infrared Reflectance Spectroscopy for Discrimination of Poultry Meat and Prediction of Cholesterol Content. Krmiva: Review for animal feeding, production and feed technology, 60: 9-16, DOI: 10.33128/k.60.1.2.
8. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2018) Wyniki badań składu chemicznego i wartości pokarmowej otrąb pszennych i żytnich na cele paszowe. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 6: 38-41.
9. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2018) Ocena jakości handlowej pasz – wyniki wybranych badań monitoringowych i wyzwania. Pasze Przemysłowe, 27, 4: 80-86.
10. Korol W., Bielecka G., Walczyński S., Rubaj J. (2018) Nowe tolerancje dla składników analitycznych deklarowanych na etykiecie. Pasze Przemysłowe, 1: 2-6.
11. Rubaj J. (2018) Wyniki porównań międzylaboratoryjnych wybranych dodatków paszowych w paszach w latach 2012-2017. Pasze Przemysłowe, 27, 3: 52-56.
12. Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2018) Szacowanie niepewności pomiarów wybranych składników i dodatków paszowych w premiksach paszowych na podstawie wyników badań biegłości. Pasze Przemysłowe, 1: 7-11.
13. Rubaj J., Korol W. (2018) Trwałość witaminy A i E w zależności od czasu i warunków przechowywania próbek w laboratorium. Pasze Przemysłowe, 27, 3: 43-46.
14. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2018) Krajowe materiały paszowe wysokobiałkowe jako alternatywa dla soi GMO – ocena opłacalności. Pasze Przemysłowe, 27, 4: 87-90.
15. Walczyński S. (2018) Ocena zawartości fosforu całkowitego w roślinnych materiałach paszowych przewidywanych techniką spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni. Pasze Przemysłowe, 4: 91-96.
16. Walczyński S., Korol W. (2018) Badanie pozostałości opakowań i zanieczyszczeń szkodliwych w paszach. Pasze Przemysłowe, 1: 31-36.
17. Walczyński S., Korol W. (2018) Nowe podejście do oceny homogeniczności produktów paszowych. Pasze Przemysłowe, 3: 57-64.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

18. Majewska M., Bielecka G., Korol W., Rubaj J. (2018) Charakterystyka spektrofotometrycznej metody oznaczania inhibitorów trypsyny w produktach sojowych. Nauka i Przemysł metody spektroskopowe nowe wyzwania i możliwości Lublin 2018, ss. 454-457, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-945225-4-4.
19. Rubaj J., Korol W. (2018) Witaminy A i E w mieszankach paszowych uzupełniających - potwierdzenie tożsamości i zgodności z deklaracją. Pasze Przemysłowe, 27, 3: 47-51.
20. Wójcik G., Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2018) Oznaczanie witaminy K3 (menadion) w paszach metodą HPLC. Nauka i Przemysł metody spektroskopowe nowe wyzwania i możliwości Lublin 2018, ss. 451-453, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-945225-4-4.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

21. Bielecka G., Korol W., Rubaj J. (2018) Assessing metabolisable energy in dog and cat food. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 28-29 czerwca 2018, Kraków, Polska, XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, ss. 114-115, UR Kraków.
22. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2018) The influence of guar meal and mannanase on performance of broiler chickens. 25th International Conference Krmiva, 6-8 June, 2018, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts Krmiva 2018, p. 62, Krmiva.
23. Gąsior R. (2018) Substancje zapachowe i ich rola w ocenie jakości żywności. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, ss. 11-17, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
24. Gąsior R., Kawęcka A., Wojtycza K., Sikora J., Odrzywolska A. (2018) Volatile aroma compounds in meat from Carpathian goat using safe-GC/MC and GC/O. V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - MEAT IN TECHNOLOGY, 27-29 June, 2018, Poznań - Tarnowo Podgórne, Polska, MEAT IN TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION, pp. 30-32, UP Poznań.
25. Gąsior R., Kawęcka A., Wojtycza K., Sikora J., Odrzywolska A. (2018) The meat quality of the polish carpathian goats based on volatile compounds analysis by HS-SPME-GC/MS. 25th International Conference Krmiva, 6-8 June, 2018, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts Krmiva 2018, pp. 18-19, Krmiva.
26. Gąsior R., Wróblewski W. (2018) Using chemometrics and near-infrared reflectance spectroscopy for discrimination of poultry meat and prediction of cholesterol content. 25th International Conference Krmiva, 6-8 June, 2018, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts Krmiva 2018, pp. 74-75, Krmiva.
27. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2018) Using proficiency testing results for calculation uncertainty measurements in feed analysis for official control. 25th International Conference Krmiva, 6-8 June, 2018, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts Krmiva 2018, p. 7, Krmiva.
28. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2018) Ocena zagrożeń ze strony substancji niepożądanych i szkodliwych w produktach ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe. XXXIX Konferencja w Krynicy Morskiej, 23-26 maja 2018, Krynica Morska, Polska, XXXIX Konferencja "Jakość zbóż i przetworów zbożowych a potrzeby rynku", ss. 58-61, Wydawnictwo Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, ISBN 978-83-948115-1-8.
29. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2018) Szacowanie niepewności wyników badań pasz na podstawie wieloletnich porównań międzylaboratoryjnych. XXIV Sympozjum Analityczne "Analityka chemiczna w świetle znowelizowanej normy 17025", 14-16 maja 2018, Ślesin k/Konina, Polska, Materiały z konferencji XXIV Sympozjum Analityczne "Analityka chemiczna w świetle znowelizowanej normy 17025", s. 13, MS Spektrum.
30. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2018) Analiza danych z PT/ILC w świetle wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 na przykładzie badań pasz. Analiza danych w laboratorium, ss. 17-25, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, ISBN 978-83-945199-1-9.
31. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2018) Feed additives used for animal feeding in organic farming - current status. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 28-29 czerwca 2018, Kraków, Polska, XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, ss. 164-165, UR Kraków.
32. Nieściór H., Korol W., Hryniewicka K., Marek D. (2018) Ocena stopnia chelatowania żelaza (II) w chelacie aminokwasowym metodą FTIR. XXIV Sympozjum Analityczne "Analityka chemiczna w świetle znowelizowanej normy 17025", 14-16 maja 2018, Ślesin k/Konina, Polska, Materiały z konferencji XXIV Sympozjum Analityczne "Analityka chemiczna w świetle znowelizowanej normy 17025", s. 20, MS Spektrum.
33. Pluta-Kubica A., Gąsior R., Wojtycza K., Bączkowicz M., Józefek A., Domagała J. (2018) Porównanie profile związków lotnych serów typu Camembert o standardowej I obniżonej zawartości tłuszczu. XXIII Konferencja Naukowa z cyklu Żywność XXI wieku – Żywność a składniki bioaktywne, 24-25 września 2018, Kraków, Polska, XXIII Konferencja Naukowa z cyklu Żywność XXI wieku – Żywność a składniki bioaktywne., s. 23, Odział Małopolski POlskiego Towarzystwa Technologów Żywności, ISBN 978-83-946796-3-7.
34. Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2018) Validation of determining organic acids in silages, using IC-LC ION chromatography and study results. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 28-29 czerwca 2018, Kraków, Polska, XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, ss. 99-100, UR Kraków.
35. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2018) Adulteration of protein feed materials with non-protein nitrogen. 25th International Conference Krmiva, 6-8 June, 2018, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts Krmiva 2018, p. 15, Krmiva.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

36. Bielecka G. (2018) Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru w zakresie badania podstawowych składników pokarmowych na podstawie wyników „PT Pasze 2017”. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 99.
37. Bielecka G. (2018) Ocena wyników badań biegłości „PT Mineral 2017” laboratoriów urzędowego nadzoru w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 100.
38. Bielecka G., Korol W. (2018) Jakość mączek zwierzęcych na podstawie badań strawności białka in vitro. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 101.
39. Bielecka G., Korol W. (2018) Ocena szacowania energii brutto materiałów paszowych na podstawie równania regresji. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 102.
40. Bielecka G., Korol W. (2018) Wpływ przygotowania próbek MPU na wyniki badań składników mineralnych. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 106.
41. Gąsior R. (2018) Doskonalenie metod oznaczania zawartości jodu w paszach i premiksach. Pasze Przemysłowe, 2: 60-63.
42. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2018) Ocena jakości handlowej pasz – wyniki badań monitoringowych i wyzwania. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 4: 80-86.
43. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2018) Tolerancje analityczne wybranych parametrów jakości handlowej pasz oszacowane na podstawie badań biegłości. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 18-20.
44. Nowacka A., Korol W., Gnusowski B., Hołodyńska-Kulas A., Rubaj J., Bielecka G. (2018) Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 46-49.
45. Rubaj J. (2018) Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru w zakresie badania witamin A, D i E w paszach „ILC Witaminy 2017”. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 104.
46. Rubaj J. (2018) Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru w zakresie badania aminokwasów w paszach „ILC Aminokwasy 2017”-. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 105.
47. Rubaj J., Korol W. (2018) Trwałość witaminy A i E w zależności od czasu i warunków przechowywania w laboratorium. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 107.
48. Rubaj J., Korol W. (2018) Witaminy A i E w premiksach i MPU - potwierdzenie tożsamości i zgodności z deklaracją. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 103.
49. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2018) Krajowe materiały paszowe wysokobiałkowe jako alternatywa dla soi GMO – ocena opłacalności. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 55-57.
50. Walczyński S. (2018) Ocena porównań międzylaboratoryjnych w zkresie pozostałości opakowań i zanieczyszczeń szkodliwych w paszach. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 95.
51. Walczyński S. (2018) Wyniki badania biegłości w zakresie homogeniczności (PT Homo 2017). XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 96.
52. Walczyński S. (2018) Miarodajność przewidywania techniką NIRS podstawowych składników pokarmowych w paszach w świetle PT BIPEA. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 97.
53. Walczyński S. (2018) Sprawdzenie kalibracji aparatu InfraXact w przewidywaniu fosforu całkowitego w roślinnych materiałach paszowych. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 98.
54. Walczyński S. (2018) The applicability of NIRS technique to predict the content of total phosphorus in plant feed materials. 25th International Conference Krmiva, 6-8 June, 2018, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts Krmiva 2018, p. 55, Krmiva.
55. Walczyński S. (2018) Technika bliskiej podczerwieni w ocenie składników odżywczych materiałów i mieszanek paszowych. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego, 4-7 września 2018, Ustronie Morskie, Polska, XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego, s. 92, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-494-5.
56. Walczyński S., Korol W. (2018) Nowe podejście do oceny homogeniczności produktów paszowych. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 49-50.
57. Wróblewski W., Gąsior R., Walczyński S. (2018) Kalibracja metody NIRS na zawartość wybranych składników pokarmowych w mączkach guar. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz", 13-14 czerwca 2018, Puławy, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 64-65.

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

58. Chaber R., Gurgul A., Wróbel G., Tomoń A., Paszek S., Potocka N., Haus O., Lejman M., Łach K., Szmatoła T., Jasielczuk I., Rybka B., Ryczan-Krawczyk R., Stąpor S., Ciebiera K., Arthur C., Zawlik I. (2018) The distinguishable DNA whole genome methylation profile of 2 cases of pediatric precursor B acute lymphoblastic leukaemia (BCP ALL) with prodromal, preleukemic phase A case report. Medicine, 97, 42: 1-9, DOI: 10.1097/MD.0000000000012763.
59. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Zubrzycki I. (2018) Comparative Chromosomal Localization of Small Heat Shock Protein Genes (Hspb) Involved in Prion Diseases Development of Domestic Bovids. International Journal of Veterinary and Animal Medicine, 1, 3: 1-5, DOI: 10.31021/ijvam.20181112.
60. Fornal A., Radko A., Nogaj J., Zielińska-Darecka K., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2018) The Malopolski Horse Stallions: Genetic Diversity Estimated on the Basis of Microsatellite DNA and Class I Markers. Folia Biologica-Krakow, 66, 2: 83-87, DOI: 10.3409/fb_66-2.09.
61. Gurgul A., Jasielczuk I., Ropka-Molik K., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Szyndler-Nędza M., Bugno-Poniewierska M., Blicharski T., Szulc K., Skrzypczak E., Krupiński J. (2018) A genome-wide detection of selection signatures in conserved and commercial pig breeds maintained in Poland. BMC Genetics, 19, 95: 1-17, DOI: 10.1186/s12863-018-0681-0.
62. Gurgul A., Pawlina-Tyszko K., Bugno-Poniewierska M., Szmatoła T., Jasielczuk I., Dobosz S., Ocalewicz K. (2018) Transcriptome Analysis of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Eggs Subjected to the High Hydrostatic Pressure Treatment. International Journal of Genomics, 2018: 1-7, DOI: 10.1155/2018/5197126.
63. Gurgul A., Romanek J., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Opiela J. (2018) Evaluation of changes arising in the pig mesenchymal stromal cells transcriptome following cryopreservation and Trichostatin A treatment. Plos One, 13, 2: 1-13, DOI: 10.1371/journal.pone.0192147. eCollection 2018.
64. Hołda K., Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Głogowski R. (2018) Qualitative and quantitative detection of chicken deoxyribonucleic acid (DNA) in dry dog foods. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 102: 37-42, DOI: 10.1111/jpn.12887.
65. Jaglarz A., Gurgul A., Leigh W., Costa J., Thompson K. (2018) Complete Genome Sequences of Three Streptococcus agalactiae Serotype Ia Isolates Obtained from Disease Outbreaks in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Genome Announcements, 6: e01432-17., 1: 1-11, DOI: 10.1128/genomeA.01432-17.
66. Jaglarz A., Gurgul A., Leigh W., Costa J., Thompson K. (2018) Complete Genome Sequences of Three Fish-Associated Streptococcus agalactiae Isolates. Genome Announcements, 6, 6:e00025-18: 1-2, DOI: 10.1128/genomeA.00025-18.
67. Lewińska A., Adamczyk-Grochala J., Kwasniewicz E., Deregowska A., Semik E., Ząbek T., Wnuk M. (2018) Reduced levels of methyltransferase DNMT2 sensitize human fibroblasts to oxidative stress and DNA damage that is accompanied by changes in proliferation-related miRNA expression. Redox biology, 14: 20-34, DOI: 10.1016/j.redox.2017.08.012.
68. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2018) Zastosowanie metody rekomendowanej przez EURL-AP do wykrywania DNA przeżuwaczy w paszy i mięsie. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 1: 19-24.
69. Oczkowicz M., Szmatoła T., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2018) Variant calling from RNA-seq data of the brain transcriptome of pigs and its application for allele-specific expression and imprinting analysis. GENE, 641: 367-375, DOI: 10.1016/j.gene.2017.10.076.
70. Oczkowicz M., Szmatoła T., Świątkiewicz M., Pawlina-Tyszko K., Gurgul A., Ząbek T. (2018) Corn dried distillers grains with solubles (cDDGS) in the diet of pigs change the expression of adipose genes that are potential therapeutic targets in metabolic and cardiovascular diseases. BMC Genomics, 19, 864: 1-14, DOI: 10.1186/s12864-018-5265-x.
71. Piórkowska K., Żukowski K., Połtowicz K., Nowak J., Wojtysiak D., Derebecka N., Wesoły J., Ropka-Molik K. (2018) Transcriptomic Changes in Broiler Chicken Hypothalamus during Growth and Development. International Journal of Genomics, 6049469: 1-10, DOI: 10.1155/2018/6049469.
72. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Tyra M. (2018) Deep sequencing of a QTL-rich region spanning 128-136Mbp of pig chromosome 15. GENE, 647: 268-275, DOI: 10.1016/j.gene.2018.01.045.
73. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Tyra M. (2018) Detection of genetic variants between different Polish Landrace and Puławska pigs by means of RNA-seq analysis. Animal Genetics, 49, 3: 215-225, DOI: 10.1111/age.12654.
74. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Tyra M., Gurgul A. (2018) A comprehensive transcriptome analysis of skeletal muscles in two Polish pig breeds differing in fat and meat quality traits. Genetics and Molecular Biology, 41, 1: 125-136, DOI: 10.1590/1678-4685-GMB-2016-0101.
75. Radko A., Rubiś D., Szumiec A. (2018) Analysis of microsatellite DNA polymorphism in the Tatra Shepherd Dog. Journal of Applied Animal Research, 46, 1: 254-256, DOI: 10.1080/09712119.2017.1292912.
76. Radko A., Szumiec A., Koseniuk A., Rubiś D., Bugno-Poniewierska M. (2018) Application of 12 STR markers for the evaluation of genetic variation in sheep. 42nd ICAR Conference. Auckland, NZ, 10-11 February, 2018, Auckland, Nowa Zelandia, ICAR Technical Series #23. Cooperation, Networking and Global Interactions in the Animal Production Sector. Proceedings of the 42nd ICAR Conference. Auckland, NZ, 23: 141-145.
77. Ropka-Molik K., Bereta A., Żukowski K., Tyra M., Piórkowska K., Żak G., Oczkowicz M. (2018) Screening for candidate genes related with histological microstructure, meat quality and carcass characteristic in pig based on RNA-seq data. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 31, 10: 1565-1574, DOI: 10.5713/ajas.17.0714.
78. Ropka-Molik K., Pawlina-Tyszko K., Żukowski K., Piórkowska K., Żak G., Gurgul A., Derebecka N., Wesoły J. (2018) Examining the Genetic Background of Porcine Muscle Growth and Development Based on Transcriptome and miRNAome Data. International Journal of Molecular Sciences, 19, 4: 2-22, DOI: 10.3390/ijms19041208.
79. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Piórkowska K., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2018) Molecular characterization of the apoptosis-related SH3RF1 and SH3RF2 genes and their association with exercise performance in Arabian horses. BMC Veterinary Research, 14, 237: 1-7, DOI: 10.1186/s12917-018-1567-0.
80. Semik-Gurgul E., Ząbek T., Fornal A., Gurgul A., Pawlina-Tyszko K., Klukowska-Rötzler J., Bugno-Poniewierska M. (2018) Analysis of the Methylation Status of CpG Sites Within Cancer-Related Genes in Equine Sarcoids. Annals of Animal Science, 18, 4: 907-918, DOI: 10.2478/aoas-2018-0033.
81. Semik-Gurgul E., Ząbek T., Fornal A., Wnuk M., Pawlina-Tyszko K., Gurgul A., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2018) DNA methylation patterns of the S100A14, POU2F3 and SFN genes in equine sarcoid tissues. Research in Veterinary Science, 119: 302-307, DOI: 10.1016/j.rvsc.2018.07.006.
82. Semik-Gurgul E., Ząbek T., Gurgul A., Fornal A., Szmatoła T., Pawlina-Tyszko K., Wnuk M., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2018) Comparative analysis of DNA methylation patterns of equine sarcoid and healthy skin samples. Veterinary and Comparative Oncology, 16, 1: 37-46, DOI: 10.1111/vco.12308.
83. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2018) Transcriptomic hallmarks of bone remodelling revealed by RNA-Seq profiling in blood of Arabian horses during racing training regime. GENE, 676, 15: 256-262, DOI: 10.1016/j.gene.2018.07.040.
84. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Zagrajczuk A., Piórkowska K., Szmatoła T., Łuszczyński J., Bugno-Poniewierska M. (2018) Genetic variability in equine GDF9 and BMP15 genes in Arabian and Thoroughbred mares. Annals of Animal Science, 18, 1: 39-52, DOI: 10.1515/aoas-2017-0035.
85. Stuczyńska A., Piórkowska K., Tyra M., Żukowski K. (2018) The effect of QTL-rich region polymorphisms identified by targeted DNA-seq on pig production traits. Molecular Biology Reports, 45, 3: 361-371, DOI: 10.1007/s11033-018-4170-3.
86. Szumiec A., Radko A., Koseniuk A., Rubiś D., Bugno-Poniewierska M. (2018) Application of 11 STR markers for the evaluation of genetic variation in sheep. ICAR Technical Series #23. Cooperation, Networking and Global Interactions in the Animal Production Sector. Proceedings of the 42nd ICAR Conference. Auckland, NZ, pp. 141-145.

PRACE PRZEGLĄDOWE

87. Bugno-Poniewierska M., Wojtaszek M., Kowalska K. (2018) Chromosomowe przyczyny niepłodności koni. Hodowca i Jeździec, 56, 1: 139-141.
88. Koseniuk A., Ropka-Molik K., Rubiś D., Smołucha G. (2018) Genetic background of coat colour in sheep. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 61, 2: 173-178, DOI: 10.5194/aab-61-173-2018.
89. Semik-Gurgul E. (2018) Charakterystyka Sarkoidów końskich. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 79-84.
90. Warzecha J., Fornal A., Oczkowicz M., Bugno-Poniewierska M. (2018) A molecular characteristic of the Anatidae mitochondrial control region – a review. Annals of Animal Science, 18, 1: 3-15, DOI: 10.1515/aoas-2017-0016.

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH MATERIAŁACH Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH, UWZGLĘDNIONYCH W BAZIE WEB OF SCIENCE

91. Kozubska-Sobocińska A., Smołucha G., Danielak-Czech B. (2018) Early cytomolecular diagnostics of the Holstein-Friesian breed heifers from heterosexual multiple pregnancies. 23rd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics (23 ICACG) June 9–12, 2018, Saint-Petersburg, Russia, 9-12 June, 2018, Saint-Petersburg, Rosja, Comparative Cytogenetics, 12, 3: 32.
92. Łukasik K., Gurgul A., Szmatoła T., Bacławska A., Jalali B.M., Bugno-Poniewierska M., Skarżyński D.J. (2018) Transcriptome analysis of changes caused by presence of Chronic Degenerative Endometritis in the mares corpus luteum. XIIth International Symposium on Equine Reproduction, 22-28 July, 2018, Cambridge, United Kingdom, Journal of Equine Veterinary Science, 66: 141, DOI: 10.1016/j.jevs.2018.05.180.
93. Smołucha G., Kozubska-Sobocińska A., Koseniuk A., Lisowski M., Grajewski B., Zubrzycki I. (2018) Identification of SNP polymorphism in the growth hormone and myostatin genes of the two Polish geese breeds. 23rd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics (23 ICACG) June 9–12, 2018, Saint-Petersburg, Russia, 9-12 June, 2018, Saint-Petersburg, Rosja, Comparative Cytogenetics, 12, 3: 23.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

94. Bugno-Poniewierska M., Kij B., Witarski W., Wojtaszek M., Radko A., Podbielska A., Szczerbal I., Murphy W.J. (2018) Płodny samiec kota szylkretowego: cytogenetyczna i molekularna analiza przypadku. XIV Kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek", 13-14 października 2018, Wrocław, Polska, Materiały z kongresu "Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodnośc, ciąża, noworodek", s. 113, UP Wrocław.
95. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A., Kowalska K. (2018) Zmienność genetyczna wybranych ras koni na podstawie markerów SNP. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 114, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
96. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Bugno-Poniewierska M. (2018) Testy molekularne identyfikujące nosicieli mutacji SCID oraz CA w polskiej populacji koni. Forum hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego, 6-7 września 2018, Poznań, Polska, Forum hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego, Poznań 2018, s. 44, Zakład Graficzny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
97. Fornal A., Radko A., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2018) Application of microsatellite additional panel in horse parentage verification. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 95, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
98. Gurgul A. (2018) The application of population genomics methods for identification of genetic background of functional and production traits. ANIMAL GENETICS and GENOMICS, 2-4 July, 2018, Olsztyn, Polska, Book of abstracts ANIMAL GENETICS and GENOMICS, pp. 13-14, University of Warmia nad Mazury in Olsztyn; Polish Society of Genomics (Olsztyn Division).
99. Gurgul A., Jasielczuk I., Ropka-Molik K., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Szyndler-Nędza M., Bugno-Poniewierska M., Blicharski T., Szulc K., Skrzypczak E. (2018) Detection of selection signatures in selected pig breeds using extended haplotype homozygosity test. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 601, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
100. Koseniuk A., Smołucha G., Radko A., Rubiś D., Szumiec A., Ropka-Molik K. (2018) Wyniki międzynarodowego testu biegłości w genotypowaniu markerów STR świn - ISAG 2016-2017. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, ss. 93-94, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
101. Koseniuk A., Smołucha G., Rubiś D., Radko A. (2018) Polimorfizm genu MC1R w polskiej populacji świń i dzików. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, ss. 95-96, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
102. Kyselova J., Solcova K., Gurgul A., Jasielczuk I., Matlova V., Kott T., Sakowski T. (2018) Investigation of genetic diversity of indigenous cattle populations in Czech Republic: Preliminary study. ANIMAL GENETICS and GENOMICS, 2-4 July, 2018, Olsztyn, Polska, Book of abstracts ANIMAL GENETICS and GENOMICS, pp. 51-52, University of Warmia nad Mazury in Olsztyn; Polish Society of Genomics (Olsztyn Division).
103. Łukasik K., Gurgul A., Szmatoła T., Bacławska A., Szóstek-Mioduchowska A.Z., Bugno-Poniewierska M., Skarżyński D.J. (2018) Comparison of transcriptome profile in cyclic and pregnant mares corpus luteum. ANIMAL GENETICS and GENOMICS, 2-4 July, 2018, Olsztyn, Polska, Book of abstracts ANIMAL GENETICS and GENOMICS, pp. 95-96, University of Warmia nad Mazury in Olsztyn; Polish Society of Genomics (Olsztyn Division).
104. Natonek-Wiśniewska M. (2018) Determination of ruminant DNA in products for animal nutrition. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 111, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
105. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2018) Methods for discrimination of animal and plant DNA based on PCR. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 112, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
106. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2018) Quantitative and qualitative determination of DNA from mealworm beetle (Tenebrio molitor). Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 110, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
107. Ocalewicz K., Gurgul A., Pawlina-Tyszko K., Jagiełło K., Polonis M., Szmatoła T., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M. (2018) Androgenetic development in fish - radiation-induced alterations in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs. International Symposium of Genetics in Aquaculture, 15-20 lipca 2018, Cairns, Australia, Book of Abstracts ISGA, s. 2, James Cook University.
108. Ocalewicz K., Pawlina-Tyszko K., Gurgul A., Szmatoła T., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M., Dobosz S. (2018) Profiles of miRNAs and their isomiRs in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs exposed to X-rays for the androgenetic purpose. BIO 2018 Congress, University of Gdansk, 18-21 September, 2018, Gdańsk, Poland, Acta Biochimica Polonica, 65, Suppl.2: 158.
109. Oczkowicz M., Świątkiewicz M., Szmatoła T. (2018) Functional analysis of differentially expressed genes after feeding pigs with different types of fat and amounts of cDDGS. ANIMAL GENETICS and GENOMICS, 2-4 lipca 2018, Olsztyn, Polska, Book of abstracts ANIMAL GENETICS and GENOMICS, ss. 78-79, University of Warmia nad Mazury in Olsztyn; Polish Society of Genomics (Olsztyn Division).
110. Oczkowicz M., Świątkiewicz M., Szmatoła T. (2018) Differentially expressed genes (DEGs) in the backfat of pigs fed with different fats. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 224, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
111. Oczkowicz M., Świątkiewicz M., Szmatoła T. (2018) Differentially expressed genes (DEGs) in the backfat of pigs fed with cDDGS. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 222, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
112. Pawlina-Tyszko K., Gurgul A., Szmatoła T., Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Bugno-Poniewierska M. (2018) miRNAome profile of pig brain tissue. ANIMAL GENETICS and GENOMICS, 2-4 July, 2018, Olsztyn, Polska, Book of abstracts ANIMAL GENETICS and GENOMICS, pp. 97-98, University of Warmia nad Mazury in Olsztyn; Polish Society of Genomics (Olsztyn Division).
113. Pawlina-Tyszko K., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Gurgul A., Piórkowska K., Żak G. (2018) Analiza profilu ekspresji mikro RNA a tkanki miesniowej świni w aspekcie rozwoju i wzrostu mięsni. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, ss. 127-129, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
114. Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Gurgul A., Oczkowicz M., Bugno-Poniewierska M. (2018) Application of the targeted sequencing approach to reveal SNP repertoire in porcine microRNA genes. ANIMAL GENETICS and GENOMICS, 2-4 July, 2018, Olsztyn, Polska, Book of abstracts ANIMAL GENETICS and GENOMICS, pp. 19-20, University of Warmia nad Mazury in Olsztyn; Polish Society of Genomics (Olsztyn Division).
115. Piestrzyńska-Kajtoch A., Kawęcka A., Smołucha G. (2018) Genetyczna wrażliwość na trzęsawkę owiec ras zachowawczych. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 166, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
116. Piestrzyńska-Kajtoch A., Polak M.P., Smołucha G., Żmudziński J.F. (2018) Polimorfizm genu PRNP u owiec ze zdiagnozowaną atypową trzęsawką. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 167, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
117. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Tyra M., Żukowski K., Gurgul A. (2018) Pituitary transcriptomic changes dependent on feed conversion in pigs. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 357, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
118. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Tyra M., Żukowski K., Gurgul A. (2018) Identification of genes related with carcass fatness in pigs based on RNA-seq results. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 358, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
119. Piórkowska K., Stuczyńska A., Tyra M., Żukowski K. (2018) The evaluation of PECR, FN1, PNKD and PLCD4 mutation effects on pig traits. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 607, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
120. Podstawski P., Ropka-Molik K., Witarski W. (2018) Cell motility and invasiveness traits analyses in equine fibroblast and sarcoid cells. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 109, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
121. Podstawski P., Ropka-Molik K., Witarski W., Bugno-Poniewierska M. (2018) The expression of CORO1B, MMP2, PXN and VIM genes in equine sarcoid and fibroblast cells depending on culture conditions. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 108, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
122. Radko A., Podbielska A., Miszczak M. (2018) Comparison of the effectiveness of 18 STR and 21 STR panels for forensic DNA analysis of canine. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 193, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
123. Radko A., Rubiś D., Szumiec A., Smołucha G., Koseniuk A. (2018) Population studies of STR markers for parentage control in cattle. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 33, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
124. Radko A., Szumiec A., Koseniuk A., Rubiś D. (2018) DNA analysis of microsatellite DNA polymorphism in 3 Polish sheep breeds. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 84, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
125. Ropka-Molik K., Musiał K., Stefaniuk-Szmukier M., Piórkowska K., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2018) The expression pattern of ACTN3 gene during training regimen in Arabian horses. ANIMAL GENETICS and GENOMICS, 2-4 lipca 2018, Olsztyn, Polska, Book of abstracts ANIMAL GENETICS and GENOMICS, s. 106, University of Warmia nad Mazury in Olsztyn; Polish Society of Genomics (Olsztyn Division).
126. Ropka-Molik K., Musiał K., Stefaniuk-Szmukier M., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2018) Identification of polymorphisms within ACTN3 locus in Equus caballus. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 667, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
127. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Piórkowska K., Bugno-Poniewierska M. (2018) Major and candidate genes as a genetic markers in horses’ selection. ANIMAL GENETICS and GENOMICS, 2-4 lipca 2018, Olsztyn, Polska, Book of abstracts ANIMAL GENETICS and GENOMICS, s. 25, University of Warmia nad Mazury in Olsztyn; Polish Society of Genomics (Olsztyn Division).
128. Rubiś D., Gurgul A., Jasielczuk I., Radko A., Bugno-Poniewierska M. (2018) Badania biegłości w oznaczaniu SNP wykorzystywanych w kontroli rodowodów bydła. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 173, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
129. Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2018) Analiza genów markerowych warunkujących wysoką plenność u owiec. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 170, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
130. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Bugno-Poniewierska M. (2018) The expression profile of VAV3 gene in whole blood of Arabian horses during competing at race track. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 667, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
131. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Żukowski K., Piórkowska K., Bugno-Poniewierska M. (2018) Regulation of Transposable Elements by exercise induced stres in racing Arabian horses during race track performance reveal by RNA-seq. 12th Dorothy Russel Havemeyer International Horse Genome Workshop, 12-15 września 2018, Pavia, Italy, 12th DRH International Horse Genome Workshop, s. 61, Dorothy Russel Foundation.
132. Stuczyńska A., Piórkowska K., Tyra M., Żukowski K. (2018) Ocena wpływu mutacji w genach PECR, FN1, PNKD i PLCD4 zidentyfikowanych z wykorzystaniem metody TEDNA-seq na cechy produkcyjne świń. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, s. 158, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
133. Szóstek-Mioduchowska A.Z., Łukasik K., Bacławska A., Gurgul A., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M., Skarżyński D.J. (2018) Transcriptome analysis of endometrial changes in the course of equine endometrosis. ANIMAL GENETICS and GENOMICS, 2-4 July, 2018, Olsztyn, Polska, Book of abstracts ANIMAL GENETICS and GENOMICS, pp. 84-85, University of Warmia nad Mazury in Olsztyn; Polish Society of Genomics (Olsztyn Division).
134. Wojtaszek M., Bugno-Poniewierska M., Kowalska K., Witarski W. (2018) Diagnostyka aberracji kariotypu młodych koni w Polsce - wstępne wyniki badań przesiewowych. Forum hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego, Poznań 2018, ss. 66-67, Zakład Graficzny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
135. Woźniak-Męch K., Korpal A., Zagrobelny D., Ropka-Molik K., Terman A. (2018) Analiza strukturalna eksonu 7 genu heksokinazy 2 (HK2) świni domowej. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, s. 181, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

136. Oczkowicz M., Pawlina-Tyszko K., Świątkiewicz M., Witarski W. (2018) Zmiany w ekspresji miRNA w słoninie świń pod wpływem żywienia różnymi rodzajami tłuszczu. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, s. 123, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji

PRACE ORYGINALNE

137. Hryhorowicz M., Zeyland J., Nowak-Terpiłowska A., Jura J., Juzwa W., Słomski R., Bocianowski J., Smorąg Z., Woźniak A., Lipiński D. (2018) Characterization of three generations of transgenic pigs expressing the HLA-E gene. Annals of Animal Science, 18, 4: 919-935, DOI: 10.2478/aoas-2018-0034.
138. Mataczyńska D., Sypniewski D., Gałka S., Sołtysik D., Loch T., Nowak E., Smorąg Z., Bednarek I. (2018) Analysis of swine leukocyte antigen class I gene profiles and porcine endogenous retrovirus viremia level in a transgenic porcine herd inbred for xenotransplantation research. Journal of Veterinary Science, 19, 3: 384-392, DOI: 10.4142/jvs.2018.19.3.384.
139. Migdał Ł., Kozioł K., Pałka S., Migdał W., Ząbek T., Otwinowska-Mindur A., Migdał A., Kmiecik M., Maj D., Bieniek J. (2018) Mutations in Leptin (LEP) Gene Are Associated with Carcass and Meat Quality Traits in Crossbreed Rabbits. Animal Biotechnology, 29, 2: 153-159, DOI: 10.1080/10495398.2017.1347881.
140. Opiela J., Bülbül B., Romanek J. (2018) Varied approach of using MSC for bovine embryo development in different culture systems. Animal Biotechnology, 29: 1-8, DOI: 10.1080/10495398.2018.1448224.
141. Romanek J., Opiela J., Lipiński D., Smorąg Z. (2018) Effect of High Hydrostatic Pressure Applied Before Cryopreservation on the Survival Rate and Quality of Porcine Mesenchymal Stem Cells After Thawing. Animal Biotechnology, 29, 4: 283-292, DOI: 10.1080/10495398.2017.1381106.
142. Romanek J., Opiela J., Smorąg Z. (2018) The impact of high hydrostatic pressure (40 MPa and 60 MPa) on the apoptosis rates and functional activity of cryopreserved porcine mesenchymal stem cells. Annals of Animal Science, 18, 1: 69-85, DOI: 10.1515/aoas-2017-0027.
143. Samiec M., Skrzyszowska M. (2018) Intrinsic and extrinsic molecular determinants or modulators for epigenetic remodeling and reprogramming of somatic cell-derived genome in mammalian nuclear-transferred oocytes and resultant embryos. Polish Journal of Veterinary Sciences, 21, 1: 217-227, DOI: 10.24425/119040.
144. Wiater J., Niedziela M., Posmysz A., Wartalski K., Gajda B., Smorąg Z., Rajfur Z., Karasiński J. (2018) Identification of perivascular and stromal mesenchymal stem/progenitor cells in porcine endometrium. Reproduction in Domestic Animals, 53, 2: 1-11, DOI: 10.1111/rda.13109.
145. Zeyland J., Hryhorowicz M., Nowak-Terpiłowska A., Jura J., Słomski R., Smorąg Z., Gajda B., Lipiński D. (2018) The production of UL16-binding protein 1 targeted pigs using CRISPR technology. 3 Biotech, 8, article no 70: 1-11, DOI: 10.1007/s13205-018-1107-4.

PRACE PRZEGLĄDOWE

146. Dzięgiel N., Szczurek P., Jura J., Pieszka M. (2018) Świnia jako zwierzę modelowe w translacyjnych badaniach biomedycznych. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 72: 1032-1042, DOI: 10.5604/01.3001.0012.7815.
147. Gogol P. (2018) Nasienie seksowane. Przyczyny obniżonej płodności i możliwości precyzyjnej oceny jakości. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 1: 3-8.
148. Samiec M., Skrzyszowska M. (2018) Can reprogramming of overall epigenetic memory and specific parental genomic imprinting memory within donor cell-inherited nuclear genome be a major hindrance for the somatic cell cloning of mammals? - a review. Annals of Animal Science, 18, 3: 623-638, DOI: 10.2478/aoas-2018-0015.

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH MATERIAŁACH Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH, UWZGLĘDNIONYCH W BAZIE WEB OF SCIENCE

149. Bryła M., Trzcińska M. (2018) The effect of Hydrostatic Pressure Treatment (HHP) on quality of poor boar ejaculates after cryopreservation. 22nd Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 27-29 September, 2018, Cordoba, Spain, Reproduction in Domestic Animals, 53, 2: 114.
150. Dzięgiel N., Wiater J., Samiec M., Skrzyszowska M., Lipiński D., Słomski R. (2018) Trichostatin A-assisted epigenomic modulation of porcine bi-transgenic adult cutaneous fibroblast cells (ACFCs) gives rise to increased expression of human recombinant alpha1,2-FT and alpha-Gal A enzymes. 22nd Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 27-29 September, 2018, Cordoba, Spain, Reproduction in Domestic Animals, 53, Suppl. 2: 128.
151. Koseniuk J., Samiec M., Skrzyszowska M. (2018) The lack of intra-family phylogenetic consanguinity between scriptaid-treated somatic cells and nuclear recipient oocytes does not result in developmental failure of caprine-porcine cloned embryos. 22nd Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 27-29 September, 2018, Cordoba, Spain, Reproduction in Domestic Animals, 53, Suppl. 2: 152.
152. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Gajda L., Gajda B., Smorąg Z. (2018) Piglets obtained by transfer of embryos received after in vitro fertilization of oocytes matured with thymosin: a preliminary study. 34rd Meeting of Association of Embryo Transfer in Europe, 7-8 September, 2018, Nantes, France, Animal Reproduction, 15, 3: 583.
153. Rajska I., Poniedziałek-Kempny K., Soból K., Gajda B. (2018) The effect of vitamin C on the developmental competences and quality of pig blastocysts obtained after in vitro fertilization. 34rd Meeting of Association of Embryo Transfer in Europe, 7-8 September, 2018, Nantes, France, Animal Reproduction, 15, 3: 572.
154. Samiec M., Skrzyszowska M., Opiela J. (2018) Both close and far phylogenetic distance between epigenomically modulated nuclear donor cell and host ooplasm is not an obstacle for generation of inter-species nuclear-transferred (NT) blastocysts. 22nd Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 27-29 September, 2018, Cordoba, Spain, Reproduction in Domestic Animals, 53, Suppl. 2: 192.
155. Skrzyszowska M., Samiec M. (2018) Inter-genus taxonomic incompatibility between nuclear donor cells and recipient ooplasts brings about differences in development of caprine-bovine cloned (C/B-CL) and bovine cloned (B-CL) embryos. 22nd Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 27-29 September, 2018, Cordoba, Spain, Reproduction in Domestic Animals, 53, Suppl. 2: 198.
156. Trzcińska M., Bryła M. (2018) The influence of high-hydrostatic pressure (HHP) on fresh boar semen before liquid preservation. 22nd Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 27-29 September, 2018, Cordoba, Spain, Reproduction in Domestic Animals, 53, 2: 202.
157. Wiater J., Samiec M., Skrzyszowska M., Lipiński D., Słomski R. (2018) Trichostatin A (TSA)-dependent epigenetic transformation impacts the quantitative profiles of Galalpha(1,3)Gal epitopes in adult dermal fibroblast cells (ADFCs) derived from bi- and tri-transgenic pigs. 22nd Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 27-29 September, 2018, Cordoba, Spain, Reproduction in Domestic Animals, 53, Suppl. 2: 208.
158. Wojtylak-Jurkiewicz E., Wiater J., Samiec M., Skrzyszowska M., Lipiński D., Słomski R. (2018) Trichostatin A (TSA) treatment enhances the expression of recombinant human alpha1,2-FT, alpha-Gal A and HLA-E proteins in adult dermal fibroblast cells (ADFCs) derived from triple transgenic pigs. 22nd Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 27-29 September, 2018, Cordoba, Spain, Reproduction in Domestic Animals, 53, Suppl. 2: 209.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

159. Jura J., Wieczorek J., Lipiński D., Kuźma A., Sekuła M., Łabędź-Masłowska A., Mierzwiński M., Zuba-Surma E. (2018) Humanized transgenic pig as a preclinical model for in vivo studies of cartilage injuries and treatments with new generation of biomaterials and stem cell populations –preliminary results. 27 Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 11-14 October, 2018, Rytro, Polska, Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, 148, 21: 54.
160. Słomski R., Hryhorowicz M., Mazurkiewicz N., Zeyland J., Nowak-Terpiłowska A., Lipiński D., Smorąg Z., Jura J. (2018) From microinjection to genome editing using zinc finger nucleases and CRISPR/Cas9 system. Characteristics of transgenic pigs generated for xenotransplantation purposes. 18th European Congress on Biotechnology, 1-4 July, 2018, Genewa, Szwajcaria, New Biotechnology, 44: 84, DOI: 10.1016/j.nbt.2018.05.923.
161. Szalata M., Hryhorowicz M., Nowak-Terpiłowska A., Zeyland J., Lipiński D., Smorąg Z., Jura J., Słomski R. (2018) Methylation analysis of transgenes in transgenic pigs and rabbits. 18th European Congress on Biotechnology, 1-4 July, 2018, Genewa, Szwajcaria, New Biotechnology, 44: 111, DOI: 10.1016/j.nbt.2018.05.1011.
162. Wieczorek J., Jura J., Mierzwiński M., Ficek K., Kuźma A. (2018) Optimized protocol of anesthesia in large experimental model of transgenic pigs for treatment of cartilage injuries with new generation biomaterials and cell-based grafts in vivo. 27 Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 11-14 October, 2018, Rytro, Polska, Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, 148, 21: 55.
163. Wieczorek J., Jura J., Mierzwiński M., Ficek K., Sekuła M., Łabędź-Masłowska A., Szkaradek A., Kuźma A. (2018) In vivo experimental pig model with induced cartilage injuries to elaborate treatment of cartilage and bone defects with combined use of new generation biomaterials and stem cell fractions. 27 Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 11-14 October, 2018, Rytro, Polska, Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, 148, 21: 53.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

164. Gajda B., Smorąg Z. (2018) Kriokonserwacja oocytów świni. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, i-1/2018: 20.

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza

PRACE ORYGINALNE

165. Bielański P. (2018) Krajowa hodowla szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych. Informator dla Hodowców Szynszyli, 27, 3: 22-31.
166. Gugołek A., Juśkiewicz J., Kowalska D., Zwoliński C., Sobiech P., Strychalski J. (2018) Physiological responses of rabbits fed with diets containing rapeseed meal, white lupine and pea seeds as soybean meal substitutes. Ciencia e Agrotecnologia, 42, 3: 297-306, DOI: 10.1590/1413-70542018423003318.
167. Ligaszewski M., Pol P. (2018) Wstępne badania nad jakością produkcji ślimaka jadalnego Cornu aspersum aspersum (synonym Helix aspersa aspersa) Zywionego mieszanką paszową z dodatkiem hydrochlorku betainy (trimetyloglicyny). Wiadomości Zootechniczne, 1: 53-59.
168. Ligaszewski M., Pol P. (2018) Wartość odżywcza podstawowych elementów tuszy jadalnego ślimaka szarego (Cornu aspersum) oraz ślimaka winniczka (Helix pomatia). Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 67-79.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

169. Bielański P., Kowalska D. (2018) Królik popielniański biały. Rasy rodzime i ich wybrane produkty, ss. 162-167, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, ISBN 978-83-65752-14-7.
170. Dobrzański J., Gugołek A., Kowalska D. (2018) Ekonomiczne, ekologiczne i etyczne aspekty chowu i hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Quo vadis zootechniko? – Monografia, ss. 149-164, Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, ISBN 978-83-953168-0-7.
171. Kowalska D. (2018) Systemy produkcji i jakość mięsa króliczego. Rozwiązania systemowe dla produkcji żywności o chronionych - nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski, ss. 88-107, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-316-3.
172. Kryński Z., Gacek L., Kołodziej W., Kowalska D. (2018) Technologia produkcji żywca króliczego o najwyższej jakości w warunkach podwyższonego standardu dobrostanu zwierząt. monografie, Kraków, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 130, ISBN 978-83-7607-287-6.

PRACE PRZEGLĄDOWE

173. Kowalska D. (2018) Użytkowanie mięsne roślinożernych zwierząt futerkowych. Informator dla Hodowców Szynszyli, 2: 32-35.
174. Kowalska D., Jarosz M. (2018) Obowiązujące przepisy prawne dotyczące hodowli zwierząt futerkowych. Króliki, 1: 10-19.
175. Piórkowska M. (2018) Hodowla mięsożernych zwierząt futerkowych – kierunki zmian. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 166-177.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

176. Bielański P. (2018) Polska hodowla zwierząt - szanse i zagrożenia. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe PZHiPZF "Hodowla zwierząt futerkowych w aspekcie ochrony środowiska", 7-8 września 2018, Tarnowo Podgórne, Polska, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Hodowla zwierząt futerkowych w aspekcie środowiska naturalnego”, ss. 27-29, PZHiPZF.
177. Bielański P. (2018) Krajowa hodowla nutrii objętych programem ochrony zasobów genetycznych (2017). LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 70, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
178. Kowalska D. (2018) Króliki popielniańskie białe- stan hodowli w Polsce. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, ss. 79-80, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
179. Kowalska D. (2018) Wstępne badania nad możliwością wykorzystania suszonych larw owadów w żywieniu królików. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 78, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
180. Piórkowska M. (2018) Identyfikacja mikroskopowa grzybów w treści żołądka i jelit norek. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 95, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
181. Piórkowska M. (2018) Środowisko a jakość okrywy włosowej skór jenocich. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 96, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
182. Piórkowska M., Zoń A. (2018) Krajowa hodowla lisów pospolitych białoszyjnych objętych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 98, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

183. Bielański P., Zając J. (2018) Wpływ rasy, systemu utrzymania oraz żywienia na jakośc mięsa królików. Króliki, 62, 2: 36-43.
184. Gugołek A., Kowalska D. (2018) Piżmak amerykański cz. II. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 74, 11: 3, DOI: 10.21521/mw.6146.
185. Gugołek A., Kowalska D. (2018) Piżmak amerykański cz.1. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 74, 10: 3, DOI: 10.21521/mw.6132.
186. Kowalska D. (2018) Potrzeby witaminowe królików. Króliki, 2: 44-52.
187. Kowalska D. (2018) Wykorzystanie larw owadów w żywieniu królików. Króliki, 3: 40-43.
188. Kowalska D. (2018) Monitoring stad królików popielniańskich białych na terenie Polski. Króliki, 4: 18-23.
189. Kowalska D. (2018) Poziom Escherichia coli w jelicie ślepym królików. Króliki, 4: 23-27.
190. Kowalska D. (2018) Dobrostan norek utrzymywanych na fermach wielkotowarowych. Zwierzęta Futerkowe, 22: 12-18.
191. Kowalska D. (2018) Proponowane nowe przepisy dotyczące chowu i hodowli królików a wyniki badań naukowych. Zwierzęta Futerkowe, 21: 12-16.
192. Kowalska D., Gugołek A. (2018) Soból tajgowy (Martes zibellina) – cz.1. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 74, 1: 3 -3, DOI: 10.21521/mw.5839.
193. Kowalska D., Gugołek A. (2018) Soból tajgowy (Martes zibellina) cz.II. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 74, 9: 3, DOI: 10.21521/mw,5962.

Zakład Hodowli Koni

PRACE ORYGINALNE

194. Krupiński J., Martyniuk E., Pasternak M., Chełmińska A. (2018) Wdrażanie Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich: osiagnięcia i wyzwania. Przegląd Hodowlany, 4/2018: 29-31.
195. Krupiński J., Polak G. (2018) Ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rolnictwa. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Przegląd Hodowlany, 5: 1-8.
196. Tomczyk-Wrona I., Daniel C. (2018) Analiza przyczyn częstego występowania ochwatu u koników polskich. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 29-36.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

197. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2018) Historyczne uwarunkowania zachowania bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w Karpatach Polskich. 100 lat polskiej hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach, ss. 7-22, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-304-0.
198. Tomczyk-Wrona I., Gibała M., Brejta W. (2018) Koń huculski wczoraj, dziś, jutro….. 100 lat polskiej hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach, ss. 69-92, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-304-0.

PRACE PRZEGLĄDOWE

199. Krupiński J., Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2018) Historia podstawą obecnych działań na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 88-97.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

200. Chełmińska A., Polak G. (2018) Genetic resources conservation of local honeybee population in Poland. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 czerwca 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, s. 118, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
201. Chełmińska A., Tomczyk-Wrona I. (2018) Realizacja Pakietu 7. Zachowanie lokalnych ras koni. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 110, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
202. Chełmińska A., Tomczyk-Wrona I. (2018) Działalność organizacji pozarządowych na rzecz lokalnych ras koni. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 111, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
203. Chełmińska A., Tomczyk-Wrona I. (2018) Conservation of livestock (including horses) biodiversity in Poland. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 172, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
204. Krupiński J., Polak G. (2018) Ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach zrównowazonego rolnictwa. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 7, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
205. Polak G. (2018) The influence of milking on the behavior of Sokolski coldblooded mare and foals. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 508, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
206. Polak G. (2018) Evaluation of milk quality of Sokolski cold-blooded and warmblood mares. Preliminary results. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 618, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
207. Tomczyk-Wrona I. (2018) Analiza rodowodowa klaczy małopolskich objętych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 136, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
208. Tomczyk-Wrona I. (2018) Replacement of horses as an important tool in Genetic Resurrces Conservation Programmes. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, pp. 185-186, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
209. Tomczyk-Wrona I. (2018) Pastuszka (p) - the oldest female line in conservation breeding of Hucul horses. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, pp. 183-184, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
210. Tomczyk-Wrona I. (2018) Strategia działania Instytu Zootechniki PIB w zakresie ochrony koni. Forum hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego, Poznań 2018, ss. 59-60, Zakład Graficzny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
211. Tomczyk-Wrona I. (2018) Monitoring programów ochrony lokalnych ras koni. Forum hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego, 6-7 września 2018, Poznań, Polska, Forum hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego, Poznań 2018, ss. 57-58, Zakład Graficzny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
212. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2018) Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych lokalnych ras koni prymitywnych i półkrwi. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 135, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
213. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2018) Contribution of male lines to biodiversity conservation of the Silesian horses population. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 668, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

214. Chełmińska A., Moskała P., Radomski P. (2018) Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej. Przegląd Mleczarski, 9/2018: 30-31.
215. Krupiński J., Radomski P. (2018) Zdrowsze, bo rodzime. Polish food, 3/4, 3/4: 53-56.
216. Tomczyk-Wrona I. (2018) Konie huculskie znów pokazały klasę. Hodowca i Jeździec, XVI, 3 (58): 26-27.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

217. Polak G. (2018) Ocena wartości użytkowej ogierów Sokólskich uznanych do krycia klaczy uczestniczący w programie ochrony zasobów genetycznych w latach 2012-2017. Kraków, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 118, ISBN 978-83-7607-332-3.
218. Tomczyk-Wrona I. (2018) Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 38, ISBN 978-83-7607-328-6.

INNE

219. Chełmińska A., Radomski P., Moskała P. (2018) Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 239-242.
220. Tomczyk-Wrona I. (2018) Czempionat Hodowlany Koni Rasy Huculskiej, Małopolskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 3: 211-213.
221. Tomczyk-Wrona I. (2018) Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej – Regionalny Czempionat Koni Rasy Huculskiej 24 – 26 sierpnia 2018 r. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 235-238.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

222. Chełmińska A., Polak G. (2018) Pszczoły. Rasy rodzime i ich wybrane produkty, ss. 187-199, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, ISBN 978-83-65752-14-7.
223. Krupiński J., Radomski P., Moskała P. (2018) O koncepcji badań zwiazanych z ochroną bioróżnorodności. Rasy rodzime i ich wybrane produkty, ss. 13-18, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, ISBN 978-83-65752-14-7.
224. Radomski P., Krupiński J. (2018) Certyfikacja marką Rasa Rodzima. Rasy rodzime i ich wybrane produkty, ss. 19-28, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, ISBN 978-83-65752-14-7.
225. Tomczyk-Wrona I. (2018) Konie. Rasy rodzime i ich wybrane produkty, ss. 83-100, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, ISBN 978-83-65752-14-7.

Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

PRACE ORYGINALNE

226. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Ognik K., Józefiak D. (2018) Effect of Dietary Crude Protein Level and Supplemental Herbal Extract Blend on Selected Blood Variables in Broiler Chickens Vaccinated against Coccidiosis. Animals, 8, 208: 1-13, DOI: 10.3390/ani8110208.
227. Bielińska H., Pietras M., Orczewska-Dudek S., Sandecki R., Kłos K. (2018) Wpływ owsa nieoplewionego na parametry tuczne, rzeźne i wybrane wskaźniki krwi Gęsi Białych Kołudzkich®. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 1: 49-58.
228. Brzóska F., Szczurek W., Śliwiński B., Bederska-Łojewska D., Pietras M. (2018) Wpływ enzymów paszowych na wyniki chowu oraz pozorną strawność jelitową aminokwasów u brojlerów żywionych dietami zawierającymi makuch rzepakowy. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 2: 219-242.
229. Brzóska F., Śliwiński B. (2018) Wpływ enzymów paszowych na produkcyjność, jakość tuszek oraz strawność jelitową aminokwasów u kurcząt brojlerów żywionych dietami zawierającymi poekstrakcyjną śrutę rzepakową. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 1: 25-48.
230. Brzóska F., Śliwiński B., Pietras M. (2018) Zawartość selenu w mleku spożywczym w Polsce. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 1: 89-98.
231. Brzóska F., Śliwiński B., Pietras M. (2018) Zawartość wapnia w mleku spożywczym UHT w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, R. LVI, 2: 73-78.
232. Górka P., Śliwiński B., Flaga J., Olszewski J., Nawrocka P., Sobkowiak K., Miltko R., Godlewski M., Zabielski R., Kowalski Z.M. (2018) Effect of exogenous butyrate on the gastrointestinal tract of sheep. II. Hydrolytic activity in the rumen and structure and function of the small intestine. Journal of Animal Science, 96, 12: 5325-5335, DOI: 10.1093/jas/sky368.
233. Górka P., Śliwiński B., Flaga J., Olszewski J., Wojciechowski M., Krupa K., Godlewski M., Zabielski R., Kowalski Z.M. (2018) Effect of exogenous butyrate on the gastrointestinal tract of sheep. I. Structure and function of the rumen, omasum, and abomasum. Journal of Animal Science, 96, 12: 5311-5324, DOI: 10.1093/jas/sky367.
234. Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Mazurkiewicz J., Benzertiha A., Gobbi P., Nogales-Merida S., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2018) Full-fat insect meals as feed additive – the effect on broiler chicken growth performance and gastrointestinal tract microbiota. Journal of Animal and Feed Sciences, 27, 2: 131-139, DOI: 10.22358/jafs/91967/2018.
235. Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Mazurkiewicz J., Świątkiewicz S., Siwek M., Szumacher-Strabel M., Cieślak A., Benzertiha A., Józefiak D. (2018) Effects of replacing soybean oil with selected insect fats on broilers. Animal Feed Science and Technology, 240: 170-183, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2018.04.002.
236. Niwińska B., Furgał-Dierżuk I., Kaczor A., Mandecki A. (2018) Optymalny poziom żywienia i system utrzymania cieliczek w warunkach produkcyjnych. Wiadomości Zootechniczne, R. LVI, 1: 3-14.
237. Orczewska-Dudek S., Pietras M., Nowak J. (2018) The effect of amaranth seeds, sea buckthorn pomace and black chokeberry pomace in feed mixtures for broiler chickens on productive performance, carcass characteristics and selected indicators of meat quality. Annals of Animal Science, 18, 2: 501-523, DOI: 10.2478/aoas-2018-0002.
238. Pierzynowska K., Valverde Piedra J., Szymańczyk S., Prykhodko O., Pieszka M., Kardas M., Grochowska-Niedworok E., Grabowski T., Winiarczyk M., Pierzynowski S.G. (2018) Pancreatic-like enzymes of microbial origin restore growth and normalize lipid absorption in a pig model with exocrine pancreatic insufficiency. Archives of Medical Science, 14, 2: 407-414, DOI: 10.5114/aoms.2018.73471.
239. Rawski M., Kierończyk B., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2018) Long-term study on single and multiple species probiotic preparations for Florida softshell turtle (Apalone ferox) nutrition. Animal Science Papers and Reports, 36, 1: 87-98.
240. Szczurek W., Alloui M.N., Józefiak D. (2018) The effects of dietary whey lactose and Lactobacillus agilis bacteria on the growth performance, physicochemical conditions of the digestive tract and the caecal microbial ecology of broiler chickens. Annals of Animal Science, 18, 2: 483-500, DOI: 10.1515/aoas-2017-0045.
241. Szymczyk B., Szczurek W., Świątkiewicz S., Kwiatek K., Sieradzki Z., Mazur M., Bednarek D., Reichert M. (2018) Results of a 16-week safety assurance study with rats fed genetically modified Bt maize: effect on growth and health parameters. Journal of Veterinary Research, 62, 4: 555-561, DOI: 10.2478/jvetres-2018-0060.
242. Śliwa J., Brzóska F. (2018) Wpływ mieszanek paszowych zawierających ekstrudowany makuch soi niezmodyfikowanej genetycznie na masę ciała, jakość tuszek i strawność aminokwasów u brojlerów. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 1: 59-87.
243. Świątkiewicz M., Księżak J., Hanczakowska E. (2018) The effect of feeding native faba bean seeds (Vicia faba L.) to sows and supplemented with enzymes to piglets and growing pigs. Annals of Animal Science, 18, 4: 1007-1027, DOI: 10.2478/aoas-2018-0039.
244. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Krawczyk J., Szczurek W., Puchała M., Józefiak D. (2018) Effect of selected feed additives on egg performance and eggshell quality in laying hens fed a diet with standard or decreased calcium content. Annals of Animal Science, 18, 1: 167-183, DOI: 10.1515/aoas-2017-0038.
245. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Szczurek W., Calik J., Krawczyk J., Józefiak D. (2018) The influence of selected feed additives on mineral utilisation and bone characteristics in laying hens. Annals of Animal Science, 18, 3: 781-793, DOI: 10.2478/aoas-2018-0017.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

246. Pieszka M. (2018) Sposoby żywienia i utrzymania świń oraz ich wpływ na środowisko. Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód, ss. 73-79, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ISBN 978-83-952011-0-3.
247. Woliński J., Pierzynowska K., Wychowański P., Andrzejewski K., Szczurek P., Drachanchuk O., Boryczka M., Pieszka M., Pierzynowski S.G. (2018) Zwierzęta gospodarskie jako model w badaniach biomedycznych. Quo vadis zootechniko? – Monografia, ss. 75-102, Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, ISBN 978-83-953168-0-7.

PRACE PRZEGLĄDOWE

248. Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Mazurkiewicz J., Józefiak D., Messikh M.S., Świątkiewicz S. (2018) Cultural and practical aspects of halal slaughtering in food production. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 74, 6: 371-376, DOI: 10.21521/mw.6023.
249. Brzóska F. (2018) Hipoteza dotycząca pochodzenia bydła simentalskiego w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 3: 159-166.
250. Brzóska F. (2018) Czosnek i preparaty czosnkowe w żywieniu brojlerów jako substytut antybiotyków paszowych. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 135-145.
251. Kłopotek E., Brzóska F. (2018) Produkcja, skład chemiczny i wartość pokarmowa ziarna owsa w żywieniu gęsi rzeźnych. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 178-187.
252. Muszyńska B., Bederska-Łojewska D., Zięba P. (2018) Znaczenie selenu w diecie człowieka – w aspekcie żywienia zwierząt hodowlanych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 2: 135-142.
253. Niwińska B., Furgał-Dierżuk I., Wieczorek J. (2018) Probiotyki w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 102-111.
254. Pieszka M., Szczurek P., Pietras M., Pieszka M. (2018) SiO2 nanostructures as a feed additive to prevent bacterial infections in piglets. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 57 (4): 407-417, DOI: 10.22630/AAS.2018.57.4.39.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

255. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Józefiak D., Nowak J., Połtowicz K., Orczewska-Dudek S., Bederska-Łojewska D., Kierończyk B., Rawski M., Olejnik M. (2018) The effectiveness of dietary dandelion extract under conditions of the intestinal microbial imbalance in broiler chickens. Materiały z konferencji XLVII Scientific Session of Group of Animal Nutrition KNZiA PAN, ss. 24-25, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
256. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Józefiak D., Orczewska-Dudek S., Bederska-Łojewska D., Kierończyk B., Rawski M., Nowosad J., Olejnik M., Połtowicz K. (2018) The effectiveness of dietary Taxacum officinale under conditions of the intestinal microbial imbalance in broiler chickens. XVth European Poultry Conference, 17-21 września 2018, Dubrovnik, Croatia, Conference Information and Proceedings, s. 423, WPSA.
257. Bederska-Łojewska D., Pieszka M. (2018) Wpływ dodatków paszowych zawierających glinkę kaolinową na wskaźniki morfologiczne oraz biochemiczne krwi oraz częstość występowania biegunek u prosiąt ssących i warchlaków. Materiały z konferencji XLVII Scientific Session of Group of Animal Nutrition KNZiA PAN, ss. 24-25, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
258. Brzóska F. (2018) Zawartość polisacharydów nie skrobiowych NSP w ziarnie zbóż krajowych. Materiały z konferencji XLVII Scientific Session of Group of Animal Nutrition KNZiA PAN, s. 62, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
259. Brzóska F., Śliwiński B., Śliwa J. (2018) Strawność jelitowa aminokwasów mieszanki paszowej z ekstrudowanym makuchem sojowym n-gm. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 28-29 czerwca 2018, Kraków, Polska, XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, ss. 116-117, UR Kraków.
260. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Furgał-Dierżuk I. (2018) The effect of different medium chain fatty acids sources on piglet biochemical blood indices and intestinal epithelium structure. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 28-29 czerwca 2018, Kraków, Polska, XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, ss. 74-75, UR Kraków.
261. Orczewska-Dudek S., Pietras M., Szymczyk B., Świątkiewicz S. (2018) The effect of pomegranate seeds oil on tibia and femur bones parameters of laying hens. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 28-29 June, 2018, Kraków, Polska, XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, pp. 174-175, UR Kraków.
262. Pieszka M., Szczurek P., Kamyczek M. (2018) Porównanie produkcyjnych parametrów opasu buhajków rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej żywionych paszami z różnym udziałem gatunkowym surowców. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, ss. 194-195, UR Kraków.
263. Szczurek W., Szymczyk B. (2018) Dietary addition of lactose and L. agilis affects the femoral bone quality or serum biochemistry of broilers. XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA "Science to Practice-Practice to Science", 10-12 September, 2018, Zegrze, Polska, XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA, 2018. Book of Research Abstracts, pp. 60-61, PB WPSA, ISBN 978-83-948962-1-8.
264. Szymczyk B., Szczurek W., Kwiatek K., Sieradzki Z., Mazur M., Bednarek D., Reichert M. (2018) Effect of 20-months feeding with diets containing soybean meal from genetically modified or conventional soybean on health status of rats. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 28-29 czerwca 2018, Kraków, Polska, XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, ss. 194-195, UR Kraków.
265. Śliwa J., Brzóska F., Śliwiński B. (2018) Efektywność produkcyjna i ekonomiczna ekstrudowanej soi n-gm w żywieniu brojlerów. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 28-29 czerwca 2018, Kraków, Polska, XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, s. 196, UR Kraków.
266. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Furgał-Dierżuk I., Zimniewska M. (2018) Preliminary results of the research concerning the use of the fiber originated from local fibrous plants as a feed supplement for piglets. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 28-29 June, 2018, Kraków, Polska, XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, pp. 197-198, UR Kraków.
267. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Bederska-Łojewska D., Orczewska-Dudek S., Szczurek W., Boros D., Fraś A., Tomaszewska E., Dobrowolski P., Muszyński S., Kwiecień M., Schwarz T. (2018) The effect of xylanase addition on performance indices of broiler chickens fed with increasing dietary level of rye. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 28-29 czerwca 2018, Kraków, Polska, XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, ss. 55-56, UR Kraków.
268. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Bederska-Łojewska D., Orczewska-Dudek S., Szczurek W., Boros D., Fraś A., Tomaszewska E., Dobrowolski P., Muszyński S., Kwiecień M., Schwarz T. (2018) The efficiency of xylanase in broiler chickens fed with increasing dietary level of rye. XVth European Poultry Conference, 17-21 września 2018, Dubrovnik, Croatia, Conference Information and Proceedings, s. 434, WPSA.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

269. Barowicz T. (2018) Woda to podstawowa pasza. Hoduj z głową. Bydło, 4(94): 28-30.
270. Barowicz T. (2018) Epidemiczna biegunka świń (PEDV) – objawy i zwalczanie. Wiadomości Rolnicze Polska, 1-2(143): 21.
271. Barowicz T. (2018) Choroby wirusowe loch w okresie przedporodowym. Wiadomości Rolnicze Polska, 3(144): 35.
272. Barowicz T. (2018) Fitogenne dodatki w paszach dla trzody chlewnej. Wiadomości Rolnicze Polska, 3(144): 35.
273. Barowicz T. (2018) Uciążliwe owady i kleszcze na pastwisku. Wiadomości Rolnicze Polska, 4(145): 36.
274. Barowicz T. (2018) Śruta i makuch rzepakowy pasza dla krów. Wiadomości Rolnicze Polska, 5(146): 27.
275. Barowicz T. (2018) Inseminacja zwierząt. Wiadomości Rolnicze Polska, 5(146): 27.
276. Barowicz T. (2018) Mastitis – zapobiegaj zamiast leczyć!. Wiadomości Rolnicze Polska, 5(146): 28.
277. Barowicz T. (2018) Jak nie HF, to jaka rasa? Wiadomości Rolnicze Polska, 6(147): 20.
278. Barowicz T. (2018) Tanie schładzanie – zamgławianie jako metoda chłodzenia i klimatyzowania. Wiadomości Rolnicze Polska, 6(147): 20.
279. Barowicz T. (2018) Na upały obory kurtynowe. Wiadomości Rolnicze Polska, 7-8(148): 28.
280. Barowicz T. (2018) Kanibalizm u świń. Wiadomości Rolnicze Polska, 7-8(148): 29.
281. Barowicz T. (2018) Skąd się biorą zaburzenia somatyczne u zwierząt ? Wiadomości Rolnicze Polska, 7-8(148): 29.
282. Barowicz T. (2018) Fosfor niezbędny w dawce pokarmowej. Wiadomości Rolnicze Polska, 9(149): 28.
283. Barowicz T. (2018) Jak eliminować straty w kiszonce? Wiadomości Rolnicze Polska, 9(149): 28.
284. Barowicz T. (2018) Kiszone ziarno kukurydzy. Wiadomości Rolnicze Polska, 10(150): 21.
285. Barowicz T. (2018) Gdy braknie pasz objętościowych. Wiadomości Rolnicze Polska, 10(150): 21.
286. Barowicz T. (2018) Bydło – zdrowe nogi to podstawa. Wiadomości Rolnicze Polska, 11(151): 19.
287. Barowicz T., Brejta W. (2018) Simentale z bliska. Hoduj z głową. Bydło, 1(91): 48-51.
288. Barowicz T., Pieszka M. (2018) Racjonalny opas cieląt. Hoduj z głową. Bydło, 93, 3: 24-26.
289. Barowicz T., Pieszka M. (2018) Krajowe pasze wysokobiałkowe mogą zastąpić soję. Hoduj z głową. Świnie, 1(91): 36-39.
290. Barowicz T., Pieszka M., Wójcik B. (2018) Słoma w dawkach pokarmowych. Hoduj z głową. Bydło, 6(96): 20-22.
291. Barowicz T., Pietras M. (2018) Alternatywne źródło białka w paszy. Hoduj z głową. Świnie, 4(94): 18-20.
292. Barowicz T., Śliwiński B. (2018) Wzmocni odporność cieląt. Hoduj z głową. Bydło, 5(95): 72-73.
293. Barowicz T., Żak G., Szyndler-Nędza M. (2018) Od świni gołębskiej do puławskiej. Hoduj z głową. Świnie, 2, 92: 29-32.
294. Brzóska F. (2018) Czy możliwa jest zamiana śruty sojowej GMO na nasiona roślin strączkowych? Cz. II. Polskie Drobiarstwo, 1: 2-6.
295. Brzóska F. (2018) Wartość pokarmowa pasz rzepakowych dla brojlerów. Polskie Drobiarstwo, 3: 17-21.
296. Brzóska F. (2018) Czy można zwiększyć udział pasz rzepakowych w mieszankach dla brojlerów? Polskie Drobiarstwo, 5: 24-26.
297. Brzóska F. (2018) Białko owadów w żywieniu brojlerów. Polskie Drobiarstwo, 7: 50-54.
298. Brzóska F. (2018) Soja niezmodyfikowana z upraw krajowych w żywieniu brojlerów. Polskie Drobiarstwo, 9: 10-13.
299. Niwińska B., Furgał-Dierżuk I., Kaczor A., Mandecki A. (2018) Cieliczki na mleku - to opłacalne? Hoduj z głową. Bydło, 2, 92: 36-45.
300. Pieszka M., Barowicz T. (2018) Higiena przy produkcji pasz. Polskie Drobiarstwo, 7: 24-27.
301. Pieszka M., Barowicz T. (2018) Czynniki antyodżywcze w paszach dla drobiu. Polskie Drobiarstwo, 12: 76-79.
302. Pieszka M., Barowicz T. (2018) Walcz z kurnikami w kurniku cz. 2. Polskie Drobiarstwo, 4: 16-19.
303. Pieszka M., Barowicz T. (2018) Walcz z gryzoniami w kurniku cz.1. Polskie Drobiarstwo, 3: 50-54.
304. Pieszka M., Barowicz T., Szudzik M. (2018) Kapłon - "starszy" brat brojlera. Polskie Drobiarstwo, 11: 85-87.
305. Pieszka M., Pieszka K. (2018) Mikotoksykozy u bydłą. Agrobydło, 3: 8-11.
306. Śliwiński B., Barowicz T. (2018) DDGS w dawkach dla opasów. Hoduj z głową. Bydło, 4(94): 31-32.
307. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2018) Wpływ żywienia na kontaktowe zapalenie skóry podeszwy stop u brojlerów. Polskie Drobiarstwo, 7: 19-23.
308. Wójcik B., Barowicz T. (2018) Motylkowe gruboziarniste w żywieniu opasów. Hoduj z głową. Bydło, 5(95): 47-48.
309. Wójcik B., Barowicz T. (2018) Drożdże w dawkach pokarmowych dla drobiu. Polskie Drobiarstwo, 10: 39-42.

INNE

310. Brzóska F. (2018) Prof. dr hab. Adam Wierny (1929-2016). Wspomnienie. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 1: 188-191.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

311. Szczurek W., Świątkiewicz S. (2018) Zalecenia Żywieniowe i Wartość Pokarmowa Pasz dla Drobiu. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ss. 147, ISBN 978-83-951612-1-6.

Zakład Hodowli Bydła

PRACE ORYGINALNE

312. Radkowska I., Herbut E., Radkowski A. (2018) Concentration of bioactive components in the milk of Simmental cows depending on the feeding system. Annals of Animal Science, 18, 4: 1081-1092, DOI: 10.2478/aoas-2018-0032.
313. Radkowski A., Radkowska I. (2018) Influence of foliar fertilization with amino acid preparations on morphological traits and seed yield of timothy. Plant, Soil and Environment, 64, 5: 209-213, DOI: 10.17221/112/2018-PSE.
314. Radkowski A., Radkowska I. (2018) Influence of effective microorganisms on the dry matter yield and chemical composition of meadow vegetation. Journal of Elementology, 23-2: 509-520, DOI: 10.5601/jelem.2017.22.3.1441.
315. Radkowski A., Radkowska I. (2018) Effects of silicate fertilizer on seed yield in timothy-grass (Phleum pratense L.). Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S, 25, 1: 169-180, DOI: 10.1515/eces-2018-0012.
316. Radkowski A., Radkowska I., Gala-Czekaj D., Bocianowski J. (2018) Effect of multi-walled carbon nanotubes on the germination and growth characteristics of three fodder grasses in vitro and in chernozem soil. Journal of Elementology, 23-1: 21-33, DOI: 10.5601/jelem.2017.22.1.1402.
317. Radkowski A., Radkowska I., Godyń D. (2018) Effects of fertilization with an amino acid preparation on the dry matter yield and chemical composition of meadow plants. Journal of Elementology, 23, 3: 947-958, DOI: 10.5601/jelem.2017.22.4.1511.
318. Radkowski A., Radkowska I., Wolski K. (2018) Effect of silicon foliar application on the functional value of lawns. Journal of Elementology, 23, 4: 1257-1270, DOI: 10.5601/jelem.2017.22.4.1540.
319. Sitkowska B., Piwczyński D., Wójcik P. (2018) Milking traits affected by milking frequency during first month of lactation. Italian Journal of Animal Science, 17, 3: 777-784, DOI: 10.1080/1828051X.2017.1415704.
320. Skarwecka M., Topolski P. (2018) Praktyczne wykorzystanie oceny wartości hodowlanej. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 3: 11-16.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

321. Skarwecka M., Żukowski K., Wójcik P. (2018) Era genomowa w hodowli bydła mlecznego. Quo vadis zootechniko? – Monografia, ss. 203-211, Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, ISBN 978-83-953168-0-7.
322. Skrzyński G., Karpowicz A., Wójcik P. (2018) Produkty regionalne w Polsce i Hiszpanii pochodzące od bydła. Ewaluacja funkcjonalności produkcji żywności o chronionych - nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski, ss. 87-110, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-320-0.
323. Trela J., Majewska A., Kowol P., Rasiński W., Drożdż W. (2018) Tradycje chowu i hodowli bydła polskiego czerwonego – stan i perspektywy. 100 lat polskiej hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach, ss. 27-57, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-304-0.

PRACE PRZEGLĄDOWE

324. Galus-Barchan A., Radkowska I., Szewczyk A. (2018) Nowe spojrzenie na probiotyki w hodowli bydła. Wiadomości Zootechniczne, R.LVI, 3: 79-84.
325. Jakiel M. (2018) Przebieg porodów i okołoporodowa śmiertelność cieląt – przyczyny i konsekwencje. Wiadomości Zootechniczne, R.LVI, 3: 36-43.
326. Krawczyk P., Szewczyk A. (2018) Homeopatia jako metoda naturalnej profilaktyki i terapii w gospodarstwach ekologicznych prowadzących chów bydła. Wiadomości Zootechniczne, R LVI, 3: 85-90.
327. Radkowska I., Radkowski A. (2018) Innowacje w gospodarowaniu na trwałych użytkach zielonych. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 3: 51-57.
328. Radkowska I., Szewczyk A. (2018) Uwarunkowania w chowie bydła mlecznego i mięsnego wpływające na parametry rozrodu i płodność samic. Wiadomości Zootechniczne, R. LVI, 3: 44-50.
329. Radkowska I., Szewczyk A., Karpowicz A. (2018) Pastwiska w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka o podwyższonych walorach prozdrowotnych. Wiadomości Zootechniczne, R.LVI, 3: 58-65.
330. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W. (2018) Cechy zdolności udojowej – cechy funkcjonalne istotne w nowoczesnych systemach doju. Wiadomości Zootechniczne, R.LVI, 3: 30-35.
331. Zapletal D., Adamczyk K., Radkowska I., Małkusiak B. (2018) Właściwości funkcjonalne mleka krów ras lokalnych w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 1: 67-76.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

332. Choroszy Z., Ciemiński Ł., Turczak D., Choroszy B. (2018) Efektywność wykorzystania danych hodowlanych gromadzonych przez Polski Związek Hodowców i producentów Bydła Mięsnego. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, ss. 26-32, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
333. Jakiel M. (2018) Korelacje genetyczne między przebiegiem porodów a cechami produkcyjnymi i pokroju bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 17, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
334. Karpowicz A., Rasiński W. (2018) Doświadczenia w hodowli i organizacji chowu krów mlecznych na poziomie gospodarstwa rodzinnego. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, ss. 45-52, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
335. Majewska A. (2018) Liczebność i rozmieszczenie stad rasy polskiej czerwonej użytkowanych w kierunku mięsnym i objętych programem ochrony. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, ss. 151-152, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
336. Majewska A. (2018) Zmiany w liczebności stad rasy polskiej czerwonej objętych programem ochrony. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 153, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
337. Otwinowska-Mindur A., Jakiel M., Żarnecki A. (2018) Zależność miedzy przebiegiem porodu a cechami pokroju krów pierwiastek rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 157, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
338. Otwinowska-Mindur A., Jakiel M., Żarnecki A. (2018) Genetic relationships between dystocia, stillbirth and type traits in Polish Holstein-Friesian cows. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, pp. 27-31, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
339. Radkowska I., Kawęcka A., Szewczyk M., Kulik M., Radkowski A. (2018) Cultural grazing of sheep as a means of increasing the species diversity of plant communities. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 108, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
340. Radkowska I., Kawęcka A., Szewczyk M., Kulik M., Radkowski A. (2018) Yield of selectes types of grass communities in southern Poland. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 109, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
341. Radkowska I., Kawęcka A., Szewczyk M., Radkowski A. (2018) Changes in species composition of grazed grass communities in Polany Surowiczne and Zawoje Pasturek. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 82, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
342. Radkowska I., Szewczyk A. (2018) Kształtowanie się wybranych parametrów krwi u krów mlecznych rasy hf w zależności od pory roku. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 164, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
343. Radkowska I., Szewczyk A., Radkowski A. (2018) Występowanie zachowań anormalnych u cieląt rasy simental w zależności od sytemu utrzymania. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 166, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
344. Radkowska I., Szewczyk A., Radkowski A. (2018) Wpływ biegunki na kształtowanie się parametrów morfologicznych krwi u cieląt. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 165, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
345. Radkowska I., Wójcik P., Walczak J., Szewczyk A. (2018) Effect of selected environmental parameters on udder health and cytological quality of milk from cows in a mountain region. 1 st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas, 20-22 June, 2018, Bolzano, Włochy, 1st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas. Book of Abstracts., p. 74, University of Bozen-Bolzano.
346. Radkowski A., Radkowska I. (2018) Ocena selektywnego pobierania runi pastwiskowej przez krowy mleczne rasy polskiej czerwonej. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 168, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
347. Radkowski A., Radkowska I. (2018) Ocena jakości runi pastwiskowej w wybranych gospodarstwach Polski południowo wschodniej. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 169, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
348. Radkowski A., Radkowska I. (2018) The effect of application of an amino acid product on the on the productivity and nutritive value. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 94, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
349. Radkowski A., Radkowska I. (2018) Selective pasture sward intake by Limousine cattle. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 93, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
350. Radkowski A., Radkowska I. (2018) The impact of the share of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) in pasture sward on the body weight gain in Highlander beef cattle. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 93, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
351. Radkowski A., Radkowska I., Sygnarowicz P. (2018) Skład chemiczny i wartości pokarmowe zielonki dla krów mlecznych uzyskanej z mieszanki trawiasto-bobowatej (MKM). XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 167, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
352. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Żychlińska-Buczek J. (2018) Supplement of minerals and vitamins in the bolus from in the perinatal period of cows. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 176, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
353. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J. (2018) Opłacalność produkcji mleka w gospodarstwach rodzinnych w zależności od rodzaju paszy białkowej. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, ss. 174-175, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
354. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J., Borecka A. (2018) Effect of pre-slaughter handling of cattle on meat colour and pH. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 177, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
355. Szewczyk A., Walczak J., Wójcik P., Radkowska I. (2018) Characteristics of milk production in a mountain region using the example of the Małopolska Province. 1 st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas, 20-22 June, 2018, Bolzano, Włochy, 1st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas. Book of Abstracts., p. 73, University of Bozen-Bolzano.
356. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W. (2018) Korelacje genetyczne i fenotypowe między cechami zdolności udojowej a cechami produkcyjnymi w populacji krów polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 177, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
357. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W., Żukowski K. (2018) Genetic and phenotypic correlations between workability and production traits in HF cattle. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 390, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
358. Topolski P., Szymik B. (2018) Odziedziczalność cech produkcyjnych w objętej programem ochrony zasobów genetycznych populacji krów rasy polskiej czerwonej. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 180, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
359. Topolski P., Żarnecki A. (2018) System rejestracji fenotypów nowych cech funkcjonalych w niektórych stadach bydła ras mlecznych. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 181, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
360. Topolski P., Żukowski K., Żarnecki A. (2018) Genome-wide association analyses of ovarian cysts and metritis of HF cows – a preliminary study. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 292, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
361. Wójcik P. (2018) Z praktyki zakładów doświadczalnych IZ PIB w hodowli bydła. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, ss. 41-44, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
362. Wójcik P. (2018) Nowoczesne zarządzanie hodowlą bydła mlecznego. Małopolskie Spotkania Hodowców, s. 4, MODR.
363. Wójcik P., Jakiel M., Dudko P. (2018) Kształtowanie się parametrów jakościowych mleka w zależności od fazy doju. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 183, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
364. Wójcik P., Karpowicz A. (2018) Wpływ wad postawy kończyn i chorób racic na brakowanie i produkcję. XIV FORUM ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNE, ss. 64-70, PTZ.
365. Wójcik P., Szewczyk A., Radkowska I. (2018) Behavioural patterns of cows depending on age and number of milking sessions. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 293, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
366. Wójcik P., Walczak J., Radkowska I., Szewczyk A. (2018) The use of herbal mixtures for mastitis control in cattle raised in mountain areas. 1 st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas, 20-22 June, 2018, Bolzano, Włochy, 1st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas. Book of Abstracts., p. 75, University of Bozen-Bolzano.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

367. Choroszy Z., Choroszy B., Wójcik P. (2018) Nowe metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła ras mięsnych i ich wykorzystanie w praktyce hodowlanej. Wiadomości Zootechniczne, 3: 17-23.
368. Karpowicz A. (2018) Kiszonka z kukurydzy. Najlepsza pasza dla bydła. Agrobydło, 2: 5.
369. Majewska A. (2018) Zasadność wspierania finansowego ras zachowawczych. Hodowca Bydła, R XXI 241, 7-8: 56-59.
370. Radkowska I., Radkowski A. (2018) Wapnowanie użytków zielonych. Hodowca Bydła, 7-8: 21-26.
371. Radkowska I., Radkowski A. (2018) Użytki zielone jako cenne źródło paszy dla bydła. Hodowca Bydła, 3: 24-30.
372. Radkowska I., Radkowski A. (2018) Mleko jako żywność funkcjonalna. Hodowca Bydła, 12: 30-34.
373. Wójcik P. (2018) Zarządzanie stadem bydła mlecznego. Nowoczesne systemy. Agrobydło, 2: 34-47.
374. Wójcik P., Meller M., Mróz P. (2018) Kształtowanie aktywności dobowej krów w oparciu o raporty pochodzące z pedometrów. Wiadomości Zootechniczne, 3: 24-29.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

375. Choroszy Z., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Wójcik P., Żarnecki A. (2018) Wyniki ooeny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2018/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej., 39: 1-226.
376. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2018) Ocena wartosci hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod wzgledem cech mlecznych. Sezon oceny 2018/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 55: 5-9.
377. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A., Jakiel M. (2018) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej. Sezon oceny 2018/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 55: 33-84.
378. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2018) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2018/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 55: 11-31.
379. Topolski P. (2018) Inseminacja bydła w 2017 r. Inseminacja Bydła, 16: 1-36.

INNE

380. Kamyczek M., Trela J., Szymik B. (2018) Działalność naukowo-badawcza, wdrożeniowa i produkcyjna Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Pawłowicach. Wiadomości Zootechniczne, 2: 184-231.
381. Trela J., Drożdż W., Rasiński W., Szymik B., Majewska A. (2018) XII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego Regionalna Wystawa Królików Rasowych. Wiadomości Zootechniczne, 2: 232-236.
382. Trela J., Kawa S., Kruk A., Szymik B. (2018) Jubileuszowe rolnicze święto – Dni Otwartych Drzwi PODR (Boguchwała, 23–24 czerwca 2018). Wiadomości Zootechniczne, 3: 214-221.
383. Trela J., Kruk A., Miejski A., Beneš E., Szymik B. (2018) XVIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej (Rudawka Rymanowska, 24-26 sierpnia 2018). Wiadomości Zootechniczne, 4: 214-221.
384. Trela J., Rasiński W., Kowol P., Szymik B., Majewska A. (2018) VII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych (Ludźmierz, 7–8 lipca 2018). Wiadomości Zootechniczne, 3: 203-210.

Zakład Hodowli Drobiu

PRACE ORYGINALNE

385. Calik J. (2018) Kształtowanie się trendów cech użytkowych i wylęgowości kur Rhode Island White A-33 w ciągu pięciu pokoleń. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 52-57.
386. Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. (2018) Fizykochemiczne i sensoryczne cechy mięsa kogutów i kapłonów Sussex rodu S-66. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 115, 2: 48-58, DOI: 10.15193/ZNTJ/2018/115/232.
387. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R. (2018) Analiza tekstury mięsa gęsi. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 1: 42-52.
388. Herbut E. (2018) Modern animal production and animal welfare. Agricultural Engineering, 22, 3: 5-10, DOI: 10.1515/agriceng-2018-0021.
389. Herbut E. (2018) Więcej o puchu z gęsi Białej Kołudzkiej. Polskie Drobiarstwo, 4: 12-15.
390. Herbut E. (2018) Uwarunkowania zużycia wody przez ptaki. Polskie Drobiarstwo, 6: 43-45.
391. Kłopotek E. (2018) Wpływ postaci fizycznej ziarna owsa na efekty tuczu i jakość tuszek gęsi Białych Kołudzkich®. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 14, 1: 23-36.
392. Krawczyk J. (2018) Kształtowanie się wybranych cech użytkowych rodzimych ras kur Zielononóżek kuropatwianych i Żóltonóżek kuropatwianych. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 68-72.
393. Krawczyk J. (2018) Selected economic issues in the protection of biodiversity of farm animals. ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES, 11, 3: 61-69, DOI: 10.2478/ers-2018-0025.
394. Krawczyk J., Calik J. (2018) Ocena jakości jaj kur objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 25, 3(116): 140-150, DOI: 10.15193/ZNTJ/2018/116/252.
395. Krawczyk J., Obrzut J. (2018) Jakość mięsa pulard z trzech ras/rodów objętych programem ochrony. Polskie Drobiarstwo, 11: 8-13.
396. Krawczyk J., Obrzut J., Calik J. (2018) Effects of genotype and sterilization of chickens on growth rate, slaughter yield, whole poultry colour and physicochemical properties of poularde meat obtained from a hybrid breed of conservative chickens and meat roosters. European Poultry Science, 82: 1-14, DOI: 10.1399/eps.2018.243.
397. Muchacka R., Charuta A., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Marchewka J., Kapusta E. (2018) Activity of antioxidant enzymes and levels of GSH and MDA in heritage breed and commercial crosses hen eggs. Animal Science Papers and Reports, 36, 3: 287-296.
398. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A. (2018) The activity of antioxidant enzymes in blood plasma and eggs of laying hens kept in various rearing systems during the summer heat period. European Poultry Science, 82: 1-16, DOI: 10.1399/eps.2018.240.
399. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A., Goc Z. (2018) Antioxidant enzymes activity, GSH and MDA levelin eggs from heritage breeds. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 3: 47-53, DOI: 10.24917/25438832.3supp.6.
400. Obrzut J., Krawczyk J., Calik J., Świątkiewicz S., Pietras M., Utnik-Banaś K. (2018) Meat quality of poulards obtained from three conserved breeds of hens. Annals of Animal Science, 18, 1: 261-280, DOI: 10.1515/aoas-2017-0034.
401. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2018) Czynniki wpływające na rozwój pterofagii w stadach kur nieśnych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 2: 143-150.
402. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2018) Effect of mixed herb extract on selected stress parametersin broiler chickens of three genetic lines. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 3: 60-66, DOI: 10.24917/25438832.3supp.8.
403. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2018) Effect of alternative housing system and hen genotype on egg quality characteristics. Emirates Journal of Food and Agriculture, 30, 8: 695-703, DOI: 10.9755/ejfa.2018.v30.i8.1753.
404. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2018) The effect of the type of alternative housing system, genotype and age of laying hens on egg quality. Annals of Animal Science, 18, 2: 541-555, DOI: 10.2478/aoas-2018-0004.
405. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2018) Effect of outdoor access on quality of eggs from Sussex hens (S-66). European Poultry Science, 82: 1-16, DOI: 10.1399/eps.2018.256.
406. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2018) Productivity of laying hens in different production systems. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 17, 2: 23-30, DOI: 10.21005/asp.2018.17.2.03.
407. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Selected blood parameters in organically raised hens fedwith purple coneflower supplemented diet. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 3: 72-82, DOI: 10.24917/25438832.3supp.10.
408. Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Lewko L., Konieczny P. (2018) An assessment of the influence of silver stabilized hydrogen peroxide on the eggshell condition. Emirates Journal of Food and Agriculture, 30, 2: 131-136, DOI: 10.9755/ejfa.2018.v30.i2.1605.
409. Utnik-Banaś K., Żmija J., Krawczyk J., Połtowicz K. (2018) Changes in technical efficiency of the broiler production in Poland 1994-2013. British Poultry Science, 59, 2: 245-249, DOI: 10.1080/00071668.2017.1417541.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

410. Calik J., Andres K. (2018) Rasy drobiu występujące na terenach Podkarpacia w ujęciu historycznym i współczesnym. 100 lat polskiej hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach, ss. 115-127, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-304-0.
411. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2018) Charakterystyka wybranych parametrów tekstury mięsa drobiu. Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania., ss. 394-403, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-945311-9-5.
412. Lewko L., Gornowicz E. (2018) Wpływ pochodzenia kaczek na wybrane właściwości fizyczne jaj. Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania., ss. 416-427, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-945311-9-5.
413. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Optymalizacja chowu kur nieśnych w rolnictwie ekologicznym w aspekcie poprawy zdrowotności niosek oraz wylęgowości i jakości piskląt. Wyniki badań w zakresie rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2017, ss. 488-503, MRiRW.

PRACE PRZEGLĄDOWE

414. Herbut E. (2018) Puch od gęsi Białej Kołudzkiej. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 1: 178-183.
415. Herbut E., Dobrzański Z. (2018) Widzenie barwne u kur. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 217-220.
416. Herbut E., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Air ionization in livestock buildings – a review. Annals of Animal Science, 18, 4: 899-905, DOI: 10.2478/aoas-2018-0043.
417. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Czynniki wpływające na odporność drobiu. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 2: 163-174.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

418. Calik J. (2018) Effect of nutrition on quality of capon meat. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 61, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
419. Calik J. (2018) Effect of hen age and genotype on egg quality. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 62, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
420. Calik J. (2018) The reproductive parameters in three strains of laying hens. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 63, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
421. Calik J. (2018) Effect of caponisation on physicochemical characteristics of chickens. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 11, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
422. Calik J. (2018) Rasy/rody kur nieśnych objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt utrzymywane w Instytucie Zootechniki PIB. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 56, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
423. Calik J. (2018) Physicochemical and sensory characteristics of meat quality in Sussex (S-66) cocks and capons. XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA "Science to Practice-Practice to Science", 10-12 September, 2018, Zegrze, Polska, XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA, 2018. Book of Research Abstracts, pp. 118-119, PB WPSA, ISBN 978-83-948962-1-8.
424. Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. (2018) Laying hen populations maintained in a conservation program of genetic resources in Poland. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 12, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
425. Calik J., Obrzut J. (2018) Produkcja kapłonów w oparciu o rodzime rasy kur. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 57, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
426. Cywińska P., Bielińska H., Pietras M., Sandecki R., Zwierzyński R. (2018) The effect of modified feeding system on slaughter value and quality of meat and fat of White Kołuda oat geese. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 122, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
427. Dobek A., Gornowicz E., Moliński K., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2018) Interactions between non-allelic microsatellite loci in crossbreed duck population. XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA "Science to Practice-Practice to Science", 10-12 September, 2018, Zegrze, Polska, XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA, 2018. Book of Research Abstracts, pp. 172-173, PB WPSA, ISBN 978-83-948962-1-8.
428. Gornowicz E., Lewko L., Nowaczewski S., Zwierzyński R., Kryza A. (2018) Quality parameters of carcasses and meat of waterfowl poultry depending on phytogenic feed additives. XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA "Science to Practice-Practice to Science", 10-12 September, 2018, Zegrze, Polska, XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA, 2018. Book of Research Abstracts, pp. 142-143, PB WPSA, ISBN 978-83-948962-1-8.
429. Herbut E. (2018) Wymogi dobrostanu w nowoczesnej produkcji zwierzęcej. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 20, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
430. Herbut E., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2018) Adaptation of heritage breed hens to different housing conditions. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 74, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
431. Herbut E., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Behaviour of hens in different housing systems. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 75, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
432. Herbut E., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Effect of different housing systems on the behaviour of Yellowleg Partridge hens. XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA "Science to Practice-Practice to Science", 10-12 September, 2018, Zegrze, Polska, XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA, 2018. Book of Research Abstracts, p. 168, PB WPSA, ISBN 978-83-948962-1-8.
433. Kaczor U., Połtowicz K., Krzystyniak K., Nowak J., Kaczor A. (2018) Polymorphism in PRDM16 gene and growth, slaughter value and quality meat traits of broiler chickens fattened up to 42 days of age. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 168, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
434. Kaczor U., Połtowicz K., Nowak J., Piskorz A., Kaczor A., Liszka S. (2018) Polymorphism of FADS2 gene and selected slaughter value traits of broiler chicken. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 169, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
435. Krawczyk J. (2018) Effect of genotype environment interaction on production traits in three generations of native chickens. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 47, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
436. Krawczyk J., Calik J., Obrzut J. (2018) Goose genetic resources maintained in a conservation programme in Poland. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 24, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
437. Krawczyk J., Obrzut J. (2018) Possibility of using domestic populations of conservation hens for poulard production. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 25, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
438. Krawczyk J., Obrzut J. (2018) Effect of spaying of pullets on sensory evaluation of their meat. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 59, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
439. Kryza A., Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2018) Growth rate of ducks depending on the origin and sex. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 113, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
440. Lewko L., Gornowicz E. (2018) Właściwości fizyczne i chemiczne jaj wybranych populacji kaczek. III Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania, 20-21 marca 2018, Krzyżowa, Polska, III Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" 2018 Zbiór Abstraktów, s. 37, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-945311-8-8.
441. Muchacka R., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Kapusta E., Greń A., Goc Z. (2018) The activity of antioxidant enzymes in blood plasma and brain of broiler chickens at the elevated air temperature. XIX International Conference “Risk Factors and Food Chain 2018”,, 26-28 September, 2018, Matrafured, Węgry, XIX Risk Factors of Food Chain Conference, Book of abstracts, p. 54, Szent Istvan University, ISBN 978-963-269-774-1.
442. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Antioxidant enzymes activity, gsh and mda levels in eggs from heritage breed hens reared under organic conditions. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 30, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
443. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) CAT and GPx activity in eggs from organic farms. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 68, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
444. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A., Goc Z. (2018) Antioxidant enzymes activity, GSH and MDA level in eggs from hens of three herttage breeds. 14th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "ANIMAL PHYSIOLOGY 2018", 13-15 June, 2018, Kraków, Polska, Animal Physiology 2018, p. 44, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISBN 978-83-8084-152-9.
445. Nowak J., Połtowicz K. (2018) Effect of feeding system and duration of feeding PUFA-enriched diets on fatty acid profile of breast muscle lipids in 42-day-old broiler chickens. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 32, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
446. Nowak J., Połtowicz K. (2018) Chemical composition and cholesterol content of breast muscles from 42-day-old broiler chickens depending on feeding system and duration of feeding diets enriched with polyunsaturated fatty acids. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 33, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
447. Nowak J., Połtowicz K. (2018) Meat quality of 42-day-old broiler chickens depending on feeding system and duration of feeding diets enriched with polyunsaturated fatty acids. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 34, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
448. Nowak J., Połtowicz K. (2018) Meat quality of 35-day-old broiler chickens depending on feeding method and duration of feeding PUFA-enriched diets. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 134, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
449. Nowak J., Połtowicz K. (2018) Chemical composition of breast muscles from 35-day-old broiler chickens fed linseed oil diets for different durations. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 135, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
450. Nowak J., Połtowicz K. (2018) Effect of feeding system and duration of feeding PUFA-enriched diets on blood lipid indices in 35-day-old chickens. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 136, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
451. Obrzut J., Krawczyk J. (2018) The physical traits of the pulard muscles obtained from the native breed Yellowleg Partridge . Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 60, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
452. Obrzut J., Krawczyk J. (2018) Możliwości wykorzystania kur rodzimej rasy żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33) do produkcji pulard. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 61, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
453. Obrzut J., Krawczyk J., Calik J. (2018) Native duck resources in Poland. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 35, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
454. Połtowicz K., Cywińska P., Nowak J., Bielińska H. (2018) Effect of genotype and production system on microstructural characteristics of muscles from White Kołuda geese. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 133, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
455. Połtowicz K., Nowak J. (2018) Variation in muscle quality traits in a flock of fast-growing broiler chickens. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 37, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
456. Połtowicz K., Nowak J., Piórkowska K. (2018) Expression of GHSR and GHRL genes in selected tissues of day-old fast-growing broiler chickens depending on hatching weight. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 38, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
457. Połtowicz K., Nowak J., Piórkowska K. (2018) Relationship between GHRL gene expression in tissues and physicochemical characteristics of meat from fast-growing broiler chickens. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 39, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
458. Połtowicz K., Nowak J., Piórkowska K. (2018) Effect of ghrelin gene polymorphism on productive traits of fast-growing broiler chickens. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 131, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
459. Połtowicz K., Nowak J., Piórkowska K. (2018) Relationship between GHSR gene expression in tissues and physicochemical traits of meat in fast-growing broiler chickens. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 132, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
460. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2018) Effect of mixed herb extract on selected stress parameters in broiler chickens of three genetic lines. 14th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "ANIMAL PHYSIOLOGY 2018", 13-15 June, 2018, Kraków, Polska, Animal Physiology 2018, p. 49, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISBN 978-83-8084-152-9.
461. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2018) The levels of selected blood parameters in broiler chickens reared. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 44, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
462. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2018) Bone growth in pullets of three native breeds. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 72, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
463. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2018) Effect of housing system on behaviour of broiler chickens during the summer heat. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 73, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
464. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2018) Body temperature and blood levels of thyroid hormones in broiler chickens raised under different systems during the summer heat. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 71, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
465. Skotarczak E., Gornowicz E., Lewko L., Moliński K. (2018) Impact assessment of breed, sex and lenght of rearing on slaughter characteristics of geese. 48th International Biometrical Colloquium and VI Polish - Portuguese Workshop on Biometry, 9-13 September, 2018, Szamotuły, Polska, 48th International Biometrical Colloquium, pp. 42-44, Polish Biometric Society, ISBN 978-83-64246-95-1.
466. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2018) Laying performance of selected breeds/lines of laying hens under different rearing systems. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 123, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
467. Sosnówka-Czajka E., Herbut E., Skomorucha I., Puchała M. (2018) Quality of organic eggs as influenced by herbal mixture supplementation. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 316, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
468. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Selected blood parameters in organically raised hens fed with purple coneflower supplemented diet. 14th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "ANIMAL PHYSIOLOGY 2018", 13-15 June, 2018, Kraków, Polska, Animal Physiology 2018, p. 52, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISBN 978-83-8084-152-9.
469. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Effect of herbal additives in Greenleg Partridge hen diets on incidence of embryo abnormalities. Ist International Conference, 26 January, 2018, Wrocław, Polska, Modern reproduction of livestock, p. 63, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-917716-4-8.
470. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Behaviour and welfare of laying hens kept in barn and free-range systems. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 47, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
471. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Vitamin content and fatty acid profile of organic eggs from greenleg partridge hens fed thyme-supplemented diet. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 48, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
472. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Effect of purple coneflower supplementation on hatchability of Rhode Island Red hens kept according to organic farrming principles. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 66, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
473. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Selected parameters of blood and lymphoid organs in organically raised hens fed with herb supplemented diet. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 67, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
474. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2018) Effect of herbal mixture on productivity of organically raised hens. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 76, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
475. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2018) Effect of dietary herbal supplementation on the health of organically raised Rhode Island Red hens. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 226, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
476. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Pawłowska J. (2018) Effect of herb mixture on hatchability and quality of Rhode Island Red chicks under organic conditions. Ist International Conference, 26 January, 2018, Wrocław, Polska, Modern reproduction of livestock, p. 64, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-917716-4-8.
477. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Puchała M. (2018) Effect of dried fruits on productivity and egg quality of laying hens. 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, 21-22 June, 2018, Brno, Czechy, 8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”, p. 49, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ISBN 978-80-7509-559-6.
478. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L. (2018) Analiza tekstury mięsa drobiu wodnego. III Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania, 20-21 marca 2018, Krzyżowa, Polska, III Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" 2018 Zbiór Abstraktów, s. 73, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-945311-8-8.
479. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L. (2018) Selected texture parameters of raw and heat-treated meat of geese and ducks of Pekin type. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 115, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
480. Zwierzyński R., Lewko L., Gornowicz E., Moliński K., Skotarczak E., Cywińska P. (2018) Evaluation of the slaughter value of geese depending on genotype and nutrition. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 116, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

481. Herbut E., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Aerojonizacja w pomieszczeniach dla drobiu. Polskie Drobiarstwo, 10: 14-17.
482. Krawczyk J., Obrzut J. (2018) Efektywność ekonomiczna produkcji pulard w Polsce. Polskie Drobiarstwo, 4: 2-6.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

483. Calik J., Krawczyk J. (2018) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XIV: 5-29.
484. Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. (2018) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Aleksandrowicach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XIV: 30-48.
485. Calik J., Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2018) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XIV: 60-97.
486. Calik J., Zwierzyński R., Lisowski M., Grajewski B. (2018) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XIV: 111-129.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

487. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2018) Wykorzystanie tymianku właściwego i jeżówki purpurowej w ekologicznej produkcji kur nieśnych ras rodzimych. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 21, ISBN 978-83-7607-344-6.
488. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2018) Produkcja wysokiej jakości certyfikowanego mięsa kurcząt rzeźnych rasy Żółtonóżka kuropatwiana. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 28, ISBN 978-83-7607-340-8.

INNE

489. Gornowicz E. (2018) Docent dr hab. Tadeusz Grabowski – wspomnienie. Polskie Drobiarstwo, 3: 70-71.
490. Lewko L. (2018) III Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania". Polskie Drobiarstwo, 6: 73.
491. Lewko L. (2018) 48 Międzynarodowa Konferencja Biometryczna, VI Polsko-Portugalskie Warsztaty z Biometrii. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 221-223.
492. Lewko L., Gornowicz E. (2018) Udział Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Kórnickich Dniach Nauki. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 224-225.
493. Lewko L., Gornowicz E. (2018) VI Kórnickie Dni Nauki. Polskie Drobiarstwo, 12: 94.
494. Lewko L., Gornowicz E. (2018) V Kórnickie Dni Nauki. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 1: 184-187.

Zakład Hodowli Owiec i Kóz

PRACE ORYGINALNE

495. Jarzynowska A., Peter E. (2018) Badania nad wpływem dodatku ziół do letniej diety owiec na wydatek sera podpuszczkowego typu bundz i jego wartość odżywczą. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 14, 2: 37-48, DOI: 10.5604/01.3001.0013.5141.
496. Jarzynowska A., Peter E. (2018) Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na wydatek sera podpuszczkowego typu bundz i jego wartość odżywczą. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 14, 1: 39-51.
497. Kawęcka A., Radkowska I. (2018) Meat quality and slaughter traits of native Świniarka lambs depending on a housing system. Journal of Elementology, 23, 4: 1423-1435, DOI: 10.5601/jelem.2017.22.4.1550.
498. Kawęcka A., Radkowska I., Sikora J. (2018) Influence of selected factors on the content of somatic cells in the milk of Carpathian goats. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 74, 8: 544-547, DOI: 10.21521/mw.5980.
499. Kawęcka A., Sosin-Bzducha E., Puchała M., Sikora J. (2018) Effect of maize DDGS addition on carcass and meat quality of lambs of native sheep breed. Journal of Applied Animal Research, 46, 1: 301-305, DOI: 10.1080/09712119.2017.1299014.
500. Pompa-Roborzyński M., Baran J., Zubrzycki I. (2018) The Quality of Cheeses made from the Milk of Sheep Grazed on Natural Wet Mountain Meadows: Health-related Implications. International Journal of Veterinary and Animal Medicine, 1,3: 1-4, DOI: 10.31021/ijvam.20181114.
501. Sikora J., Kawęcka A., Pasternak M., Puchała M. (2018) Dynamika rozwoju hodowli rodzimych ras owiec w Polsce w latach 2008–2016. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 159-165.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

502. Kawęcka A. (2018) Cakle w Karpatach Polskich. 100 lat polskiej hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach, ss. 93-106, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-304-0.
503. Sikora J. (2018) Koza Karpacka – rodzima rasa kóz w Karpatach Polskich. 100 lat polskiej hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach, ss. 106-114, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-304-0.

PRACE PRZEGLĄDOWE

504. Kawęcka A., Radkowska I., Radkowski A. (2018) Tradycyjna gospodarka pasterska na przykładzie Jurgowskich Hal w okolicy Dursztyna. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 151-158.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

505. Bogucka J., Borys B., Pabian J., Knapik J. (2018) Wpływ różnych systemów utrzymania na mikrostrukturę mięśnia longissimus lumborum owiec rasy wrzosówka. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 143, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
506. Borys B., Knapik J., Jarzynowska A., Kłopotek E. (2018) Porównanie wyników tuczu półintensywnego tryczków 6 ras z rezerwy genetycznej. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 145, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
507. Kawęcka A., Radkowska I., Sikora J. (2018) Fatty acid profile of cheese from the milk of mountain breeds of sheep in terms of human health. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 281, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
508. Kawęcka A., Sikora J., Pasternak M., Puchała M. (2018) Dynamika rozwoju hodowli rodzimych ras owiec na przestrzeni ostatniej dekady. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 153, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
509. Kawęcka A., Sikora J., Puchała M., Pasternak M. (2018) Kształtowanie się trendów cech użytkowych wybranych ras owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 169, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
510. Kawęcka A., Sikora J., Radkowska I. (2018) Influence of the lactation phase on the technological properties of Carpathian goats’ milk. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 77, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
511. Knapik J., Borys B. (2018) Porównanie wzrostu tryczków 6 ras z rezerwy genetycznej w okresie ich tuczu w gospodarstwie macierzystym. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 154, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
512. Kuźnicki D., Borys B., Kozłowska M., Knapik J., Szumacher-Strabel M., Cieślak A. (2018) Porównanie profilu kwasów tłuszczowych mięsa tryczków rasy uhruskiej tuczonych dwoma systemami. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 155, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
513. Miksza-Cybulska A., Kawęcka A., Gurgul A. (2018) Genetic differentiation of the population of Polish Mountain sheep. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 307, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
514. Miksza-Cybulska A., Kawęcka A., Gurgul A. (2018) SNP microarrays as a modern tool in assessing biodiversity of native sheep breeds. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 55, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
515. Pasternak M., Gurgul A., Krupiński J. (2018) Crypto-tobiano horses as a breeding problem in the Hucul population in Poland. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 669, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
516. Pasternak M., Kawęcka A., Gruszecki T., Junkuszew A. (2018) Use of Polish Konik horses for avifauna conservation in selected ecosystems of Poland. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 107, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
517. Pasternak M., Polak G. (2018) Characteristics of undesired phenotypic traits in Sokólski cold-blooded mares. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 53, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
518. Sikora J., Kawęcka A., Puchała M., Majchrowski P., Szul A. (2018) Quality of biological material stored at the National Biobank of the NRIAP. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 168, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
519. Sikora J., Kawęcka A., Radkowska I. (2018) A decade of restoration of the Carpathian goat population in Poland. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 107, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
520. Szewczyk M., Kawęcka A., Radkowska I., Sikora J., Gruszecki T., Miksza-Cybulska A. (2018) Wypas sposobem poprawy bioróżnorodności łąk Podkarpacia. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 171, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

521. Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J., Miksza-Cybulska A. (2018) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2016. Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych., 1: 1-207.
522. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A. (2018) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2016. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec., 1: 1-272.
523. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2018) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2017 – stada mateczne. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP - stada mateczne., 1: 1-97.
524. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2018) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2017 – stada ojcowskie. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP - stada ojcowskie., 1: 1-69.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

525. Kawęcka A., Sikora J., Krupiński J. (2018) Polskie rodzime rasy owiec. Owce rasy czarnogłówka. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, B-3/2015: 20, ISBN 978-83-7607-308-8.
526. Sikora J., Kawęcka A. (2018) Hodowla kóz rasy karpackiej w Polsce. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, B-1/2018: 20, ISBN 978-83-7607-312-5.

INNE

527. Lenart P., Borys B., Knapik J., Radomski P. (2018) Ocena kulinarna potrawy standardowej z mięsa jagniąt trzech prymitywnych ras zachowawczych: wrzosówki, świniarki i cakla podhalańskiego. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 155-161.

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

PRACE ORYGINALNE

528. Babicz M., Kropiwiec-Domańska K., Szyndler-Nędza M., Grzebalska A.M., Łuszczewska-Sierakowska I., Wawrzyniak A., Hałabis M. (2018) Physicochemical parameters of selected internal organs of fattening pigs and wild boars. Annals of Animal Science, 18, 2: 575-591, DOI: 10.1515/aoas-2017-0041.
529. Babicz M., Kropiwiec-Domańska K., Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E. (2018) The physicochemical properTies of offal from puławska gilts in relation to carcass meatiness*. Annals of Animal Science, 18, 1: 239-249, DOI: 10.1515/aoas-2017-0018.
530. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2018) Wpływ zmian masy ciała loch w trakcie cyklu reprodukcyjnego na odchów prosiąt i skład chemiczny mleka. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 2: 175-185.
531. Małopolska M., Tuz R., Lambert B.D., Nowicki J., Schwarz T. (2018) The replacement gilt: Current strategies for improvement of the breeding herd. Journal of Swine Health and Production, 26, 4: 208-214.
532. Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M. (2018) New polymorphic changes in the WNT7A gene and their effect on reproductive traits in pigs. Annals of Animal Science, 18, 2: 375-385, DOI: 10.2478/aoas-2018-0003.
533. Nowicki J., Małopolska M., Pabiańczyk M., Godyń D., Schwarz T., Tuz R. (2018) Environmental enrichment for pigs - practical solutions according to the Commission Recommendation (EU) 2016/336. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 57, 4: 379-394, DOI: 10.22630/AAS.2018.57.4.37.
534. Polasik D., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Korpal A., Woźniak-Męch K., Terman A. (2018) Relationship between VRTN gene polymorphism and growth, slaughter and meat quality traits in three polish pig breeds. Ciencia e Agrotecnologia, 42, 5: 540-549, DOI: 10.1590/1413-70542018425020818.
535. Polasik D., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Żak G., Lambert B.D., Terman A. (2018) Association of miR-208b Polymorphism with Meat Quality Traits and Texture Parameters in Pigs. Czech Journal of Animal Science, 63, 11: 435-442, DOI: 10.17221/31/2018-CJAS.
536. Polasik D., Tyra M., Żak G., Terman A. (2018) An analysis of MYH7 single nucleotide polymorphism (g.7:75667956G>A) in relation to growth and carcass traits in pigs. Journal of Animal and Feed Sciences, 27, 4: 335-340, DOI: 10.22358/jafs/98929/2018.
537. Polok P., Żak G., Mucha A., Borkowski J., Lasek J. (2018) Doskonalenie cech tucznych i rzeźnych świń poprzez wybór ojców o wysokiej wartości hodowlanej ocenionych według zróżnicowanych indeksów selekcyjnych. Wiadomości Zootechniczne, 4: 37-43.
538. Szulc K., Nowaczewski S., Skrzypczak E., Szyndler-Nędza M. (2018) Effect of slaughter weight and sex on slaughter traits and meat quality of Polish autochthonous ZLotnicka Spotted pigs crossbred with Duroc. Annals of Animal Science, 18, 1: 225-237, DOI: 10.1515/aoas-2017-0020.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

539. Szyndler-Nędza M., Nowicki J. (2018) Produkcja wysokiej jakości produktów wieprzowych w Hiszpanii. Ewaluacja funkcjonalności produkcji żywności o chronionych - nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski, ss. 9-30, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-320-0.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

540. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2018) Zmiany składu chemicznego mleka w kolejnych dniach laktacji u loch ras matecznych. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 209, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
541. Koska M., Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2018) Odchów prosiąt i jakość mleka loch w zależności od poziomu ich otłuszczenia. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, ss. 97-99, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
542. Koska M., Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2018) Chemical composition of milk from Polish Large White and Polish Landrace sows in successive lactations. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 140, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
543. Małopolska M., Schwarz T., Murawski M., Tuz R. (2018) 7th International Conference for Young Reserchers Multidirectional Research in Agriculture Forestry ad Technology 16-17 April 2018, Kraków. PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow, ss. 119.
544. Mitka I., Ropka-Molik K., Tyra M. (2018) Analiza związku poziomu ekspresji genów GPAT1 i GPAT2 z cechami użytkowymi świń. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, s. 111, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
545. Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M. (2018) Effect of LRP6 g.63673812A>G gene polymorphism on reproductive traits in pigs. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 48, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
546. Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M. (2018) Effect of WNT10A c.303C>T gene polymorphism on reproductive traits in pigs. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 604, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
547. Nowicki J., Schwarz T., Pabiańczyk M., Małopolska M., Marszałek M., Tuz R. (2018) Behaviour of growing pigs fed with compound mixtures with and without rye. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 173, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
548. Nowicki J., Sierant P., Szyndler-Nędza M., Tuz R., Małopolska M., Schwarz T., Pabiańczyk M. (2018) Zachowanie loch ras złotnickiej pstrej i polskiej białej zwisłouchej utrzymywanych podczas laktacji w kojcach trzyczęściowych-badania pilotażowe. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, ss. 116-118, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
549. Polasik D., Tyra M., Zagrobelny D., Żak G., Terman A. (2018) Zależność pomiędzy polimorfizmem miR-208b a cechami tucznymi i rzeźnymi świń. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, ss. 135-137, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
550. Polasik D., Tyra M., Zagrobelny D., Żak G., Terman A. (2018) An analysis of miR-208b polymorphism in relation to growth and carcass traits in pigs. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 651, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
551. Polok P., Żak G., Mucha A. (2018) Opracowanie optymalnego indeksu selekcyjnego stosowanego w ocenie przyżyciowej knurów i loszek hodowlanych. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 229, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
552. Polok P., Żak G., Mucha A. (2018) Możliwości doskonalenia cech tucznych i rzeźnych świń rasy pbz przez wybór ojców o wysokiej wartości hodowlanej ocenionych według zróżnicowanych indeksów selekcyjnych. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, ss. 138-140, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
553. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Ropka-Molik K., Szulc K., Skrzypczak E., Babicz M. (2018) Analiza zmian struktury polimorfizmu genów w zależności od zinbredowania loch ras rodzimych. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, s. 235, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-279-8.
554. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Tyra M., Żak G., Szulc K., Blicharski T. (2018) Parametry genetyczne cech produkcyjnych świń ras rodzimych objętych programem ochrony zasobów genetycznych. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, ss. 161-163, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
555. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Mucha A. (2018) Lactose content in colostrum and milk of sows depending on dam genotype at the B4GALT1 and INSR loci. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 46, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
556. Szyndler-Nędza M., Szulc K., Skrzypczak E., Blicharski T. (2018) Analiza zmian wartości cech tucznych i rzeźnych w zależności od zinbredowania loch ras rodzimych. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, ss. 164-166, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
557. Zagrobelny D., Polasik D., Tyra M., Żak G., Terman A. (2018) An analysis of rs81286101 polymorphism, related to intramuscular fat content (IMF) in different breeds of pigs. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 652, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
558. Zagrobelny D., Polasik D., Woźniak-Męch K., Tyra M. (2018) Analiza polimorfizmu rs81286101 powiązanego z poziomem tłuszczu sródmięśniowego różnych ras świń. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, s. 181, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.
559. Zagrobelny D., Polasik D., Woźniak-Męch K., Tyra M., Żak G., Terman A. (2018) Analiza polimorfizmu rs81286101 powiązanego z poziomem tłuszczu śródmięśniowego (IMF) u różnych ras świń. XI Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego. "Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania"., 6-9 lutego 2018, Ustroń, Polska, XI Szkoła Zimowa im. profesora Mariana Różyckiego, „Nowoczesna produkcja świń i stojące przed nią wyzwania”, ss. 181-183, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-247-6.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

560. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Mucha A. (2018) Frequency of genotypes associated with milk synthesis in sows of maternal breeds. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 604, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

561. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2018) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVI, 12: 25-26.
562. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2018) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVI, 4: 28-29.
563. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2018) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVI, 3: 23-24.
564. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2018) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVI, 2: 19-21.
565. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2018) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVI, 1: 21-22.
566. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2018) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVI, 11: 19-20.
567. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2018) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVI, 10: 18-19.
568. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2018) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVI, 9: 20-21.
569. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2018) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVI, 5: 24-25.
570. Szyndler-Nędza M., Bajda Z., Blicharski T. (2018) Wyniki oceny użytkowości świń ras rodzimych - rasa puławska. Trzoda Chlewna, 6: 20-22.
571. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K. (2018) Wyniki oceny użytkowości świń ras rodzimych - rasy złotnickie. Trzoda Chlewna, 3: 25-29.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

572. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2018) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 1: 19-33.
573. Mucha A. (2018) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXVI: 3-18.
574. Mucha A. (2018) Nasienie knurów wprowadzone do obrotu. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXVI: 71-75.
575. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K., Bajda Z. (2018) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 13: 1-42.
576. Tyra M. (2018) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XVIII, 1: 87-100.
577. Tyra M. (2018) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XVIII, 2: 82-98.
578. Tyra M., Eckert R. (2018) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXVI: 49-70.
579. Tyra M., Mucha A. (2018) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa., XIV, 2: 1-178.
580. Tyra M., Mucha A. (2018) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa., XIV, 1: 1-155.
581. Żak G., Eckert R. (2018) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXVI: 34-48.
582. Żak G., Mucha A. (2018) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XVIII, 1: 1-86.
583. Żak G., Mucha A. (2018) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XVIII, 2: 1-81.

INNE

584. Żak G., Tyra M., Lasek J. (2018) Ocena świń w Stacjach Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej - historia, stan obecny, znaczenie i zakres. Przegląd Hodowlany, 3: 5-6.

Zakład Systemów i Środowiska Produkcji

PRACE ORYGINALNE

585. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A. (2018) Efektywność gospodarstw rodzinnych produkujących mleko w zależności od skali produkcji. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 3-8.
586. De Pedro Sanz E., Maroto Molina F., Guerrero Ginel J.E., Ortiz Pérez J.L., Krawczyk W. (2018) La importancia de las D.O.´s “El caso de la D.O.P. Los Pedroches”. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 2: 125-134.
587. Godyń D., Herbut P., Angrecka S. (2018) Impact of Fogging System on Thermal Comfort of Lactating Sows. Transactions of the ASABE, 61, 6: 1933-1938, DOI: 10.13031/trans.12814.
588. Herbut P., Angrecka S., Godyń D. (2018) Effect of the duration of high air temperature on cow’s milking performance in moderate climate conditions. Annals of Animal Science, 18, 1: 195-207, DOI: 10.1515/aoas-2017-0017.
589. Herbut P., Angrecka S., Walczak J. (2018) Environmental parameters to assessing of heat stress in dairy cattle a review. International Journal of Biometeorology, 62, 12: 2089-2097, DOI: 10.1007/s00484-018-1629-9.
590. Krawczyk W. (2018) Wpływ warunków przechowywania obornika na przebieg procesów jego dekompozycji i emisję amoniaku. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 16-22.
591. Krawczyk W. (2018) Ogniwa fotowoltaiczne jako alternatywa energii konwencjonalnej w chowie bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 3: 99-107.
592. Lisowska-Łysiak K., Dudko P., Kosecka-Strojek M., Walczak J., Wójcik P., Międzobrodzki J. (2018) Characteristics of advanced methods used for typing bacterial isolates from mastitis with particular reference to Staphylococci. Polish Journal of Veterinary Sciences, 21, 1: 229-239, DOI: 10.24425/119041.
593. Musiał K. (2018) Wypas kulturowy owiec na terenie dwóch karpackich parków narodowych. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 30-37.
594. Musiał K. (2018) Możliwości rozwoju ekoturystyki w rolniczych terenach zdominowanych przez drobne gospodarstwa - przykład Wyżyny Miechowskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 4: 77-88, DOI: 10.15576/PDGR/2018.1.5.
595. Musiał K., Musiał W. (2018) Mimikra jako przykład decepcji w przyrodzie a przejawy oszustwa w ekonomii - wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 20, 69: 136-149, DOI: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.35.
596. Musiał K., Walczak J., Pawłowska J. (2018) Kształtowanie się wybranych parametrów jakościowych mleka owcy olkuskiej poprzez wypas na murawach kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea. Roczniki Naukowe Zootechniki, 45, 1: 99-112.
597. Musiał W., Musiał K. (2018) Economic and ecological potential of the protected areas in the Pieniny Mountains. 19th International Scientific Conference – Economic Science for Rural Development, 9-11 May, 2018, Jelgava, Latvia, Economic Sciences for Rural Development, 49: 48-55, DOI: 10.22616/ESRD.2018.117.
598. Musiał W., Musiał K. (2018) Management of nature conservation in southern Poland by the Regional Directoriate for Environmental Protection – case study from the Małopolska Voivodship. International Scientific Days 2018. “Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems.” Conference Proceedings, pp. 1066-1078, Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-180-6.
599. Pawłowska J., Szewczyk A., Walczak J., Krawczyk W. (2018) Opracowanie metod redukcji tlenków azotu z obornika bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 23-29.
600. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G., Szumiec A. (2018) Zrównoważony rozwój rodzinnych gospodarstw utrzymujących bydło mięsne. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 9-15.
601. Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Piecuch K. (2018) Analiza kosztów zużycia paliwa w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne i mięsne. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 3: 108-117.
602. Szumiec A. (2018) Płatności bezpośrednie jako forma wsparcia dochodów gospodarstw prowadzących ekologiczny chów bydła mięsnego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 18, 1: 287-298, DOI: 10.22630/PRS.2018.18.1.26.
603. Szumiec A., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2018) Efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw ekologicznych zajmujacych się produkcją żywca wołowego. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 15-23.
604. Żychlińska-Buczek J., Bauer E., Ochrem A., Gil Z., Sowula-Skrzyńska E. (2018) Effect of heat stress on dairy farming at the period of global warming. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 57, 4: 429-438, DOI: 10.22630/AAS.2018.57.4.41.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

605. Kaczor A. (2018) Optymalizacja warunków mikroklimatycznych w hali udojowej i poczekalni dla krów. Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej, ochrony środowiska i energii odnawialnej, ss. 97-101, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ISBN 978-83-65426-34-5.
606. Musiał K. (2018) Produkty regionalne i tradycyjne pochodzenia owczego jako element służący podtrzymaniu lokalnej kultury w krajobrazie Karpat Polski. Ewaluacja funkcjonalności produkcji żywności o chronionych - nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski, ss. 67-86, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-320-0.
607. Niżnikowski R., Walczak J., Litwińczuk Z. (2018) Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich. Quo vadis zootechniko? – Monografia, ss. 53-74, Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, ISBN 978-83-953168-0-7.
608. Oziembłowski M., Salejda A.M., Krawczyk W. (2018) Żywność wysokiej jakości - unijne systemy jakości produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce i Hiszpanii. Rozwiązania systemowe dla produkcji żywności o chronionych - nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski, ss. 45-66, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-316-3.
609. Paraponiak P. (2018) Produkcyjne uwarunkowania dla żywności wysokiej jakości na przykładzie doskonalenia polskiej owcy górskiej. Ewaluacja funkcjonalności produkcji żywności o chronionych - nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski, ss. 111-125, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-320-0.
610. Paraponiak P. (2018) Ocena jakości polskiej jagnięciny pochodzącej od owiec utrzymywanych w systemie ekologicznym. Ewaluacja funkcjonalności produkcji żywności o chronionych - nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski, ss. 31-48, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-320-0.
611. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A. (2018) Ochrona produktów żywnościowych tradycyjnych i regionalnych w Polsce i Hiszpanii. Rozwiązania systemowe dla produkcji żywności o chronionych - nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski, ss. 67-87, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-316-3.
612. Żychlińska-Buczek J., Bauer E., Suda-Kozik A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2018) Warunki dobrostanu a zdrowotność krów mlecznych. Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej, ochrony środowiska i energii odnawialnej, ss. 278-282, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ISBN 978-83-65426-34-5.

PRACE PRZEGLĄDOWE

613. Godyń D., Nowicki J. (2018) Fizjologiczne i behawioralne mechanizmy u świń w odpowiedzi na działanie wysokich temperatur powietrza. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 43-49.
614. Kaczor A. (2018) Stres cieplny u krów a możliwości poprawy warunków mikroklimatycznych w oborach (część II). Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 112-119.
615. Kaczor A. (2018) Stres cieplny u krów a możliwości poprawy warunków mikroklimatycznych w oborach (cz. I). Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 38-42.
616. Krawczyk W., Krupiński J., Moskała P., Radomski P. (2018) Szynka kasztanowa (jamón de castana), produkt regionalny wysokiej jakości, pochodzący z Valle del Genal. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 141-150.
617. Musiał K. (2018) Oblicza przyrody w wyobrażeniach dawnych Słowian. Rozprawy społeczne, 12, 4: 15-21, DOI: 10.29316/rs.2018.32.
618. Paraponiak P., Krawczyk W., Walczak J. (2018) Behawior i produkcyjność owiec w zróżnicowanych systemach utrzymania. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 2: 50-56.
619. Walczak J. (2018) Precyzyjny chów bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 3: 3-10.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

620. Borecka A. (2018) Ocena sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej gospodarstw rodzinnych utrzymujących rasy rodzime owiec. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarstwa rodzinne wobec wywań zrównoważonego rozwoju", 21 czerwca 2018, Kraków, Polska, Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, s. 51, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ISBN 978-83-63313-19-7.
621. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2018) Performance an economic results of Puławska pig farms under sustainable development. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 124, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
622. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2018) Profitability of native sheep farms under sustainable development. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 126, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
623. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2018) Technological and organizational changes in sheep, dairy and pig farms. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 125, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
624. Godyń D. (2018) Behavioural response to high ambient temperature in growing pigs. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 101, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
625. Godyń D., Herbut P., Angrecka S. (2018) Infrared skin surface temperature measurements in lactating sows kept under different ambient temperatures. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 99, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
626. Godyń D., Nowicki J. (2018) Behaviour of lactating sows kept under diffrent microclimatic conditions. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 100, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
627. Grygierzec B., Szewczyk W., Musiał K. (2018) Półnaturalne zbiorowiska trawiaste obszarów przyrodniczo cennych na Wyżynie Miechowskiej w kontekście wartości pastewnej. III Konferencja Naukowa „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach, 12-14 listopada 2018, Poznań- Jeziory, Polska, III Konferencja Naukowa „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach, s. 12, Poznań.
628. Kaczor A. (2018) Dobrostan bydła mlecznego w aspekcie utrzymania zwierząt. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, ss. 62-72, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
629. Kaczor A., Kaczor U. (2018) Behaviour of calves in group hutches. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 127, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
630. Kaczor A., Kaczor U. (2018) Composition of cow's milk with three times daily milking. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 128, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
631. Kaczor A., Olszewski A. (2018) Ceiling fans in a cow milking parlour. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 129, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
632. Krawczyk W., Walczak J., Musiał K. (2018) Effect of organic fertilizers on permanent grasslands in the Low Beskids-the Polish part of the Western Carpathians. 1 st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas, 20-22 June, 2018, Bolzano, Włochy, 1st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas. Book of Abstracts., p. 90, University of Bozen-Bolzano.
633. Krawczyk W., Walczak J., Wójcik P. (2018) Reduction of ammonia and nitrogen oxide emissions from pig production using air biofilter. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 566, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
634. Krawczyk W., Wójcik P., Radkowska I., Szewczyk A. (2018) Effects of age and physiological state of cows on selected hamatological parameters. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 247, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
635. Musiał K. (2018) Potencjalne korzyści z rozwoju ekoturystyki dla rolników i społeczności lokalnej na przykładzie Wyżyny Miechowskiej. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarstwa rodzinne wobec wywań zrównoważonego rozwoju", 21 czerwca 2018, Kraków, Polska, Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, ss. 53-54, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ISBN 978-83-63313-19-7.
636. Musiał K., Krawczyk W. (2018) Extensive grazing of Olkusz sheep on xerothermic grasslands from Natura 2000 Komorów. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 87, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
637. Musiał K., Krawczyk W. (2018) Farms without the livestock in Lesser Poland Voivodeship as an example of deagrarianisation prosess in the region. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 88, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
638. Musiał K., Krawczyk W., Walczak J. (2018) Consequences of the deagrarianization process in the mountain region of Bieszczady. 1 st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas, 20-22 June, 2018, Bolzano, Włochy, 1st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas. Book of Abstracts., p. 92, University of Bozen-Bolzano.
639. Musiał K., Krawczyk W., Walczak J. (2018) Cultural grazing of sheep in Polish part of Tatra Mountains - a case study. 1 st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas, 20-22 June, 2018, Bolzano, Włochy, 1st European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas. Book of Abstracts., p. 82, University of Bozen-Bolzano.
640. Musiał K., Pawłowska J., Walczak J., Krawczyk W. (2018) The influence of grazing of Olkusz sheep on xerothermic grasslands on the selected milk quality parameters. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 86, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
641. Musiał K., Walczak J., Grygierzec B. (2018) Potencjał przyrodniczy Miechowszczyzny w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej. III Konferencja Naukowa „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach, 12-14 listopada 2018, Poznań- Jeziory, Polska, III Konferencja Naukowa „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach, s. 11, Poznań.
642. Musiał K., Walczak J., Kania J. (2018) Protected thermophilic steppe communities of Inuletum ensifoliae in southern Poland, maintained through grazing by livestock. North American Congress for Conservation Biology (NACCB 2018) „Connecting the Urban to the Wild, 21-26 July, 2018, Toronto, Kanada, North American Congress for Conservation Biology (NACCB 2018) „Connecting the Urban to the Wild, p. 10, NACCB.
643. Paraponiak P. (2018) The effect of type of roughage ingested on fatty acid concentration of milk from Polish Mountain Sheep. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 144, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
644. Paraponiak P. (2018) Variation in lamb behaviour depending on the housing system in 2016-2017. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 145, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
645. Paraponiak P. (2018) Concentration of harmful gas components in different sheep farm buildings. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 146, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
646. Sowula-Skrzyńska E. (2018) Utrzymanie krów ras rodzimych dodatkowym źródłem dochodów w gospodarstwach rodzinnych. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarstwa rodzinne wobec wywań zrównoważonego rozwoju", 21 czerwca 2018, Kraków, Polska, Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, ss. 49-50, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ISBN 978-83-63313-19-7.
647. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2018) Analysis of structure the incomes in farms keeping the native sheep breeds. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 137, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
648. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2018) Optimal scale of mil production and economic efficiency in family farms. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 138, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.
649. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2018) Określenie progu rentowności w rodzinnych gospodarstwach produkujących mleko. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 176, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
650. Walczak J. (2018) Znaczenie regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska dla poprawy higieny. Konferencja Naukowa "Zastosowanie biotechnologii w zootechnice i profilaktyce zwierząt", 16-17 listopada 2018, Wrocław, Polska, Materiały Konf. "Zastosowanie biotechnologii w zootechnice i profilaktyce zwierząt", ss. 8-9, UP Wrocław.
651. Walczak J. (2018) Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt gospodarskich ze szczególnym uwzględnieniem systemów utrzymania bydła, świń i drobiu. Konferencja Naukowa "Metodologia i organizacja badań rolniczych", 9 maja 2018, Jachranka, Polska, Materiały Konf. "Metodologia i organizacja badań rolniczych, ss. 1-8, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.
652. Walczak J. (2018) Innowacyjne technologie ochrony środowiska w chowie świń. Konferencja Naukowa "Innowacje w produkcji zwierzęcej", 18 października 2018, Balice, Polska, Materiały Konf. "Innowacje w produkcji zwierzęcej", ss. 7-14, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
653. Walczak J. (2018) Znaczenie biogazowni rolniczych dla ochrony środowiska i biogospodarki. Konferencja Naukowa "Innowacyjne biogazownie jako elementy nowoczesnego krajobrazu wiejskiego", 3-4 października 2018, Wisła, Polska, Materiały Konf. "Innowacyjne biogazownie jako elementy nowoczesnego krajobrazu wiejskiego", ss. 1-6, Wyd. w Wiśle.
654. Walczak J. (2018) Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu w produkcji zwierzęcej. Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, 19-20 października 2018, Olsztyn, Polska, Materiały Konf. "Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu w produkcji zwierzęcej", ss. 51-64, Wyd. Warmińsko-Mazurskie.
655. Walczak J., Gacek L., Pompa-Roborzyński M. (2018) Efficiency of organic rabbit production in a pasture system. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 571, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
656. Walczak J., Krawczyk W., Pompa-Roborzyński M., Sabady M. (2018) Welfare of highly productive and native breeds of pigs kept in overstocked conditions. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 161, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
657. Żychlińska-Buczek J., Bauer E., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2018) Wpływ preparatu herbacid cow na wybrane parametry produkcyjne krów mlecznych. XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny, 19-22 marca 2018, Zakopane, Polska, XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła; Produkcja Mleka i Wołowiny - obecne trendy i perspektywy na przyszłość, s. 186, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-4-7.
658. Żychlińska-Buczek J., Bauer E., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2018) Effect of mineral-vitamin supplement on the regularity of the estrous cycle of cows. Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, 19 June, 2018, Kraków, Polska, Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference, p. 175, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-951255-1-5.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

659. Godyń D. (2018) O czym powie nam ciągły pomiar temperatury u krów? Hodowca Bydła, 9: 48-52.
660. Pawłowska J. (2018) Metoda in ovo w immunoprofilaktyce drobiu. Polskie Drobiarstwo, 12: 65-67.

Inne

PRACE ORYGINALNE

661. Polak G., Lewczuk D. (2018) The stability of conformation and movement traits evaluation tested in cold-blooded horses of different endangerment status. Journal of Applied Animal Research, 46, 1: 547-551, DOI: 10.1080/09712119.2017.1357561.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

662. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2018) Analysis of enzymatic acivity of egg white lysozyme in two species of waterfowl poultry. XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA "Science to Practice-Practice to Science", 10-12 September, 2018, Zegrze, Polska, XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA, 2018. Book of Research Abstracts, pp. 162-163, PB WPSA, ISBN 978-83-948962-1-8.
663. Radomski P., Moskała P., Krupiński J. (2018) Native breeds and their products in consumers’ opinion. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 280, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.
664. Radomski P., Moskała P., Krupiński J. (2018) Native breeds and their products in breeders’ evaluation. 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August, 2018, Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 283, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-323-5.

INNE

665. Lewko L. (2018) III Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”. Polskie Drobiarstwo, 6: 73.