Spis publikacji

Spis publikacji (2017)

Genetyka i Hodowla Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

1. Babicz M., Szyndler-Nędza M., Kasprzyk A., Kropiwiec K. (2017) Analysis of maternal traits in native Puławska sows of known genotype (Ins/Del) at the PRL locus. Annals of Animal Science, 17, 1: 131-142, DOI: 10.1515/aoas-2016-0069.
2. Borys B., Knapik J. (2017) Charakterystyka systemów chowu owiec i efekty odchowu jagniąt w gospodarstwach rodzinnych utrzymujących wybrane rodzime rasy owiec. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5: 14-34.
3. Czubska A., Wójcik P., Lasek A., Cwynar M. (2017) Parametry płodnościowe bydła simentalskiego w oparciu o indeksy i wskaźniki budowy ciała. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 1: 13-29.
4. Grochowska E., Borys B., Grześkowiak E., Mroczkowski S. (2017) Effect of the calpain small subunit 1 gene (CAPNS1) polymorphism on meat quality traits in sheep. Small Ruminant Research, 150: 15-21, DOI: 10.1016/j.smallrumres.2017.02.022.
5. Grochowska E., Borys B., Janiszewski P., Knapik J., Mroczkowski S. (2017) Effect of the IGF-I gene polymorphism on growth, body size, carcass and meat quality traits in Coloured Polish Merino Sheep. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 60: 161-173, DOI: 10.5194/aab-60-161-2017.
6. Koska M., Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2017) Wpływ zmian w otłuszczeniu loch w trakcie cyklu reprodukcyjnego na odchów prosiąt i jakość mleka. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 183-197.
7. Nowak J., Połtowicz K. (2017) Wpływ masy ciała i przedubojowego stresu cieplnego na jakość tuszki, mięśni piersiowych i mięśni nóg kurcząt brojlerów. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 199-213.
8. Polasik D., Terman A., Kumalska M., Chomczyńska O., Urbański P., Żak G. (2017) Effect of the polymorphism in GPX5gene on reproductive performance traits in Large White x Landrace crossbreed sows. Animal Science Papers and Reports, 35, 1: 97-102.
9. Szyndler-Nędza M., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2017) Condition of sows during reproductive activity depending on lipid metabolism gene (DGAT1) polymorphism. Annals of Animal Science, 17, 3: 717-731, DOI: 10.1515/aoas-2017-0011.
10. Wójcik P., Dudko P., Walczak J., Międzobrodzki J., Lisowska K., Białecka A. (2017) Wykorzystanie preparatów ziołowych w profilaktyce i leczeniu schorzeń wymienia w gospodarstwach ekologicznych utrzymujących bydło mleczne. Wiadomości Zootechniczne, L.V, 1: 3-16.

PRACE PRZEGLĄDOWE

11. Knapik J., Musiał K. (2017) Multifunkcjonalność chowu owiec - próba nowego ujęcia problemu. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 45-56.
12. Knapik J., Ropka-Molik K., Pieszka M. (2017) Genetic and nutritional factors determining the production and quality of sheep meat – a review. Annals of Animal Science, 17, 1: 23-40, DOI: 10.1515/aoas-2016-0036.
13. Szyndler-Nędza M. (2017) Ochrona zasobów genetycznych świń metodą ex situ. Wiadomości Zootechniczne, 2: 22-25.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

14. Jakiel M., Szymik B. (2017) Genetische parameter des Geburtenverlaufs und der Perinatalen Mortalitat der Kalber der polnischen Rinderrasse Holstein-Friesian. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, p. 272, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
15. Jakiel M., Szymik B. (2017) Parametry genetyczne przebiegu porodów i okoloporodowej śmiertelności cieląt krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 270-271, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
16. Jakiel M., Szymik B. (2017) Parametry genetyczne przebiegu porodów krów rasy PHF odmiany czarno-białej. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 62, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
17. Jakiel M., Żarnecki A., Szymik B. (2017) Genetic parameters for calving traits in Polish Holstein-Friesian heifers. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 150, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
18. Knapik J., Borys B., Jarzynowska A. (2017) Porównanie wyników tuczu tryczków rasy uhruskiej systemem stosowanym w ich gospodarstwie macierzystym i standardowego tuczu półintensywnego. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 149, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
19. Mitka I., Ropka-Molik K., Tyra M. (2017) Związek wybranych polimorfizmów w locus genu gpat1 z cechami użytkowości tucznej świń. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 44, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
20. Mitka I., Ropka-Molik K., Tyra M. (2017) Związek wybranych polimorfizmów w locus genu GPAT z cechami użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", s. 92, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
21. Mitka I., Ropka-Molik K., Tyra M. (2017) Effect of GPAT2 gene polymorphism on meat texture parameters in pigs. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 57, Eurobiotech.
22. Mitka I., Tyra M., Ropka-Molik K. (2017) Wpływ polimorfizmu GPAT2:g.48497102C>T na cechy użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. I Sympozjum: Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność XI Sympozjum: Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, ss. 23-24, brak.
23. Mitka I., Tyra M., Ropka-Molik K. (2017) Effect of GPAT1 gene polymorphisms on pork quality. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 113, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
24. Mitka I., Tyra M., Ropka-Molik K. (2017) Association of selected gpat1 gene polymorphisms with slaughter traits in pigs. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 113, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
25. Mucha A. (2017) Zmiany w liczbie prosiąt czystorasowych i mieszańców Duroc i Pietrain odchowanych w miocie oraz w upadkowości prosiąt w okresie odchowu. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 207, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
26. Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M. (2017) Ekspresja genu Wnt4 w fazie folikularnej i lutealnej w tkankach układu rozrodczego świń. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", ss. 95-97, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
27. Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M. (2017) Expression of Wnt5a gene in porcine reproductive tissues at different stages of the cycle. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 418, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
28. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K., Wojtysiak D. (2017) Calpain 1 (CAPN1) gene expression in m. pectoralis superficialis of broiler chickens differing in age of slaughter and their relationship to breast muscle quality. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 88, UR Kraków.
29. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K., Wojtysiak D. (2017) Effect of polymorphism in the 3’UTR region of CAPN2 gene on meat quality traits in fast- and slow-growing broiler chickens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 86, UR Kraków.
30. Nowak J., Połtowicz K., Wojtysiak D. (2017) Differences in technological suitability of m. pectoralis superficialis depending on the meat color of broiler chickens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 87, UR Kraków.
31. Polok P., Żak G., Mucha A. (2017) Zmiany przyrostów dziennych masy ciała i zawartości mięsa w tuszy loszek i knurów rasy pbz na tle założeń krajowego programu hodowlanego. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", ss. 120-121, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
32. Połtowicz K., Nowak J. (2017) Effect of compensatory growth on carcass and meat quality in broiler chickens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 100, UR Kraków.
33. Połtowicz K., Nowak J., Wojtysiak D. (2017) Effect of different dietary fat sources on blood biochemical parameters and chemical composition of broiler chicken meat. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 102, UR Kraków.
34. Połtowicz K., Nowak J., Wojtysiak D., Piórkowska K. (2017) Age related changes of GHSR gene expression in tissues of fast-growing broiler chickens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 101, UR Kraków.
35. Skarwecka M. (2017) Stan obecny i przyszłość selekcji genomowej bydła mlecznego w Polsce. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, ss. 43-47, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
36. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W., Jakiel M. (2017) Analiza fenotypowa cech zdolności udojowej krów rasy simentalskiej i polskiej czerwonej. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 81, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
37. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W., Jakiel M. (2017) Phenotypic and genetic correlations between workability and milk production traits in Polish HF cows. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 149, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
38. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W., Żukowski K. (2017) Genetisch und phaanotypische Korrelationen zwischen den Melkeigenschaften, den Fruchtbarkeitskennzahlen und der Anzahl von somatischen Zellen in Milch. Deutsch-Polnisches Konferenz ”Innovative Losungen in der Zucht und Haltung Landwirtschaftlicher Nutztiere. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, p. 369, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
39. Szymik B., Topolski P., Jakiel M., Jagusiak W., Żukowski K. (2017) Korelacje genetyczne i fenotypowe pomiędzy cechami zdolności udojowej a cechami plodności i liczbą komórek somatycznych w mleku. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 367-368, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
40. Szyndler-Nędza M., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2017) Kondycja loch w czasie aktywności rozpłodowej w zależności od polimorfizmu w genie związanym z metabolizmem tłuszczów w organizmie. (DGAT1). LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 214, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
41. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Babicz M., Szulc K. (2017) Polimorfizm genów związanych z odpornością na choroby w populacji świń ras chronionych. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 374-376, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
42. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2017) Changes in body weight and fatness of sows during reproductive activity depending on LEPR and MC4R genes polymorphism. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 123, UR Kraków.
43. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Mucha A., Szulc K., Babicz M., Blicharski T. (2017) Zmienność genetyczna w populacji świń ras rodzimych – geny kodujące białka uczestniczące w procesach rozrodu. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", ss. 161-163, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
44. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Mucha A., Szulc K., Babicz M., Blicharski T. (2017) Zmienność genetyczna w populacjach ras rodzimych- geny kodujące białka uczestniczące w procesach rozrodu. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", ss. 164-165, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
45. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Szulc K., Babicz M., Blicharski T. (2017) Polimorfizm genów uczestniczących w procesach wzrostu i rozwoju w populacjach świń ras rodzimych. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", s. 161, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
46. Szyndler-Nędza M., Żak G., Eckert R., Szulc K., Skrzypczak E., Blicharski T. (2017) Zmiany jakości tusz świń ras rodzimych w czasie realizacji programów ochrony zasobów genetycznych. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 215, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
47. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Nabożny M. (2017) The influence of vitamin D3 on piglets rearing. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, 21-23 June, 2017, Lublin, Polska, Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, pp. 188-189, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
48. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Olszewska A. (2017) The effect of fodder fat used in feed mixtures containing corn DDGS on pig meat quality. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, 21-23 June, 2017, Lublin, Polska, Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, pp. 190-191, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
49. Topolski P., Sosin-Bzducha E., Szymik B. (2017) Analiza fenotypowa cech budowy nóg i racic w populacji krów rasy polskiej czerwonej objętych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 83, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
50. Tyra M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Mitka I. (2017) Effect of selected ACTN2 gene polymorphisms on meat quality in pigs. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 58, Eurobiotech.
51. Tyra M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Mitka I., Bereta A., Szyndler-Nędza M. (2017) ACTN2 polymorphisms in pigs and its effect on meat texture parameters. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 65, Eurobiotech.
52. Tyra M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Mitka I., Szyndler-Nędza M., Bereta A. (2017) Association of new PPARGC1 gene polymorphisms with meta texture parameters in pigs. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 66, Eurobiotech.
53. Wójcik P., Dudko P. (2017) Wykorzystanie preparatów ziołowych w leczeniu mastitis u krów mlecznych w chowie ekologicznym. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 221, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
54. Wójcik P., Dudko P., Mucha A. (2017) Changes in SCC and their origin depending on milking phase in organic and conventional dairy cattle. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 94, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
55. Żak G. (2017) Użytkowość populacji aktywnej świń ras ojcowskich w Polsce na przestrzeni 10 lat. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", ss. 176-177, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
56. Żak G., Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2017) Analysis of the inbreeding level in the active population of pigs of different breeds in Poland. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 316, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
57. Żukowski K., Dulska J., Gurgul A., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2017) The utilization of multi-dimensional scaling (MDS) for colour coat database misclassification in Holstein cattle,. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 195, Eurobiotech.
58. Żukowski K., Pietrzyk K., Stefaniuk-Szmukier M., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2017) Network analysis of Arabian horses family ties. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 194, Eurobiotech.
59. Żukowski K., Skarwecka M. (2017) Małe asocjacje i ich wielkie znaczenie w genomowej ocenie wartości hodowlanej bydła mlecznego. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 389-394, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

60. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K., Wojtysiak D. (2017) Expression des genes CAPN3 in den Brustmuskeln der Masthähnchen und deren beziehung mit den qualitätseigenschaften des Fleisches in abhängigkeit mit dem Alter bei Schlachtung. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 313-314, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
61. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K., Wojtysiak D. (2017) Einfluss von wärmestress vor der Schlachtung auf den expressionspegel des gens CAPN1 im Musculus pectoralis superficialis und die Qualitätseigenschaften des Fleisches der Masthähnchen. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 317-318, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
62. Połtowicz K., Nowak J. (2017) Einfluss der profilmodifikation der höheren Fettsäuren auf die Qualität des Masthähnchenfleisches. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 337-338, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
63. Świątkiewicz M., Nabożny M. (2017) Efektywność witaminy D3 oraz 25-hydroksywitaminy D3 w tuczu świń. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, XXVI, 1: 60.
64. Świątkiewicz M., Nabożny M., Tyra M. (2017) Efektywność witaminy D3 w tuczu świń. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", ss. 167-169, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
65. Świątkiewicz M., Olszewska A. (2017) Wpływ rodzaju tłuszczu paszowego na jakość mięsa i tłuszczu świń żywionych mieszanką z udziałem DDGS z kukurydzy. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, XXVI, 1: 61.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

66. Babicz M., Bajda Z., Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Hałabis M. (2017) Rys historyczny i analiza realizacji hodowli zachowawczej świń rasy puławskiej. Wiadomości Zootechniczne, 4: 68-79.
67. Babicz M., Hałabis M., Szyndler-Nędza M., Żak G. (2017) Retrospekcja i stan obecny hodowli świń rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej na Lubelszczyźnie. Wiadomości Zootechniczne, 4: 80-89.
68. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 12: 24-26.
69. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 3: 28-30.
70. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 2: 19-21.
71. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 1: 16-18.
72. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 5: 27-29.
73. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 4: 25-26.
74. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 7: 25-27.
75. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 6: 25-27.
76. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 9: 19-21.
77. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 8: 21-23.
78. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 11: 24-26.
79. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2017) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LV, 10: 25-27.
80. Krajewski K., Niżnikowski R., Łaba S., Rokicki T., Pompa-Roborzyński M. (2017) Innowacyjność produktów i technologii w sektorze owczarskim – wyzwania i szanse. Przegląd Hodowlany, 6: 13-16.
81. Świątkiewicz M. (2017) Czynniki żywieniowe stymulujące rozwój przewodu pokarmowego prosiąt. Trzoda Chlewna, 1: 34-38.
82. Świątkiewicz M. (2017) Mikroelementy w żywieniu świń, ze szczególnym uwzględnieniem form organicznych. Trzoda Chlewna, 5: 43-49.
83. Świątkiewicz M. (2017) Składniki mieszanek paszowych niezbędne w żywieniu prosiąt. Trzoda Chlewna, 7/2017: 40-44.
84. Świątkiewicz M. (2017) Krajowe materiały paszowe pochodzenia roślinnego jako źródło białka w mieszankach dla świń. Trzoda Chlewna, 8/2017: 39-44.
85. Trela J., Drożdż W., Rasiński W., Szymik B., Majewska A. (2017) Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szczyrzycu. Wiadomości Zootechniczne, 2: 199-205.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

86. Eckert R., Żak G., Bereta A. (2017) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXV: 34-48.
87. Mucha A. (2017) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXV: 3-18.
88. Mucha A. (2017) Nasienie knurów wprowadzone do obrotu. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXV: 71-75.
89. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A. (2017) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2015. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec., 1: 1-249.
90. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2017) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2016 – stada mateczne. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP - stada mateczne., 1: 1-129.
91. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2017) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2016 – stada ojcowskie. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP - stada ojcowskie., 1: 1-129.
92. Tyra M. (2017) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XVII, 2: 93-106.
93. Tyra M. (2017) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XVII, 1: 88-102.
94. Tyra M., Eckert R. (2017) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXV: 49-70.
95. Tyra M., Mucha A. (2017) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, XIII/1: 138.
96. Tyra M., Mucha A. (2017) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, XIII/2: 180.
97. Żak G., Bereta A. (2017) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XVII: 5-87.
98. Żak G., Bereta A. (2017) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XVI, 2: 1-85.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

99. Świątkiewicz M., Olszewska A. (2017) Wpływ rodzaju tłuszczu paszowego na jakość tłuszczu i mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem suszonego wywaru gorzelnianego (DDGS) z kukurydzy. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 1/2017: 24, ISBN 978-83-7607-267-8.

INNE

100. Brejta W., Trela J., Miejski A., Śliwa J., Szymik B. (2017) Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa oraz produkcyjna Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Wiadomości Zootechniczne, 1: 125-177.

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

101. Czernik M., Toschi P., Zacchini F., Iuso D., Ptak G. (2017) Deregulated Expression of Mitochondrial Proteins Mfn2 and Bcnl3L in Placentae from Sheep Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT) Conceptuses. Plos One, 12, 1: 1-13, DOI: 10.1371/journal.pone.0169579.
102. Filipowska J., Cholewa-Kowalska K., Wieczorek J., Semika D., Dąbrowski Z., Łączka M., Osyczka A.M. (2017) Ectopic bone formation by gel-derived bioactive glass-poly-L-lactide-co-glycolide composites in a rabbit muscle model. Biomedical Materials, 12, 1: 1-10, DOI: 10.1088/1748-605X/aa4eb7.
103. Gogol P. (2017) Ocena nasienia podwójnie transgenicznych królików z integracją genów WAPFuc i WAPhGH. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 215-221.
104. Gogol P. (2017) Zastosowanie rozcieńczalników zawierających lecytynę sojową w kriokonserwacji nasienia buhajów, tryków i kozłów. Wiadomości Zootechniczne, LV, 4: 57-62.
105. Jurewicz J., Radwan M., Wielgomas B., Dziewirska E., Karwacka A., Klimowska A., Kałużny P., Bochenek M., Hanke W. (2017) Human Semen Quality, Sperm DNA Damage, and the Level of Reproductive Hormones in Relation to Urinary Concentrations of Parabens. Journal Of Occupational And Environmental Medicine, 59, 11: 1034-1040, DOI: 10.1097/JOM.0000000000001106.
106. Opiela J., Samiec M., Romanek J. (2017) In vitro development and cytological quality of inter-species (porcine›bovine) cloned embryos are affected by trichostatin A-dependent epigenomic modulation of adult mesenchymal stem cells. Theriogenology, 97: 27-33, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2017.04.022.
107. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Kucia M., Uzarowska A., Smorąg Z. (2017) Improved quality of porcine embryos cultured with hyaluronan due to the modification of the mitochondrial membrane potential and reactive oxygen species level. Theriogenology, 102: 1-9, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2017.06.026.
108. Sampino S., Stankiewicz A.M., Zacchini F., Gościk J., Szostak A., Świergiel A.H., Drago G., Modliński J.A., Ptak G. (2017) Pregnancy at Advanced Maternal Age Affects Behavior and Hippocampal Gene Expression in Mouse Offspring. Journals of Gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 00, 00: 1-9, DOI: 10.1093/gerona/glx016.
109. Trzcińska M., Bryła M. (2017) Wybrane metody oceny kriokonserwowanego nasienia knura. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5: 80-85.
110. Zacchini F., Toschi P., Ptak G. (2017) Cobalamin supplementation during in vitro maturation improves developmental competence of sheep oocytes. Theriogenology, 93: 55-61, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2017.01.035.

PRACE PRZEGLĄDOWE

111. Bryła M., Trzcińska M. (2017) Zastosowanie wysokiego ciśnienia hydrostatycznego w kriokonserwacji nasienia knura. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5: 86-91.
112. Gajda B. (2017) Aktualny stan i możliwości kriokonserwacji oocytów świni. Wiadomości Zootechniczne, 5: 70-79.
113. Pulkowska O., Wilkosz E. (2017) Banki materiałów biologicznych w Europie i na świecie. Cz. I. Europa. Wiadomości Zootechniczne, LV, 2: 26-33.
114. Pulkowska O., Wilkosz E. (2017) Banki materiałów biologicznych w Europie i na świecie. Cz. II. Świat. Wiadomości Zootechniczne, LV, 2: 34-38.
115. Samiec M., Skrzyszowska M. (2017) Epigenetyczne przeprogramowanie genomu jądrowego w zarodkach ssaków uzyskanych techniką klonowania somatycznego (Epigenetic reprogramming of nuclear genome in mammalian embryos generated by somatic cell cloning). Wiadomości Zootechniczne, LV, 4: 37-56.
116. Wieczorek J., Sikora J., Pulkowska O., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2017) Ochrona materiału genetycznego zwierząt metodami ex situ – aspekty prawne. Cz. I. Regulacje prawne, zasady funkcjonowania centrów pozyskiwania i przechowywania materiału biologicznego. Wiadomości Zootechniczne, LV, 2: 39-47.
117. Wieczorek J., Sikora J., Pulkowska O., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2017) Ochrona materiału genetycznego zwierząt metodami ex situ – aspekty prawne. Cz. II. Warunki pozyskiwania, przechowywania i wykorzystania konfekcjonowanego materiału genetycznego w programach ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5: 91-97.
118. Wierzchoś-Hilczer A. (2017) Thymosin ß4 structure – multiple biological functions and potential therapeutic applications. Wiadomości Zootechniczne, 4: 30-36.

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH MATERIAŁACH Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH, UWZGLĘDNIONYCH W BAZIE WEB OF SCIENCE

119. Bryła M., Trzcińska M. (2017) Effect of sodium hyaluronate (HA) on liquid stored and cryopreserved boar semen. 21st Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 24-26 August, 2017, Bern, Switzerland, Reproduction in Domestic Animals, 52, Suppl.3: 74.
120. Dzięgiel N., Samiec M., Skrzyszowska M. (2017) Can inter-species (caprine-porcine) cloned embryos be able to complete their development to blastocyst stage? 21st Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 24-26 August, 2017, Bern, Switzerland, Reproduction in Domestic Animals, 52, Suppl. 3: 82-83.
121. Koseniuk J., Skrzyszowska M., Samiec M., Gajda B., Smorąg Z., Słomski R. (2017) Modified bisection of zona-punctured blastocysts is a powerful tool used for experimental embryo duplication and subsequent production of genetically identical twin offspring in pigs. 21st Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 24-26 August, 2017, Bern, Switzerland, Reproduction in Domestic Animals, 52, Suppl. 3: 102.
122. Mielczarek E., Samiec M., Skrzyszowska M. (2017) Extracorporeal developmental capacity of inter-species (caprine-bovine) nuclear-transferred (NT) embryos does not differ remarkably from developmental capacity of intra-species (caprine) NT embryos. 21st Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 24-26 August, 2017, Bern, Switzerland, Reproduction in Domestic Animals, 52, Suppl. 3: 113.
123. Opiela J., Samiec M., Skrzyszowska M. (2017) In vitro development of porcine cloned embryos is stimulated by genomic DNA of blood-derived fibroblast-like cells to a lesser extent than by genomic DNA of bone marrow-derived mesenchymal stem cells. 21st Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 24-26 August, 2017, Bern, Switzerland, Reproduction in Domestic Animals, 52, Suppl. 3: 118-119.
124. Samiec M., Skrzyszowska M., Wojtylak-Jurkiewicz E., Mielczarek E. (2017) Ex vivo development of porcine cloned embryos is promoted by scriptaid-mediated epigenomic transformation of adult dermal fibroblast cells. 21st Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 24-26 August, 2017, Bern, Switzerland, Reproduction in Domestic Animals, 52, Suppl. 3: 130-131.
125. Skrzyszowska M., Samiec M., Wojtylak-Jurkiewicz E., Mielczarek E. (2017) Trichostatin A (TSA)-treated peripheral blood-derived fibroblast-like cells turn out to be a suitable source of genomic DNA donors for efficient production of nuclear-transferred pig embryos. 21st Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 24-26 August, 2017, Bern, Switzerland, Reproduction in Domestic Animals, 52, Suppl. 3: 136.
126. Wojtylak-Jurkiewicz E., Samiec M., Skrzyszowska M. (2017) High incidence of morula and blastocyst formation among nuclear-transferred pig embryos results from epigenetic modulation of peripheral blood-derived fibroblast-like cells. 21st Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 24-26 August, 2017, Bern, Switzerland, Reproduction in Domestic Animals, 52, Suppl. 3: 143.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

127. Gajda B., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Smorąg Z. (2017) Effect of thymosin on survival of vitrified porcine oocytes. Wpływ tymozyny na przeżywalność witryfikowanych oocytów świni. VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 7-9 września 2017, Olsztyn, Polska, VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Olsztyn, 2017, s. 104, TBR.
128. Jura J. (2017) Możliwości i ograniczenia biotechnologii rozrodu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 23, UR Kraków.
129. Jurkiewicz J., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Bugno-Poniewierska M., Pawlina-Tyszko K., Lipiński D., Gajda B. (2017) Evaluation of the integration of egzogenous DNA and ability of fertilization transfected boar spermatozoa. 33rd Scientific Meeting of the Association of Embryo Technology in Europe (A.E.T.E.), 9 September, 2017, Bath, United Kingdom, Animal Reproduction, 14, 3: 932.
130. Kucia M., Gajda B., Smorąg Z., Romek M. (2017) Differences in mitochondrial activity in trophoblast and embryoblast of pig blastocysts exposed to high hydrostatic pressure (HHP). Progress in Developmental Biology, 26 May, 2017, Cracow, Poland, Progress in Developmental Biology, p. 38, Polska Akademia Umiejętności, ISBN 978-83-7676-266-1.
131. Romek M., Gajda B., Smorąg Z. (2017) Volume densitty of mitochondria in cultured pocine blastocysts. Progress in Developmental Biology, 26 May, 2017, Cracow, Poland, Progress in Developmental Biology, p. 39, Polska Akademia Umiejętności, ISBN 978-83-7676-266-1.
132. Romek M., Gajda B., Smorąg Z. (2017) Impact of different culture systems on lipid droplet content in pig blastocysts. Progress in Developmental Biology, 26 May, 2017, Cracow, Poland, Progress in Developmental Biology, p. 40, Polska Akademia Umiejętności, ISBN 978-83-7676-266-1.
133. Romek M., Kucia M., Waligórski Z., Gajda B., Smorąg Z. (2017) Content of lipid droplet in pig embryos after high hydrostatic pressure stress. Progress in Developmental Biology, 26 May, 2017, Cracow, Poland, Progress in Developmental Biology, p. 37, Polska Akademia Umiejętności, ISBN 978-83-7676-266-1.
134. Samiec M., Skrzyszowska M. (2017) Does scriptaid-dependent epigenomic modulation of peripheral blood-derived fibroblast-like cells affect the ex vivo developmental abilities of caprine-porcine nuclear-transferred embryos to reach blastocyst stage? 33rd Scientific Meeting of the Association of Embryo Technology in Europe (A.E.T.E.), 9 September, 2017, Bath, United Kingdom, Animal Reproduction, 14, 3: 969.
135. Skrzyszowska M., Samiec M. (2017) Intra-family and inter-genus (caprine-bovine) cloned embryos do not fail to complete their in vitro development to blastocyst stage. 33rd Scientific Meeting of the Association of Embryo Technology in Europe (A.E.T.E.), 9 September, 2017, Bath, United Kingdom, Animal Reproduction, 14, 3: 971.
136. Trzcińska M., Bryła M. (2017) Ocena jakości kriokonserwowanego nasienia uwarunkowana składem rozcieńczalnika. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, s. 387, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
137. Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2017) Apoptotic-like changes in boar sperm – new ejaculate selection criteria for cryopreservation. 21st Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 24-26 August, 2017, Bern, Switzerland, Reproduction in Domestic Animals, 52, Suppl. 3: 140.
138. Waligórski Z., Gajda B., Smorąg Z., Romek M. (2017) Ultrastructure of porcine embryos after cryopreservation. Progress in Developmental Biology, 26 May, 2017, Cracow, Poland, Progress in Developmental Biology, p. 36, Polska Akademia Umiejętności, ISBN 978-83-7676-266-1.
139. Wiater J., Smorąg Z., Słomski R., Jeż J. (2017) Transgenic pigs as potential donors of organs for xenotransplantation - comparison efficiency of transgenesis methods. Progress in Developmental Biology, 26 May, 2017, Cracow, Poland, Progress in Developmental Biology, p. 41, Polska Akademia Umiejętności, ISBN 978-83-7676-266-1.
140. Wieczorek J., Cegła M., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Soból K. (2017) Laparoscopic method of oocytes’ recovery in pig (L-OPU in pig). VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 7-9 września 2017, Olsztyn, Polska, VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Olsztyn, 2017, s. 119, TBR.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

141. Bochenek M., Trzcińska M., Gogol P., Czerniecki J., Ptak G. (2017) The developmental of methodology tof examine human semen plasma microvesicles by flow cytometry. VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 7-9 września 2017, Olsztyn, Polska, VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Olsztyn, 2017, s. 43, TBR.
142. Jura J. (2017) Wykorzystanie świń w celach biomedycznych. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", s. 19, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.

Ochrona Zasobów Genetycznych Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

143. Adamczyk K., Szarek J., Majewska A., Jagusiak W., Gil Z. (2017) Factors affecting longevity of cows with high share of Polish local breeds' genes. Animal Science Papers and Reports, 35, 1: 35-46.
144. Bagnicka E., Sikora J., Kaba J., Łukaszewicz M., Gruszecki T. (2017) Aktualne problemy hodowli kóz mlecznych w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, LV, 2: 61-76.
145. Bielański P., Pankowski P. (2017) Wpływ warunków utrzymania i systemu żywienia na wskaźniki użytkowości rzeźnek królików popielniańskich białych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 13, 2: 9-23.
146. Calik J. (2017) Ocena produkcyjności i jakości jaj kur nieśnych Rhode Island Red (R-11, K-22) i Rhode Island White (A-33). Wiadomości Zootechniczne, R LV, 1: 17-25.
147. Calik J., Krawczyk J., Świątkiewicz S., Gąsior R., Wojtycza K., Połtowicz K., Obrzut J., Puchała M. (2017) Comparison of the physicochemical and sensory characteristics of Rhode Island Red (R-11) capons and cockerels. Annals of Animal Science, 17, 3: 903-917, DOI: 10.1515/aoas-2017-0002.
148. Dobek A., Gornowicz E., Moliński K., Grajewski B., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2017) Successful identification of duck genome region determining desirable uniformity of meat performance traits. Brazilian Journal of Poultry Science, 19, 3: 437-444, DOI: 10.1590/1806-9061-2016-0451.
149. Gornowicz E., Pietrzak M., Stanisławski D., Steppa R., Lewko L., Kryza A. (2017) Charakterystyka jakości mięsa kurcząt rzeźnych odchowywanych ekologicznie i intensywnie. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 13, 3: 33-41, DOI: 10.5604/01.3001.0013.5217.
150. Gruszecki T., Warda M., Kulik M., Jankuszew A., Patkowski K., Bojar W., Tomczuk K., Szymanowska A., Szymanowski M., Szczepaniak K., Drozd L., Bielińska E.J., Krupiński J. (2017) Wypas owiec sposobem ochrony bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych w cennych przyrodniczo siedliskach. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5 (296): 177-185.
151. Gugołek A., Wyczling P., Strychalski J., Kowalska D., Konstantynowicz M., Zwoliński C. (2017) Effect of diets with high methionine levels on growth performance, health status, nutrient digestibility and nitrogen retention in arctic foxes. Journal of Animal and Plant Sciences, 27, 6: 1743-1749.
152. Gumułka M., Krawczyk J., Otwinowska-Mindur A. (2017) Effect of production cycle and season on quality and fatty acid profile of organic eggs from local Polish Greenleg Partridge hens. European Poultry Science, 81: 1-13, DOI: 10.1399/eps.2017.188.
153. Kawęcka A., Radkowska I., Szewczyk M., Radkowski A. (2017) Wypas kulturowy owiec w ochronie cennych zbiorowisk roślinnych na przykładzie Hali Majerz. Wiadomości Zootechniczne, R.LV, 5: 189-197.
154. Krawczyk J. (2017) Jakość jaj kur rodzimych ras Zielononóżek i Żółtonóżek kuropatwianych. Wiadomości Zootechniczne, LV, 3: 74-79.
155. Krawczyk J. (2017) Wpływ genotypu i wieku kur na jakość jaj kur Leghorn (rody G-99 i H-22) oraz Sussex (ród S-66). Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2: 94-100.
156. Krupiński J., Bugno-Poniewierska M., Gruszecki T., Gurgul A., Mikosz P., Smorąg Z., Litwińczuk Z., Żmija J. (2017) Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5 (296) specjalny: 3-13.
157. Krupiński J., Martyniuk E., Krawczyk J., Baran J., Bielański P., Bobak L., Calik J., Chełmińska A., Kawęcka A., Kowalska D., Majewska A., Obrzut J., Pasternak M., Piórkowska M., Polak G., Puchała M., Sikora J., Sosin-Bzducha E., Szyndler-Nędza M., Tomczyk-Wrona I. (2017) 15-lecie koordynacji programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Instytucie Zootechniki PIB. Przegląd Hodowlany, 4: 30-36.
158. Krupiński J., Radomski P., Moskała P., Mikosz P., Paleczny K. (2017) Certyfikacja surowców i produktów ras rodzimych. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5 (296) specjalny: 210-215.
159. Lewko L., Gornowicz E., Pietrzak M., Korol W. (2017) The effect of origin, sex and feeding on sensory evaluation and some quality characteristics of goose meat from Polish native flocks. Annals of Animal Science, 17, 2: 1185-1196, DOI: 10.1515/aoas-2017-0001.
160. Majewska A. (2017) Program ochrony zasobów genetycznych metodą ex-situ - bydło. Wiadomości Zootechniczne, LV, 2: 55-60.
161. Martyniuk E., Chełmińska A. (2017) Nowa legislacja UE dotycząca hodowli i obrotu zwierzetami - najważniejsze lementy. Przegląd Hodowlany, 4: 47-53.
162. Martyniuk E., Chełmińska A., Krupiński J., Pasternak M. (2017) Wdrażanie Krajowej Strategii: aktorzy i działania. Przegląd Hodowlany, 4: 36-43.
163. Martyniuk E., Polak G., Mietlicka-Zakrzewska M. (2017) Nowe obszary prac Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO. Przegląd Hodowlany, 4: 43-47.
164. Sosin-Bzducha E. (2017) Comparison of meat quality of the Polish Red-and-White and Simmental young bulls. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 56 (1): 129-136, DOI: 10.22630/AAS.2017.56.1.15.
165. Sosin-Bzducha E., Puchała M. (2017) Effect of breed and aging time on physicochemical and organoleptic quality of beef and its oxidative stability. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 60, 3: 191-198, DOI: 10.5194/aab-60-191-2017.
166. Tomczyk-Wrona I. (2017) Koniki polskie – modelowa populacja ochrony bioróżnorodnośc. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5 (296): 98-103.
167. Tomczyk-Wrona I. (2017) Ochrona zasobów genetycznych koni metoda ex-situ. Wiadomości Zootechniczne, LV, 3 (294): 120-128.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

168. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Szukalski G. (2017) Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 64, ISBN 83-60272-22-0.
169. Grajewski B., Lisowski M., Biel P. (2017) Analiza zdolności reprodukcyjnej sześciu rodów kaczek. Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania., ss. 315-324, Idea Knowledge Future Wrocław, ISBN 978-83-945311-2-6.
170. Kowalska D., Gugołek A. (2017) Wkład polskich naukowców i hodowców w rozwój wiedzy dotyczącej chowu i hodowli nutrii. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 130, ISBN 978-83-7607-243-2.
171. Kryza A., Gornowicz E., Pietrzak M., Lewko L. (2017) Analiza wartości rzeźnej i jakości mięsa indyków. Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania., ss. 335-344, Idea Knowledge Future Wrocław, ISBN 978-83-945311-2-6.
172. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2017) Bioróżnorodność kur nieśnych w warunkach chowu ekologicznego i konwencjonalnego. Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania., ss. 354-364, Idea Knowledge Future Wrocław, ISBN 978-83-945311-2-6.
173. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2017) Badania nad tuczem gęsi krajowych odmian południowych. Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania., ss. 376-386, Idea Knowledge Future Wrocław, ISBN 978-83-945311-2-6.

PRACE PRZEGLĄDOWE

174. Kowalska D. (2017) Wykorzystanie oleju rzepakowego w żywieniu królików. Króliki, 3: 47-54.
175. Kowalska D., Gugołek A. (2017) Norka na tle przedstawicieli rodziny łasicowatych występujących w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 3: 35-41.
176. Kowalska D., Gugołek A., Strychalski J. (2017) Niektóre z pasz rzepakowych stosowane w żywieniu królików. Przegląd Hodowlany, 3: 22-26.
177. Krawczyk J., Calik J., Obrzut J. (2017) Kapłony, pulardy i kury rosołowe jako oferta produkcji niszowej. Polskie Drobiarstwo, 8: 2-7.
178. Piórkowska M. (2017) Program ochrony zasobów genetycznych mięsożernych zwierząt futerkowych. Wiadomości Zootechniczne, 3: 42-49.
179. Polak G. (2017) Sportowe Rajdy Konne - mało znany kierunek uzytkowania w Polsce. Część I. Specyfika dyscypliny. Wiadomości Zootechniczne, 2: 182-192.
180. Polak G. (2017) Sportowe Rajdy Konne - mało znany kierunek użytkowania w Polsce. Część II. Polskie korzenie francuskich rajdów. Wiadomości Zootechniczne, 3: 129-148.
181. Polak G. (2017) Komisyjna ocena klaczy sztumskich i sokólskich. Hodowca i Jeździec, 52: 28-32.
182. Sikora J., Kawęcka A. (2017) Charakterystyka obecnego stanu hodowli i wybranych cech użytkowości kóz rasy karpackiej. Wiadomości Zootechniczne, LV, 2: 77-78.
183. Sikora J., Wieczorek J. (2017) Krajowy Bank Materiałów Biologicznych w realizacji programów ochrony zasobów genetycznych metodami ex situ. Wiadomości Zootechniczne, LV, 2: 15-21.
184. Sosin-Bzducha E. (2017) EUGENA – europejska sieć banków genów. Wiadomości Zootechniczne, LV, 2: 22-25.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

185. Bielański P. (2017) Krajowa hodowla nutrii objętych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ss. 4.
186. Bielański P. (2017) Krajowa hodowla szynszyli beżowej objetej programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ss. 4.
187. Bielański P., Zoń A. (2017) Wstępne wyniki badań nad poprawą wskaźników odchowu szczeniąt norek poprzez optymalizację środowiska. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ss. 4.
188. Calik J. (2017) Productive traits and egg quality in three strains of laying hens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 48, UR Kraków.
189. Calik J. (2017) Effect of caponisation on physicochemical and sensory characteristics of Karmazyn/RIR. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 49, UR Kraków.
190. Calik J. (2017) Effect of extending the production cycle of Hy-Line Brown laying hens on their production results and egg quality. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 50, UR Kraków.
191. Calik J. (2017) Nutzung der Hänchen aus Scharen vom Schutzprogramm zur Kapaunzucht. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 249-252, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
192. Chełmińska A., Martyniuk E., Sosin-Bzducha E. (2017) Implementation of the Plan of Action for the National Strategy as related to the importance of native breeds for active landscape conservation. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 52, UR Kraków.
193. Chełmińska A., Sosin-Bzducha E. (2017) Handlungsentwicklung zur Unterschützung des Schutzes von genetischen Ressourcen der Wirtschaftstiere in Polen. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 256-259, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
194. Chełmińska A., Sosin-Bzducha E., Krawczyk J. (2017) Monitorowanie stanu i zagrożeń dotyczących zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 137, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
195. Dobrzański J., Krawczyk J., Calik J., Szwaczkowski T. (2017) Survey on effectiveness of goose genetic conservation programs implementation in Poland. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce-praktyka nauce”, 18-20 września 2017, Tarnowo Podgórne, Polska, XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, ss. 26-27, WPSA.
196. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K. (2017) Analiza cech jaj niosek czterech rodów odchowywanych ekologicznie. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 96, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
197. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K. (2017) Wykorzystanie mieszańców różniących się pochodzeniem w ekologicznym chowie kurcząt. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 99, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
198. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Moliński K., Skotarczak E. (2017) Skład morfologiczny tuszki gęsi różniących się pochodzeniem. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 97, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
199. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Szablewski T. (2017) Analiza profilu kwasów tłuszczowych mięsa gęsi z chowu ekologicznego i tuczu owsianego. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 98, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
200. Gornowicz E., Nowaczewski S., Lewko L., Zwierzyński R., Moliński K., Skotarczak E. (2017) Characteristics of slaughter value in geese depending on genotype and diet supplementation of herbs. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce-praktyka nauce”, 18-20 września 2017, Tarnowo Podgórne, Polska, XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, ss. 134-135, WPSA.
201. Gugołek A., Strychalski J., Daszkiewicz T., Kowalska D., Gacek L., Konstantynowicz M. (2017) Wstępne badania nad zastosowaniem białka owadów w żywieniu królików. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ss. 2.
202. Horecka B., Kasperek K., Piórkowska M., Jeżewska-Witkowska G. (2017) Asocjacja polimorfizmu genu MT-CO1 z wybranymi parametrami skór lisów pospolitych (Vulpes vulpes). LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 242, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
203. Kawęcka A. (2017) Traditional and regional products from native breeds of sheep. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych", 24-25 May, 2017, Łomża, Polska, Rolnictwo przyjazne środowisku-pradygmaty w naukach rolniczych, p. 23, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.
204. Kawęcka A. (2017) Use of sheep for preservation of environmentally valuable areas. Rolnictwo przyjazne środowisku-pradygmaty w naukach rolniczych, s. 22, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.
205. Kawęcka A. (2017) Zusammensetzung Der Eiweißfraktion Der Milch Von Bergscharfen. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 292-293, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
206. Kawęcka A., Gąsior R., Wojtycza K. (2017) Untersuchungen der Lammqualität von Schafen indigenen Rassen bezüglich des Inhaltes von flüchtigen organischen Verbindungen. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 290-291, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
207. Kawęcka A., Sikora J. (2017) Herstellungsmöglichkeiten Der Karpatenziegen In Weiteren Laktationen. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 294-295, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
208. Kawęcka A., Sikora J. (2017) Changes in somatic cell count of milk from Carpathian goats during lactation. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 70, UR Kraków.
209. Kawęcka A., Sikora J., Miksza-Cybulska A. (2017) Quality of carcasses and meat from male kids and ram lambs of native breeds. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 71, UR Kraków.
210. Kowalska D. (2017) Króliki popielniańskie białe - stan hodowli w Polsce. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, Materiały naukowe LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Redakcja PTZ, ss. 237.
211. Krawczyk J. (2017) Quality of eggs from native breeds of Greenleg Partridge and Yellowleg Partridge chickens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 72, UR Kraków.
212. Krawczyk J. (2017) EINFLUSS DES GENOTYPS UND HUHNALTERS AUF DIE EIERQUALITÄT. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 299-301, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
213. Krawczyk J., Calik J., Szwaczkowski T. (2017) Badania nad efektywnością realizacji programów ochrony zasobów genetycznych gęsi w Polsce. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce-praktyka nauce”, 18-20 września 2017, Tarnowo Podgórne, Polska, XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, ss. 26-27, WPSA.
214. Krawczyk J., Obrzut J. (2017) Meat quality of poulards obtained from the native breed of Yellowleg Partridge hens. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce-praktyka nauce”, 18-20 września 2017, Tarnowo Podgórne, Polska, XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, ss. 178-179, WPSA.
215. Krawczyk J., Obrzut J. (2017) ERGEBNISSE DER REPRODUKTION DER POLNISCHEN GÄNSEPOPULATIONEN VON SÜDLICHEN ABARTEN. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 296-298, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
216. Krawczyk J., Obrzut J. (2017) Meat quality of poulards obtained from the native breed of Rhode Island Red hens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 73, UR Kraków.
217. Kryza A., Gornowicz E., Lewko L. (2017) Analysis of some meat quality traits of ducks depending on supplementation of black cumin. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce-praktyka nauce”, 18-20 września 2017, Tarnowo Podgórne, Polska, XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, ss. 128-129, WPSA.
218. Kryza A., Gornowicz E., Pietrzak M., Lewko L. (2017) Analiza wartości rzeźnej i jakości mięsa indyków. II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", 28-29 marca 2017, Krzyżowa, Polska, II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" Krzyżowa, 28-29.03.2017, s. 21, Idea Knowledge Future Wrocław 2017, ISBN 978-83-945311-1-9.
219. Kryza A., Pietrzak M., Lewko L., Gornowicz E. (2017) Badania porównawcze cech fizycznych mięsa kaczek typu pekin. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 101, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
220. Lewko L., Gornowicz E. (2017) Cechy sensoryczne mięsa kaczek różnego genotypu. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 102, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
221. Lewko L., Gornowicz E. (2017) Wpływ zróżnicowanego pochodzenia kaczek na cechy jakości skorupy jaja. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 103, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
222. Lewko L., Gornowicz E., Pietrzak M., Kryza A. (2017) Comparative study of meat texture in some poultry species. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce-praktyka nauce”, 18-20 września 2017, Tarnowo Podgórne, Polska, XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, ss. 180-181, WPSA.
223. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2017) Wykorzystanie bioróżnorodności kur nieśnych w chowie ekologicznym. II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", 28-29 marca 2017, Krzyżowa, Polska, II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" Krzyżowa, 28-29.03.2017, s. 23, Idea Knowledge Future Wrocław 2017, ISBN 978-83-945311-1-9.
224. Majewska A. (2017) Trend produkcji mleka dla rasy polskie czerwonej. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 67, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
225. Majewska A. (2017) Prospect for the development of herds of Polish Red cattle used for meat production. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 77, UR Kraków.
226. Majewska A., Sosin-Bzducha E. (2017) Zmienność wieku pierwszego wycielenia u krów rasy polskiej czerwono-białej i polskiej czarno-białej objętych programami ochrony. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 78, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
227. Majewska A., Sosin-Bzducha E., Puchała M. (2017) Zoometric measurement of Polish Red-and-White cattle kept in selected herds included in the conservation programme. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 78, UR Kraków.
228. Majewska A., Sosin-Bzducha E., Puchała M. (2017) Zoometric measurements of Polish Red and Polish Red-and-White cattle kept in selected herds included in the conservation programme. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 78, UR Kraków.
229. Pasternak M., Bugno-Poniewierska M., Gurgul A., Krupiński J. (2017) Weryfikacja umaszczenia srokatego u koni rasy huculskiej metodami molekularnymi. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 14, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
230. Pasternak M., Gurgul A., Krupiński J. (2017) Verwendung der PCR-methode zur verifizierung der färbung von Pferden der Huzule-Rasse. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 327-330, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
231. Pasternak M., Krupiński J., Gurgul A. (2017) White spotting or white markings – an important problem in the Hucul horse breed. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 95, UR Kraków.
232. Pietrzak M., Kryza A., Stanisławski D., Steppa R., Gornowicz E., Lewko L. (2017) Charakterystyka jakości mięsa kurcząt rzeźnych odchowywanych ekologicznie i intensywnie. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 104, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
233. Piórkowska M. (2017) Dodatki paszowe nowej generacji w żywieniu norek. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 233, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
234. Piórkowska M., Zoń A. (2017) Użytkowość rozpłodowa a wiek samic lisa pastelowego. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 243, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
235. Polak G. (2017) Analiza profilu hodowcy uczestniczacego w programach ochrony koni sztumskich i sokólskich. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 125, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
236. Polak G. (2017) Wykorzystanie rodzimych ras koni do produkcji mleka od klaczy. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 126, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
237. Polak G. (2017) Ocena wartości uzytkowej ogierów sztumskich i sokólskich. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 127, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
238. Polak G. (2017) Are the breeders of native horse breeds interested in preserving the animal genetic resources ? 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 302, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
239. Polak G. (2017) Conservation or improuvment of indigenous horses breeds- where are the golden means? 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 300, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
240. Polak G. (2017) Alternatywne użytkowanie koni zimnokrwistych. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 4, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
241. Polak G. (2017) Perspektywa wykorzystania klaczy do produkcji mleka, jako forma ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras koni. II Sympozjum naukowe – Perspektywy w ochronie bioróżnorodności, 6-8 listopada 2017, Popielno, Polska, II Sympozjum Naukowe Perspektywy w Ochronie Bioróznorodności, Popielno, 7.11.2017, s. 16, Popielno.
242. Polak G. (2017) Realization of genetic resources conservation programs in Poland. 5th International Scientific Conference "Animal Biotechnology 2017, 7 December, 2017, Nitra, Słowacja, Materiały konferencyjne. 5th International Scientific Conference "Animal Biotechnology 2017", p. 15, Research Institute for Animal Production Nitra, slowacja.
243. Polak G., Chełmińska A. (2017) Genetic resources conservation of two local population of Central European honeybee in Poland. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 104, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
244. Polak G., Lewczuk D. (2017) Analiza czynników wpływajacych na ocenę budowy koni zimnokrwistych o różnycm statusie zagrożenia podczas wystawy krajowej. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 128, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
245. Pulkowska O., Sikora J., Kawęcka A. (2017) Cryobanks of bovine biological materials in Europe and in the world. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 25, UR Kraków.
246. Sosin-Bzducha E. (2017) Changes in milk production results during implementation of the genetic resources conservation programme for Red-and-White cattle. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 118, UR Kraków.
247. Sosin-Bzducha E. (2017) 10 lat programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwono-białego. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 194, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
248. Sosin-Bzducha E. (2017) Ergebnisse Der Zuchtnützlichkeit Der Rot-Weissen Polnischen Viehrasse In Den Jahren 2009-2016. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 361-362, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
249. Sosin-Bzducha E., Chełmińska A. (2017) Landesprogramm der kryokonsserrvierung - brauchen wir es? Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 355-358, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
250. Sosin-Bzducha E., Chełmińska A. (2017) The present and future role of native breeds of cattle in Poland. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 106, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
251. Sosin-Bzducha E., Chełmińska A., Krupiński J. (2017) Porównanie programów kriokonserwacji w wybranych krajach Europy. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 78, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
252. Sosin-Bzducha E., Chełmińska A., Krupiński J. (2017) Implementacja Krajowego Programu Kriokonserwacji zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 195, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
253. Sosin-Bzducha E., Chełmińska A., Krupiński J. (2017) Analysis of the in situ and ex situ conservation status of farm animal populations included in the conservation programmes. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 117, UR Kraków.
254. Tomczyk-Wrona I. (2017) Analysis of herds covered of the Genetic Resources Conservation Programme for Małopolska horses including pedigree structure. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 124, UR Kraków.
255. Tomczyk-Wrona I. (2017) Analysis of herds covered of the Genetic Resources Conservation Programme for Silesian horses including pedigree structure. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 125, UR Kraków.
256. Tomczyk-Wrona I. (2017) Zasady realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej. Konferencja naukowa "Konie arabskie i małopolskie - wczoraj, dzis i jutro", 20 czerwca 2017, Janów Podlaski, Polska, Konferencja naukowa "Konie arabskie i małopolskie - wczoraj, dzis i jutro", ss. 19-20, SK Janów Podllaski.
257. Tomczyk-Wrona I. (2017) Zasady finansownaia realizacji prgramów ochrony zasobów genetycznych konika polskiego. II Sympozjum Naukowe Perspektywy w Ochronie Bioróznorodności, Popielno, 7.11.2017, s. 26, Popielno.
258. Tomczyk-Wrona I. (2017) Efekty realizacji programów ochrony ras zachowawczych. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 8, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
259. Tomczyk-Wrona I. (2017) Charakterystyka stad konika polskiego realizujących program ochrony zasobów genetycznych w latach 2005, 2010, 2015. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 131, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
260. Tomczyk-Wrona I. (2017) Analiza klaczy objętych programem ochrony zasobów genetycznych konika polskiego z uwzględnieniem struktury wiekowej. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 132, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
261. Tomczyk-Wrona I. (2017) Die Strategie für die Massnahmen des Instituts für Zootechnik SFI im Bereich des Schutzes der Genetischen Ressourcen von Pferden mit In-Situ- und Ex-Situ-Verfahren. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 383-384, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
262. Tomczyk-Wrona I. (2017) Die Praktische Anwendung der Natürlichen Absetzung von Fohlen durch die Stuten unter den Bedingungen der Erhaltungszucht. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 379-380, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
263. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Moliński K., Skotarczak E. (2017) Physical characteristics of goose meat depending on origin, sex and fattening method. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce-praktyka nauce”, 18-20 września 2017, Tarnowo Podgórne, Polska, XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, ss. 152-153, WPSA.
264. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2017) Badania porównawcze nad tuczem krajowych gęsi odmian południowych. II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", 28-29 marca 2017, Krzyżowa, Polska, II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" Krzyżowa, 28-29.03.2017, s. 45, Idea Knowledge Future Wrocław 2017, ISBN 978-83-945311-1-9.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

265. Bielański P. (2017) Stado hodowlane - żywy organizm. Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, ss. 4.
266. Calik J. (2017) Einfluss des Zuchtsystems auf ausgewählte Parameter der Fleischqualität bei Hähnchen der Rasse Gallus gallus domesticus „Gelbbein”. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 253-255, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
267. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T., Zwierzyński R. (2017) Wpływ systemu chowu gęsi na profil kwasów tłuszczowych mięśni piersiowych. XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", 18 maja 2017, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", s. 45, IBPRS Warszawa.
268. Kryza A., Gornowicz E. (2017) Obecność bakterii Campylobacter w surowcu mięsnym. XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", 18 maja 2017, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", s. 49, IBPRS Warszawa.
269. Kryza A., Gornowicz E., Pietrzak M., Lewko L. (2017) Charakterystyka składu chemicznego mięsa indyków ciężkich. XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", 18 maja 2017, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", s. 46, IBPRS Warszawa.
270. Kryza A., Lewko L., Adamski M., Gornowicz E. (2017) Wpływ dodatku nasion czarnuszki w żywieniu kaczek na skład chemiczny mięsa. XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", 18 maja 2017, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", s. 48, IBPRS Warszawa.
271. Lewko L., Gornowicz E. (2017) Ocena konsumencka mięsa kaczek różniących się pochodzeniem. XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", 18 maja 2017, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", s. 47, IBPRS Warszawa.
272. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2017) Dodatek ziół w żywieniu a wartość rzeźna gęsi. XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", 18 maja 2017, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji XLVII Dni Przemysłu Mięsnego oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2017", s. 50, IBPRS Warszawa.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

273. Calik J. (2017) Populacje kur nieśnych objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 1: 9-11.
274. Gornowicz E., Lewko L. (2017) Polska tradycja chowu gęsi i wykorzystania ich mięsa. Wiadomości Drobiarskie, 3/4: 13-20.
275. Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B., Zwierzyński R. (2017) Gęsi garbonose, rypińskie i pomorskie. Polskie Drobiarstwo, 02/2017: 2-7.
276. Kowalska D. (2017) Zagospodarowanie odchodów pochodzących od królików i norek. Zwierzęta Futerkowe, 19: 1-3.
277. Kowalska D. (2017) Norka europejska. Występowanie gatunku i przyczyny zanikania. Zwierzęta Futerkowe, 18: 1-5.
278. Kowalska D. (2017) Roślinożerne zwierzęta futerkowe - użytkowanie mięsne. Zwierzęta Futerkowe, 17: 14-17.
279. Kowalska D. (2017) Zawartość tłuszczu śródmięsniowego i narządowego u królików rasy nowozelandzkiej białej i popielniańskiej białej. Króliki, 4: 51-55.
280. Kowalska D. (2017) Mało znane rasy królików. Króliki, 1: 18-24.
281. Kowalska D. (2017) Rasy zwierząt w Polsce - norki. Norka amerykańska (cz.1). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 73, 1: 3.
282. Kowalska D. (2017) Rasy zwierząt w polsce - norki. Norka amerykańska (cz. 2). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 73, 2: 3.
283. Kowalska D. (2017) Rasy zwierząt w Polsce - norki. Norka europejska. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 73, 6: 3.
284. Kowalska D. (2017) Rasy zwierząt w Polsce - norki. Norka europejska - obszar występowania. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 73, 7: 222.
285. Kowalska D. (2017) Rasy zwierząt w Polsce - norki. Norka europejska - biologia gatunku. cz.I. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 73, 9: 333.
286. Kowalska D. (2017) Rasy zwierząt w Polsce - norki. Norka europejska - biologia gatunku. cz.II. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 73, 10: 444.
287. Lewko L. (2017) Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania". Polskie Drobiarstwo, 06/17: 82-83.
288. Lewko L., Gornowicz E. (2017) XLVII konkurs produkty najwyższej jakości. Polskie Drobiarstwo, 08: 84.
289. Lewko L., Gornowicz E. (2017) Masa jaja - jakość jaja. Wiadomości Drobiarskie, 1/2: 14-18.
290. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2017) Sympozjum Naukowo-techniczne: Postęp w technologii mięsa,. Nauka – praktyce 2017. Wiadomości Zootechniczne, LV, 3: 199-201.
291. Piórkowska M. (2017) Z historii hodowli królików wełnistych. Część 2. Badania nad poprawą wydajności wełnistej królików angorskich. Króliki, 1: 35-44.
292. Piórkowska M. (2017) Z historii hodowli królików wełnistych. Część 3. Właściwości wełny angorskiej na tle innych włókien naturalnych pochodzenia zwierzęcego. Króliki, 4: 24-35.
293. Polak G. (2017) Ekologia i ekonomia a sprawa końska. Hodowca i Jeździec, 54: 18-20.
294. Polak G. (2017) Boski nektar czy codzienny pokarm? Hodowca i Jeździec, 53: 89-91.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

295. Calik J., Krawczyk J. (2017) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XIII: 5-30.
296. Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. (2017) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Aleksandrowicach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XIII: 31-49.
297. Calik J., Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2017) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XIII: 57-94.
298. Calik J., Zwierzyński R., Lisowski M., Grajewski B. (2017) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XIII: 106-118.
299. Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J. (2017) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2015. Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych., 1: 1-240.
300. Tomczyk-Wrona I. (2017) Ocena wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Ocena wartosci użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, ss. 1-38, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-283-8.

INNE

301. Tomczyk-Wrona I. (2017) VI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Czempionat Hodowlany Koni Rasy Huculskiej, Małopolskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty. Wiadomości Zootechniczne, LV, 4 (295): 223-225.
302. Tomczyk-Wrona I. (2017) Regionalny Czempionat Koni Rasy Huculskiej. Wiadomości Zootechniczne, LV, 4 (295): 198-200.

Genomika i Biologia Molekularna Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

303. Babicz M., Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A. (2017) Cross-species hybridizations in situ for identification of Robertsonian translocation in wild boar. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 56, 1: 15-21, DOI: 10.22630/AAS.2017.56.1.2.
304. Bugno-Poniewierska M., Stefaniuk-Szmukier M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Fornal A., Warzecha J., Ropka-Molik K. (2017) Wykorzystanie testów molekularnych identyfikujących nosicieli mutacji SCID, CA i LFS w polskiej populacji koni czystej krwi arabskiej – wyniki wstępne. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5: 39-45.
305. Chaber R., Gurgul A., Wróbel G., Tomoń A., Szmatoła T., Jasielczuk I., Ryczan-Krawczyk R., Duszeńko E., Stąpor S., Ciebiera K., Paszek S., Potocka N., Arthur C., Zawlik I. (2017) Whole-genome DNA methylation characteristics in pediatric precursor B cell acute lymphoblastic leukemia (BCP ALL). Plos One, 11, e0187422: 1-27, DOI: 10.1371/journal.pone.0187422.
306. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M. (2017) Physical location of genes encoding small heat shock proteins in the Suidae genomes. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 1: 45-54.
307. Dorado J., Anaya G., Bugno-Poniewierska M., Molina A., Mendez-Sanchez A., Moreno-Millán M., Hidalgo M., Peral García P., Demyda-Peyrás S. (2017) First case of sterility associated with sex chromosomal abnormalities in a Jenny. Reproduction in Domestic Animals, 52, 2: 227-234, DOI: 10.1111/rda.12884.
308. Gurgul A., Opiela J., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Bochenek M., Bugno-Poniewierska M. (2017) The effect of histone deacetylase inhibitor trichostatin A on porcine mesenchymal stem cell transcriptome. Biochimie, 139: 56-73, DOI: 10.1016/j.biochi.2017.05.015.
309. Gurgul A., Szyndler-Nędza M., Smołucha G., Topolski P., Knapik J., Ropka-Molik K., Tyra M., Krupiński J. (2017) Zarys problematyki badań z zakresu genetyki I genomiki prowadzonych u polskich zachowawczych ras zwierząt w ramach projektu Biostrateg. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5 (296): 14-34.
310. Kęsek M.M., Smołucha G., Zielak-Steciwko A.E. (2017) Acetyl-CoA Carboxylase ? and Stearoyl-CoA Desaturase Genes Polymorphism and their Influence on Fatty Acid Profile in Milk of Polish Holstein-Friesian Cows. Annals of Animal Science, 17, 7: 993-1006, DOI: 10.1515/aoas-2017-0003.
311. Kowalska K., Pawlina-Tyszko K., Wojtaszek M., Witarski W., Bugno-Poniewierska M. (2017) Rozwój technik badawczych w cytogenetycznej analizie prawidłowości kariotypu koni. Wiadomości Zootechniczne, 5: 56-62.
312. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2017) Evaluation of the suitability of mitochondrial DNA for species identification of microtraces and forensic traces. Acta Biochimica Polonica, 64, 4: 705-708, DOI: 10.18388/abp.2017_2304.
313. Oczkowicz M., Pawlina-Tyszko K., Świątkiewicz M., Bugno-Poniewierska M. (2017) Addition of coconut oil to the diet based on maize dried distilled grains with solubles (DDGS) alters miR-122a expression in the pig liver. Journal of Animal and Feed Sciences, 4, 26: 326-332, DOI: 10.22358/jafs/80835/2017.
314. Pawlina-Tyszko K., Gurgul A., Szmatoła T., Koch C., Mählmann K., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2017) Comprehensive characteristics of microRNA expression profile of equine sarcoids. Biochimie, 137: 20-28, DOI: 10.1016/j.biochi.2017.02.017.
315. Pawlina-Tyszko K., Gurgul A., Szmatoła T., Ropka-Molik K., Semik-Gurgul E., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Genomic landscape of copy number variation and copy neutral loss of heterozygosity events in equine sarcoids reveals increased instability of the sarcoid genome. Biochimie, 140: 122-132, DOI: 10.1016/j.biochi.2017.07.006.
316. Piestrzyńska-Kajtoch A., Kawęcka A., Smołucha G. (2017) Polimorfizm genu PRNP rodzimych ras owiec w aspekcie podatności na trzęsawkę (scrapie). Wiadomości Zootechniczne, LV, 5: 63-69.
317. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Oczkowicz M., Kycko A., Polak M.P., Kozaczyński W., Kozubska-Sobocińska A., Żmudziński J.F., Rejduch B. (2017) The Reference Gene Selection to Study PRNP Gene Expression in Sheep. Folia Biologica-Krakow, 65, 3: 165-171, DOI: 10.3409/fb65_3.165.
318. Piórkowska K., Tyra M., Ropka-Molik K., Podbielska A. (2017) Evolution of peroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase (PECR) as candidate gene for meat quality. Livestock Science, 201: 85-91, DOI: 10.1016/j.livsci.2017.05.004.
319. Piórkowska K., Żukowski K., Szmatoła T., Ropka-Molik K., Tyra M. (2017) Transcript variants of a region on SSC15 rich in QTLs associated with meat quality in pigs. Annals of Animal Science, 17, 3: 703-715, DOI: 10.1515/aoas-2016-0095.
320. Ropka-Molik K., Bereta A., Żukowski K., Piórkowska K., Gurgul A., Żak G. (2017) Transcriptomic gene profiling of porcine muscle tissue depending on histological properties. Animal Science Journal, 88, 8: 1178-1188, DOI: 10.1111/asj.12751.
321. Ropka-Molik K., Eckert R., Tyra M., Piórkowska K., Oczkowicz M., Szyndler-Nędza M., Bereta A. (2017) CAPN1 gene as a potential marker for growth performance and carcass characteristics in pigs. Animal Production Science, 57, 6: 1014-1021, DOI: 10.1071/AN14999.
322. Ropka-Molik K., Knapik J., Pieszka M., Szmatoła T., Piórkowska K. (2017) Nutritional modification of SCD, ACACA and LPL gene expressions in different ovine tissues. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 3: 1-8, DOI: 10.5194/aab-60-243-2017.
323. Ropka-Molik K., Piórkowska K., Oczkowicz M., Szyndler-Nędza M., Blicharski T. (2017) Występowanie niekorzystnego allelu genu RYR1 w populacji świń rasy puławskiej*. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5: 35-38.
324. Ropka-Molik K., Podstawski P., Piórkowska K., Tyra M. (2017) Association of Missense MTTP Gene Polymorphism with Carcass Characteristics and Meat Quality Traits in Pigs. Czech Journal of Animal Science, 62, 1: 9-14, DOI: 10.17221/45/2015-CJAS.
325. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Żukowski K., Piórkowska K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Exercise-induced modification of the skeletal muscle transcriptome in Arabian horses. Physiological Genomics, 49, 6: 318-326, DOI: 10.1152/physiolgenomics.00130.2016.
326. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Żukowski K., Piórkowska K., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2017) Transcriptome profiling of Arabian horse blood during training regimens. BMC Genetics, 18, 1: 18-31, DOI: 10.1186/s12863-017-0499-1.
327. Semik E., Gurgul A., Ząbek T., Ropka-Molik K., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Transcriptome analysis of equine sarcoids. Veterinary and Comparative Oncology, 15, 4: 1370-1381, DOI: 10.1111/vco.12279.
328. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Identyfikacja wariantu w rejonie genu FAM14A potencjalnie związanego z występowaniem syndromu metabolicznego (EMS) u koni czystej krwi arabskiej. Wiadomości Zootechniczne, 5: 46-48.
329. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Szmatoła T., Długosz B., Pisarczyk W., Bugno-Poniewierska M. (2017) Variation in TBX3 gene region in Dun coat color Polish Konik horses. Journal of Equine Veterinary Science, 49: 60-62, DOI: 10.1016/j.jevs.2016.10.003.
330. Wojciechowska M., Nowak Z., Gurgul A., Olech W., Drobik W., Szmatoła T. (2017) Panel of informative SNP markers for two genetic lines of European bison: Lowland and Lowland–Caucasian. Animal Biodiversity and Conservation, 40, 1: 17-25, DOI: 10.32800/abc.2017.40.0017.
331. Wojtaszek M., Kowalska K., Witarski W., Bugno-Poniewierska M. (2017) Diagnostyka aberracji kariotypu koni – wstępne wyniki badań przesiewowych. Wiadomości Zootechniczne, 5: 49-55.

PRACE PRZEGLĄDOWE

332. Babicz M., Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Łuszczewska-Sierakowska I. (2017) Badania cytogenetyczne i molekularne w hodowli zachowawczej świń rasy puławskiej. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 73, 7: 395-398, DOI: 10.21521/mw.5725.
333. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B. (2017) Zasadność systematycznej oceny kariotypu bydła kwalifikowanego do rozrodu. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 73, 8: 451-455, DOI: 10.21521/mw.5763.
334. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2017) Metody jakościowego oraz ilościowego oznaczania składu gatunkowego materiału biologicznego. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 141-147.

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH MATERIAŁACH Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH, UWZGLĘDNIONYCH W BAZIE WEB OF SCIENCE

335. Bugno-Poniewierska M., Wojtaszek M., Kowalska K., Witarski W. (2017) Screening of the Polish young horses population for detection of sex chromosomes abnormalities preliminary results. 11th European Cytogenetics Conference, 1-4 July, 2017, Florence, Włochy, Molecular Cytogenetics, 10, Suppl 1: 66-67.
336. Kowalska K., Pawlina-Tyszko K., Witarski W., Wojtaszek M., Bugno-Poniewierska M. (2017) Evaluation of chromosome microrearrangements of a horse applying array CGH. 11th European Cytogenetics Conference, 1-4 July, 2017, Florence, Włochy, Molecular Cytogenetics, 10, Suppl 1: 66.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

337. Bugno-Poniewierska M., Stefaniuk-Szmukier M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Fornal A., Ropka-Molik K. (2017) Preliminary results of genetic monitoring of the occurrence of three genetic diseases (CA, SCID; LFS) in Arabian horses from Poland. 36th International Society for Animal Genetics Conference, 16-21 July, 2017, Dublin, Irlandia, 36th International Society for Animal Genetics Conference, p. 120, ISAG.
338. Bugno-Poniewierska M., Stefaniuk-Szmukier M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Fornal A., Ropka-Molik K. (2017) Czy można zmniejszyć ryzyko występowania defektów genetycznych w populacji polskich koni arabskich? Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 13, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
339. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Bugno-Poniewierska M., Kowalska K., Warzecha J. (2017) Genetyczna kontrola pochodzenia koni - wczoraj, dziś i jutro. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 11, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
340. Fornal A., Radko A., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2017) Genetic diversity of Malopolski horse stallions. 36th International Society for Animal Genetics Conference, 16-21 July, 2017, Dublin, Irlandia, 36th International Society for Animal Genetics Conference, p. 1, ISAG.
341. Fornal A., Radko A., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2017) Development of microsatellites additional panel for horse parentage testing based on Polish population. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 53, Eurobiotech.
342. Fornal A., Radko A., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2017) Additional 15 STR panel for parentage verification in horses. 46th Annual Meeting of ESNA, 29 August - 1 September, 2017, Wieliczka, Polska, The XLVI ESNA Annual Meeting Krakow – Wieliczka, p. 74, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-64758-61-4.
343. Gurgul A., Jasielczuk I., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2017) Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 16, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
344. Gurgul A., Jasielczuk I., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2017) Jaki koń jest nie każdy widzi – genomika populacyjna polskich ras koni. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 16, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
345. Gurgul A., Opiela J., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2017) The effect of histone acetyl-transferase inhibitor (trichostatin A) administration on porcine mesenchymal stem cells transcriptome. 36th International Society for Animal Genetics Conference, 16-21 July, 2017, Dublin, Irlandia, 36th International Society for Animal Genetics Conference, p. 60, ISAG.
346. Jaglarz A., Gurgul A., Thompson K. (2017) Genomic comparion of Streptococcus agalactiae isolates serotypes Ia and Ib recovered from streptococcosis outbreaks in Nile tlapia (Oreochromis niloticus). 10th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, 28 August - 1 September, 2017, Kuta, Indonesia, Book of Abstracts of the 10th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA10), p. 99, Fish Health Section of the Asian Fisheries Society and Indonesian Ministry of Marine.
347. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Radko A., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2017) Struktura populacji i zróżnicowanie genetyczne komercyjnych i zachowawczych ras bydła na podstawie genomowego panelu markerów SNP. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, 3-5 lipca 2017, Lublin, Polska, Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, s. 32, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
348. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Radko A., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2017) Genetic diversity and population structure amongst commercial and native cattle breeds using a whole-genome SNP panel. 36th International Society for Animal Genetics Conference, 16-21 July, 2017, Dublin, Irlandia, 36th International Society for Animal Genetics Conference, p. 154, ISAG.
349. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Radko A., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2017) Analiza struktury populacji i zróżnicowania genetycznego komercyjnych i zachowawczych ras bydła na podstawie genomowego panelu markerów SNP. XI Sympozjum: Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, 11-13 czerwca 2017, Wierzba, Polska, I Sympozjum: Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność XI Sympozjum: Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, ss. 18-19, brak.
350. Korpal A., Woźniak K., Ropka-Molik K., Terman A. (2017) Analiza strukturalna eksonu 5 genu selenoproteiny P (SEPP1) świni. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", s. 77, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
351. Kowalska K., Pawlina-Tyszko K., Witarski W., Wojtaszek M., Bugno-Poniewierska M. (2017) Evaluation of chromosome microrearrangements of an intersex horse applying array CGH. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 190, Eurobiotech.
352. Natonek-Wiśniewska M. (2017) Qualitative analysis and quantification of basic poultry species based on 12S-rRNA analysis. 46th Annual Meeting of ESNA, 29 August - 1 September, 2017, Wieliczka, Polska, The XLVI ESNA Annual Meeting Krakow – Wieliczka, p. 98, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-64758-61-4.
353. Natonek-Wiśniewska M., Bugno-Poniewierska M. (2017) Identyfikacja gatunkowa produktów pochodzenia zwierzęcego wykonywana w Laboratorium Genetyki Molekularnej IZ PIB -metody ilościowe i jakościowe. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, 3-5 lipca 2017, Lublin, Polska, Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, s. 110, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
354. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2017) Quantitative and qualitative determination of ducks and geese DNA from different matrices. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 144, Eurobiotech.
355. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2017) Evaluation of the suitability of mitochondrial DNA for the species identification of animal origin traces. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 143, Eurobiotech.
356. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2017) Determination of a universal Determination of a universal animal DNA marker. . 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 143, Eurobiotech.
357. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2017) Determination of percentage share of animal components in feed using DNA analysis. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 85, UR Kraków.
358. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2017) Detection of falsification of food of animal origin based on mtDNA polymorphism. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 84, UR Kraków.
359. Natonek-Wiśniewska M., Radko A., Rubiś D., Krzyścin P., Podbielska A. (2017) Use of cytochrome b polymorphism for species identification of spots of unknown origin. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 144, Eurobiotech.
360. Nowak A., Kochan J., Okólski A., Witkowski M., Witarski W., Młodawska W. (2017) Zastosowanie Metody Rapid-I do kriokonserwacji oocytów klaczy. VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Olsztyn, 2017, s. 110, TBR.
361. Ocalewicz K., Gurgul A., Pawlina-Tyszko K., Bugno-Poniewierska M., Dobosz S., Szmatoła T., Jasielczuk I. (2017) Transcriptome analysis of rainbow trout Oncorhynchus mykiss eggs subjected to the high hydrostatic pressure shock. World Aquaculture Society Meetings, 27-30 czerwca 2017, Cape Town, Republika Południowej Afryki, World Aquaculture Society Meetings, Cape Town, 2017, s. 169, WAS.
362. Oczkowicz M., Pawlina-Tyszko K., Świątkiewicz M., Warzecha J. (2017) Characteristics of miRNAome in three different tissues of pigs. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 September, 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, p. 59, Eurobiotech.
363. Oczkowicz M., Szmatoła T., Świątkiewicz M., Pawlina-Tyszko K. (2017) Effect of the addition of DDGS and different sources of fat to the feedstuff of pigs on backfat transcriptome. 46th Annual Meeting of ESNA, 29 August - 1 September, 2017, Wieliczka, Polska, The XLVI ESNA Annual Meeting Krakow – Wieliczka, p. 99, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-64758-61-4.
364. Oczkowicz M., Świątkiewicz M., Pawlina-Tyszko K., Warzecha J. (2017) qPCR validation of RNA-seq analysis of backfat transcriptome changes after different diets in pigs. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 September, 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, p. 59, Eurobiotech.
365. Pawlina-Tyszko K., Fornal A., Semik-Gurgul E., Ząbek T., Koch C., Mählmann K., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2017) Analysis of DNA methylation profiles of genes encoding miR-101 and -200a in equine sarcoids. 36th International Society for Animal Genetics Conference, 16-21 July, 2017, Dublin, Irlandia, 36th International Society for Animal Genetics Conference, p. 114, ISAG.
366. Pawlina-Tyszko K., Gurgul A., Szmatoła T., Semik-Gurgul E., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Genom sarkoidów końskich charakteryzuje się zwiększoną podatnością na mutacje. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 22, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
367. Pawlina-Tyszko K., Semik-Gurgul E., Fornal A., Ząbek T., Koch C., Mählmann K., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2017) Analiza profilu metylacji wybranych genów kodujących mikroRNA w sarkoidzie końskim. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 23, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
368. Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A., Szumiec A., Kościelny M. (2017) PRNP gene polymorphism in red deer and roe deer. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, p. 60, Eurobiotech.
369. Piestrzyńska-Kajtoch A., Rubiś D., Fornal A., Radko A. (2017) The OpenArray SNP parentage panel in cattle – Preliminary studies. 36th International Society for Animal Genetics Conference, 16-21 July, 2017, Dublin, Irlandia, 36th International Society for Animal Genetics Conference, p. 79, ISAG.
370. Piestrzyńska-Kajtoch A., Rubiś D., Fornal A., Radko A. (2017) Cattle SNP genotyping by using the OpenArray platform – the tool for parentage testing. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 June, 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", p. 24, UR Kraków.
371. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Kawęcka A., Kościelny M., Miksza-Cybulska A. (2017) PRNP gene polymorphism in Polish native sheep breeds. 36th International Society for Animal Genetics Conference, s. 100, ISAG.
372. Piórkowska K., Tyra M., Ropka-Molik K. (2017) Analiza mutacji w locus genu ATIC pod kątem wpływu na cechy użytkowe świń hodowanych w Polsce. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", s. 117, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
373. Radko A., Podbielska A., Rubiś D. (2017) Genetic data from 19 microsatellite loci for forensic individual identification and parentage verification in polish cattle population. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 103, UR Kraków.
374. Radko A., Podbielska A., Szumiec A., Bugno-Poniewierska M. (2017) DNA fragment analysis for sex identification of bird using capillary electrophoresis on 3100xl Genetic Analyzer. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 140, Eurobiotech.
375. Radko A., Smołucha G., Rubiś D., Podbielska A. (2017) Akredytacja ICAR i PCA dla Laboratorium Genetyki Molekularnej Instytutu Zootechniki PIB w zakresie badań rodowodowych bydła. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 177, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
376. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Żukowski K., Piórkowska K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Exercise-related modification of the PLIN2 and FASN genes expression in Arabian horses skeletal muscle. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 62, Eurobiotech.
377. Rubiś D., Gurgul A., Radko A., Bugno-Poniewierska M. (2017) Opracowanie uzupełniającego zestawu markerów SNP w kontroli rodowodów bydła. XI Sympozjum: Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, 11-13 czerwca 2017, Wierzba, Polska, I Sympozjum: Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność XI Sympozjum: Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, ss. 14-15, brak.
378. Rubiś D., Radko A., Koseniuk A., Szumiec A., Smołucha G., Podbielska A., Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2017) Wykorzystanie metod analizy DNA w badaniach rodowodowych różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, 3-5 lipca 2017, Lublin, Polska, Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, s. 110, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
379. Semik-Gurgul E., Gurgul A., Ropka-Molik K., Ząbek T., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Analiza transkryptomu tkanki sarkoidów końskich. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 20, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
380. Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Ząbek T., Gurgul A., Fornal A., Szmatoła T., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Wnuk M., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2017) Innowacyjne metody diagnostyki nowotworów skóry koni. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 15, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
381. Semik-Gurgul E., Ząbek T., Fornal A., Pawlina-Tyszko K., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Analysis of the influence of DNA methylation on altered expression of S100A14 gene in equine sarcoids. 36th International Society for Animal Genetics Conference, 16-21 July, 2017, Dublin, Irlandia, 36th International Society for Animal Genetics Conference, p. 114, ISAG.
382. Semik-Gurgul E., Ząbek T., Fornal A., Wnuk M., Pawlina-Tyszko K., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Analiza wpływu metylacji DNA na nieprawidłowa ekspresję genu S100A14 w tkance sarkoidów końskich. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 21, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
383. Semik-Gurgul E., Ząbek T., Gurgul A., Szmatoła T., Fornal A., Wnuk M., Pawlina-Tyszko K., Klukowska-Rötzler J., Bugno-Poniewierska M. (2017) Analiza metylacji frakcji genomu tkanki sarkoidów końskich. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 16, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
384. Smołucha G., Kozubska-Sobocińska A., Koseniuk A., Lisowski M., Grajewski B. (2017) Polymorphism of the Growth Hormone (GH) and Myostatin (MSTN) genes in Kielecka and Landes geese. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, p. 64, Eurobiotech.
385. Smołucha G., Radko A., Koseniuk A., Podbielska A., Rubiś D. (2017) Analiza sekwencji mikrosatelitarnych DNA w badaniach rodowodowych świń w Polsce. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", s. 153, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
386. Stefaniuk-Szmukier M., Żukowski K., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Preliminary study of training induced changes in long transposable elements (TEs) expression in blood of Arabian horses. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 65, Eurobiotech.
387. Szmatoła T., Gurgul A., Jasielczuk I., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2017) Ciągi homozygotyczności u ras bydła utrzymywanych w Polsce. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, 3-5 lipca 2017, Lublin, Polska, Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, s. 30, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
388. Warzecha J., Fornal A., Rubiś D., Oczkowicz M., Bugno-Poniewierska M. (2017) Genetic diversity among different geese breeds based on molecular markers. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 66, Eurobiotech.
389. Witarski W., Bugno-Poniewierska M., Kowalska K. (2017) Premature centromere division (PCD) as a possible cause of abnormal X chromosome morphology in a hucul mare. 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 11-14 września 2017, Kraków, Polska, 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Kraków, 2017, s. 66, Eurobiotech.
390. Witarski W., Kowalska K., Pawlina-Tyszko K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Diagnostyka mutacji genomowych i chromosomowych w populacji świni domowej (Sus Scrofa). X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", ss. 173-175, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
391. Witarski W., Podstawski P., Ropka-Molik K., Kowalska K., Szmatoła T., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2017) Expression patterns of equine skin tissue neoplasia combined with motility and invasiveness of corresponding primary skin fibroblasts. 36th International Society for Animal Genetics Conference, 16-21 lipca 2017, Dublin, Irlandia, 36th International Society for Animal Genetics Conference, s. 110, ISAG.
392. Witarski W., Podstawski P., Ropka-Molik K., Kruczek K., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2017) Analiza cech funkcjonalnych komórek sarkoidu końskiego przy wykorzystaniu wysokoprzepustowych technik molekularnych oraz technik hodowli komórkowej. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, 3-5 lipca 2017, Lublin, Polska, Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, s. 32, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
393. Wojtaszek M., Kadłuczka D., Kowalska K., Witarski W., Bugno-Poniewierska M. (2017) Poszukiwania nosicieli nieprawidłowości kariotypu w populacji młodych koni w Polsce. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 18, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
394. Ząbek T., Golonka P., Witarski W., Semik-Gurgul E., Kowalska K., Bugno-Poniewierska M. (2017) Genetyka osteochondrozy- znaczenie w hodowli koni. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 24, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
395. Ząbek T., Semik-Gurgul E., Gurgul A., Szmatoła T., Pawlina-Tyszko K., Bagnicka E. (2017) Methylation assessment of selected bovine genes in relation to aging and inflammation in dairy cattle. 36th International Society for Animal Genetics Conference, 16-21 July, 2017, Dublin, Irlandia, 36th International Society for Animal Genetics Conference, p. 57, ISAG.
396. Ząbek T., Semik-Gurgul E., Szmatoła T., Gurgul A., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M. (2017) Analiza cech epigenetycznych genomu konia na poziomie metylacji DNA. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, 3-5 lipca 2017, Lublin, Polska, Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt, s. 31, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

397. Fornal A., Nogaj J., Piestrzyńska-Kajtoch A., Bugno-Poniewierska M. (2017) Z końskiego Archiwum X – historia Oryksa z Gładyszowa. Hodowca i Jeździec, 4, 55: 26-28.

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo

PRACE ORYGINALNE

398. Alloui M.N., Szczurek W. (2017) Effects of different dietary levels of whey lactose as a prebiotic disaccharide on the productive performances and selected indices of the caecal micro-environment in broiler chickens. Annals of Animal Science, 17, 4: 1107-1122, DOI: 10.1515/aoas-2017-0021.
399. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Kowal J., Józefiak D., Długosz J. (2017) The effect of increased crude protein level and/or dietary supplementation with herbal extract blend on the performance of chickens vaccinated against coccidiosis. Animal Feed Science and Technology, 229, July 2017: 65-72, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2017.04.021.
400. Bielecka G. (2017) Ocena wyników badań biegłości laboratoriów urzędowego nadzoru w zakresie oznaczania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2016. Pasze Przemysłowe, 26, 2: 85-91.
401. Bielecka G. (2017) Wykorzystanie wyników badań biegłości do sprawdzenia obciążenia i niepewności pomiaru w zakresie podstawowych składników pokarmowych w paszach. Pasze Przemysłowe, 26, 3/4: 46-49.
402. Bielecka G., Korol W., Rubaj J. (2017) Wartość odżywcza białka mączki guar. Pasze Przemysłowe, 26, 3/4: 2-5.
403. Borys B. (2017) Produkty uboczne produkcji biodiesla a efekty tuczu i jakości mięsa jagniąt. Przegląd Hodowlany, 1: 15-18.
404. Brzóska F., Pietras M., Bielińska H., Kłopotek E. (2017) Wpływ odmiany owsa oplewionego barwy żółtej i brązowej na masę ciała, jakość tuszek oraz profil kwasów tłuszczowych gęsi rzeźnych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 285-307.
405. Brzóska F., Szymczyk B., Szołkowska A., Śliwiński B., Pietras M. (2017) Skład aminokwasowy, profil kwasów tłuszczowych i wartość pokarmowa odmian i rodów ziarna owsa. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 247-264.
406. Franczyk-Żarów M., Koronowicz A., Szymczyk B., Bieżanowska-Kopeć R., Leszczyńska T. (2017) Effect of dietary conjugated linoleic acid (CLA) and thermal processing on fatty acid composition of enriched chicken meat. Journal of Animal and Feed Sciences, 26: 236-246, DOI: 10.22358/jafs/76184/2017.
407. Górka P., Śliwiński B., Flaga J., Wieczorek J., Godlewski M., Wierzchoś E., Zabielski R., Kowalski Z.M. (2017) Effect of butyrate infusion into the rumen on butyrate flow to the duodenum, selected gene expression in the duodenum epithelium and nutrient digestion in sheep. Journal of Animal Science, 95(5): 2144-2155, DOI: 10.2527/jas.2016.1218.
408. Górka P., Śliwiński B., Miltko R., Flaga J., Barć J., Godlewski M., Zabielski R., Kowalski Z.M. (2017) Effect of supplemental sodium butyrate on the activity of carbohydrate-digesting enzymes in the reticulo-ruminal digesta and brush border enzymes in sheep. Journal of Animal Science, 95, 5: 314-315, DOI: 10.2527/asasann.2017.642.
409. Grela E.R., Kiczorowska B., Samolińska W., Matras J., Kiczorowski P., Rybiński W., Hanczakowska E. (2017) Chemical composition of leguminous seeds:part I—content of basic nutrients, amino acids, phytochemical compounds, and antioxidant activity. European Food Research and Technology, 243, 8: 1385-1395, DOI: 10.1007/s00217-017-2849-7.
410. Hanczakowska E., Księżak J., Świątkiewicz M. (2017) Efficiency of lupine seed (Lupinus angustifolium and Lupinus luteus) in sow, piglet and fattener feeding. Agricultural and Food Science, 26: 1-15, DOI: 10.23986/afsci.59407.
411. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Grela E.R. (2017) Effect of Dietary Supplement of Herbal Extract from Hop (Humulus lupulus) on Pig Performance and Meat Quality. Czech Journal of Animal Science, 62, 7: 287-295, DOI: 10.17221/49/2016-CJAS.
412. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Natonek-Wiśniewska M., Okoń K. (2017) Effect of Glutamine and/or Probiotic (Enterococcus faecium) Feed Supplementation on Piglet Performance, Intestines Structure, and Antibacterial Activity. Czech Journal of Animal Science, 62, 8: 313-322, DOI: 10.17221/20/2016-CJAS.
413. Jarzynowska A., Peter E. (2017) Wpływ dodatku ziół do letniej diety na profil kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mleka owiec. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 13, 4: 31-42, DOI: 10.5604/01.3001.0013.5200.
414. Jarzynowska A., Peter E. (2017) Wpływ dodatku ziół do zimowej diety na profil kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mleka owiec. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 13, 4: 43-54.
415. Kierończyk B., Rawski M., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2017) Infectious and non-infectious factors associated with leg disorders in poultry – a review. Annals of Animal Science, 17, 3: 645-669, DOI: 10.1515/aoas-2016-0098.
416. Kierończyk B., Sassek M., Pruszyńska-Oszmałek E., Kołodziejski P., Rawski M., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2017) The physiological response of broiler chickens to the dietary supplementation of the bacteriocin nisin and ionophore coccidiostats. Poultry Science, 96, 11: 4026-4037, DOI: 10.3382/ps/pex234.
417. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Grajewski J., Twarużek M., Gnusowski B., Nowacka A., Raczkowski M. (2017) Ocena jakości produktów ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 6: 18-21.
418. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2017) Spójny system szacowania niepewności wyników badań w zakresie jakości handlowej pasz na potrzeby urzędowej kontroli. Pasze Przemysłowe, 26, 3/4: 59-64.
419. Korol W., Rubaj J. (2017) Interpretacja wyników badań dodatków paszowych. Pasze Przemysłowe, 26, 2: 96-100.
420. Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S., Reszko-Zygmunt J., Dobrowolski R. (2017) Criteria for using proficiency test results for estimation of measurement uncertainty: feed analysis example. Accreditation and Quality Assurance, 22: 83-89, DOI: 10.1007/s00769-017-1252-1.
421. Kostogrys R., Filipiak-Florkiewicz A., Dereń K., Drahun A., Czyżyńska I., Cieślik E., Szymczyk B., Franczyk-Żarów M. (2017) Effect of dietary pomegranate seed oil on laying hen performance and physicochemical properties of eggs. Food Chemistry, 221: 1096-1103, DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.11.051.
422. Michalik-Rutkowska O., Brzóska F., Pietras M., Śliwiński B. (2017) Wpływ zamiany poekstrakcyjnej śruty sojowej makuchem rzepakowym w dietach dla kurcząt brojlerów na masę ciała, jakość tuszek i pozorną strawność jelitową aminokwasów. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 223-246.
423. Michalik-Rutkowska O., Brzóska F., Śliwiński B., Pietras M. (2017) Wpływ substytucji śruty sojowej śrutą rzepakową na masę ciała kurcząt, jakość tuszek i pozorną strawność jelitową aminokwasów. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 1: 69-93.
424. Niwińska B., Andrzejewski M. (2017) Effects of selenium supplement forms on the diet–cow–calf transfer of selenium in Simmental cattle. Czech Journal of Animal Science, 62, 5: 201-210, DOI: 10.17221/86/2016-CJAS.
425. Orczewska-Dudek S., Pietras M. (2017) Wpływ mieszanek paszowych z udziałem olejów z nasion truskawek lub malin oraz wytłoków z tych owoców na wyniki produkcyjne, profil biochemiczny krwi i wybrane parametry jakości mięsa kurcząt brojlerów. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 265-283.
426. Pieszka M., Szczurek P., Bederska-Łojewska D., Migdał W., Pieszka M., Gogol P., Jagusiak W. (2017) The effect of dietary supplementation with dried fruit and vegetable pomaces on production parameters and meat quality in fattening pigs. Meat Science, 126: 1-10, DOI: 10.1016/j.meatsci.2016.11.016.
427. Rubaj J. (2017) Wykorzystanie wyników badań biegłości do szacowania niepewności oznaczania aminokwasów w paszach metodą UPLC. Pasze Przemysłowe, 26, 3/4: 50-53.
428. Socha-Banasiak A., Pierzynowski S.G., Woliński J., Grujic D., Boryczka M., Grzesiak P., Szczurek P., Czkwianianc E., Weström B., Goncharova K. (2017) The pig as a model for premature infants-the importance of immunoglobulin supplementation for growth and development. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents, 31, 1: 87-92.
429. Staroń R., Lipiński P., Lenartowicz M., Bednarz A., Gajowiak A., Smuda E., Krzeptowski W., Pieszka M., Korolonek T., Hamza I., Swinkels D.W., Swelm von R., Starzyński R.R. (2017) Dietary hemoglobin rescues young piglets from severe iron deficiency anemia: duodenal expression profile of genes involved in heme iron absorption. Plos One, 12, 7: 1-6, DOI: 10.1371/journal.pone.0181117.
430. Szczurek P., Mosiichuk N., Woliński J., Yatsenko T., Grujic D., Lozinska L., Pieszka M., Święch E., Pierzynowski S.G., Goncharova K. (2017) Oral uricase eliminates blood uric acid in the hyperuricemic pig model. Plos One, 12, 6: 1-13, DOI: 10.1371/journal.pone.0179195.
431. Szkudzińska K., Smutniak I., Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2017) Method validation for determination of amino acids in feed by UPLC. Accreditation and Quality Assurance, 22, 5: 247-252, DOI: 10.1007/s00769-017-1281-9.
432. Walczyński S. (2017) Badania biegłości (PT) w ocenie parametrów pracy wagosuszarki. Pasze Przemysłowe, 26, 3/4: 25-29.
433. Walczyński S. (2017) Homogeniczność produktów paszowych – wyniki badań i ocena. Pasze Przemysłowe, 26, 2: 51-57.
434. Walczyński S., Korol W. (2017) Spektrometria odbiciowa w bliskiej podczerwieni w badaniach zawartości fosforu całkowitego w roślinnych materiałach paszowych. Pasze Przemysłowe, 26, 3/4: 40-45.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

435. Szkudzińska K., Rubaj J., Korol W., Bielecka G., Wójcik G. (2017) Wybrane parametry walidacyjne oznaczania kokcydiostatyków jonoforowych w paszach metodą HPLC z detekcją spektrofotometryczną. Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości., ss. 280-284, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-945225-3-7.

PRACE PRZEGLĄDOWE

436. Bederska-Łojewska D., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Schwarz T. (2017) Rye non-starch polysaccharides: their impact on poultry intestinal physiology, nutrients digestibility and performance indices – a review. Annals of Animal Science, 17, 2: 351-369, DOI: 10.1515/aoas-2016-0090.
437. Bederska-Łojewska D., Świątkiewicz S., Muszyńska B. (2017) The use of Basidiomycota mushrooms in poultry nutrition–A review. Animal Feed Science and Technology, 230: 59-69, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2017.06.001.
438. Grela E.R., Hanczakowska E. (2017) Aktualne trendy badań w zakresie żywienia świń. Trzoda Chlewna, 8: 15-18.
439. Hanczakowska E. (2017) The Use of Medium-Chain Fatty Acids in Piglet Feeding – A Review. Annals of Animal Science, 17, 4: 967-977, DOI: 10.1515/aoas-2016-0099.
440. Niwińska B. (2017) Wpływ żywienia cieliczek ras mlecznych w pierwszych tygodniach życia na późniejszą produkcję mleka - programowanie żywieniowe. Wiadomości Zootechniczne, R. LV, 3: 112-119.
441. Niwińska B., Hanczakowska E., Arciszewski M.B., Klebaniuk R. (2017) Review: Exogenous butyrate: implications for the functional development of ruminal epithelium and calf performance. Animal, 11, 9: 1522-1530, DOI: 10.1017/S1751731117000167.
442. Pieszka M., Pompa-Roborzyński M., Baran J. (2017) Surowce i produkty drobiarskie a zdrowie konsumenta. Wiadomości Zootechniczne, LV, 4: 118-123.
443. Pluta-Kubica A., Domagała J., Gąsior R., Wojtycza K. (2017) Związki kształtujące bukiet zapachowy sera ementalskiego. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 4, 113: 22-28, DOI: 10.15193/zntj/2017/113/206.
444. Śliwiński B. (2017) Skrobia jęczmienna i jej wykorzystanie w żywieniu bydła. Wiadomości Zootechniczne, LV, 2: 145-150.
445. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Bederska-Łojewska D., Józefiak D. (2017) Efficacy of dietary vitamin D and its metabolites in poultry - review and implications of the recent studies. World's Poultry Science Journal, 73, 1: 57-68, DOI: 10.1017/S0043933916001057.
446. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2017) The nutrition of poultry as a factor affecting litter quality and foot pad dermatitis – an updated review. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101, 5: 14-20, DOI: 10.1111/jpn.12630.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

447. Arczewska-Włosek A., Bederska-Łojewska D., Orczewska-Dudek S., Schwarz T., Puchała M., Krawczyk J., Boros D., Fraś A., Świątkiewicz S. (2017) Preliminary results of increasing dietary level of hybrid rye, with or without NSP-hydrolizing enzyme, on the performance and egg quality in laying hens. XVIIth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXIIIth European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 3-5 September, 2017, Edynburg, Wielka Brytania, Book of Abstracts of EGGMEAT 2017- XVIIth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXIIIth European Symposium on the Quality of Poultry Meat, p. 32, University of Edinburgh.
448. Arczewska-Włosek A., Nowak J., Połtowicz K., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2017) The effect of probiotic on meat quality in broiler chickens vaccinated against coccidiosis. XVIIth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXIIIth European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 3-5 September, 2017, Edynburg, Wielka Brytania, Book of Abstracts of EGGMEAT 2017- XVIIth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXIIIth European Symposium on the Quality of Poultry Meat, p. 80, University of Edinburgh.
449. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2017) Ocena skuteczności żywieniowych metod profilaktyki kokcydiozy kurcząt rzeźnych. Pasze Przemysłowe, XXVI, 1: 11-13.
450. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Ognik K. (2017) The effect of increased dietary crude protein level on the selected blood variables in cocci-vaccinated broiler chickens. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, 21-23 June, 2017, Lublin, Polska, Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, p. 100, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
451. Bederska-Łojewska D., Arczewska-Włosek A., Orczewska-Dudek S., Schwarz T., Puchała M., Krawczyk J., Boros D., Fraś A., Świątkiewicz S. (2017) Preliminary results of the study on the effect of different dietary levels of hybrid rye and endo-1, 4-beta-xylanase on the performance and egg quality in laying hens. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, 21-23 czerwca 2017, Lublin, Polska, Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, s. 102, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
452. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2017) Assessing the chemical composition and antinutrients in soybean products. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, 21-23 June, 2017, Lublin, Polska, Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, pp. 197-198, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
453. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2017) Perlit in feed mixtures for broiler chickens - advantages and limitations. 24th International Conference Krmiva, 31 May - 2 June, 2017, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts Krmiva 2017, p. 92, Krmiva.
454. Borys B., Cieślak A., Bryszak M., Yanza Y.R., Szumacher-Strabel M., Lisiak D., Pieszka M., Kłopotek E. (2017) Effect of green forage and oily components in lamb ration on fattening results, slaughter value and meat quality. Join Seminar FAO-CIHEAM Network on Sheep and Goats, “Innovation for Sustainability in Sheep and Goats”, 3-5 października 2017, Vitoria-Gasteiz, Spain, Book of Abstracts. Join Seminar FAO-CIHEAM Network on Sheep and Goats, “Innovation for Sustainability in Sheep and Goats”, s. 56, FAO-CIHEAM.
455. Borys B., Knapik J., Pieszka M. (2017) Porównanie wzrostu tryczków 6 ras z rezerwy genetycznej w okresie odchowu w gospodarstwie macierzystym. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 141, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
456. Cieślak A., Borys B., Bryszak M., Gao M., Szumacher-Strabel M., Kłopotek E. (2017) Methane production in fattened lambs depend on forage type and oily components in diets. Join Seminar FAO-CIHEAM Network on Sheep and Goats, “Innovation for Sustainability in Sheep and Goats”, 3-5 października 2017, Vitoria-Gasteiz, Spain, Book of Abstracts. Join Seminar FAO-CIHEAM Network on Sheep and Goats, “Innovation for Sustainability in Sheep and Goats”, s. 57, FAO-CIHEAM.
457. Gąsior R., Wojtycza K., Bielińska H. (2017) Profil związków lotnych jako wskaźnik przemian zachodzących w mięsie pod wpływem temperatury. Żywność dla przyszłości”, ss. 265-272, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-264-3.
458. Górka P., Śliwiński B., Flaga J., Wieczorek J., Godlewski M., Zabielski R., Kowalski Z.M. (2017) Wpływ infuzji kwasu masłowego do żwacza na stężenie lotnych kwasów tłuszczowych, insuliny oraz insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 we krwi owiec. Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, ss. 79-80, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
459. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2017) The effect of replacing of soybean meal GMO with seeds of different varieties of pea field bean in feed for weaned piglets and growing pigs. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, 21-23 June, 2017, Lublin, Polska, Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, pp. 175-176, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
460. Jarzynowska A., Borys B. (2017) Wpływ dodatku ziół do letniej diety owiec na skład chemiczny sera typu bundz. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 147, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
461. Jarzynowska A., Borys B. (2017) Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na skład chemiczny sera typu bundz. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 148, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
462. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2017) Ocena jakości produktów ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe. XXXVIII Konferencja "Jakość zbóż i przetworów zbożowych", 24-27 maja 2017, Krynica Morska, Polska, XXXVIII Konferencja Jakość zbóż i przetworów zbożowych. Materiały konferencyjne, ss. 58-62, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ISBN 978-83-948115-0-1.
463. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2017) Electrolytes in domestic feed mixtures for poultry - results and assessment. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, 21-23 June, 2017, Lublin, Polska, Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, pp. 209-210, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
464. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2017) Some aspects of feed quality evaluation in the scope of feed additives. 24th International Conference Krmiva, 31 May - 2 June, 2017, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts Krmiva 2017, p. 51, Krmiva.
465. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Twarużek M., Kosicki R., Grajewski J. (2017) Results of mycotoxin testing in selected animal feedingstuffs. 39th Mycotoxin Workshop Conference, 19-21 June, 2017, Bydgoszcz, Polska, 39th Mycotoxin Workshop 2017; Abstracts book,, p. 37, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ISBN 978-83-946861-3-0.
466. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2017) Wpływ przygotowania próbki na wynik pomiaru. XXIII Sympozjum Analityczne pt: Wynik pomiaru - źródło informacji analitycznej, 22-24 maja 2017, Ślesin k/Konina, Polska, Materiały z konferencji: XXIII Sympozjum Analityczne pt: Wynik pomiaru - żródło onformacji analitycznej, 2017, s. 20, MS Spektrum.
467. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2017) Podejście procesowe w pomiarach analitycznych na przykładzie badań pasz. Materiały z konferencji: XXIII Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB pt:"Podejście procesowe nowym wyzwaniem dla laboratoriów", ss. 15-24, pollab, ISBN 978-83-945199-0-2.
468. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2017) Mycotoxins in feeds – test methods, result interpretation, conformity assessment. 39th Mycotoxin Workshop Conference, 19-21 June, 2017, Bydgoszcz, Polska, 39th Mycotoxin Workshop 2017; Abstracts book,, p. 76, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ISBN 978-83-946861-3-0.
469. Lipiński P., Starzyński R.R., Staroń R., Gajowiak A., Smuda E., Pieszka M., Lenartowicz M. (2017) Neonatal iron deficiency anemia in pigs: casues, regulation of iron metabolism and strategies for iron supplementation therapy. Seventh Congress of the International BioIron Society (IBIS), Biennial World Meetting (BioIron 2017, 7-11 May, 2017, Los Angeles, United States, American Journal of Hematology, 92: 160.
470. Miltko R., Górka P., Śliwiński B., Bełżecki G., Kędzierska A., Kowalski Z.M. (2017) Wpływ egzogennego kwasu masłowego na aktywność hydrolityczną w żwaczu owiec. Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, ss. 90-91, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
471. Muszyńska B., Krakowska A., Ostachowicz B., Lankosz M., Bederska-Łojewska D., Lazur J., Suchocki P., Fijałek Z., Opoka W. (2017) Kultury in vitro Lentinula edodes źródłem selenu. XXIII NAUKOWY ZJAZD PTFARM, 19-22 września 2017, Kraków, Polska, XXIII NAUKOWY ZJAZD PTFARM 19-22.09.2017 KRAKÓW, s. 223, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ISBN 978-83-942760-4-1.
472. Orczewska-Dudek S., Pietras M. (2017) Wpływ żywienia dietą z udziałem wytłoków z owoców truskawek lub malin na wyniki odchowu i jakość mięsa kurcząt brojlerów. Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, ss. 139-140, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
473. Pieszka M., Polak G., Knapik J., Krupiński J. (2017) Wykorzystanie walorów Pogórza Karpat i Sudetów w celu rewitalizacji hodowli bydła mięsnego, owiec i koni. Die Nutzung der Vorzüge der Karpaten Und Sudetenvorlands bei der Revitalisierung der Rinder-, Schaf- Und Pferdehaltung. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 334-335, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
474. Pieszka M., Szczurek P., Pietras M. (2017) Wpływ podawania w diecie mieszaniny wysokozdyspergowanego SiO2 (hd SiO2), chronionych kwasów organicznych, fruktooligosacharydu i ekstraktu z Yucca Schidigera na skład mikroflory jelitowej i wydalanie azotu do środowiska u świń. X Szkoła Zimowa „Świnie w służbie człowieka”, 14-17 lutego 2017, Ustroń, Polska, X Szkoła Zimowa "Świnie w służbie człowieka", ss. 155-158, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-226-1.
475. Pluta-Kubica A., Domagała J., Gąsior R., Wojtycza K. (2017) Profil związków lotnych na wybranych etapach produkcji sera ementalskiego wytwarzanego w Polsce. VI Ogólnopolska Konferencja "Pomiędzy Naukami", 15 września 2017, Chorzów, Polska, VI Ogólnopolska Konferencja Pomiedzy Naukami, s. 17, HARIT, Krzysztof Bednarek, 42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 25/35, ISBN 978-83-62408-21-4.
476. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2017) Undesirable substance contents in feed additives and minreal feed materials. 24th International Conference Krmiva, 31 May - 2 June, 2017, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts Krmiva 2017, p. 6, Krmiva.
477. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2017) The effect of vermiculite on broiler chicken rearing performance. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, 21-23 czerwca 2017, Lublin, Polska, Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, ss. 145-146, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
478. Starzyński R.R., Staroń R., Szudzik M., Smuda E., Pieszka M., Kamyczek M., Lipiński P. (2017) Comparison of the therapeutical potential of oral Sucrosomial® Iron and parenteral iron dextran supplementations in neonatal iron deficiency anemia in pigs. Seventh Congress of the International BioIron Society (IBIS), Biennial World Meetting (BioIron 2017, 7-11 May, 2017, Los Angeles, United States, American Journal of Hematology, 92: 159.
479. Szymczyk B., Szczurek W. (2017) Effect of pomegranate seed oil (PSO) on post-slaughter indices and fatty acid profile of broiler chickens meat. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce-praktyka nauce”, 18-20 September, 2017, Tarnowo Podgórne, Polska, XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, pp. 146-147, WPSA.
480. Szymczyk B., Szczurek W., Kwiatek K., Sieradzki Z., Mazur M., Bednarek D., Reichert M. (2017) Effect of long-therm feeding with soybeanmeal from genetically modified or conventional soybean on health status of rats. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, 21-23 June, 2017, Lublin, Polska, Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, pp. 229-230, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
481. Śliwiński B., Furgał-Dierżuk I. (2017) Wpływ traktowania śrutowanego lub gniecionego ziarna jęczmienia roztworami kwasu taninowego oraz zasady sodowej lub potasowej na rozkładalność żwaczową skrobi. Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, ss. 231-232, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
482. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Bederska-Łojewska D., Orczewska-Dudek S. (2017) Effect of selected feed additives on eggshell and bones quality in laying hens. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, 21-23 June, 2017, Lublin, Polska, Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, p. 158, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.
483. Walczyński S. (2017) The homogeneity of feed products analyzed in the National Laboratory for Feedingstuffs in 2010-2016. 24th International Conference Krmiva, 31 May - 2 June, 2017, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts Krmiva 2017, p. 52, Krmiva.
484. Wanat P., Górka P., Śliwiński B., Micek P. (2017) Wpływ hybrydowej odmiany żyta na fermentację w żwaczu owiec. Materiały z konferencji:XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, ss. 94-95, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

485. Bielecka G. (2017) Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru na podstawie wyników "PT Pasze 2016". XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 62.
486. Bielecka G. (2017) Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru - wyniki 'PT Mineral 2016". XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 65.
487. Bielecka G., Korol W. (2017) Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru na podstawie wyników"PT Pasze-Azotyny 2017". XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 64.
488. Bielecka G., Korol W., Rubaj J. (2017) Wartość odżywcza białka mączki guar. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 69.
489. Gąsior R., Wróblewski W., Markowski J. (2017) Metoda NIRS w analizach mączek rybnych- kalibracja na zawartość wybranych składników pokarmowych. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 15-16.
490. Gnusowski B., Korol W., Nowacka A., Raczkowski M., Rubaj J., Bielecka G. (2017) Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 44-46.
491. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2017) Ocena jakości handlowej pasz – nowe wyzwania. Pasze Przemysłowe, 1: 22-25.
492. Korol W., Rubaj J. (2017) Interpretacja wyników badań dodatków paszowych. Pasze Przemysłowe, 1: 5-8.
493. Rubaj J. (2017) Ocena wyników badania biegłości w zakresie oznaczania witamin i ethoxyquinu w paszach w roku 2016. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 68.
494. Rubaj J. (2017) Podsumowanie porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania aminokwasów w latach 2012-2016. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 63.
495. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2017) Zastosowanie wermikulitu różnego pochodzenia w żywieniu kurcząt brojlerów. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 67.
496. Walczyński S. (2017) Homogeniczność produktów paszowych - wyniki badań i ocena. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 25-27.
497. Walczyński S. (2017) Ocena wyników badań biegłości w zakresie homogeniczności (PT Homo 2016). XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 66.
498. Walczyński S. (2017) Nowa instrukcja badania homogeniczności w ocenie kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 70.
499. Walczyński S. (2017) Dobór parametrów pracy wagosuszarki. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 71.
500. Walczyński S. (2017) Metody standardowe i NIRS w ocenie homogeniczności mieszanek paszowych. XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena Jakości Pasz", 24-25 kwietnia 2017, Nałęczów, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 72.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

501. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2017) Profilaktyka kokcydiozy drobiu: zastosowanie naturalnych metod żywieniowych. Polskie Drobiarstwo, 07: 8-16.
502. Barowicz T. (2017) Właściwa higiena pasz. Wiadomości Rolnicze Polska, 132, 1-2: 34.
503. Barowicz T. (2017) Bioasekuracja w produkcji drobiarskiej. Wiadomości Rolnicze Polska, 134, 1-2: 36.
504. Barowicz T. (2017) Opłacalnie produkować wołowinę. Wiadomości Rolnicze Polska, 135, 3: 33.
505. Barowicz T. (2017) Świnie ras rodzimych wracają do łask. Wiadomości Rolnicze Polska, 136, 4: 27.
506. Barowicz T. (2017) Muchy w oborze – nieproszeni goście. Wiadomości Rolnicze Polska, 137, 5: 22.
507. Barowicz T. (2017) Owce wracają na pastwiska. Wiadomości Rolnicze Polska, 138, 6: 20.
508. Barowicz T. (2017) Biogazownie lekiem na całe zło? Wiadomości Rolnicze Polska, 140, 9: 10.
509. Barowicz T. (2017) Mikroklimat w chlewni. Wiadomości Rolnicze Polska, 141, 10: 20.
510. Barowicz T. (2017) Jod w prawidłowym dippingu strzyków. Wiadomości Rolnicze Polska, 141, 10: 20.
511. Barowicz T., Brejta W. (2017) Jak produkować smaczną wołowinę. Hoduj z głową. Bydło, 2: 16-18.
512. Barowicz T., Pieszka M. (2017) Nie zapominajmy o polskiej czerwono-białej. Hoduj z głową. Bydło, 5, 89: 61-63.
513. Barowicz T., Pieszka M. (2017) Białogrzbiete dobre na obszary chronione. Hoduj z głową. Bydło, 4, 88: 28-29.
514. Barowicz T., Pieszka M. (2017) Polska czerwona-dobra dla małych gospodarstw. Hoduj z głową. Bydło, 3, 87: 57-59.
515. Barowicz T., Pieszka M. (2017) Świnie są smakoszami. Hoduj z głową. Świnie, 1, 85: 38-40.
516. Barowicz T., Pieszka M. (2017) Mikroelementy ważne dla tuczników. Hoduj z głową. Świnie, 3, 87: 15-17.
517. Barowicz T., Pieszka M. (2017) Biodostępność składników mineralnych. Hoduj z głową. Świnie, 4, 88: 28-29.
518. Barowicz T., Pieszka M. (2017) Makroelementy łatwo pominąć. Hoduj z głową. Świnie, 2, 86: 19-21.
519. Barowicz T., Pieszka M., Pieszka K. (2017) Ochrona białka i aminokwasów paszy to wyzwanie. Hoduj z głową. Bydło, 5, 89: 18-20.
520. Barowicz T., Pieszka M., Śliwiński B. (2017) Bydło rasy polskiej czarno-białej. Hoduj z głową. Bydło, 6, 90: 52.
521. Barowicz T., Śliwiński B. (2017) Niedoceniany pierwiastek – jod. Hoduj z głową. Bydło, 1: 36-43.
522. Bilik K., Niwińska B. (2017) Składniki lipidowe wołowiny w zależności od żywienia i rasy bydła. Hodowca Bydła, 233: 59-65.
523. Bilik K., Niwińska B. (2017) Przydatność suszonego wywaru kukurydzianego i makuchu rzepakowego w żywieniu bydła. Hodowca Bydła, 234: 18-23.
524. Brzóska F. (2017) Czosnek i preparaty czosnkowe w żywieniu kurcząt rzeźnych jako substytut antybiotyków paszowych. Polskie Drobiarstwo, 3: 78-84.
525. Brzóska F. (2017) Projekt ustawy o znakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Polskie Drobiarstwo, 7: 18-23.
526. Brzóska F. (2017) Projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Polskie Drobiarstwo, 10: 2-8.
527. Pieszka M., Pieszka K. (2017) Właściwości lecznicze i dietetyczne roślin zielarskich. Agrobydło, 2: 27-30.
528. Pieszka M., Pieszka K. (2017) Ziołowe dodatki lecznicze. Właściwości lecznicze i dietetyczne roślin zielarskich. Agrobydło, 2: 27-30.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

529. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2017) Zastosowanie nasion roślin bobowatych (strączkowych) i makuchu rzepakowego w mieszankach paszowych dla loch i prosiąt. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 2/2017: 28, ISBN 978-83-7607-271-5.
530. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2017) Zastosowanie nasion roślin bobowatych (strączkowych) i makuchu rzepakowego w tuczu świń. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 3/2017: 24, ISBN 978-83-7607-275-3.
531. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2017) Efektywność makuchu rzepakowego w żywieniu loch i warchlaków. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 4/2017: 24, ISBN 978-83-7607-279-1.
532. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2017) Ekstrakty ziołowe jako przeciwutleniacze dla tuczników. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 5/2017: 28, ISBN 978-83-7607-291-3.
533. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2017) Zastosowanie makuchu rzepakowego w tuczu świń. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 9/2017: 16, ISBN 978-83-7607-295-1.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

PRACE ORYGINALNE

534. Borecka A., Cieślik J. (2017) Efektywność gospodarstw rodzinnych utrzymujących świnie w zależności od cyklu produkcji. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIX, 6: 51-55, DOI: 10.22004/ag.econ.294000.
535. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Matysik-Pejas R., Cieślik J. (2017) Ocena kondycji ekonomicznej gospodarstw rodzinnych utrzymujących rasy zachowawcze w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wiadomości Zootechniczne, 5: 118-122.
536. Godyń D., Angrecka S. (2017) Wykorzystanie paneli ewaporacyjnych do chłodzenia pomieszczeń inwentarskich. Wiadomości Zootechniczne, LV, 4: 132-137.
537. Godyń D., Herbut P. (2017) Applications of continuous body temperature measurements in pigs – a review. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 56, 2: 209-220, DOI: 10.22630/AAS.2017.56.2.22.
538. Grygierzec B., Luty L., Musiał K., Szewczyk W., Kołodziej J. (2017) The productivity and quality of semi-natural grassland sward depending on the numer of cuts. Fragmenta Agronomica, 34, 3: 44-57.
539. Herbut E., Walczak J. (2017) Dobrostan zwierzat w nowoczesnej produckji. Przegląd Hodowlany, 5: 3-7.
540. Herbut P., Angrecka S., Herbut E., Nawalany G., Sokołowski P. (2017) Analiza zysków ciepła z heloaktywnych elementów w budynku o konstrukcji szkieletowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, I, 2: 409-418, DOI: 10.14597/infraeco.2017.1.2.030.
541. Herbut P., Nawalany G., Angrecka S., Sokołowski P., Godyń D. (2017) A technical analysis of barns on large dairy farms in northern Poland. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II, 2: 837-847, DOI: 10.14597/infraeco.2017.2.2.065.
542. Kachel M., Milewski K., Buszman P., Michalak M., Domaradzki W., Gerber W., Śliwka J., Nożyński J., Sobota M., Hirnle P., Białek-Brodocz M., Zembala M., Pawlak M., Płowiecki E., Kasperczyk J., Mężyk A., Bochenek A., Buszman P. (2017) State-of-the-art of transcatheter treatment of aortic valve stenosis and the overview of the inflow project aiming at the developing the first Polish TAVI system. Cardiology Journal, 24, 6: 685-694, DOI: 10.5603/CJ.a2017.0134.
543. Kaczor A. (2017) Automatyzacja żywienia bydła. Wiadomości Zootechniczne, 4: 138-147.
544. Kaczor A., Kaczor U. (2017) Wpływ sesji doju na zachowanie i wydajność mleczną krów. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 309-317.
545. Kaczor U., Famielec M., Dudziak P., Kaczor A., Kucharski M., Mandecki A. (2017) Fatty acid binding protein 4 (FABP4) and thyreoglobulin (TG) polymorphisms in relation to milk performance traits in the Holstein-Friesian cattle. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 16, 4: 9-14, DOI: 10.21005/asp.2017.16.4.02.
546. Krawczyk W., Herbut E., Walczak J. (2017) Hodowla krewetek w Meksyku. Wiadomości Zootechniczne, R.LV, 3: 189-198.
547. Lenart P., Borys B., Knapik J. (2017) Zasady oceny kulinarnej potraw regionalnych z mięsa jagniąt wybranych ras zachowawczych oraz wstępne wyniki oceny potraw z mięsa jagniąt rasy uhruskiej. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5: 14-34.
548. Ligaszewski M., Pol P. (2017) Zawartość wapnia, popiołu i białka surowego w worku trzewiowym i muszlach jadalnego ślimaka szarego (Cornu aspersum synonym Helix aspersa) z warunków chowu zamkniętego. Wiadomości Zootechniczne, LV, 4: 3-9.
549. Matysik-Pejas R., Cieślik J., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2017) Lokalne systemy żywnościowe i ich znaczenie dla obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIX, 5: 143-148, DOI: 10.5604/01.3001.0010.6223.
550. Matysik-Pejas R., Cieślik J., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2017) Projektowanie i zarządzanie łańcuchami marketingowymi w gospodarstwach utrzymujących rasy zachowawcze zwierząt. Wiadomości Zootechniczne, 5: 111-117.
551. Muchacka R., Greń A., Kapusta E., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2017) Antioxidant enzymes activity and lipid peroxidation in serum, breast and leg muscles of broiler chickens reared in two different systems and exposed to elevated air temperature. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, seria Agricultura. Alimentaria. Piscaria et Zootechnica, 338(44), 4: 131-142, DOI: 10.21005/AAPZ2017.44.4.14.
552. Musiał K. (2017) Rośliny lecznicze w najwcześniejszych dokumentach wiedzy medycznej. Rozprawy społeczne, XI, 4: 25-34, DOI: 10.29316/rs.2017.39.
553. Musiał K. (2017) Potencjalne i rzeczywiste funkcje cennych przyrodniczo terenów w obrębie dużego miasta – przykład Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 3: 67-78.
554. Musiał K., Grygierzec B. (2017) Mozaikowatość siedlisk i różnorodność florystyczna na terenie rolniczej gminy Sędziszów. Fragmenta Agronomica, 34, 2: 55-66.
555. Musiał K., Walczak J. (2017) Gospodarstwa ekologiczne nastawione na produkcję zwierzęcą w województwie małopolskim. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 78-84.
556. Musiał W., Musiał K. (2017) Następstwa dezagraryzacji w sferze produkcyjnej i ekologicznej na przykładzie wybranych powiatów województwa podkarpackiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIX, 5: 149-157, DOI: 10.5604/01.3001.0010.6225.
557. Paraponiak P. (2017) Wpływ utrzymania jagniąt w systemie otwartym i półotwartym na ich produkcyjność oraz na jakość pozyskanego mięsa. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 335-345.
558. Paraponiak P., Wieczorek-Dąbrowska M. (2017) Wyniki tuczu oraz jakość mięsa tryczków ras suffok i owca pomorska utrzymywanych pastwiskowo i w alkierzu. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 347-357.
559. Radkowska I., Herbut E. (2017) The effect of housing system of Simmental cows on processing suitability of milk and quality of dairy products. Animal Science Papers and Reports, 35, 2: 147-158.
560. Radkowski A., Radkowska I. (2017) Ocena wartości trawnikowej mieszanek o zróżnicowanym udziale wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) przeznaczonych do zakładania murawy boiska sportowego. Przegląd Budowlany, 88, 10: 134-135.
561. Radkowski A., Radkowska I., Rapacz M., Wolski K. (2017) Effect of foliar fertilization with magnesium sulfate and supplemental L-ascorbic acid on dry matter yield and chemical composition of cv. Egida Timothy grass. Journal of Elementology, 22, 2: 545-558, DOI: 10.5601/jelem.2016.21.3.1167.
562. Radkowski A., Sosin-Bzducha E., Radkowska I. (2017) Effects of silicon foliar fertilization of meadow plants on the nutritional value of silage fed to dairy cows. Journal of Elementology, 22, 4: 1311-1322, DOI: 10.5601/jelem.2017.22.1.1331.
563. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2017) Wpływ dodatku ekstraktów z ziół do wody pitnej na wyniki produkcyjne i wybrane parametry jakościowe mięsa kurcząt brojlerów. Wiadomości Zootechniczne, R.LV, 3: 87-93.
564. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2017) Physiological parameters in broiler chickens reared under different housing systems during a period of high temperatures. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 16, 3: 25-34, DOI: 10.21005/asp.2017.16.3.04.
565. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2017) Wpływ dodatku ekstraktów z ziół do wody pitnej na aktywność enzymów antyoksydacyjnych, poziom GSH i MDA oraz profil kwasów tłuszczowych w mięśniach kurcząt brojlerów. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 1: 95-105.
566. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J. (2017) Wpływ granulowanego preparatu mlekozastępczego i specjalistycznej mieszanki pełnoporcjowej na wybrane wskaźniki odchowu cieląt. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 1: 55-67.
567. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2017) Effect of Organic Production System on the Performance and Meat Quality of Two Purebred Slow-Growing Chicken Breeds. Annals of Animal Science, 17, 4: 1197-1213, DOI: 10.1515/aoas-2017-0009.
568. Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Matysik-Pejas R., Kurpan S. (2017) Kondycja ekonomiczna gospodarstw rodzinnych produkujących mleko. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIX, 6: 206-212, DOI: 10.5604/01.3001.0010.7932.
569. Węglarzy K., Skrzyżala I., Stekla J., Matros B. (2017) Production, economic environmental effects of agricultural biogas plant in Kostkowice. Journal of Agribusiness and Rural Development, 44, 2: 471-479.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

570. Krawczyk W. (2017) Wpływ kompostowania i temperatury na zakres emisji amoniaku z pomiotu kurzego. Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów, ss. 67-87, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-259-3.
571. Krawczyk W. (2017) Scenariusze uwzględniające emisję GHG w polskim rolnictwie do 2030 r. oparte na możliwości wykorzystania wybranych praktyk w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów, ss. 102-140, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-259-3.
572. Krawczyk W. (2017) Praktyki uzupełniające redukcję emisji GHG z obornika i gnojowicy w produkcji zwierzęcej. Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, ss. 127-138, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-255-5.
573. Krawczyk W., Walczak J. (2017) Biofiltracja powietrza w produkcji zwierzęcej jako możliwość redukcji GHG w rolnictwie. Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów, ss. 31-48, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-259-3.
574. Krawczyk W., Walczak J., Paraponiak P. (2017) Kompleksowe oddziaływanie nawozów naturalnych na środowisko glebowe i wodne. Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa”, ss. 47-72, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-251-7.
575. Ligaszewski M., Pol P. (2017) Produkcja towarowa ślimaka szarego (Helix aspersa)z odniesieniem do możliwości produkcji ślimaka winniczka (Helix pomatia). Mięczaki - potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumenta", ss. 23-38, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 978-83-62025-33-6.
576. Sowula-Skrzyńska E. (2017) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w gospodarstwach rodzinnych utrzymujących bydło. Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa”, ss. 114-134, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-251-7.
577. Stekla J., Matros B. (2017) Wpływ doglebowej aplikacji na uzyskane wyniki produkcji roślinnej w porównaniu do nawożenia tradycyjnego. Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzglednieniem standardów Unii Europejskiej i ochrony środowiska, ss. 166-174, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ISBN 978-83-65426-28-4.
578. Szewczyk A., Pawłowska J. (2017) Opracowanie metod redukcji tlenków azotu z produkcji. Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów, ss. 49-66, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-259-3.
579. Walczak J. (2017) Możliwość odzwierciedlenia w krajowych raportach emisji efektu redukcyjnego. Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów, ss. 88-101, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-259-3.
580. Walczak J. (2017) Znaczenie nauk zootechnicznych w ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, ss. 6-28, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-247-0.
581. Walczak J. (2017) Nowe i uzupełniające aspekty zagadnień emisji gazów z produkcji zwierzęcej. Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, ss. 7-27, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-255-5.
582. Walczak J., Krawczyk W. (2017) Europejskie i krajowe standardy bilansowania nawozów naturalnych w gospodarstwie. Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa”, ss. 135-152, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-251-7.
583. Walczak J., Krawczyk W., Sendor P. (2017) Wpływ nawozów naturalnych na środowisko. Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa”, ss. 73-92, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-251-7.
584. Walczak J., Krawczyk W., Sendor P. (2017) PROW jako element wdrażania krajowej polityki klimatycznej. Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa”, ss. 7-18, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-251-7.

PRACE PRZEGLĄDOWE

585. Kaczor U., Jurkowska M., Kucharski M., Kaczor A. (2017) Funkcja białka i polimorfizm genu wisfatyny u zwierząt gospodarskich. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 133-139.
586. Radkowska I., Szewczyk A. (2017) Wykorzystanie fitoterapii w profilaktyce i leczeniu cieląt. Roczniki Naukowe Zootechniki, 44, 2: 149-160.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

587. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2017) Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 131, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
588. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2017) Dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących rasy rodzime. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 132, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
589. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2017) The economic efficiency of dairy farms depending on the scale of production. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 45, UR Kraków.
590. Godyń D. (2017) The thermographic images of the pigs kept under different environmental conditions. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 64, UR Kraków.
591. Godyń D., Angrecka S. (2017) The application of evaporative cooling for sows in the period of high ambient temperatures. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 66, UR Kraków.
592. Godyń D., Herbut P. (2017) The effect of evaporative cooling on climatic parameters in sows farrowing room. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 65, UR Kraków.
593. Grygierzec B., Janus B., Musiał K. (2017) Wpływ zabiegów pratotechnicznych na ilość wybranych gatunków traw, ich parametry biometryczne i plonowanie runi. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego - Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, 11-13 września 2017, Rzeszów, Polska, Bioróznorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, s. 89, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-7996-447-5.
594. Herbut P., Nawalany G., Angrecka S., Sokołowski P., Godyń D. (2017) Analiza techniczna obór na dużych fermach bydła mlecznego w północnej Polsce. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ”INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT”, 26-28 czerwca 2017, Jałowcowa Góra, Polska, XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Infrastructure and Environment", s. 20, Jałowcowa Góra.
595. Kaczor A., Kaczor U., Mandecki A. (2017) Wpływ wieku na zachowanie się cieląt w pomieszczeniach typu otwartego. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 274-275, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
596. Kaczor A., Kaczor U., Olszewski A. (2017) Wpływ sesji doju na czas wypoczynku i wydajność mleczną krów. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 278-279, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
597. Kaczor A., Mandecki A. (2017) Zachowanie się cieląt w budkach indywidualnych. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 151, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
598. Kaczor A., Mandecki A. (2017) Możliwości modyfikacji mikroklimatu w poczekalniach dla krów. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 150, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
599. Kaczor U., Famielec M., Kaczor A., Mandecki A. (2017) Wstępna ocena polimorfizmu w genie tyreoglobuliny z cechami użytkowości mlecznej krów. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 282-283, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
600. Kaczor U., Luber M., Kaczor A., Mandecki A. (2017) Polimorfizm w genie FOXO1 u bydła mlecznego. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 284-285, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
601. Krawczyk W. (2017) Reduction of gas emissions from poultry and pig production using air biofilter. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 74, UR Kraków.
602. Krawczyk W. (2017) Emission rate of NH3 from layer droppings and manure in different storage periods. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 75, UR Kraków.
603. Krawczyk W., Walczak J., Herbut E. (2017) Reduction of gas emissions from poultry production using biofilter with water curtain. XVIII International Congress of the International Society forAnimal Hygiene „International cooperation and solidarity in animal hygiene towards one health”, 19-23 marca 2017, Mazaltan, Sinaloa, Mexico, Procedings of the XVIII International Congress of the International Society forAnimal Hygiene „International cooperation and solidarity in animal hygiene towards one health”, ss. 539-545, Autonomous University of Sinaloa.
604. Krawczyk W., Walczak J., Herbut E. (2017) The use of photovoltaic cells in a dairy cattle farm. XVIII International Congress of the International Society forAnimal Hygiene „International cooperation and solidarity in animal hygiene towards one health”, 19-23 marca 2017, Mazaltan, Sinaloa, Mexico, Procedings of the XVIII International Congress of the International Society forAnimal Hygiene „International cooperation and solidarity in animal hygiene towards one health”, ss. 683-689, Autonomous University of Sinaloa.
605. Muchacka R., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Kapusta E., Greń A. (2017) The impact of adding herb extracts to water to alleviate the oxidative stress in broiler breast muscles induced by high air temperatures. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 82, UR Kraków.
606. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A. (2017) The activity of antioxidant enzymes in serum of laying hens kept in various rearing systems during elevated temperatures. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 83, UR Kraków.
607. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A., Goc Z. (2017) Effect of adding Urtica dioica L. extracts to water on antioxidant enzymes activity, level of MDA and GSH in eggs of laying hens exposed to elevated air temperature. International conference “Animal physiology 2017”, 21-23 czerwca 2017, Stara Lesna, Slovakia, Animal physiology 2017", s. 59, Stara Lesna Slovakia, ISBN 978-80-971428-4-1.
608. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A., Goc Z. (2017) Effect of adding common nettle extracts to drinking water on the lipid peroxidation, antioxidant enzymes activity and glutathione level in eggs of laying hens exposed to elevated air temperature. XVIII International Conference “Risk factors of food chain”, 20-22 September, 2017, Żmiąca, Polska, Risk Factors of Food Chain 2017, pp. 90-95, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISBN 978-83-8084-097-3.
609. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A., Goc Z. (2017) Effect of adding Salvia officinalis L. extract to water on sod activity and level of MDA in eggs of laying hens exposed to elevated air temperature. XVIII International Conference “Risk factors of food chain”, 20-22 September, 2017, Żmiąca, Polska, Risk Factors of Food Chain 2017, p. 35, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISBN 978-83-8084-097-3.
610. Musiał K. (2017) Potencjalne i rzeczywiste funkcje cennych przyrodniczo terenów w obrębie dużego miasta – przykład Krakowa. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych, 29 czerwca 2017, Kraków, Polska, Innowacyjność obszarów wiejskich na teranach zurbanizowanych, s. 52, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-63313-14-2.
611. Musiał K. (2017) Pobieranie przez owce rasy olkuskiej poszczególnych gatunków roślin w trakcie ekstensywnego wypasu na murawach kserotermicznych. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, s. 307, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
612. Musiał K., Szewczyk W., Walczak J., Grygierzec B. (2017) The role of re-introducing sheep grazing on protected calcareous xerothermic grasslands. .Grassland resources for extensive farming systems in marginal lands: major drivers and future scenarios. 19th Symposium of the European Grassland Federation, 7-10 maja 2017, Alghero, Italy, Proceedings of the 19th Symposium of the European Grassland Federation, ss. 372-374, European Grassland Federation.
613. Musiał W., Kania J., Musiał K. (2017) Economic conditions and ecological consequences of abandoning the agricultural land. International Conference on food and agricultural economics, 27th-28th April 2017, Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey,, 27-28 kwietnia 2017, Alanya, Turkey, International Conference on food and agricultural economics, s. 148, Alaaddin Keykubat University, Turkey.
614. Paraponiak P. (2017) Variation in lamb behaviour outside the thermal comfort zone. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 94, UR Kraków.
615. Paraponiak P. (2017) Concentration of harmful gas components in organic and traditional sheep farm buildings. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 92, UR Kraków.
616. Paraponiak P. (2017) Fatty acid profile of lamb meat from highly productive breeds of sheep reared on pasture with restricted concentrate supplementation. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 93, UR Kraków.
617. Paraponiak P. (2017) Ocena stężenia CO2, NH3 i H2S w owczarniach konwencjonalnych i ekologicznych w świetle obowiązujących norm. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 319-322, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
618. Paraponiak P. (2017) Wpływ systemu utrzymania owiec rasy świniarka na ich behawior w warunkach zróżnicowanego komfortu termicznego. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 323-326, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
619. Pochyła H., Radkowski A., Szewczyk M., Radkowska I., Zelek R. (2017) Analiza roślin porastających składowane bele siana na terenie Bieszczadzkiego Parku narodowego. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego - Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, 11-13 września 2017, Rzeszów, Polska, Bioróznorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, s. 53, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-7996-447-5.
620. Radkowska I. (2017) Effect of feeding method on basic chemical composition and organoleptic evaluation of curd cheese. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 104, UR Kraków.
621. Radkowska I. (2017) Wpływ sposobu utrzymania krów mlecznych rasy simental na liczbę komórek somatycznych w mleku. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 178, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
622. Radkowska I. (2017) Zawartość makro- i mikroelementóww mleku krów rasy simentalw zależności od sposobu żywienia. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 179, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
623. Radkowska I., Musiał K. (2017) Die Weidenutzung verschiedener Graspflanzengesellschaften als Methode zur erhaltung ihrer wirtschaftlichen, ?kologischen und kulturellen Funktionen. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 228-238, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
624. Radkowska I., Radkowski A. (2017) Changes in pasture area and size of the ruminant population in Poland in the years 1985-2015. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych", 24-25 maja 2017, Łomża, Polska, Rolnictwo przyjazne środowisku-pradygmaty w naukach rolniczych, s. 36, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.
625. Radkowski A., Radkowska I. (2017) Effects of foliar application of amino acids on the production capacity and quality of meadow plants from “Universal Meadow” composition. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych", 24-25 maja 2017, Łomża, Polska, Rolnictwo przyjazne środowisku-pradygmaty w naukach rolniczych, s. 35, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.
626. Radkowski A., Radkowska I. (2017) Effects of fertilization with a microbiological formulation on yield and fodder value of meadow plants. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych", 24-25 maja 2017, Łomża, Polska, Rolnictwo przyjazne środowisku-pradygmaty w naukach rolniczych, s. 33, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.
627. Radkowski A., Radkowska I. (2017) Effects of fertilization with a microbiological formulation on the yield of timothy-grass seed plantation. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych", 24-25 maja 2017, Łomża, Polska, Rolnictwo przyjazne środowisku-pradygmaty w naukach rolniczych, s. 38, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.
628. Radkowski A., Radkowska I. (2017) Quality and nutrive value of silages from grass and grass-legume mixtures in dairy cows feeding. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 105, UR Kraków.
629. Radkowski A., Radkowska I. (2017) Analiza składu chemicznego i wartości pokarmowej mieszanki trawiasto-motylkowatej dla opasów. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 181, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
630. Radkowski A., Radkowska I. (2017) Jakość i wartość pokarmowa zielonek z wybranych mieszanek trawiasto motylkowatych w żywieniu krów mlecznych. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 182, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
631. Radkowski A., Radkowska I. (2017) Die Qualit?t des Grüns in abh?ngigkeit vom Anteil als Untersaat eingesalzen Deutschen Weidelgrases und Weißklees. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, p. 342, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
632. Radkowski A., Radkowska I. (2017) Analiza wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w nawożeniu wybranych mieszanek trawnikowych. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego - Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, 11-13 września 2017, Rzeszów, Polska, Bioróznorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, s. 111, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-7996-447-5.
633. Radkowski A., Radkowska I. (2017) Zróżnicowanie składu botanicznego pastwisk wypasanych przez konie huculskie na przykładzie Stadniny Koni w Rzeszotarach. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego - Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, 11-13 września 2017, Rzeszów, Polska, Bioróznorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, s. 58, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-7996-447-5.
634. Radkowski A., Szewczyk M., Radkowska I. (2017) Analiza liczby gatunków roslin omijanych i pozostawionych w niedojadach na pastwiskach w rejonie Bieszczad Wysokich. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego - Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, 11-13 września 2017, Rzeszów, Polska, Bioróznorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, s. 112, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-7996-447-5.
635. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2017) Effect of rearing system on slaughter analysis and some quality parameters of broiler chicken meat. XVIII International Conference “Risk factors of food chain”, 20-22 September, 2017, Żmiąca, Polska, Risk Factors of Food Chain 2017, p. 42, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISBN 978-83-8084-097-3.
636. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2017) Effect of mixed herb extract added to drinking water on body temperature and level of some blood parameters in broiler chickens exposed to elevated ambient temperature. XVIII International Conference “Risk factors of food chain”, 20-22 September, 2017, Żmiąca, Polska, Risk Factors of Food Chain 2017, p. 41, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISBN 978-83-8084-097-3.
637. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2017) Einfluss des kräutermixextrakts auf die produktionsergebnisse und ausgewählte blut-parameter der masthähnchen von drei warenlinien. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 345-346, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
638. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2017) Effect of supplementing drinking water with lemon balm and nettle extracts on the level of some blood parameters in broiler chickens during elevated ambient temperature. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 112, UR Kraków.
639. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2017) Effect of mixed herb extract on production results, slaughter parameters, and meat quality of broiler chickens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 113, UR Kraków.
640. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2017) Produktionsergebnisse und physiologische indikatoren der masthähnchen, die im auslauf-system während der sommerhitze auf-gezüchtet wurden. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 353-354, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
641. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2017) Antioxidativer status und das fettsäurenprofil in masthähnchenmuskeln nach zugabe von kräuterauszug zum trinkwasser. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 349-350, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
642. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2017) Effect of supplementing drinking water with herb extracts on meat quality of broiler chickens. International conference “Animal physiology 2017”, 21-23 June, 2017, Stara Lesna, Slovakia, Animal physiology 2017", p. 69, Stara Lesna Slovakia, ISBN 978-80-971428-4-1.
643. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E. (2017) The effect of various ways of feeding on calves’ health and weight gains. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 114, UR Kraków.
644. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Żychlińska-Buczek J., Dynerowicz D. (2017) The effectiveness of different crossbreeds fattening on the family farm. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 115, UR Kraków.
645. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J., Borecka A. (2017) Analiza przyrostów masy ciała cieląt przy zróżnicowanym sposobie żywienia w okresie odchowu. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 191, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
646. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J., Borecka A. (2017) Wpływ obrotu przedubojowego na barwę i pH półtusz wołowych. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 192, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
647. Sosnówka-Czajka E., Herbut E., Skomorucha I. (2017) Effect of housing system on the behaviour of laying hens during elevated temperatures. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 133, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
648. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2017) Gestaltung der ausgewählten physiologischen Parameter der Legehennen, die in der Zeit der erhöhten Temperaturen in unterschiedlichen Systemengehalten werden. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 395-397, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
649. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2017) Effect of addition of dried fruits on lymphoid organs and white blood cell smear of laying hens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 119, UR Kraków.
650. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2017) Effect of rearing system on embryo malformations in different chicken breeds. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 120, UR Kraków.
651. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2017) Effect of housing system on productivity and behaviour of laying hens during high ambient temperatures. XVIII International Conference “Risk factors of food chain”, 20-22 September, 2017, Żmiąca, Polska, Risk Factors of Food Chain 2017, p. 44, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISBN 978-83-8084-097-3.
652. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2017) Effect of conventional and organic production systems on hatching parameters of laying hens. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 253, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
653. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E., Muchacka R. (2017) Effect of supplemental vitamin C on meat quality of native chickens reared in an organic production system. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce-praktyka nauce”, 18-20 września 2017, Tarnowo Podgórne, Polska, XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, s. 142, WPSA.
654. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2017) Einfluss des Haltesystems und der Rasse der Schlachthähnchen auf die Gestaltung des Fettsäurenprofils und der PI-, TI-, und AI-Indexe. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 403-405, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
655. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2017) Effect of composition of free-range herbage on productivity and some quality parameters of meat from organic native Yellowleg Partridge chickens. XVIII International Conference “Risk factors of food chain”, 20-22 September, 2017, Żmiąca, Polska, Risk Factors of Food Chain 2017, p. 45, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISBN 978-83-8084-097-3.
656. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R., Herbut E. (2017) Effect of housing system on productivity of laying hens. International conference “Animal physiology 2017”, 21-23 June, 2017, Stara Lesna, Slovakia, Animal physiology 2017", p. 71, Stara Lesna Slovakia, ISBN 978-80-971428-4-1.
657. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Pawłowska J. (2017) Beurteilung des Vitaminengehalts und der chemischen Zusammensetzungder Eier von Hennen unterschiedlicher Rassen, die konventionell und gemäßden Grundsätzen der ökologischen Zucht gehalten wurden. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 June, 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, pp. 399-401, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
658. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2017) The economic efficiency of dairy farms depending on the human resources. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 121, UR Kraków.
659. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2017) Produkcja mleka w warunkach zrównoważonego rozwoju. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 196, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
660. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2017) Produkcja żywca wołowego w warunkach zrównoważonego rozwoju. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 197, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
661. Walczak J., Herbut E., Krawczyk W. (2017) Precyzyjny chów zwierząt szanse i ograniczenia. Konferencja Polsko-Niemiecka "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich", 26-27 czerwca 2017, Balice, Polska, Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich, ss. 127-136, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-223-4.
662. Walczak J., Krawczyk W. (2017) Efficiency of rearing native breed poultry in small organic farms. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 249, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
663. Walczak J., Krawczyk W. (2017) Current level of GHG emission reductions in Polish agriculture. XVIII International Congress of the International Society forAnimal Hygiene „International cooperation and solidarity in animal hygiene towards one health”, 19-23 marca 2017, Mazaltan, Sinaloa, Mexico, Procedings of the XVIII International Congress of the International Society forAnimal Hygiene „International cooperation and solidarity in animal hygiene towards one health”, ss. 511-517, Autonomous University of Sinaloa.
664. Walczak J., Krawczyk W. (2017) Natural feltilizers as a substitute for maize silage in agricultural biogas production. XVIII International Congress of the International Society forAnimal Hygiene „International cooperation and solidarity in animal hygiene towards one health”, 19-23 marca 2017, Mazaltan, Sinaloa, Mexico, Procedings of the XVIII International Congress of the International Society forAnimal Hygiene „International cooperation and solidarity in animal hygiene towards one health”, ss. 553-560, Autonomous University of Sinaloa.
665. Walczak J., Krawczyk W., Herbut E. (2017) Welfare of Native Pig Breeds in Different Housing Conditions. XVIII International Congress of the International Society forAnimal Hygiene „International cooperation and solidarity in animal hygiene towards one health”, 19-23 marca 2017, Mazaltan, Sinaloa, Mexico, Procedings of the XVIII International Congress of the International Society forAnimal Hygiene „International cooperation and solidarity in animal hygiene towards one health”, ss. 115-121, Autonomous University of Sinaloa.
666. Walczak J., Wójcik P. (2017) Reduction of emissions from storage of natural fertilizers in dairy farming. 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August - 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, p. 348, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
667. Walczak J., Wójcik P., Szewczyk A. (2017) Wpływ sezonu pastwiskowego na zdrowotność krów w warunkach chowu ekologicznego. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt", s. 84, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
668. Żychlińska-Buczek J., Bauer E., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2017) Milk progesterone concentration in dairy cows on oestrus. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwięrzętach, 22-23 czerwca 2017, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production", s. 131, UR Kraków.
669. Żychlińska-Buczek J., Bauer E., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2017) Kształtowanie się parametrów płodności u krów rasy montbeliarde i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 219, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.
670. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2017) Wpływ dodatku preparatu mineralno-witaminowego w postaci bolusa na długość okresu międzyciążowego u krów mlecznych. XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - interdyscypinarne spojrzenie w przyszłość", 27-30 marca 2017, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość, s. 220, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-3-0.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

671. Herbut E. (2017) Zachowanie dobrostanu u drobiu. Hodowca Drobiu, 3: 40-43.
672. Herbut E., Walczak J., Krawczyk W. (2017) Problematyka drobiarska na światowym kongresie higieny zwierząt. Polskie Drobiarstwo, 6: 84-86.
673. Musiał K. (2017) Rośliny przyprawowe z kontynentu azjatyckiego i ich wpływ na kształtowanie relacji gospodarczych w Europie. Wieś i Doradztwo, 3, 93: 30-37.
674. Radkowska I., Radkowski A. (2017) Podstawy zakładania użytków zielonych. Hodowca Bydła, 1: 10-22.
675. Radkowska I., Radkowski A. (2017) Stymulatory wzrostu runi łąkowej i pastwiskowej. Hodowca Bydła, 3: 38-41.
676. Radkowska I., Radkowski A. (2017) Organizacja wypasu bydła mlecznego. Hodowca Bydła, 2: 28-36.
677. Radkowska I., Radkowski A. (2017) Błędy popełniane przy konserwowaniu zielonki z traw i roślin motylkowatych. Hodowca Bydła, 3: 42-50.
678. Radkowska I., Radkowski A. (2017) Odnawianie użytków zielonych. Hodowca Bydła, 4: 6-13.
679. Radkowska I., Radkowski A. (2017) Optymalny plon zielonej masy na łąkach i pastwiskach. Hodowca Bydła, 4: 33-41.
680. Radkowska I., Radkowski A. (2017) Wpływ pastwiskowego żywienia krów na zawartość składników prozdrowotnych w mleku. Hodowca Bydła, 5: 4-8.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

681. Kaczor A., Olszewski A. (2017) Urządzenia ograniczajace powstawanie stresu cieplnego u krów utrzymywanych w oborach typu otwartego. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 1/2017: 16, ISBN 978-83-7607-263-0.

INNE

682. Herbut E. (2017) Wspomnienia i refleksje własne Pana prof. Jerzego Koreleskiego. Wiadomości Zootechniczne, LV, 1: 121-124.
683. Herbut E., Walczak J., Krawczyk W. (2017) Problematyka Światowego Kongresu Higieny Zwierząt ISAH. Wiadomości Zootechniczne, 1: 113-120.
684. Pol P. (2017) Kuweta do podchowu ślimaków. Biuletyn Urzędu Patentowego, 11: 2.
685. Pol P. (2017) Przenośna zagroda polowa do chowu i hodowli ślimaków. Biuletyn Urzędu Patentowego, 11: 2-3.
686. Pol P. (2017) Urządzenie do rozrodu ślimaków. Biuletyn Urzędu Patentowego, 11: 2-3.
687. Pol P., Ligaszewski M. (2017) Ul do rozrodu ślimaków. Biuletyn Urzędu Patentowego, 11: 2.
688. Pol P., Ligaszewski M. (2017) Karmnik dla ślimaków. Biuletyn Urzędu Patentowego, 11: 2.
689. Pol P., Ligaszewski M. (2017) Urządzenie do podchowu ślimaków. Biuletyn Urzędu Patentowego, 11: 2.

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza

PRACE ORYGINALNE

690. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D., Chwastowska-Siwiecka I., Konstantynowicz M. (2017) The effect of substitution of soybean meal with a mixture of rapeseed meal, white lupin grain, and pea grain on performance indicators, nutrient digestibility, and nitrogen retention in Popielno White rabbits. Journal of Applied Animal Research, 45, 1: 570-576, DOI: 10.1080/09712119.2016.1233107.

Zakład Hodowli Bydła

PRACE ORYGINALNE

691. Morek-Kopeć M., Żarnecki A. (2017) Genetic evaluation for functional longevity in Polish Simmental cattle. Czech Journal of Animal Science, 62, 7: 276-286, DOI: 10.17221/87/2016-CJAS.
692. Suchocki T., Żarnecki A., Szyda J., Liu Z. (2017) Dissecting an interplay between genomic and pedigree sources of information to estimate breeding values for milk yield in Polish Holstein-Friesian dairy cattle in a one-step approach based on a random regression test day model. Animal Science Papers and Reports, 35, 2: 193-198.