Spis publikacji

Spis publikacji (2007)

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

PRACE ORYGINALNE

1. Migdał W., Živkovič B., Nowocień A., Przeor I., Palka K., Natonek-Wiśniewska M., Wojtysiak D., Walczycka M., Duda I. (2007) Chemical composition and texture parameters of loin from polish landrace fatteners slaughtered in different age. Biotechnol. Anim. Husb., 23, 5-6, 2: 277-282..
2. Migdał W., Wojtysiak D., Palka K., Natonek-Wiśniewska M., Duda I., Nowocień A. (2007) Skład chemiczny i parametry tekstury wybranych mięśni tuczników rasy polskiej białej zwisłouchej ubijanych w różnym wieku. Żywność - Nauka. Technologia. Jakość. Wyd. PTTŻ (przyjęto do druku)..
3. Migdał W., Przeor I., Wojtysiak D., Palka K., Natonek-Wiśniewska M., Duda I. (2007) Skład chemiczny, parametry tekstury oraz siła cięcia schabu (m. longissimus) i szynki (m. semimembranosus) loszek-tuczników ras polskiej białej zwisłouchej, wielkiej białej polskiej i duroc. Rocz. Nauk. PTZ, 3, 3: 105-112..
4. Szyndler-Nędza M., Bajda Z. (2007) Fattening and slaughter value of gilts derived from the crossing of puławska pigs and pigs of maternal breeds. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 221-225..
5. Połtowicz K. (2007) Comparative studies on muscle and internal organ development in native slow growing chicken breeds and fast growing broilers. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 253-255..
6. Połtowicz K., Calik J., Wężyk S. (2007) Nutritive value of slow growing cockerel meat in relation to management system. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 249-252..
7. Choroszy B., Choroszy Z. (2007) Wykorzystanie bydła rasy simentalskiej i mieszańców phf x simentalska do produkcji dobrej jakości żywca wołowego. Rocz. Nauk. PTZ, 3, 2: 91-97..
8. Choroszy B., Choroszy Z., Topolski P. (2007) Jakość mleka krów rasy simentaskiej w zależności od systemu utrzymania. Rocz. Nauk PTZ, 3, 2: 97-103..
9. Gil Z., Adamczyk K., Golonka M., Zapletal P., Choroszy Z. (2007) Przewidywanie wydajności rzeźnych skupowanego bydła na podstawie wybranych cech oceny przyżyciowej. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 1: 13-19..
10. Grzybowski G., Prusak B., Trela J. (2007) Nowy wariant genu amelogeniny u bydła. Med. Wet., 63, 6: 692-695..
11. Wójcik P., Choroszy B. (2007) Zmiany wymiarów miednicy w kolejnych wycieleniach i ich wpływ na przebieg porodu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Rocz. Nauk. PTZ, 3, 1: 91-99..
12. Wójcik P. (2007) Udder conformation and housing system as related to somatic cell count in cow’s milk. J. Anim. Feed. Sci., 16, 2: 180-192..
13. Wójcik P., Majewska A. (2007) Conformation characteristics of polish red cattle included in the genetic resources conservation compared to the active population. Ann. Anim. Sci., 7, 1: 13-22..
14. Wójcik P. (2007) Wyniki oceny typu i budowy bydła mlecznego w różnych systemach utrzymania w gospodarstwach wielkostadnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 23: 43-47..
15. Sobczyńska M., Blicharski T., Korwin-Kossakowska A., Kamyczek M. (2007) Maternal effects on farrowing and pre-weaning traits in Line 990 pigs. Anim. Sci. Pap. Rep., 25, 3: 173-182..
16. Florowski T., Pisula A., Kamyczek M. (2007) Influence of high meatiness on pork quality from pigs free of RYR1T gene. Med. Wet., 63, 3: 326-329..
17. Borys B., Borys A., Przegalińska-Gorączkowska M. (2007) Level of fatty acids in adipose tissue of lambs with regard to breed origin and sex. Ann. Anim. Sci., 7, 1: 99-111..
18. Korman K. (2007) (2006). Ocena i możliwości wykorzystania informacji z dojów kontrolnych w prognozowaniu mleczności owiec. Rozdz. w monogr.: Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt, AR Kraków, IB PAN Kraków, ss. 127-136..
19. Korman K. (2007) Wpływ metody przeprowadzania kontroli użytkowości na ocenę wydajności mlecznej owiec w okresie dojenia. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 1: 67-79..
20. Korman K., Osikowski M.A. (2007) Ocena możliwości szacowania dobowej wydajności mleka u owiec na podstawie jednego dziennie doju kontrolnego. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 1: 81-92..
21. Szwaczkowski T., Wężyk S., Stanisławska-Barczak E., Badowski J., Bielińska H., Wolc A. (2007) Genetic variability of body weight in two goose strains under long-term selection. J. Appl. Genet., 48, 3: 253-260..

PRACE PRZEGLĄDOWE

22. Mucha A., Różycki M., Blicharski T. (2007) Użytkowość tuczna, rzeźna i rozpłodowa loch zarodowych rasy pbz w zależności od genotypu RYR1. Rocz. Nauk. Zoot. (przyjęto do druku)..
23. Szyndler-Nędza M., Żak G., Luciński P. (2007) Zmiany w cechach użytkowych loszek ocenianych przyżyciowo w latach 1997-2006. Rocz. Nauk. Zoot. (przyjęto do druku)..
24. Szyndler-Nędza M., Kondracki S. (2007) Możliwości ochrony świń ras rodzimych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prz. Hod., 4: 16-18..
25. Szyndler-Nędza M., Bajda Z. (2007) Świnia rasy puławskiej – możliwości wykorzystania w gospodarstwach ekologicznych w rejonie wschodniej Polski. Wiad. Rol. Polska, 2, 30, s. 21..
26. Szyndler-Nędza M., Bajda Z. (2007) Świnia Puławska. Polska Wieś, 2, s. 8..
27. Drożdż A. (2007) Produkty regionalne owczarstwa górskiego. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, 54: 169-178..
28. Drożdż A. (2007) Prawnie chronione produkty owczarstwa górskiego. Wiad. Zoot., XLV, 4: 15-21..
29. Drożdż A. (2007) Znaki ochronne dla produktów owczarstwa górskiego. Prz. Hod., 5: 13-18..
30. Drożdż A. (2007) Żentyca karpacka – odmiana włoskiej ricotty. Prz. Hod., 9: 30-32..
31. Drożdż A. (2007) Pasterstwo jutra. Prz. Hod., 7, s. 33..
32. Drożdż A. (2007) Tradycyjne produkty owczarstwa górskiego. W monogr.: Zdrowie i środowisko jako czynniki warunkujące efektywność produkcji owczarskiej. Wyd. IB PAN, Kraków (przyjęto do druku)..
33. Choroszy Z., Grodzki G., Szewczyk A., Litwińczuk Z., Różycki M., Choroszy B. (2007) Projekt metody oceny wartości użytkowej buhajów ras mięsnych. Prz. Hod., 12: 2-4..
34. Doktor J. (2007) Wpływ postępowania przedubojowego na jakość tuszki i mięsa kurcząt rzeźnych. Wiad. Zoot., XLV, 3: 25-30..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

35. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z. (2007) Characteristics of the Polish population of Simmental cattle inn 2006 year. 27th Congress of the European Simmental Federation, Zagrzeb-Chorwacja, 29.09.-3.10.2007, s. 4..
36. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Bajda Z. (2007) Rodzime rasy świń w Polsce objęte programem ochrony. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 48-49..
37. Szyndler-Nędza M., Bajda Z. (2007) Wartość tuczna i rzeźna loszek mieszańców pochodzących z kojarzenia świń rasy puławskiej ze świniami ras matecznych. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 142..
38. Różycki M., Dziadek K., Kamyczek M., Mucha A., Tyra M. (2007) Użytkowość rzeźna oraz jakość mięsa loszek rasy wbp ocenianych w różnych okresach rozwoju osobniczego. I Symp. sprawozd. proj. zamaw.: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ PAN Jastrzębiec, 25-26.01.2007, ss. 20-21..
39. Różycki M., Dziadek K., Kamyczek M., Mucha A., Tyra M. (2007) Użytkowość rzeźna oraz jakość mięsa loszek rasy pbz ocenianych w różnym wieku. I Symp. sprawozd. proj. zamaw.: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ PAN Jastrzębiec, 25-26.01.2007, ss. 22-23..
40. Różycki M. (2007) Nowe kierunki badawcze w programach hodowlanych świń. Mat. pol.-czes.-słow. konf.: Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej, Olsztyn, 8.05.2007..
41. Różycki M. (2007) Aktualne problemy w hodowli i produkcji trzody chlewnej. Mat. konf., Żerniki Wielkie, 22-23.02.2007..
42. Różycki M. (2007) Wykorzystanie potencjału genetycznego zarodowego pogłowia świń do produkcji tuczników w kraju. Mat. konf., Pawłowice, 8.03.2007..
43. Połtowicz K. (2007) Effect of crossing slow-growing hens with Hubbard cocks on performance and meat quality of the crossbreds. Mat. konf.: XVIII European Symposium on the Quality of Poultry Meat. Praga -Czechy, 2-5.09.2007, P-075, s. 297..
44. Połtowicz K. (2007) Effect of genotype on muscle and internal organ development in fast- and slow-growing chickens. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 163..
45. Połtowicz K. (2007) Wpływ genotypu na rozwój mięśni i narządów wewnętrznych u szybko- i wolno rosnących kurcząt. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 164-165..
46. Połtowicz K., Calik J., Wężyk S. (2007) Chemical composition of breast and leg muscles of cockerels from breeds included in the animal genetic resources conservation programme. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 160..
47. Połtowicz K., Calik J., Wężyk S. (2007) Skład chemiczny mięśni piersiowych i mięśni nóg kogutków ze stad objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 161-162..
48. Połtowicz K., Calik J., Wężyk S., Rosiński A. (2007) Effect of crossing Sussex hens with Hubbard cocks on performance and meat quality of the crossbred cockerels in relation to management systems. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 145..
49. Połtowicz K., Wojtysiak D., Doktor J. (2007) Effect of feeding level on the development of internal organs and body musculature of fast- and slow-growing chickens. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 104..
50. Połtowicz K., Wojtysiak D., Wężyk S., Bielińska H. (2007) Effect of genotype on the microstructure and physicochemical properties of breast muscles of White Kołuda geese. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 204..
51. Połtowicz K., Wężyk S., Calik J., Bielińska H. (2007) Effect of management system on meat quality of White Kołuda geese. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 205..
52. Połtowicz K., Doktor J. (2007) Einfluss des Zuchtsystems mit Freiem Auslauf auf Schlachtleistung und Fleischqualität der Masthähnchen. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 130-131..
53. Połtowicz K., Calik J., Doktor J. (2007) Einfluss der Rasse von Langsam Wachsenden Hähnen aus Herden auf Mastfett am Fleisch Sowie Profil der Höheren Fettsäuren in den Brustmuskeln und Beinmuskeln. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 126-127..
54. Doktor J., Połtowicz K. (2007) Effect of preslaughter feed withdrawal on meat quality in broiler and layer chickens. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, ss. 175-178..
55. Połtowicz K., Węsierska E., Walczycka M., Krzysztoforski K., Migdał W. (2007) Jakość mięśni piersiowych i udowych tuszek brojlerów kurzych różnych genotypów. VIII konf. nauk. z cyklu: Żywność XXI wieku. Żywność a choroby cywilizacyjne, AR Kraków, 21-22.06.2007, s. 60..
56. Tombarkiewicz B., Doktor J., Kalinowska B., Grzyb J., Pawlak K., Niedziółka J. (2007) Sanitarny-hygienic conditions of goat house and chosen health and production parameters of goats. Mat. międz. konf. nauk.: Osiągnięcia naukowe a praktyka zootechniczna, AR Kraków, 18.09.2007, s. 91..
57. Tombarkiewicz B., Grzyb J., Doktor J., Kalinowska B., Niedziółka J. (2007) Wpływ warunków zoohigienicznych koziarni na wybrane parametry zdrowotne oraz zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, s. 160..
58. Choroszy Z., Szewczyk A., Różycki M., Choroszy B. (2007) Możliwości oceny wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych w Polsce. Mat. międz. konf. nauk.: Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka, XV Szkoła Zimowa, Zakopane, 26.03-31.03.2007, ss. 291-299..
59. Wójcik P., Majewska A. (2007) Conformation characteristics of the genetic reserve of polish red cattle as compared with the general population. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 18-19..
60. Topolski P., Choroszy B., Choroszy Z. (2007) Wpływ poziomu produkcji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej na wytrwałość laktacji i długość okresu międzywycieleniowego. Komunikat naukowy. LXXII Zjazd Nauk. PTZ, Warszawa, 11-14.09.2007..
61. Żarnecki A., Jagusiak W. (2007) Prace związane z konstrukcją zbiorczego indeksu selekcyjnego dla bydła mlecznego. Mat. konf., IZ-PIB Balice, 7.02.2007, s. 12..
62. Korwin-Kossakowska A., Kochman K., Sender G., Wyszyńska-Koko J., Kamyczek M. (2007) Wpływ polimorfizmu zlokalizowanego w rejonie promotorowym genu prolaktyny na cechy reprodukcyjne loch. II Pol. Kongr. Genet., SGGW Warszawa, 18-20.09.2007, GZ232..
63. Korwin-Kossakowska A., Kamyczek M., Kapelański W., Sender G. (2007) Polimorfizm wybranych genów kandydujących i markerów DNA oraz ich związek z cechami użytkowości rozpłodowej loch. Symp. sprawozd. PAN: Fizjologiczne i molekularne mechanizmy regulacji funkcji zwierząt gospodarskich, IGHZ PAN Jastrzębiec, 5-6.03.2007, ss. 12-13..
64. Urbański P., Pierzchała M., Wyszyńska-Koko J., Kurył J., Blicharski T., Starzyński R., Kamyczek M., Różycki M. (2007) Polimorfizm i ekspresja wybranych genów kandydujących dla cech mięsności tuszy świń. Symp. sprawozd. PAN: Fizjologiczne i molekularne mechanizmy regulacji funkcji zwierząt gospodarskich, IGHZ PAN Jastrzębiec, 5-6.03. 2007, ss. 14-15..
65. Pierzchała M., Wyszyńska-Koko J., Urbański P., Blicharski T., Starzyński R., Kurył J., Kamyczek M., Różycki M. (2007) Profil ekspresji genów MYF5, MYF6, GHR i IGF1R w mięśniach i wątrobie u świń. I Symp. sprawozd. proj. zamaw.: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ PAN Jastrzębiec, 25-26.01.2007, ss. 27-28..
66. Kamyczek M., Kwaczyńska A., Andrzejewska K., Dziadek K., Mucha A. (2007) Wstępna charakterystyka populacji świń objętej badaniami nad wpływem wieku i rasy świń na poziom ekspresji genów miostatyny i hormonu wzrostu. I Symp. sprawozd. proj. zamaw.: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ PAN Jastrzębiec, 25-26.01. 2007, ss. 35-36..
67. Kamyczek M., Kwaczyńska A., Andrzejewska K., Dziadek K., Mucha A. (2007) Wstępna charakterystyka populacji świń objętej badaniami nad wpływem wieku i rasy świń na poziom ekspresji genów miostatyny i hormonu wzrostu. I Symp. sprawozd. proj. zamaw.: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ PAN, Jastrzębiec, 25-26.01.2007, ss. 35-36..
68. Badowski J., Bielińska H. (2007) Productive value of White Kołuda® geese in parental flocks. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 155..
69. Korman K., Jarzynowska A. (2007) Wpływ płci owiec w typie plennym lub mlecznym na użytkowość rozpłodową i mleczną potomstwa. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Warszawa, 14-16.09.2007, streszcz., s. 1..
70. Szwaczkowski T., Bielińska H., Stanisławska-Barczak E., Badowski J., Wolc A., Wężyk S. (2007) Genetic improvement of body weight in geese. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 57..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

71. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2007) Prace nad uszlachetnianiem cakla w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym Grodziec Śląski. Mat. konf. nauk.-tech.: Wołoskie dziedzictwo w Karpatach, Istebna, 5-6.10.2007, ss. 50-59..

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

72. Czmer Z. (2007) Gryzonie w zagrodach. Hod. Trz. Chl., 3: 28-32..
73. Czmer Z. (2007) Czy można się zabezpieczyć przed muchami. Hodowca Bydła, 4: 4-8..
74. Połtowicz K. (2007) Czynniki kształtujące cechy jaj wylęgowych i ich wpływ na jakość piskląt. Ogólnopol. Inf. Drob., 3, 186: 22-28..
75. Połtowicz K. (2007) Produkcja mięsa drobiowego w alternatywnych systemach chowu. Ogólnopol. Inf. Drob., 12, 195: 10-18..
76. Doktor J. (2007) Metody ogłuszania drobiu i ich wpływ na jakość mięsa. Ogólnopol. Inf. Drob., 7, 190: 10-12..
77. Żak G., Tyra M. (2007) Próba określenia zawartości mięsa w boczku z wykorzystaniem równań regresji. Trz. Chl., 8-9, s. 52..
78. Żak G. (2007) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 1, s. 30..
79. Żak G. (2007) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 2, s. 27..
80. Żak G. (2007) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 3, s. 25..
81. Żak G. (2007) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 4, s. 36..
82. Żak G. (2007) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 5, s. 32..
83. Żak G. (2007) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 6, s. 32..
84. Żak G. (2007) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 7, s. 27..
85. Żak G., Szyndler-Nędza M. (2007) Ocena knurów i loszek w fermach hodowlanych w roku 2006 - rasy mateczne. Trz. Chl., 7, s. 32..
86. Żak G. (2007) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 8-9, s. 28..
87. Szyndler-Nędza M., Żak G. (2007) Przyżyciowa ocena knurów i loszek hodowlanych w roku 2006 - rasy ojcowskie. Trz. Chl., 8-9, s. 34..
88. Żak G. (2007) Wyniki oceny przyżyciowej knurków przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 10, s. 39..
89. Tyra M., Różycki M. (2007) Wyniki cech tucznych i rzeźnych zwierząt kontrolowanych w stacjach SKURTCh w roku 2006. Trz. Chl., 10, s. 44..
90. Żak G. (2007) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 11, s. 28..
91. Mucha A., Tyra M. (2007) Inseminacja trzody chlewnej w 2006 roku. Trz. Chl., 11: 50-53..
92. Żak G. (2007) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 12, s. 39..
93. Eckert R. (2007) Nieuzasadniona krytyka dużych ferm trzody chlewnej. Trz. Chl., 1, s. 16..
94. Eckert R. (2007) Przydatność knurów F1 do produkcji wysokowartościowego materiału rzeźnego. Trz. Chl., 2, s. 16..
95. Eckert R. (2007) Remont stada – właściwa struktura wiekowa loch. Trz. Chl., 3, s. 20..
96. Eckert R. (2007) Ocena wartości rzeźnej knurów na podstawie oceny potomstwa z ferm towarowych. Trz. Chl., 4, s. 36..
97. Eckert R. (2007) Uwagi związane z produkcją materiału hodowlanego ras wbp i pbz. Trz. Chl., 5, s. 28..
98. Eckert R. (2007) Wystawa świń w Reggio Emilia. Trz. Chl., 6, s. 28..
99. Eckert R. (2007) Ocena przydatności loszek remontowych i knurów w fermach produkcyjnych. Trz. Chl., 7, s. 46..
100. Eckert R. (2007) Modernizacja chlewni utrzymujących stada hodowlane. Trz. Chl., 8-9, s. 114..
101. Eckert R. (2007) Czas trudnych decyzji dla producentów świń. Trz. Chl., 10, s. 18..
102. Eckert R. (2007) Rasa duroc – cenny komponent w programach krzyżowania. Trz. Chl., 11, s. 24..
103. Eckert R. (2007) Uwagi związane z właściwym użytkowaniem loch. Trz. Chl., 12, s. 33..
104. Żak G. (2007) Metoda BLUP w ocenie świń – zastosowanie i interpretacja wyników dla celów hodowlano-produkcyjnych. Biul. POLSUS, 3: 18-21..
105. Żak G. (2007) Metoda BLUP w ocenie świń – mechanizm szacowania wartości hodowlanej. Biul. POLSUS, 4: 10-13..
106. Choroszy Z., Grodzki G., Szewczyk A., Litwińczuk Z., Różycki M., Choroszy B. (2007) Projekt metody oceny wartości użytkowej buhajów ras mięsnych. Prz. Hod., 12: 2-4..
107. Trela J. (2007) Ocena pierwiastek w Federacji. Top Agrar Polska, Bydło, 9, s. 4..
108. Trela J., Wójcik P., Januszewski R. (2007) Ocena typu i budowy ras mlecznych. Chów Bydła, 10: 5-9..
109. Wójcik P. (2007) Jaki zad, taki poród. Hoduj z głową, 2: 45-49..
110. Wójcik P. (2007) Problemy zdrowotne krów wysokomlecznych. Hodowca bydła. Wyd. spec., 1: 55-56.
111. Wójcik P. (2007) Sposób na upały. Hodowca bydła, 4: 18-21..
112. Wójcik P. (2007) Wykorzystanie wyników oceny pokroju w hodowli bydła mlecznego. Hodowca bydła, 5: 34-37..
113. Wójcik P. (2007) Przyczyny powstawania schorzeń kończyn. Hodowca bydła, 6-7: 20-25..
114. Wójcik P. (2007) System wentylacji. Hodowca bydła, 8: 16-20..
115. Różycki M., Eckert R., Choroszy Z. (2007) Nowe metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń oraz bydła mięsnego. Prz. Hod., 6: 18-21..
116. Choroszy Z. (2007) Amerykańska mleczarnia. Farmer, 23: 44-45..
117. Kamyczek M. (2007) Genetyka a cena. Hoduj z głową, 2: 10-14..
118. Dziadek K. (2007) Czy wykorzystujemy potencjał rozrodczy świń? Gdzie tkwią rezerwy. Trz. Chl., 10: 56-59..
119. Rejduch B., Kawecka M. (2007) Gąbczaste zwyrodnienia mózgu-przyczyny. Wiad. Rol. Pol., 12, s. 19..

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

120. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2007) Ocena przyżyciowa młodych knurów. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XXV, ss. 21-37..
121. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Bajda Z. (2007) Świnie ras rodzimych. W: Stan hodowli i wyniki oceny. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków (przyjęto do druku)..
122. Żak G., Różycki M. (2007) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, VII, 1, ss. 5-145..
123. Żak G., Różycki M. (2007) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, VII, 2, ss. 5-132..
124. Eckert R., Żak G. (2007) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XXV, ss. 38-50..
125. Orzechowska B., Mucha A. (2007) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XXV, ss. 3-20..
126. Mucha A., Tyra M. (2007) Inseminacja trzody chlewnej. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XXV, ss. 77-98..
127. Orzechowska B., Mucha A. (2007) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość rozpłodowa. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, III, 1, ss. 224..
128. Orzechowska B., Tyra M., Mucha A. (2007) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość rozpłodowa. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, III, 2, ss. 258..
129. Różycki M., Tyra M. (2007) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XXV, ss. 51-76..
130. Tyra M., Różycki M. (2007) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Wyd. własne. IZ-PIB, Kraków, VII, 2, Supl., ss. 133-147..
131. Tyra M., Różycki M. (2007) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, VII, 1, Supl., ss. 146-161..
132. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Krupiński J., Knapik J. (2007) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2006 – stada ojcowskie. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, III, ss. 157..
133. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Krupiński J., Knapik J. (2007) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2006 – stada mateczne. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, II, ss. 352..
134. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Radecka J. (2007) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2005. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XXIV, ss. 231..
135. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2007) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XLIV, 1: 7-9..
136. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A., Choroszy Z. (2007) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XLIV, 1: 31-33..
137. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A., Choroszy Z. (2007) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XLIV, 2: 29-33..
138. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A., Choroszy Z. (2007) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XLIV, 2: 31-33..
139. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2007) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XLIV, 2: 7-9..
140. Choroszy B., Choroszy Z., Kocoń Z. (2007) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XIV R). W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XLIV, 2: 53-68..
141. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P., Trela J. (2007) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XLVI, 1: 13-27..
142. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P., Trela J. (2007) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XLIV, 1: 37-51..
143. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P., Trela J. (2007) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XLIV, 2: 13-51..
144. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P., Trela J. (2007) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XLIV, 2: 35-51..
145. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P., Trela J. (2007) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, XLIV, 2: 11-27..
146. Topolski P. (2007) Inseminacja bydła w roku 2006. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, 5, ss. 36..
147. Żarnecki A., Jagusiak W., Choroszy B., Wójcik P., Trela J., Topolski P. (2007) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, 28, 1, ss. 192..
148. Połtowicz K. (2007) Produkcja mięsa drobiowego w alternatywnych systemach chowu. Ogólnopol. Inf. Drob., 12, 195: 10-18..

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

149. Badowski J. (2007) Jaja gęsie – materiał do wylęgu piskląt towarowych. Mat. szkol. DROP S.A., 4-7.

INNE

150. Choroszy B., Beneš E. (2007) Program hodowlany dla bydła simentalskiego w typie kombinowanym użytkowanego wyłącznie w kierunku mięsnym. PZHBS, Odrzechowa, ss. 7..

Paszoznawstwo i Żywienia Zwierząt Gospodarskich

PRACE ORYGINALNE

151. Barteczko J., Lasek O., Augustyn R., Koreleski J., Micek P. (2007) Metabolizable energy evaluation of poultry feedstuffs. Sci. Messenger Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 9, 1: 172-177..
152. Barteczko J., Lasek O., Koreleski J., Świątkiewicz S. (2007) Nutritional value of naked and dehulled barley and oat grains for poultry. Sci. Messenger Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 9, 1: 178-182..
153. Barowicz T., Pietras M., Migdał W. (2007) The effect of serum concentration of leptin in sows on their reproduction and performance of reared piglets. Biotechnol. Anim. Husb., 23, 5-6: 437-443..
154. Barowicz T., Brejta T., Pietras M. (2007) Wykorzystanie różnych źródeł wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w opasie młodego bydła rzeźnego. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 2: 189-197..
155. Barowicz T., Pietras M., Pieszka M., Migdał W. (2007) The effect of adding isomers of conjugated lionoleic acid (cis 9-trans 11 and trans 10-cis 12) to diets on lipid profile and oxidative stability of pork. Ann. Anim. Sci., Suppl., 2, 1: 231-337..
156. Barowicz T., Pietras M., Pieszka M., Migdał W. (2007) Evaluation of carcass and meat quality in Polish Landrace fatteners slaughtered at 128 kg live body weight. Anim. Sci. Pap. Rep., 24, Suppl., 2: 29-36..
157. Barowicz T., Pietras M., Pieszka M. (2007) Effect of the source of CLA isomers in diets for pigs on the chemicals composition and sensory properties of pork. Pol. J. Nat. Sci., Suppl., 3: 271-277..
158. Bilik K., Choroszy Z., Łopuszańska-Rusek M. (2007) Effect of bulky feed type on slaughter traits and meat quality of finishing Limousin bulls. Med. Wet., 63: 801-804..
159. Bilik K., Choroszy Z., Łopuszańska-Rusek M. (2007) Effect of bull feeding intensity in the finishing period on slaughter meat. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4, A: 31-35..
160. Borowiec F., Barowicz T., Koczanowski J., Pieszka M., Migdał W. (2007) Effect of dietary CLA isomers (cis9-trans11 and trans10-cis12) on fatty acid profile of backfat and liver in pigs fattened to 102 or 122 kg body weight. Anim. Sci. Pap. Rep., 24, Suppl., 3: 57- 64..
161. Brzóska F. (2007) Wpływ kwasów organicznych, probiotyku i prebiotyku na masę ciała, śmiertelność i jakość tuszek kurcząt brojlerów. Med. Wet., 63, 7: 753-880..
162. Brzóska F., Buluczewski S., Śliwiński B., Stecka K. (2007) Effect of lactic acid bacteria and mannan oligosacharide, with or without fumaric acid, on chicken performance, mortality and carcass field. J. Anim. Feed Sci., 16: 241-251..
163. Gąsior R., Pieszka M. (2007) Validation of a rapid method for simultaneous determination of vitamins A and E in milk using HPLC. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4: 151-155..
164. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2007) The effect of supplementation of feed with the purple coneflower (Echinacea purpurea) extract on fatty acid profile and quality of pig meat. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4: 229–233..
165. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Szewczyk A. (2007) Efficiency of herb preparation and gallic acid in pig feeding. Ann. Anim. Sci., 7, 1: 131-139..
166. Hanczakowski P., Szymczyk B. (2007) Digestibility of different fats and deposition in rats. Ann. Anim. Sci., 7, 2: 289-294..
167. Kaczor U., Zacharzyna J., Pieszka M., Migdał W. (2007) Relationship between MC4R gene polymorphism and meat quality traits in pigs. Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 61..
168. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2007) Dietary supplementation with plant extracts, xantophylls and synthetic antioxidants: Effect on fatty acid profile and oxidative stability of frozen stored chicken breast meat. J. Anim. Feed Sci., 16: 463-471..
169. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2007) Effect of coneflower, thyme and sage extracts on in the diet on changes of chicken white meat quality during storage. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4: 303-307..
170. Osięgłowski S., Strzetelski J., Zymon M., Kowalczyk J. (2007) Effect of fish oil and high or low linolenic acid linseed or rapeseed on fatty acid composition of cow’s milk. Ann. Anim. Sci., 1: 63-74..
171. Pieszka M. (2007) Effect of supplementing pigs with vitamins E and C and β -carotene in added-fat diets on oxidative stability and oxysterols formation in meat. Ann. Anim. Sci., 7, 2: 245-258..
172. Pieszka M. (2007) Effect of vegetable oil supplementation in pig diets on lipid oxidation and formation of oxidized forms of cholesterol in meat. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4: 509-516..
173. Pisulewski P., Franczyk-Żarów M., Kostogrys R., Szymczyk B., Jawień J., Gajda M., Cichocki T., Wojnar L., Chłopicki A. (2007) Functional effects of eggs, naturally enriched with conjugated linoleic acid (CLA), on the blood lipid profile, development of atherosclerosis and composition of atherosclerotic plaque in apolipoprotein E and low density lipoprotein receptor double-knockout mice (apoE/LDLR -/-). Brit. J. Nutr., 99: 49-58..
174. Sechman A., Pieszka M., Rząsa J., Wojtysiak D., Pustowiak H., Živkovič B., Paściak P. (2007) The effect of dietary conjugated linoleic acid on the levels of lipids, cholesterol and iodothyronines in the blood of pigs. J. Anim. Feed Sci., 16: 193-204..
175. Sosin E., Strzetelski J. (2007) Strawność skrobi kukurydzianej w przewodzie pokarmowym bydła. Post. Nauk. Rol., 2: 89-103..
176. Strzetelski J., Kowalczyk J., Bilik K. (2007) The effect of pre- and post- pubertal feeding levels on the growth, reproduction, and future milk production of Simmental dairy heifers. J. Anim. Feed Sci., 16: 155-167..
177. Szymczyk B., Hanczakowski P., Szczurek W., Frys-Żurek M. (2007) Effect of naked oat and enzymes in diets for broiler chickens on quality, fatty acid profile and oxidative stability of breast muscle. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4: 541-545..
178. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2007) Chosen indices of meat and carcass quality of pigs fed grass or maize silages supplemented with herb mixture. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4 C: 547-550..
179. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Jakość skorup jaj oraz kości kur nieśnych żywionych z udziałem wywaru gorzelnianego. Med. Wet., 63: 99-103..
180. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Effect of dietary level of maize- and rye distiller dried grains with solubles on nutrient utilization and digesta viscosity in laying hens. J. Anim. Feed Sci., 16: 668-677..
181. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Eggshell quality in laying hens fed diets supplemented with different level of zinc and manganese. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4 C: 551-554..
182. Zymon M., Strzetelski J., Kowalczyk J. (2007) Effect of dietary fat source on physical, chemical and sensorial quality of calves meat. J. Anim. Feed Sci., 16, Suppl., 2: 554-559..
183. Zymon M., Strzetelski J. (2007) Dietary value and sensory quality of calf meat depending on different n-3 PUFA sources in the diet. J. Anim. Feed Sci., 16, 4: 555-564..
184. Zymon M., Strzetelski J., Kowalczyk J., Osięgłowski S. (2007) Effect of linseed and rape seed cultivars and fish oil on the fatty acid profile of cow milk fat. J. Anim. Feed Sci., Suppl., 1, 16: 70-74..
185. Zymon M., Strzetelski J. (2007) Możliwości modyfikacji tłuszczu śródmięśniowego u bydła mięsnego. Med. Wed., 63: 1526-1529..
186. Zymon M., Strzetelski J., Pustkowiak H., Sosin E. (2007) Effect of freezing and frozen storage on fatty acid profile of calves’ meat. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4: 667-651..
187. Zymon M., Strzetelski J., Kowalczyk J., Osięgłowski S. (2007) Wpływ olejów roślinnych i oleju rybnego na użytkowość mleczną krów i skład tłuszczu mleka. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 23: 69-72..
188. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M., Węglarzy K. (2007) Składniki lipidowe wołowiny w zależności od żywienia i rasy bydła. Med. Wet., 63: 651-654..
189. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Znaczenie składników pokarmowych w kształtowaniu reakcji immunologicznych u drobiu. Med. Wet., 63: 1155-1158..
190. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Dodatki paszowe o działaniu immuno-modulacyjnym w żywieniu drobiu. Med. Wet., 63: 1291-1294..
191. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2007) The effect of dietary herbal extracts on quality of pork. Anim. Sci., Proc., 58, 9, 1: 49-50..
192. Pieszka M., Janik A., Kędzior W., Migdał W. (2007) Effect of addition of β-carotene, vitamins C and E in fed mixture enriched in palm oil on oxidative stability of cholesterol and eating quality of pork. Anim. Sci., Proc., 1: 106-107..
193. Brzóska F., Stecka K. (2007) Effect of probiotic, prebiotic and acidifer on broiler weight, feed efficiency, carcass and meat composition. Ann. Anim. Sci., 7, 2: 279-288..
194. Hanczakowski P., Szymczyk B., Frys-Żurek M. (2007) Effect of dietary plant or animal fats on serum fatty acid profile and cholesterol and triacylglycerol content in rats. Med. Wet. (przyjęto do druku)..
195. Walczyński S., Korol W. (2007) Inter-laboratory investigation on evaluation of industrial fodder mixtures homogeneity. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 2 A: 187-190..
196. Korol W. (2007) Wykorzystanie porównań międzylaboratoryjnych do szacowania niepewności na potrzeby kontroli jakości pasz. Biul. nauk.-tech. Instytutu Biologii Zwierząt i Państwowego Naukowo-Badawczego Kontrolnego Instytutu Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków paszowych, Lwów-Ukraina, 8, 3-4: 131-137..
197. Gąsior R., Pieszka M. (2007) Validation of a rapid method for simultaneous determination of vitamins A and E in milk using HPLC. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4 A: 151-155..
198. Gąsior R., Szczypuła M., Sala K. (2007) Walidacja metody oznaczania azotu w paszach i materiale mięsnym. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 1: 131-139..
199. Gąsior R. (2007) Wybrane aspekty walidacji metod analitycznych. Wiad. Zoot., XLV, 3: 55-60..
200. Gąsior R., Czmer Z., Kryszczak M. (2007) Wybrane aspekty tworzenia i wdrażania procedur kontrolnych wyposażenia w laboratorium akredytowanym. Wiad. Zoot., XLV, 3: 49-53..
201. Jacyno E., Kołodziej A., Kamyczek M., Kawęcka M., Dziadek K., Pietruszka A. (2007) Effect of L-Carnitine Supplementation on Boar Semen Quality. Acta Vet. Brno, 76, 4: 595-600..
202. Borys B. (2007) Wpływ żywienia owiec nasionami rzepaku i lnu na skład chemiczny mleka w okresie doby. Cz. I. Składniki podstawowe. Rocz. Nauk. PTZ, 3, 4: 219-227..
203. Borys B., Jarzynowska A., Janicki B. (2007) Borys A. Effects of different particle size of rapeseed and linseed in fattening lamb diets. I. Growth and slaughter performance. Option Mediterraneennes. Serie A: Seminaires Mediterraneens, 74: 77-82..
204. Borys B., Wójtowski J., Borys A. (2007) Chemical composition and fatty acid profile of sheep colostrum according to oilseed and rapeseed cake feeding and number of lambs per litter. Abstr., 12th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat. Nutritional and foraging ecology of sheep and goat. Tesaloniki-Grecja, 11-13.10.2007, s. 93..
205. Korman K. (2007) Badania nad poziomem żywienia tryczków remontowych. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 2: 217-232..

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

206. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Wywary zbożowe uzyskiwane w procesie produkcji etanolu paliwowego w żywieniu drobiu. Monogr. Rozpr., Rocz. Nauk. Zoot. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, 36, ss. 33..
207. Rubaj J., Korol W. (2007) Badania międzylaboratoryjne metody oznaczania etoksyquinu w mieszankach paszowych. Rozdz. w monogr.: Bezpieczeństwo pasz dla bezpieczeństwa żywności. Pod red. K. Kwiatka, PIW-PIB Puławy, ss. 120-121..
208. Korol W., Kuśmierz D., Nieściór H. (2007) Badania międzylaboratoryjne oznaczania fluoru w fosforanach paszowych metoda elektrody jonoselektywnej. Rozdz. w monogr.: Bezpieczeństwo pasz dla bezpieczeństwa żywności. Pod red. K. Kwiatka, PIW-PIB Puławy, ss. 124-125..
209. Markowski J., Twardowska M., Bielecka G., Korol W., Walczyński S. (2007) Badania międzylaboratoryjne oznaczania soi Roundup Ready. Rozdz. w monogr.: Bezpieczeństwo pasz dla bezpieczeństwa żywności. Pod red. K. Kwiatka, PIW-PIB Puławy, ss. 126-127..
210. Korol W., Bielecka G., Nieściór H. (2007) Badania międzylaboratoryjne oznaczania selenu w prefiksach selenowych metodą FAAS. Rozdz w monogr.: Bezpieczeństwo pasz dla bezpieczeństwa żywności. Pod red. K. Kwiatka, PIW-PIB Puławy, ss. 128-129..
211. Nosek P., Rubaj J., Korol W. (2007) Badania międzylaboratoryjne oznaczania tryptofanu w mieszankach paszowych. Rozdz. w monogr.: Bezpieczeństwo pasz dla bezpieczeństwa żywności. Pod red. K. Kwiatka, PIW-PIB Puławy, ss. 130-131..
212. Rubaj J., Korol W. (2007) Wyniki badań międzylaboratoryjnych metody oznaczania witamin A i E w mieszankach paszowych i premiksach. Rozdz. w monogr.: Bezpieczeństwo pasz dla bezpieczeństwa żywności. Pod red. K. Kwiatka, PIW-PIB Puławy, ss. 132-134..
213. Markowski J., Twardowska M., Bielecka G., Korol W. (2007) Badania międzylaboratoryjne metody oznaczania zanieczyszczeń botanicznych w ziarnie zbóż. Rozdz. w monogr.: Bezpieczeństwo pasz dla bezpieczeństwa żywności. Pod red. K. Kwiatka, PIW-PIB Puławy, ss. 134-136..

PRACE PRZEGLĄDOWE

214. Brzóska F., Węglarzy K. (2007) (2006). Odnawialne źródła energii pochodzenia rolniczego. Wiad. Zoot., XLIV, 3: 3-14..
215. Brzóska F. (2007) (2006) Uprawa rzepaku i gorzelnictwo zbóż – źródło biopaliw i pasz dla zwierząt. Wiad. Zoot., XLIV, 3: 15-21..
216. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2007) Tendencje w żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych w okresie zasuszenia. Wiad. Zoot., XLV, 4: 55-66..
217. Sosin E., Strzetelski J. (2007) Wpływ różnych czynników na występowanie lipidozy wątroby u krów mlecznych. W: Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka. Wyd. PAU, Kraków, ss. 29-42..
218. Węglarzy K. (2007) Nanotechnologia w łańcuchu pokarmowym – nadzieja czy zagrożenie. Prace Komisji Nauk. PAN, Oddz. w Katowicach, 31: 119-122..
219. Węglarzy K. (2007) Metale ciężkie – źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko. Wiad. Zoot., XLV, 3: 31-38..
220. Węglarzy K., Bereza M. (2007) Biologiczne znaczenie krzemu oraz jego interakcje z innymi pierwiastkami. Wiad. Zoot., XLV, 4: 67-70..
221. Bereza M., Węglarzy K. (2007) Znaczenie roślin z grupy ziół w żywieniu zwierząt i ich wpływ na poziom krzemu w mleku. Prace Komisji Nauk. PAN, Oddz. w Katowicach (przyjęto do druku)..
222. Węglarzy K., Bereza M. (2007) Znaczenie biologiczne krzemu i jego wpływ na zwierzęta. Prace Komisji Nauk. PAN, Oddz. w Katowicach (przyjęto do druku)..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

223. Bilik K., Choroszy Z., Łopuszańska-Rusek M. (2007) Effect of bull feeding intensity in the finishing period on slaughter traits and meat quality. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław,13-15.06.2007, s. 77..
224. Barowicz T. (2007) Profil aminokwasowy zbóż paszowych uprawianych w Polsce. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, ss. 82-83..
225. Brzóska F., Bulczewskij S., Stecka K., Śliwiński B. (2007) The effect of LAB, BIOMOS and FUMARIC ACID on chicken performance and digestive tract microflora. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, ss. 16-17..
226. Brzóska F. (2007) Jakość pasz objętościowych i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt. W: Produkcja pasz objętościowych dla przeżuwacz. Mat. konf. nauk., IUNG-PIB Puławy, 7-9.05.2007, ss. 63-70..
227. Brzóska F. (2007) Jod w żywieniu człowieka i zwierząt. W: Higiena pasz. Mat. XXIII konf. nauk.-tech., Kazimierz Dolny, 14-15.05.2007, ss. 33-38..
228. Brzóska F. (2007) Wysłodki buraczane – wymagania jakościowe, wartość pokarmowa i zastosowanie w żywieniu zwierząt. Mat. z sesji nauk.-bad., specjalistów z zakresu uprawy i wykorzystania buraków cukrowych, Zakopane, 22-23.05.2007, ss. 1-6..
229. Furgał-Dierżuk I., Świątkiewicz M. (2007) Einfluss der Faserkonzentrate in Futtermischungen für Mastschweine auf die Fleischqualität. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11. 2007, s. 83..
230. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2007) The effect of supplementation of feed with the purple coneflower (Echinacea purpurea) extract on fatty acid profile and quality of pig meat. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, s. 113..
231. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2007) The effect of supplementation of feed with phytase in two production cycles on reproductive traits of sows and P and Ca digestibility. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 24..
232. Janik A., Pieszka M. (2007) Effect of RYR1 genotype on carcass and meat quality in Polish Large White pigs. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, ss. 116-117..
233. Kaczor U., Michalik E., Pieszka M. (2007) Association of calpastatin gene polymorphism with selected parameters of meat performance in pigs. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 45..
234. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2007) Effect of coneflower, thyme and sage extracts in the diet on changes of chicken white meat quality during storage. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, s. 121..
235. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2007) Effect of sage, thyme and coneflower extracts and vitamin E added to chicken diet on lipid oxidative stability in breast meat. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, s. 65..
236. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2007) Effect of vitamin E and synthetic xantophyll and antioxidants added to diet on changes of chicken breast meat quality during storage. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 14..
237. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2007) Tauglichkeit der allgemein nützlichen Hähnchen für ökologische Fleischzucht. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11. 2007, s. 94..
238. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2007) Influence of dietary fish oil and vitamin E on fatty acid profile and oxidative stability of frozen stored chicken breast meat. Feedinfo News Service, s. 20..
239. Niwińska B. (2007) Effect of dietary cationic-anionic balance on rearing efficiency of preruminant calves. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, ss. 156-157..
240. Niwińska B. (2007) Effect of dietary cation-anion balance and calcium level on urine phosphorus concentration in calves. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, ss. 206-207..
241. Pieszka M., Janik A., Gąsior R., Migdał W., Kędzior W. (2007) Effect of dietary vegetable oils on slaughter traits, physicochemical properties and dietetic value of pork. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, ss. 153-154..
242. Pietras M., Barowicz T. (2007) Wykorzystanie izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 oraz trans10-cis12) w tuczu świń i odchowie kurcząt brojlerów. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, s. 68..
243. Sosin E., Strzetelski J. (2007) Wpływ różnych czynników na występowanie lipidozy wątroby u krów mlecznych. W: Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka,. Wyd. PAU Kraków, ss. 29-42..
244. Sosin E., Borowiec F., Strzetelski J., Smulikowska S. (2007) Wpływ nasion lnu odmian o różnej zawartości kwasu linolenowego na profil kwasów tłuszczowych żółtka jaja. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, ss. 30-31..
245. Strzetelski J. (2007) Możliwości ograniczenia zaburzeń metabolicznych w okresie okołoporodowym. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, Poznań, 25-27.06.2007, s. 110-111..
246. Szymczyk B., Hanczakowski P., Szczurek W., Frys-Żurek M. (2007) Effect of oat and enzymes in mixtures for broiler chickens on fatty acid composition, lipid oxidation and quality of meat. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, s. 183..
247. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Furgał-Dierżuk I. (2007) Mat. konf: Carcass and meat quality of pigs receiving crude fiber concentrate in feed mixtures. Anim. Sci., Proc., 58, 9, 1, ss. 132-133..
248. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2007) Meat and carcass quality of pigs fed grass or maize silages supplemented with herb mixture. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, s. 189..
249. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2007) Reproductive indices of sows fed high fiber diet. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, s. 45..
250. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2007) Meat quality of pigs fed diet containing maize grain silage. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, s. 91..
251. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2007) The effect of herb mixture and enzymes supplementation of grass silage diet on fattening indices and meat quality in pigs. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 88..
252. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2007) Einfluss der extensiven Schweinemast auf die Fleischqualität und Zusammensetzung der Fettsäuren. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, s. 155..
253. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2007) Einfluss der extensiven Fütterung der Schweine auf das Zunahmetempo der Körpermasse sowie Fleischqualität. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, s. 157..
254. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2007) Jakość mięsa tuczników żywionych kiszonką z ziarna kukurydzy. Mat. IV Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, IFiŻZ PAN, SGGW Warszawa, 17-18.09.2007, ss. 76-78..
255. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Furgał-Dierżuk I. (2007) Wpływ podwyższonej zawartości włókna pokarmowego w mieszance paszowej dla świń na jakość mięsa i tuszy. Mat. IV Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, IFiŻZ PAN, SGGW Warszawa, 17-18.09.2007, ss. 79-81..
256. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2007) Wpływ fitazy na wykorzystanie fosforu i wapnia u loch. Mat. IV Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, IFiŻZ PAN, SGGW Warszawa, 17-18.09.2007, ss. 85-87..
257. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Wpływ zawartości cynku i manganu w mieszance paszowej dla kur nieśnych na jakość skorup jaj. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, ss. 187-188..
258. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Efektywność nieorganicznych i organicznych form cynku i manganu w żywieniu kur nieśnych. Mat. XXXVI Sesji Nauk.Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, s. 12..
259. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Eggshell quality in leing hens fed diets supplemented with different level of zinc and manganese. 3 rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, s. 187..
260. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Efficacy of inorganic and organic forms of zinc and manganese in laying hens nutrition. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, s. 13..
261. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Nutrient utilization of laying hens fed diet with different level of distillers dried grains with solubles. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 87..
262. Zymon M., Strzetelski J. (2007) Wartość dietetyczna i jakość sensoryczna mięsa cielęcego w zależności od źródła wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 w diecie. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 26..
263. Zymon M., Strzetelski J. (2007) The effect of different sources of n-3PUFA on calves performance and fatty acid composition of meat. Anim. Sci. Proc. of Int. Conf.: Quality and Safety in Meat for Consumers: from stable to table, Kowno-Litwa, 6-7.06.2007, ss. 154-155..
264. Zymon M., Strzetelski J., Pustkowiak H., Sosin E. (2007) Effect of freezing on the fatty acid profile of calf meat. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, Abstr., ss. 202-203..
265. Zymon M., Strzetelski J. (2007) Wpływ nasion rzepaku na wartość dietetyczną mięsa cielęcego. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, ss.136-137..
266. Kuśmierz D., Korol W., Dobrowolski R. (2007) Oznaczanie jodu w premiksach mineralnych metodą potencjometryczną z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej. Mat. XVI Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków, Poznań, 12-13.04.2007, s. 117..
267. Nieściór H., Dobrowolski R., Kuryło M., Korol W. (2007) Badania międzylaboratoryjne oznaczania selenu metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej w premiksach selenowych. Mat. XVI Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków, Poznań, 12-13.04.2007, s. 84..
268. Gąsior R., Pieszka M. (2007) Validation of a rapid method for simultaneous determination of vitamins A and E in milk using HPLC. Effect of dietary vegetable oils on slauther traits, physicochemical properties and dietetic value of pork. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, ss. 207-208..
269. Węglarzy K., Stekla J. (2007) Dlaczego klimatyczne "Być albo nie być". Mat. konf. nauk.-tech.: Biopaliwa dźwignią postępu w rolnictwie, IZ-PIB ZD Grodziec Śląski, 27.11.2007. Wyd. IZ-PIB, ZD Grodziec Śląski, ss. 3-10..
270. Borys B. (2007) Wpływ nasion rzepaku i lnu oraz makuchu rzepakowego na profil tłuszczowy letnich i zimowych zestawów paszowych dla owiec matek. Mat. konf. LXXII Zjazdu PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Warszawa, 14-16.09.2007, streszcz., s. 1..
271. Borys B. (2007) Wpływ żywienia nasionami rzepaku i lnu oraz makuchem rzepakowym na skład chemiczny siary i mleka owiec. Mat. konf. LXXII Zjazdu PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Warszawa, 14-16.09.2007, streszcz., s. 1.
272. Borys A., Borys B., Grześkowiak G. (2007) Effect of feeding rapeseed and linseed to fattened lambs on the health quality of raw and roasted meat. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf - und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy, 4-6.10.2007, ss. 252-259..
273. Borys B., Wójtowski J. (2007) Effect of feeding oilseeds and oil cakes on the concentration of vitamnins A and E in sheep colostrum and milk. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf - und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy, 4-6.10.2007, ss. 264-265..
274. Janicki B., Borys B., Borys A., Borzuta K. (2007) Effect of different participle size of rapeseed and linseed in fattening lamb diets. II Yield of slaughter byproducts. Option Mediterraneennes. Serie A: Seminaires Mediterraneens, 74: 159-163..
275. Wójtowski J., Borys B., Borys A. (2007) Effects of feeding oilseed and rapeseed cake to sheep and number of suckled lambs on chemical composition and fatty acid profile of milk in early lactation. Abstr., 12th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat. Nutritional and foraging ecology of sheep and goat. Tesaloniki-Grecja, 11-13.10.2007, s. 75..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

276. Brzóska F. (2007) Energie odnawialne pochodzenia rolniczego. Mat. konf. nauk.-tech.: Biopaliwa dźwignią postępu w rolnictwie, IZ-PIB ZD Grodziec Śląski, 27.11.2007. Wyd. IZ-PIB, ZD Grodziec Śląski, ss. 32-50..
277. Strzetelski J. (2007) Możliwości ograniczenia zaburzeń metabolicznych w okresie okołoporodowym. Mat. XXXVI Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych, AR Poznań, 25-27.06.2007, Abstr., ss. 110-111..
278. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2007) Ocena kompetencji laboratoriów ZHW na podstawie badań biegłości PT 2006. Mat. XXIII konf. nauk.-tech.: Higiena pasz, Kazimierz Dolny, 14-15.05.2007, ss. 11-14..
279. Korol W. (2007) Badania międzylaboratoryjne a interpretacja wyników analiz – projekt systemu. Mat. XXIII konf. nauk.-tech.: Higiena pasz, Kazimierz Dolny, 14-15.05.2007, ss. 47-51..
280. Nogalska B. (2007) Norma zakładowa w systemie wewnętrznej kontroli. Mat. XXIII konf. nauk.-tech.: Higiena pasz, Kazimierz Dolny, 14-15.05.2007, ss. 11-14..
281. Rubaj J. (2007) Otręby pszenne – ocena jakości. Mat. XXIII konf. nauk.-tech.: Higiena pasz, Kazimierz Dolny, 14-15.2007, ss. 44-46..
282. Bielecka G. (2007) Makuchy rzepakowe – ocena jakości. Mat. XXIII konf. nauk.-tech.: Higiena pasz, Kazimierz Dolny, 14-15.05.2007, ss. 40-43..
283. Walczyński S. (2007) Ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych w produkcji pasz. Mat. XXIII konf. nauk.-tech.: Higiena pasz, Kazimierz Dolny, 14-15.05.2007, ss. 52-53..
284. Walczyński S., Korol W. (2007) Badania homogeniczności mieszanek paszowych w ramach PT 2006. Mat. XXIII konf. nauk.-tech.: Higiena pasz, Kazimierz Dolny, 14-15.05.2007, s. 15..
285. Walczyński S., Przeniosło-Siwczyńska M., Korol W., Kwiatek K. (2007) Badania homogeniczności mieszanek paszowych w ramach PT 2006. Mat. XXIII konf. nauk.-tech.: Higiena pasz, Kazimierz Dolny, 14-15.05. 2007, s. 10..
286. Korol W. (2007) Wyniki badań monitoringowych jodu w paszach krajowych. Mat. XXIII konf. nauk.-tech.: Higiena pasz, Kazimierz Dolny, 14-15.05.2007, s. 39..

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

287. Barowicz T. (2007) Loszki czy wieprzki. Hod. Trz. Chl., 10, 6: 26-27..
288. Barowicz T. (2007) Czy tuczyć świnie do wyższej masy ciała. Hod. Trz. Chl., 10, 6: 28-29..
289. Barowicz T. (2007) Woda w żywieniu świń. Twój Mag. Farm., 11: 35-37..
290. Barowicz T. (2007) Niewidzialny wróg. Wiad. Rol. Polska, 2, s. 22..
291. Barowicz T. (2007) Wolne rodniki tlenowe a jakość wieprzowiny. Hod. Trz. Chl., 11, 1: 22-23..
292. Barowicz T. (2007) Tłuszcz w korycie. Wiad. Rol. Polska, 3, s. 23..
293. Barowicz T. (2007) Powietrze w pomieszczeniach inwentarskich. Wiad. Rol. Polska, 4, s. 21..
294. Barowicz T. (2007) Dodawanie CLA. Hoduj z głową, 5, 2: 25-30..
295. Barowicz T. (2007) Woda w żywieniu świń. Wiad. Rol. Polska, 5, s. 14..
296. Barowicz T. (2007) Profil aminokwasowy dla rosnących świń. Hod. Trz. Chl., 11, 2: 4-7..
297. Barowicz T. (2007) Wykorzystanie sprzężonego kwasu linolowego (CLA) w mieszankach dla tuczników. Hod. Trz. Chl., 11, 2: 8-11..
298. Barowicz T. (2007) Przegląd dodatków paszowych. Hoduj z głową, 5, 3: 34-37..
299. Barowicz T. (2007) Konina bez uprzedzeń. Wiad. Rol. Polska, 6, s. 18..
300. Barowicz T. (2007) Dlaczego wołowina. Twój Mag. Farm., 5: 34-37..
301. Barowicz T., Koska M. (2007) Kwaśna dieta. Wiad. Rol. Polska, 7, s. 14..
302. Barowicz T., Koska M. (2007) Słodycz i aromaty w korycie. Wiad. Rol. Polska, 7, s. 15..
303. Barowicz T., Koska M. (2007) Czy można ograniczać zatrucia mykotoksynami. Hod. Trz. Chl., 11, 3: 20-25..
304. Barowicz T. (2007) Nie takie wszystkożerne. Hoduj z głową, 5, 4: 20- 24..
305. Barowicz T. (2007) Owady – nieproszeni goście w domach, magazynach, budynkach inwentarskich. Twój Mag. Farm., 6: 34-35..
306. Barowicz T. (2007) Zioła w korycie. Wiad. Rol. Polska, 8, s. 21..
307. Barowicz T., Koska M. (2007) Makuchy rzepakowe w żywieniu świń. Hod. Trz. Chl., 11, 4: 23-24..
308. Barowicz T., Koska M. (2007) Składniki mineralne w żywieniu świń. Twój Mag. Farm., 7: 40-44..
309. Barowicz T. (2007) Białko i aminokwasy w diecie świń. Wiad. Rol. Polska, 9, s. 30..
310. Barowicz T. (2007) Produkcja zwierzęca a ochrona środowiska. Wiad. Rol. Polska, 9, s. 32..
311. Barowicz T. (2007) Mykotoksyny – co bardziej szkodzi. Hod. Trz. Chl., 11, 5: 18-25..
312. Barowicz T. (2007) Żywienie świń na sucho lub na mokro – zalety i wady. Hod. Trz. Chl., 11, 5: 8-11..
313. Barowicz T., Mucha S. (2007) Właściwości odżywcze zbóż paszowych uprawianych w Polsce. Hoduj z głową, 5, 5: 26-29..
314. Barowicz T. (2007) Tłusta dieta. Twój Mag. Farm., 8: 46-49..
315. Barowicz T. (2007) Fitaza-niezbędny enzym. Wiad. Rol. Polska, 10, s. 18..
316. Koska M., Barowicz T. (2007) Witaminy w żywieniu świń. Twój Mag. Farm., 9: 25-28..
317. Barowicz T. (2007) Poprawić smakowitość pasz. Wiad. Rol. Polska, 11, s. 18..
318. Barowicz T. (2007) Niedoceniana wołowina. Wiad. Rol. Polska, 11, s. 20..
319. Barowicz T. (2007) Dioksyny- fakty czy mity. Wiad. Rol. Polska, 11, s. 22..
320. Barowicz T. (2007) Owca wrzosówka. Wiad. Rol. Polska, 11, s. 25..
321. Barowicz T. (2007) Obsługa kluczowym czynnikiem w bioasekuracji fermy. Hod. Trz. Chl., 11, 6: 22-25..
322. Barowicz T. (2007) Co decyduje o jakości wieprzowiny. Hoduj z głową, 5, 6: 42-46..
323. Barowicz T. (2007) Uwarunkowania termiczne i fitosanitarne w porodówkach świń. Wiad. Rol. Polska, 12, s. 20..
324. Barowicz T., Koska M. (2007) Mleko lochy a odchów prosiąt. Twój Mag. Farm., 11: 32-34..
325. Bilik K. (2007) Żywienie krów mlecznych. cz. I. Wiad. Rol. Polska, 12, 40, s. 21..
326. Bilik K. (2007) Żywienie a jakość wołowiny. Hoduj z głową, 2, 26: 75-81..
327. Bilik K., Niwińska B. (2007) Produkty uboczne w diecie. Hoduj z głową, 3, 27: 28-34..
328. Bilik K., Niwińska B. (2007) Mikotoksyny w paszach. Hoduj z głową, 4, 28: 32-36..
329. Bilik K. (2007) Poziom żywienia i wiek pierwszego wycielenia a koszt. Hoduj z głową, 5, 29: 29-37..
330. Brzóska F. (2007) Lucerna na paszę. Farmer, 15: 47-51..
331. Brzóska F. (2007) Ustawa paszowa – co warto wiedzieć. cz. I. Wiad. Rol. Polska, 1, s. 19..
332. Brzóska F. (2007) Ustawa paszowa – co warto wiedzieć. cz. II. Wiad. Rol. Polska, 2, s. 20..
333. Brzóska F. (2007) Jod w żywieniu człowieka i zwierząt. Pasze Przem., 5, 6: 17-21..
334. Brzóska F. (2007) Wysłodki jako pasza – minimalne wymagania. Gaz. Cukrow., 10: 327-329..
335. Brzóska F., Koreleski J., Korol W. (2007) Skutki zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych (GMO), w tym soi w żywieniu zwierząt. Pol. Drob., 12: 6-9..
336. Brzóska F. (2007) Aktualne zagadnienia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa w badaniach Instytutu Zootechniki. Prz. Hod., 6: 29-33..
337. Janik A., Pieszka M. (2007) Choroby genetyczne świń i ich znaczenie gospodarcze. Hod. Trz. Chl., 1: 37-39..
338. Janik A., Pieszka M. (2007) Protoporfiryn, alfa i beta-mannozydoza bydła. Hod. Bydła, 2: 75-77..
339. Janik A., Pieszka M. (2007) Występowanie genetycznych chorób MSUD i CINF u bydła. Hod. Bydła, 3: 44-45..
340. Janik A., Pieszka M. (2007) Dodatki paszowe kształtujące równowagę mikrobiologiczną przewodu pokarmowego prosiąt. Trz. Chl., 4: 58-62..
341. Janik A., Pieszka M. (2007) Mini słownik terminów z zakresu genetyki molekularnej. Hod. Trz. Chl., 5: 42-46..
342. Janik A., Pieszka M. (2007) Znaczenie witaminy C w żywieniu świń. Hod. Trz. Chl., 6: 18-21..
343. Janik A., Pieszka M. (2007) Choroby genetyczne u bydła hf. Bydło, 12: 67-69..
344. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2007) Produkty uboczne z biopaliw - wartość pokarmowa i wykorzystanie makuchów/wytłoków rzepakowych, glicerolu i suszonego pełnego wywaru zbożowego w żywieniu drobiu. Pasze Przem., Biul. PZPP, 4: 21-27..
345. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2007) Możliwość wzbogacania mięśni piersiowych kurcząt brojlerów w witaminę E. Pol. Drob., 8: 39-40..
346. Migdał W., Pieszka M. (2007) Mięso a Polacy. Mag. Przem. Mięsnego, 8, 9: 94-98..
347. Niwińska B. (2007) Bilans kationowo-anionowy paszy w żywieniu krów. Wiad. Rol. Polska, 8, 36, s. 20..
348. Niwińska B. (2007) Żywienie mineralne bydła - cz. II. Bilans kationowo-anionowy w paszy dla cieląt. Wiad. Rol. Polska, 7, 35, s. 16..
349. Niwińska B., Bilik K. (2007) Bilans kationowo-anionowy. Hoduj z głową - Bydło, 6, 30: 40-44..
350. Pieszka M., Janik A. (2007) Wpływ oksysteroli na jakość mięsa wieprzowego i jego przetworów. Trz. Chl., 8, 9, s. 59-61..
351. Pieszka M., Janik A. (2007) Możliwość wykorzystania suszonych wytłoków jabłkowych w żywieniu loch. Trz. Chl., 8, 9: 98-100..
352. Strzetelski J. (2007) Niektóre przejawy żywienia krów w okresie zasuszenia i wczesnej laktacji. cz. I. Bydło, 4: 14-16..
353. Strzetelski J. (2007) Niektóre przejawy żywienia krów w okresie zasuszenia i wczesnej laktacji. cz. II. Bydło, 5: 13-15..
354. Strzetelski J. (2007) Żywienie i baza paszowa dla bydła. W: Baza paszowa i żywienie zwierząt w gospodarstwie rolnym,. FAPA, MRiRW, Warszawa. Mat. inf.-szkol. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, KRIR, Warszawa., ss. 24- 53..
355. Strzetelski J. (2007) Ograniczyć zaburzenia i choroby metaboliczne krów - cz. I. Wiad. Rol. Polska, 4, s.18..
356. Strzetelski J. (2007) Ograniczyć zaburzenia i choroby metaboliczne krów - cz. II. Wiad. Rol. Polska, 5, s. 11..
357. Strzetelski J. (2007) Nowe energetyczno - białkowe produkty uboczne przemysłu rolno spożywczego. Żywienie u bydła. Pasze Przem., Biul. PZPP, 4: 32-39..
358. Strzetelski J. (2007) Makuch rzepakowy w żywieniu bydła. Raport Rolny, 3: 45-47..
359. Strzetelski J. (2007) Suszony wywar kukurydziany w żywieniu bydła. Raport Rolny, 4: 48-52..
360. Strzetelski J. (2007) Z gorzelni do żłobu. Rolnik Dzierżawca, 1: 1-2..
361. Świątkiewicz M. (2007) Kukurydza w żywieniu świń. Wiad. Rol. Polska, 10, 38, s. 19..
362. Świątkiewicz M. (2007) Suszony wywar – nowa pasza. Wiad. Rol. Polska, 11, 39, s. 21..
363. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Wyniki badań nad zastosowaniem suszonych wywarów zbożowych w żywieniu kur nieśnych. Pol. Drob., 2: 7-10..
364. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Wpływ żywienia kur nieśnych na jakość skorup jaj. Wiad. Rol. Polska, 4, s. 17..
365. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Żywienie a odporność drobiu. Wiad. Rol. Polska, 7, s. 17..
366. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Badania nad zastosowaniem zróżnicowanego poziomu oraz formy cynku i manganu w żywieniu kur nieśnych. Pol. Drob., 7: 8-10..
367. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Dodatki paszowe o działaniu immuno-modulacyjnym. Wiad. Rol. Polska, 8, s. 22..
368. Rubaj J., Korol W. (2007) Monitoring witamin A i E w paszach przemysłowych. Pasze Przem., 16, 1: 4- 6..
369. Bielecka G., Korol W. (2007) Monitoring aminokwasów w paszach przemysłowych i czynniki antyodżywcze ograniczające strawność i przyswajalność aminokwasów. Pasze Przem., 16, 1: 13-14..
370. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2007) Makuchy rzepakowe – wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa stosowania w produkcji pasz. Pasze Przem., 16, 2-3: 2-5..
371. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2007) Otręby pszenne – materiał paszowy wymagający standaryzacji. Pasze Przem., 16, 4: 17-19..
372. Korol W., Krzysztof K. (2007) Higiena pasz – rola i znaczenie w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa. Pasze Przem., 16, 5-6: 2-7..
373. Korol W. (2007) Badania międzylaboratoryjne a interpretacja wyników analiz – projekt systemu. Pasze Przem., 16, 5-6: 8-10..
374. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2007) Ocena kompetencji laboratoriów ZHW na podstawie badań biegłości PT 2006. Pasze Przem., 16, 5-6: 28-30..
375. Korol W. (2007) Równowaga elektrolitów w mieszankach paszowych dla drobiu. Pasze Przem., 16, 7-8: 14-17..
376. Korol W. (2007) Ocena pasz krajowych na podstawie badań monitoringowych. Pasze Przem., 16, 9-10: 2-6..
377. Kwiatek K., Chomiuk A., Korol W. (2007) Bezpieczeństwo pasz – rola i znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia. Pasze Przem., 16, 9-10: 7-12..
378. Korol W., Struzik M. (2007) Preparaty weterynaryjne: wytwarzanie, kontrola jakości i zastosowanie. Pasze Przem., 16, 9-10: 24-27..
379. Korol W. (2007) Wymagania dotyczące higieny produkcji pasz oraz żywienia zwierząt. „Prawo paszowe” – aktualne przepisy. Pasze Przem., 16, 9-10: 35-41..
380. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2007) Wieloletnie porównania międzylaboratoryjne na przykładzie badania pasz. Pasze Przem., 16, 11-12: 2-5..
381. Korol W. (2007) Otręby pszenne - wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa stosowania na cele paszowe. Prz. Zboż.-Młyn., LI, 10: 31-32..
382. Nogalska B. (2007) Norma zakładowa w systemie wewnętrznej kontroli. Prz. Zboż.-Młyn., LI, 10: 28-30..
383. Walczyński S. (2007) Ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych w produkcji pasz. Pasze Przem., 5, 6: 36-37..
384. Walczyński S. (2007) Sterowanie parametrami jakościowymi karmy dla zwierząt domowych (typu petfood). Pasze Przem., 11, 12: 16-17..
385. Gacek L. (2007) Zaburzenia pracy przewodu pokarmowego królików. Króliki, 1: 8-12..
386. Gacek L. (2007) Zastosowanie granulatów Proxial w towarowej produkcji królików. Króliki, 1: 18-25..
387. Gacek L. (2007) Substancje antyżywieniowe w paszach oraz techniki i higiena żywienia. Króliki, 3: 22-24..
388. Gacek L. (2007) Ciekawy produkt do zastosowania w żywieniu królików. Króliki, 4: 13-14..
389. Kamyczek M. (2007) Enzymy paszowe czyli poprawianie strawności. Hoduj z głową, 3: 28-32..
390. Kamyczek M. (2007) Zasady żywienia knurów. Hoduj z głową, 4: 4-19..
391. Borys B. (2007) Substancje antyżywieniowe w paszach roślinnych dla kóz. Wiad. Zoot., XLV, 1-2: 55-65.
392. Borys B. (2007) Wpływ stosowania zielonki polowej lub wypasu na wyniki tuczu jagniąt oraz jakość zdrowotną mięsa. Wieś Jutra, 11(112): 30-32..
393. Borys B. (2007) Owce wzorowo żywione. Farmer, 23: 46-48..

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

394. Gaweł E., Brzóska F. (2007) (2006). Uprawa koniczyny czerwonej na paszę. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB Kraków, instr. upowszech., 129, ss. 32..
395. Księżak J., Brzóska F., Magnuszewski T. (2007) (2006). Uprawa bobiku na nasiona i wykorzystanie w żywieniu zwierząt. Wyd. IUNG-PIB Puławy, IZ-PIB Kraków, instr. upowszech., 112, ss. 40..
396. Podleśny J., Brzóska F. (2007) (2006). Uprawa łubinu żółtego na nasiona. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB Kraków, instr. upowszech., 122, ss. 34..
397. Podleśny J., Brzóska F. (2007) (2006). Uprawa łubinu białego na nasiona. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB Kraków, instr. upowszech., 124, ss. 36..
398. Podleśny J., Księżak J., Brzóska F., Hołubowicz-Kliza G. (2007) (2006). Uprawa grochu siewnego na nasiona. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB Kraków, instr. upowszech., 117, ss. 60..
399. Podleśny J., Brzóska F. (2007) (2006). Uprawa łubinu wąskolistnego na nasiona. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB Kraków, instr. upowszech., 123, ss. 34..
400. Bielecka G., Korol W. (2007) Instrukcja szacowania energii metabolicznej w paszach dla drobiu na potrzeby urzędowego nadzoru. Wyd. IZ-PIB, KLP, Lublin, instr.- 1/07, ss. 5..
401. Rubaj J., Korol W. (2007) Instrukcja oznaczania witaminy B1 w premiksach i mieszankach paszowych metodą chromatografii cieczowej HPLC. Wyd. IZ-PIB, KLP, Lublin, instr. - 2/07, ss. 9..
402. Kuśmierz D., Nieściór H., Korol W. (2007) Instrukcja oznaczania selenu w mieszankach i premiksach paszowych metodą HGAAS. Wyd. IZ-PIB, KLP, Lublin, instr.- 3/07, ss. 5..
403. Walczyński S., Korol W. (2007) Ocena jakości mieszania mieszarek porcjowych przeznaczonych do produkcji przemysłowych mieszanek paszowych. Wyd. IZ-PIB, KLP, Lublin, instr.- 4/07, ss. 8..
404. Twardowska M., Markowski J. (2007) Instrukcja oznaczania szkodników żywych w paszach. Wyd. IZ-PIB, KLP Lublin, instr.- 5/07, ss. 4..

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

405. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2007) Wykorzystanie w żywieniu drobiu wywarów zbożowych z produkcji etanolu paliwowego. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, instr. upowszech., B-5/07, ss. 16..
406. Bilik K., Strzetelski J. (2007) Żywienie jałówek przeznaczonych do remontu stada krów mlecznych. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, broszura upowszech., B-4/07, ss. 20..
407. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2007) Podstawy żywienia drobiu i baza paszowa w Gospodarstwie wiejskim. W: Baza paszowa i żywienie zwierząt w gospodarstwie rolnym. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, Wyd. KRIR, Warszawa, Mat. inf.-szkol., ss.76-90..
408. Szczurek W. (2007) Żywienie kurcząt rzeźnych paszami bilansowanymi według strawnych aminokwasów. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, broszura upowszech., B-1/07, ss. 26..
409. Korol W. (2007) Przepisy prawne dotyczące higieny produkcji pasz oraz żywienia zwierząt. W: Baza paszowa i żywienie zwierząt w gospodarstwie rolnym, FAPA, MRiRW, Warszawa. Mat. inf.-szkol. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, Wyd. KRIR, Warszawa, ss. 5-23..

INNE

410. Sosin E., Borowiec F., Strzetelski J., Smulikowska S. (2007) The effect of feeding regular or low linolenic acid linseed on fatty acid composition of egg yolks. (www.feedinfo.com)..

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

PRACE ORYGINALNE

411. Kraszewski J., Grega T., Wawrzyński M. (2007) Effect of feeding herb mixture on the composition, technological suitability and cytological and microbiological properties of cow’s milk. Ann. Anim. Sci., 7, 1: 113-122..
412. Kraszewski J., Fijał J., Kuczera S. (2007) Wpływ warunków wolnostanowiskowego utrzymania krów na produkcyjność i jakość pozyskiwanego mleka. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 1: 21-31..
413. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Herbut E., Muchacka R. (2007) Effect of management system on the productivity and welfare of broiler chickens from different commercial lines. Ann. Anim. Sci., 7: 141-151..
414. Skomorucha I., Muchacka R. (2007) Effect of stocking density and housing system on the physiological reaction of broiler chickens. Ann. Anim. Sci., 7: 321-328..
415. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E., Muchacka R. (2007) Effect of housing system and flock size on behaviour of broiler chickens. Ann. Anim. Sci., 7: 329-336..
416. Paraponiak P., Kawęcka A. (2007) Evaluation of lamb meat quality from sheep of different breeds and production efficiency. Pol. J. Nat. Sci., 4: 217-222..
417. Paschma J., Wawrzyński M. (2007) Effect of using herbs in pig diets on growth parameters, carcass traits and dietetic value of pork. Pol. J. Nat. Sci., 4: 70-76..
418. Sowula-Skrzyńska E., Paschma J. (2007) Effect of dietary herb supplements on economic efficiency of pig fattening and pork quality. Pol. J. Nat. Sci., 4: 229-237..
419. Paschma J. (2007) Wpływ dodatku mieszanki ziołowej do paszy na przebieg porodu i związane z nim reakcje stresowe oraz na użytkowość loch pierwiastek. Rocz. Nauk. Zoot., 34: 121-130..
420. Paschma J. (2007) Wpływ dodatku ziół do paszy loch prośnych i karmiących na poziom wyższych kwasów tłuszczowych w siarze i w mleku loch oraz na wyniki odchowu prosiąt. Rocz. Nauk. Zoot.,: 34, 2: 199-208..
421. Radkowski A., Radkowska I. (2007) The effect of mineral fertilization on microelement content and their uptake by red clover (Trifolium pratense L.). Ecol. Chem. Engine., 14: 445-450..
422. Radkowski A., Radkowska I. (2007) The effect of mountain pasture undersowing on the content and uptake of microelements. Ecol. Chem. Engine., 14: 451-455..
423. Ligaszewski M., Łysak A., Mach-Paluszkiewicz Z. (2007) Reproductive performance of Helix pomatia (Gastropoda:Pulmonata: Helicidae) and survival of its hatchlings under farm conditions. Am. Malacol. Bull., 22, 1, 2: 1-6..
424. Ligaszewski M., Węglarzy K., Pilarczyk A., Łysak A., Bereza M. (2007) Relation between the profile of major fractions of unsaturated fatty acids in common carp meat (Cyprinus carpio L) in the second year of life and their profile in zooplankton. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 3 A: 77-81..
425. Sowula-Skrzyńska E. (2007) Regionalne zróżnicowanie produkcji mleka. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 23: 63-67..
426. Borys B., Borys A., Sikora J. (2007) Activity of δ9-desaturase in intramuscular fat of lambs according to slaughter standard. Pol. J. Nat. Sci., Suppl., 4: 13-16..

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

427. Radkowski A., Radkowska I. (2007) Produkty regionalne i tradycyjne jako atrakcja agroturystyczna. Wyd. AP, Siedlce, Agroturystyka - moda czy potrzeby, 80: 323-329..
428. Radkowski A., Radkowska I. (2007) Atrakcje w turystyce wiejskiej na terenie jury krakowsko-częstochowskiej. Wyd. AP, Siedlce, Agroturystyka - moda czy potrzeby, 80: 330-334..

PRACE PRZEGLĄDOWE

429. Paraponiak P. (2007) Hodowla owiec w aspekcie ekologicznym. Wiad. Zoot., 45, 4: 7-10..
430. Węglarzy K., Wawrzyńczak S., Bereza M. (2007) Proekologiczna technologia produkcji żywca wieprzowego na przykładzie Fermy Trzody Chlewnej w gospodarstwie Kostkowice Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski Sp. z o.o. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków (przyjęto do druku)..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

431. Kaczor A. (2007) Effect of hausing system on the Heath status of legs in dairy cows. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 44..
432. Kaczor A. (2007) Lebenskonfort der Fräsen, die in offenen Gebäuden gezüchtet warden. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11. 2007, ss. 87-88..
433. Kaczor A. (2007) Warunki termiczne w różnych typach obór otwartych. Mat. międz. konf. nauk: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, Warszawa, 25-26.09.2007, ss. 86-90..
434. Kaczor A., Malinowski E., Mandecki A. (2007) Reakcja produkcyjna krów na zmianę krotności doju. Mat. międz. konf. nauk.: Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka, XV Szkoła Zimowa, Zakopane, 26-31.03.2007, s. 349..
435. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2007) Productivity of broiler chickens reared In the ecological system and fed diets with different nutrient concentrations. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 21..
436. Skomorucha I., Muchacka R. (2007) Effect of shocking density and housing system on the physiological reaction of broiler chickens. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 80..
437. Skomorucha I., Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2007) Einfluss des zuchtsystems mit und ohne auslauf sowie der hähnchenmenge auf die produktivität der masthähnchen. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 134-135..
438. Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Skomorucha I. (2007) Gestaltung der physiologischen kennzahlen von masthähnchen aus verschiedener warenlinien, die im ökologischen system gezüchtet werden. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 146-147..
439. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E., Muchacka R. (2007) Einfluss des zuchtsystems sowie der zahlenstärke der hähnchenherde auf das verhalten der masthähnchen. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice,14- 15.11.2007, ss. 150-151..
440. Muchacka R., Herbut E. (2007) Effect of different ages of chick Turing placement on physiological response of broiler chickens. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn,10-12.09.2007, s. 60..
441. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2007) Suitability of commercial broiler chicken lines for ecological production. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 146..
442. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Herbut E., Muchacka R. (2007) Effect of flock size on productivity of broiler chickens reared in different management systems. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 147..
443. Herbut E., Muchacka R. (2007) Effect of delayed chick placement and varied rearing temperature on the behavioural and productive response of broiler chickens. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 148..
444. Muchacka R., Herbut E. (2007) Effect of delayed chick placement and varied rearing temperatures on broiler chicken productivity. XIII Int. Congress in Animal Hygiene (ISAH): Animal health, animal welfare and biosecurity, Tartu-Estonia, 17-21.06.2007, 1: 337-341..
445. Paraponiak P., Kawęcka A. (2007) Ocena jakości jagnięciny oraz efektywności jej produkcji na terenie południowej Polski. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Komitetu Nauki o Żywności PAN: Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe. Wyd. UWM, Olsztyn, 20-21.09.2007, s. 281..
446. Paraponiak P., Kawęcka A. (2007) Genetic similarity and genetic distance between different breed groups of sheep. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 64..
447. Paraponiak P., Kawęcka A. (2007) The effect of ecological use of mountain pastures on the quality of lamb meat obtained. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf - und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy, 4-6.10.2007, ss. 295-296..
448. Kieć W., Paraponiak P. (2007) Evaluation of slaughter value and meat quality in Polish Wrzosówka lambs x Berrichon du Cher rams. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy , 4-6.10.2007, ss. 273-274..
449. Paraponiak P. (2007) Ergebnisse der Zucht von Lämmern, die auf ökologischen und mineralisch gedüngten Weiden gehalten werden. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 111-114..
450. Paraponiak P. (2007) Bewertung der Handelstauglichkeit von Fleisch, das von Lämmern verschiedener Rassen stammt, die auf der Weide gezüchtet werden. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 115-118..
451. Kieć W., Paraponiak P., Sikora J. (2007) Bewertung der physikalischen und chemischen Parameter von Fleisch der Lämmer der Rasse polnisches Heideschaf (Wrzosówka) sowie ihrer Mischlinge. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 89-92..
452. Paschma J., Wawrzyński M. (2007) Wpływ stosowania ziół w paszy świń rosnących, na parametry wzrostu, cechy rzeźne oraz wartość dietetyczną wieprzowiny. Mat. XXVIII Sesji Nauk. Komitetu Nauki o Żywności PAN: Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe. Wyd. UWM, Olsztyn, 20-21.09.2007, s.124..
453. Sowula-Skrzyńska E., Paschma J. (2007) Efektywność ekonomiczna tuczu świń przy zastosowaniu dodatku ziół w dawkach pokarmowych w świetle jakości pozyskiwanego produktu. Mat. XXXVIII Sesji Naukowej Komitetu Nauki o Żywności PAN: Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe. Wyd. UWM, Olsztyn, 20-21.09.2007, s. 285..
454. Paschma J. (2007) Effect of dietary herbs supplement to pregnant and lactating sows on the level of higher fatty acids in sow milk and colostrum and rearing performance of piglets. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 65..
455. Sowula-Skrzyńska E., Paschma J. (2007) Economical aspects of the use herbs addition in feeding doses for sows. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practic, AR Kraków, 18.09.2007, s. 82..
456. Ligaszewski M., Węglarzy K., Pilarczyk A., Łysak A., Bereza M. (2007) Zależność pomiędzy profilem ważniejszych frakcji nienasyconych kwasów tłuszczowych w mięsie karpia w drugim roku życia, a profilem tych kwasów w zooplanktonie. Mat. XXXVIII Sesji Nauk.Komitetu Nauki o Żywności PAN: Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe. Wyd. UWM, Olsztyn, 20-21.09.2007, s. 215-216..
457. Ligaszewski M. (2007) Genetic resources conservation of carp ( Cyprinus carpio L.) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Poland. Ochrona zasobów genetycznych karpia (Cyprinus carpio L.) i pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) w Polsce. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 77-80..
458. Korzelecka-Orkisz A., Sobociński A., Ligaszewski M., Łysak A., Formicki K., Janas R. (2007) Influence of constant and alternating magnetic field on the growth rate and survival rate of Helix aspersa aspersa and Helix aspersa maxima juvenile snails. XXXVII ESNA Ann. Meet. – IiNR, Dubna-Rosja, 10-14.09.2007, ss. 34-35..
459. Łysak A., Ligaszewski M. (2007) Growth rate of salmonids from Tatra mountains. XXXVII ESNA Ann. Meet. – IiNR, Dubna – Rosja, 10-14.09.2007, ss. 35-36.
460. Łysak A., Juchno D., Ligaszewski M. (2007) Further investigations upon the differentiation of Roman snail (Helix pomatia) gonads under the influence of domestication process. XXXVII ESNA Ann. Meet. – IiNR, Dubna-Rosja, 10-14.09. 2007, ss. 36-37..
461. Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A. (2007) Wrzosówka sheep – production and economic efficiency of farms raising conservation breed sheep. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 139-141..
462. Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A. (2007) Regional differences of pig production. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 83..
463. Szumiec A., Sowula-Skrzyńska E. (2007) Study on profitability of dairy plants. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 87..
464. Sowula-Skrzyńska E. (2007) Regionalne zróżnicowanie produkcji mleka. Mat. międz. konf. nauk.: Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka, XV Szkoła Zimowa, Zakopane, 26-31.03.2007, ss. 352-353..
465. Szumiec A. (2007) Określenie zależności pomiędzy ceną skupu mleka a ceną detaliczną wybranych produktów mleczarskich. Mat. XXXVIII Sesji Naukowej Komitetu Nauki o Żywności PAN: Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe. Wyd. UWM, Olsztyn, 20-21.09.2007, s. 27..
466. Skomorucha I., Herbut E., Sosnówka-Czajka E. (2007) Effect of deprivation on broiler chicken productivity. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 81..
467. Skomorucha I., Herbut E., Sosnówka-Czajka E. (2007) Effect of restricted access on broiler house climate and productivity of broiler chickens. XIII Int. Congress in Animal Hygiene (ISAH): Animal health, animal welfare and biosecurity, Tartu-Estonia, 17-21.06.2007, ss. 359-363..
468. Herbut E., Walczak J. (2007) The importance of extensive animal production in Poland. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 23-24..
469. Węglarzy K., Bilik K., Wawrzyńczak S. (2007) Zasady odchowu cieliczek z uwzględnieniem systemu stosowanego w ZD IZ-PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. Prace Komisji Nauk Rol., Leś. i Wet. PAU, 8: 58-69..
470. Badowski J., Bielińska H. (2007) Effect of time placement in rearing house and age of parental floct on rearing performance of goslings. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 156..
471. Bielińska H., Badowski J., Herbut E., Połtowicz K., Wężyk S. (2007) Effect of production system and feeding dried herbs on productive value and meat quality of W31 White Kołuda® hybrids. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 103..
472. Borys B. (2007) Aktywność Δ9 – desaturazy w mięsie jagniąt z różnych standardów wagowych w zależności od składu rasowego. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Warszawa, 14-16.09.2007, streszcz., s. 1..
473. Borys B. (2007) Profil lipidowy tłuszczów mięsa jagnięcego w zależności od metody tuczu, standardu wagowego i płci. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Warszawa, 14-16.09.2007, streszcz., s. 1..
474. Borys B. (2007) Wpływ stosowania w tuczu jagniąt zielonki polowej lub wypasu na pastwisku na wzrost i przyżyciową ocenę wartości rzeźnej. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Warszawa, 14-16.09.2007, streszcz., s. 1..
475. Borys B., Borys A., Sikora J. (2007) Aktywność Δ9-desaturazy w mięsie jagniąt w zależności od standardu wagowego i pochodzenia rasowego. Rocz. Inst. Przem. Mięs. i Tłuszcz., 45: 1, 147-155..
476. Borys B., Borys A., Sikora J. (2007) Aktywność Δ9-desaturazy w tłuszczu śródmięśniowym jagniąt w zależności od standardu rzeźnego. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Komitetu Nauki o Żywności PAN: Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe. Wyd. UWM, Olsztyn, 20-21.09.2007, s. 114..
477. Korman K. (2007) Chosen produktion and economic effect of prolific-milk sheep breeding in Polish lowland regions. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy, 4-6.10.2007, ss. 79-80..
478. Pakulska E., Pakulski T., Borys M., Borys B. (2007) Studies on macro- and microelements in cheese made either in tradiotional way or from whole milk proteins. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy, 4-6.10.2007, ss. 293-294..
479. Pakulski T., Pakulska E., Borys M. (2007) Gehalt an Makro- und Mikroelementen in der Milch und im Schafkäse in der Sommrzeit. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy, 4-6.10.2007, ss. 289-290..
480. Pakulski T., Borys B., Pakulska E. (2007) Gehalt an Fettsäuren in der Milch und in den Käsen vom bunten polnischen Merinoschaf. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy, 4-6.10.2007, ss. 291-292..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

481. Kaczor A. (2007) Innowacyjne rozwiązania w wyposażeniu budynków dla bydła. Symp. PTZ, AR Kraków, 13.06.2007, ss. 1-13..
482. Herbut E., Walczak J., Krawczyk W., Pająk T., Szewczyk A. (2007) The national distribution of odors emission sources from animals housing in Poland. XXXII Int. Sem. Chemistry of Agriculture, Jesenik-Czechy, 3-6.12.2007, ss. 16-20..
483. Walczak J., Herbut E., Pająk T., Krawczyk W., Szewczyk A. (2007) Estimation of odors emission from different pigs housing systems. XXXII Int. Sem. Chemistry of Agriculture, Jesenik-Czechy, 3-6.12.2007, ss. 21-25..

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

484. Paraponiak P. (2007) Wpływ ekologicznego sposobu użytkowania pastwisk górskich na skład botaniczny i chemiczny runi oraz jakość mięsa jagnięcego i mleka owczego. CDR w Brwinowie, Oddz. w Radomiu: www.odr.net.pl/rolnictwo_ekologiczne-artykuły..
485. Paraponiak P. (2007) Chów owiec zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Ekorolnictwo, 3: 2-3..
486. Paraponiak P. (2007) Polska owca górska. Wiad. Rol. Polska, 12, 40, s. 18..
487. Paraponiak P. (2007) Ekologiczna produkcja owczarska. Polska Wieś, 10, 19, s. 4..
488. Paraponiak P. (2007) Cechy produkcyjne polskiej owcy górskiej. Polska Wieś, 11, 20, s. 4..
489. Paraponiak P. (2007) Rola mikroklimatu w produkcji owczarskiej. Polska Wieś, 12, 21, s. 8..
490. Paschma J. (2007) Rola witamin w żywieniu loch. Wiad. Rol. Polska, 1, 29, s. 22..
491. Radkowski A., Radkowska I. (2007) Ekologiczne znaczenie użytków zielonych. Twój Mag. Farm., 1: 56-57..
492. Radkowski A., Radkowska I. (2007) Uprawa ziół jako alternatywne źródło dochodu dla rolników. Twój Mag. Farm., 2: 54-56..
493. Radkowski A., Radkowska I. (2007) Użytkowanie łąk i pastwisk warunkiem utrzymania bioróżnorodności na tych terenach. Twój Mag. Farm., 10: 56-60..
494. Radkowski A., Radkowska I. (2007) Przyrodnicze znaczenie użytków zielonych. Twój Mag. Farm., 12: 56-59..
495. Ligaszewski M. (2007) Hodowla ślimaków jadalnych. Wiad. Rol. Polska, 6, s. 14..
496. Sowula-Skrzyńska E., Novak T., Żychlińska-Buczek J. (2007) Zyskowność produkcji mleka. Wiad. Rol. Polska, 6, 34, s. 18..
497. Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J., Novak T. (2007) Sytuacja ekonomiczna producentów mleka. Polska Wieś, 5, 14, s. 7..
498. Szumiec A. (2007) Determination of the relationship between the milk purchase price and retail price of some dairy roducts. Pol. J. Nat. Sci., 4: 253-258..
499. Szumiec A. (2007) Relacje cen. Polska Wieś, 8, 17, s. 7..
500. Szumiec A. (2007) Ceny żywca a koszyk konsumencki. Wiad. Rol. Polska, 9, 37, s. 31..
501. Węglarzy K., Szarek J. (2007) Agromek 2007. Bydło, 3: 32-34..
502. Węglarzy K. (2007) Biomasa nośnikiem energii alternatywnej. W: Kalendarz Rolników na 2008 rok. Wyd. Duszpast. Rol., Włocławek, s. 146..
503. Węglarzy K., Bereza M. (2007) Rak – poszerzeniem oferty stawowej. Miesięcznik ŚODR- Śląskie Aktualności Rolnicze, 9, s. 4..
504. Gacek L. (2007) Zmiany w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt. Króliki, 1: 5-8..
505. Gacek L. (2007) Nowe zagrożenia w produkcji żywca króliczego. Króliki, 2: 3-4..
506. Gacek L. (2007) Pochodzenie królików hodowlanych. Króliki, 3: 3-5..
507. Gacek L. (2007) Króliki w sztuce. Króliki, 3: 5-10..
508. Gacek L. (2007) Sposób na poprawę opłacalności ferm króliczych (i nie tylko króliczych). Króliki, 3: 14-22..
509. Gacek L. (2007) XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Poznań 2007. Króliki, 4: 4-10..
510. Gacek L. (2007) Problemy z rozrodem – konieczność uczciwego oszukiwania. Króliki, 4: 14-18..
511. Gacek L. (2007) Poprawa warunków chowu poprzez wykorzystanie pojemników plastikowych w towarowej produkcji królików. Króliki, 4: 22-25..
512. Gacek L. (2007) Wpływ kontaktu wzrokowego na wyniki rozrodu i odchowu królików. Króliki, 4: 25-28.
513. Kamyczek M. (2007) Zasady postępowania z knurami. Hoduj z głową, 5: 10-17..
514. Kamyczek M. (2007) Trudne czasy. Hoduj z głową, 6: 10-13..
515. Kamyczek M. (2007) Jak najmniej strat w okresie okołoporodowym. Top Agrar Polska, Top Świnie, 3: 8-11..
516. Kamyczek M. (2007) Ograniczenie strat w okresie okołoodsadzeniowym. Top Agrar Polska, Top Świnie, 4: 8-11..
517. Badowski J. (2007) Gęś Biała Kołudzka® - uwagi o użytkowaniu nieśnym. Pol. Drob., 4: 12-16..
518. Badowski J. (2007) Gęś Biała Kołudzka® - pisklęta – norma polska, pokrój i charakterystyka. Pol. Drob., 6: 2-4..
519. Borys B. (2007) Żywieniowe aspekty dobrostanu owiec. Prz. Hod., 3: 9-13..
520. Borys B. (2007) Pozaprodukcyjne aspekty dobrostanu owiec. Prz. Hod., 4: 19-22..

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

521. Paraponiak P. (2007) Poprawa cech produkcyjnych polskiej owcy górskiej na drodze krzyżowania międzyrasowego. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, broszura upowszech., B-8/07, ss. 12..
522. Paraponiak P., Paschma J. (2007) Przydatność przetwórcza i kulinarna mięsa jagniąt mieszańców z 50 i 25% udziałem rasy polska owca górska. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, broszura upowszech., B-9/07, ss. 8..
523. Paschma J., Paraponiak P. (2007) Pasze objętościowe w dawkach pokarmowych dla loch ciężarnych. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, broszura upowszech., B-6/07, ss. 12..
524. Paschma J. (2007) Zioła w paszy loch ciężarnych i karmiących. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, broszura upowszech., B-7/07, ss. 12..
525. Sowula-Skrzyńska E. (2007) Efektywność produkcji owczarskiej. Szkolenia małopolskich rolników w zakresie nowoczesnego chowu bydła mięsnego oraz trzody chlewnej, bydła mlecznego i owiec, MRiRW, FAPA, Warszawa, AR Kraków, MIR, MFHB, Kraków, ss. 222-229..
526. Badowski J. (2007) Technologia utrzymania stada rodzicielskiego gęsi Białych Kołudzkich® c.d. Mat. szkol., ZWD R. Celiński, Dąbrowa Tarn., 10.11.2007, ss. 1-8..
527. Bielińska H., Badowski J. (2007) Młoda gęś owsiana – regulamin produkcji eksportowej. Jakość piskląt gęsich, transport i warunki odchowu. Mat. szkol.: Chów Gęsi, Kuj.-Pom. ODR, Minikowo, 22.02.2007, ss. 1-16..
528. Bielińska H., Badowski J. (2007) Warunki utrzymania i żywienia stada reprodukcyjnego gęsi Białych Kołudzkich. Jaja gęsie – materiał do wylęgu piskląt. Mat. szkol., ROLDROB S.A.: Reprodukcja w stadach rodzicielskich gęsi Białych Kołudzkich®, Tomaszów Maz., 24.11.2007, ss. 1-7..
529. Bielińska H., Badowski J. (2007) Podstawowe warunki utrzymania gęsi owsianych. Odchów gąsiąt do tuczu. Mat. szkol., DROP S.A.: Zasady odchowu i tuczu gęsi owsianych, Ostrów Wlkp., 7-8.12.2007, ss. 1-7..
530. Bielińska H., Badowski J. (2007) Warunki utrzymania i żywienia gęsi owsianych i stad reprodukcyjnych. Odchów gąsiąt. Gęsie jaja wylęgowe. Mat. szkol., INGOR Sp. z o.o.: Gęś Biała Kołudzka® - zasady tuczu owsianego, chów ekologiczny, reprodukcja, Wiejce, 15.12.2007, ss. 1-13..
531. Bielińska H. (2007) Reprodukcja gęsi Białych Kołudzkich w stadach rodzicielskich i ochrona epizootyczna ferm. Mat. szkol., SEDAR Sp. z o.o., Międzyrzec Podl., 29.12.2007, ss. 1-10..

Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

532. Calik J., Połtowicz K. (2007) Changes in the production and genetic parameters in five generations of the Rhode Island White layers from conservative strain. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 237-240..
533. Kawęcka A., Walinowicz K. (2007) Polymorphism of microsatellite DNA sequences in studies on the genetic structure of polish merino sheep. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 55-58..
534. Piórkowska M., Zoń A. (2007) Ocena odchowu młodych jenotów o różnym typie okrywy włosowej. Rocz. Nauk. PTZ, 3, 4: 173-178..
535. Piórkowska M., Zoń A. (2007) Ocena wyników pracy hodowlanej nad lisem pospolitym pastelowym w ZD IZ Chorzelów. Rocz. Nauk. PTZ, 3, 4: 89-96..
536. Tomczyk-Wrona I. (2007) Characteristics of the Hucul mare population based on biometric measurements of accredited Polish female lines. Ann. Anim. Sci. Suppl., 1: 73-76..
537. Tomczyk-Wrona I. (2007) Characteristics of the Hucul stalion population based on biometric measurements of male lines. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 77-80..
538. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M. (2007) Effect of supplemental linseed and antioxidant in rabbit diet on fatty acid profile and susceptibility of meat lipids to oxidation. Pol. J. Nat. Sci., Suppl., 4: 7-12..
539. Kowalska D., Bielański P. (2007) Wpływ dodatku oleju rzepakowego i przeciwutleniacza w dawkach pokarmowych na jakość mięsa króliczego. Rocz. Nauk. PTZ, 3, 4: 317-323..
540. Bielański P., Kowalska D., Pankowski P. (2007) Study on the use of the native Popielno White breed in commercial production of live rabbits. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 281-284..
541. Kowalska D., Bielański P., Pankowski P. (2007) Preliminary study on the suitability of the native breed of popielno rabbits for production of high-quality meat. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 277-279..
542. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2007) Effect of free-range production system on egg quality of native Greenleg Partridge hens. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4 B: 339-341..
543. Krawczyk J., Calik J. (2007) Characteristics of hens of conservation lines in terms of productive and egg quality traits. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 233-236..
544. Krawczyk J., Calik J. (2007) Possibility of using dried tomato residue in the feeding of hens from conservation lines. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 257-260..
545. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2007) Biological value of hatching eggs of parent stocks derived from coks from conservation flocks. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 241-244..
546. Krupiński J. (2007) The state of animal genetic resources in Poland. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 19-23..
547. Wołoszyn J., Książkiewicz J., Skrabka-Błotnicka T., Haraf G., Biernat J., Szukalski G. (2007) Chemical composition of leg muscles of six ducks strains. Med. Wet., 63, 6: 658-661..
548. Książkiewicz J., Wołoszyn J., Okruszek A. (2007) Seasonal changes of egg traits in native, northern Polish flocks of geese. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 267-271..
549. Okruszek A., Książkiewicz J., Wołoszyn J., Biernat J., Haraf G., Orkusz A., Szukalski G. (2007) Fatty acids composition of breast and leg muscles and abdominal fat in geese from native conservative flocks. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 261-265..
550. Książkiewicz J., Krawczyk J. (2007) Porównanie cech morfologicznych i biochemicznych jaj kaczek z krajowych stad zachowawczych. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 1: 111-120..
551. Okruszek A., Książkiewicz J., Haraf G., Wołoszyn J., Szukalski G. (2007) Zmiany wybranych parametrów fizykochemicznych mięsni nóg gęsi ze stad zachowawczych. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz., XLIV, 2: 59-66..
552. Kontecka H., Nowaczewski S., Książkiewicz J., Witkiewicz K. (2007) Value of hematological indices in ducks during their reproduction period. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Anim. Sci., 8: 3-10..
553. Piórkowska M., Zoń A., Kowalska D. (2007) Study on the restoration of the native breed of pastel Foxes at the Experimental Station of the National research Institute of Animal Production in Chorzelów. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 285-288..
554. Piórkowska M., Kowalska D. (2007) Characteristics of pastel Fox skin quality. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 289-292..
555. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2007) Behavior of conservation breed hens kept with or without access to open-air runs. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 153-156..
556. Gugołek A., Lorek M.O., Kowalska D., Janiszewski P. (2007) Production results of rabbits feed diets containing no coccidiostatics during the fattening period. J. Centr. Europ. Agricult., 8, 4: 443-446..
557. Kawęcka A., Paraponiak P. (2007) Economic aspects of sheep milk production in the mountain regions of Poland. Pol. J. Nat. Sci., Suppl., 4: 185-189..
558. Kostro K., Zoń A., Bielański P., Jarosz Ł. (2007) Unspecific cellular immunity in breeding foxes of different behavioral types. Med. Wet., 63, 3: 322-325..
559. Kowalska D., Gugołek A. (2007) Przydatność testów behawioralnych w określeniu sposobów funkcjonowania królików w środowisku i ich powiązanie z niektórymi cechami produkcyjnymi. Rocz. Nauk. PTZ, 3, 4: 165-172..
560. Krawczyk J., Bielińska H. (2007) Uwarunkowania opłacalności ekologicznego systemu chowu młodych gęsi rzeźnych. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 2: 269-278..
561. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2007) Efektywność produkcji jaj kurzych w różnych systemach utrzymania. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 2: 251-259..
562. Gornowicz E., Ziomko I., Karamon J., Skoracki A. (2007) Selected performance traits in broiler chickens fed on diet with or without added Diclazuril preparation and compared with those in broiler chickens from parent stock hens vaccinated with Eimeria subunits. Arch. Geflügelkd., 71, 2: 62-67..
563. Gornowicz E., Lewko L., Gornowicz J. (2007) Effects of air temperature in the final growing period and of bird strain on carcase and meat quality in broiler chickens. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4 A: 175-179..
564. Gornowicz E., Lewko L. (2007) Effect of light programme and bird strain upon carcase and meat quality in broiler chickens. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4 A: 181-186..
565. Kowalska D., Bielański P. (2007) Effect of dietary fish oil supplement on rearing performance of young rabbits and quality of their meat. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 3 A: 63-66..
566. Lewko L., Gornowicz E., Leśnierowski G., Kiełczewski K. (2007) Bird genotype as a factor influencing egg quality traits. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4 B: 359-364..
567. Piórkowska M., Natanek A. (2007) Ocena jakości okrywy włosowej populacji lisa polarnego z uwzględnieniem obrazu histologicznego skóry. Rocz. Nauk. PTZ, 3, 4: 331-337..
568. Sikora J., Borys B., Borys A. (2007) Activity of δ9-desaturase in intramuscular fat of fattened goat kids according to breed and age. Pol. J. Nat. Sci., Suppl., 4: 97-100..
569. Sikora J., Borys B., Borys A., Grześkiewicz S. (2007) Lipid profile of intramuscular fat in fattened goat kids according to breed and age. Ann. Anim. Sci., 7, 1: 35-44..
570. Sikora J., Borys B., Borys A. (2007) Aktywność Δ9-desaturazy w mięsie tuczonych koźląt w zależności od rasy i wieku uboju. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz., XLV, 1: 157-163..

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

571. Calik J., Krawczyk J., Pałyszka M. (2007) Drób – kury nieśne. W: Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. II uzup. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 64-73..
572. Bielański P. (2007) Zwierzęta futerkowe. W: Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. II uzup. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 95-102..
573. Kawęcka A., Sikora J. (2007) Owce. W: Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. II uzup. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 33-52..
574. Książkiewicz J., Calik J., Kapkowska E., Rabsztyn A., Puchajda-Skowrońska H. (2007) Gęsi. W: Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. II uzup. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 74-88..
575. Książkiewicz J., Calik J. (2007) Kaczki. W: Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. II uzup. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss: 88-94..
576. Majewska A. (2007) Bydło. W: Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. II uzup. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 9-22..
577. Martyniuk E. (2007) Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. W: Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. II uzup. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. I-VI..
578. Tomczyk-Wrona I. (2007) Konie. W: Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. II uzup. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 53-63..

PRACE PRZEGLĄDOWE

579. Kawęcka A. (2007) II konferencja koziarska – Zdrowotność kóz a jakość produktów. Wiad. Zoot ., XLV, 1-2: 3-4..
580. Barabasz B., Bielański P., Łapiński S. (2007) Program ochrony zasobów genetycznych – szansą na ocalenie hodowli nutrii w Polsce. Wiad. Zoot ., XLV, 3: 61-65..
581. Kawęcka A. (2007) Program ochrony zasobów genetycznych cakla podhalańskiego. Wiad. Zoot., XLV, 4: 23-26..
582. Kowalska D., Bielański P., Gugołek A. (2007) Króliki mało znanych i ginących ras. Wiad. Zoot., XLV, 3: 71-75..
583. Książkiewicz J. (2007) Rys historyczny tworzenia stad zachowawczych gęsi znajdujących się w posiadaniu Instytutu Zootechniki - PIB. Wiad. Zoot., XLV, 3: 77-81..
584. Sikora J. (2007) Wstępne wyniki próby restytucji kozy karpackiej. Wiad. Zoot., XLV, 1-2: 31-34..
585. Sikora J. (2007) Symp.: Ochrona zasobów genetycznych owiec w Polsce w latach 2004 – 2013. Wiad. Zoot., XLV, 4: 3-5..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

586. Calik J., Połtowicz K. (2007) Production and genetic parameters of Rhode Island White laying hens. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 152-153..
587. Calik J. (2007) Genetic and production parameters in two of layer lines over five years. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 36..
588. Calik J., Połtowicz K. (2007) Bewertung der produktivität und der ualitätsparameter von hühnereiern der rassen/familien: RIR und RIR. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB, Kraków, 14-15.11.2007, ss. 75-76..
589. Kawęcka A., Paraponiak P. (2007) Beurteilung der genetischen Diversität von Schafen an Basis den DNA Polymorphisms. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy, 4-6.10.2007, s. 74..
590. Kawęcka A., Radko A. (2007) Genetische Polymorphisms den β-Laktoglobulin in der Milch von Verschieden Schafsrassen. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy, 4-6.10.2007, s. 76..
591. Kawęcka A., Paraponiak P. (2007) Use of microsatellite sequences in studies on the genetic structure of sheep. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 19..
592. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M. (2007) Wpływ dodatku oleju lnianego oraz przeciwutleniacza w paszy dla królików na profil kwasów tłuszczowych i podatność na utlenianie lipidów mięsa. Streszczenia wykładów i komunikatów. Mat. XXXVIII Sesji Naukowej Komitetu Nauki o Żywności PAN: Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe. Wyd. UWM, Olsztyn, 20-21.09.2007, s. 123..
593. Kowalska D., Bielański P., Pietras M. (2007) Effect of dietary rapeseed oil and antioxidant supplements on rabbit meat quality. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 53..
594. Bielański P., Kowalska D., Pankowski P. (2007) Badania nad wykorzystaniem rodzimej rasy królików – białych popielniańskich w towarowej produkcji żywca. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 179..
595. Bielański P., Kowalska D., Pankowski P. (2007) Study on the use of the native breed of Popielno White rabbits in commercial production of live rabbits. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 178..
596. Calik J., Krawczyk J. (2007) Native breeds of laying hens included in the biodiversity conservation programme. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 37..
597. Calik J., Krawczyk J. (2007) Populations of laying hens included in the animal genetic resources conservation programme. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 149..
598. Calik J. (2007) Status and conservation of local breeds/strains of laying hens. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 50-51..
599. Kawęcka A. (2007) Genetic resources conservation of the podhale zackel and old-type polish merino sheep. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 32..
600. Kawęcka A. (2007) Microsatellite DNA sequences in studies on the genetic structure of native sheep breeds. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 38..
601. Kawęcka A., Radko A. (2007) Effect of the b-lactoglobulin polymorphism on milk traits of polish mountain sheep. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 36..
602. Kawęcka A., Krupiński J. (2007) Cakiel podhalański – charakterystyka rasy i szansa na restytucję. Mat. konf. pop.-nauk.: Wołoskie dziedzictwo w Karpatach, Istebna, 5-6.10.2007, ss. 14-22..
603. Kowalska D., Bielański P., Pankowski P. (2007) Wstępne badania nad przydatnością królików rasy rodzimej – popielniańskiej białej do produkcji mięsa wysokiej jakości. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 177..
604. Kowalska D., Bielański P., Pankowski P. (2007) Preliminary study on the suitability of the native breed of popielno rabbits for production of high-quality meat. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 176..
605. Konowalczyk E., Martyniuk E., Kwiecińska K. (2007) Pedigree analysis of malopolski horses included in the animal genetic resources conservation programme. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 99..
606. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2007) Effect of conservation breed cocks on biological value of hatching eggs. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 154-155..
607. Krawczyk J., Calik J. (2007) Productivity and egg quality of the native breeds of laying hens. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 150-151..
608. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2007) Effect of housing system on egg quality. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, ss. 133-134..
609. Krawczyk J., Calik J. (2007) Zeittrends bei der gestaltung der ausbrütung in sechs familien der hühner, die vom schutzprogramm umfasst wurden. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB, Balice, 14-15.11.2007, ss. 102-104..
610. Książkiewicz J., Wołoszyn J., Okruszek A. (2007) Seasonal changes of egg traits in native, northern Polish flocks of geese. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 170-171..
611. Książkiewicz J., Krawczyk J., Puchała M. (2007) Characteristics of egg quality traits in ducks from three native conservation flocks. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 174-175..
612. Okruszek A., Książkiewicz J., Wołoszyn J., Haraf G., Orkusz A., Szukalski G. (2007) Fatty acids composition of breast and leg muscles and abdominal fat in geese from native conservative flocks. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 168-169..
613. Książkiewicz J. (2007) Native genetic resources of waterfowl. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 54-55..
614. Książkiewicz J. (2007) Rys historyczny tworzenia rodzimych stad zachowawczych gęsi w Instytucie Zootechniki – PIB w Krakowie. Mat. konf. nauk.: Zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich formą ochrony dziedzictwa narodowego, Muz. Narod. Rol. i Przem. Rol.-Spoż., Szreniawa, 9-10.06.2007, s. 3..
615. Majewska A. (2007) Aktualny stan ochrony zasobów genetycznych bydła. Mat. międz. konf. nauk.: Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka, XV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 26-31.03.2007, ss. 193-202..
616. Majewska A. (2007) State of cattle genetic resources in Poland. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 15..
617. Martyniuk E., Laing R. (2007) Dynamics of inbreeding in olkuska sheep conservation flock. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 44..
618. Martyniuk E., Laing R. (2007) Animal genetic resources – intergovernmental issues. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 189-190..
619. Piórkowska M., Zoń A., Kowalska D. (2007) Badania nad wprowadzeniem rodzimej odmiany lisa pospolitego – pastelowego do produkcji towarowej. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 181..
620. Piórkowska M., Kowalska D. (2007) Charakterystyka jakości skór lisa pospolitego-pastelowego. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 185-186..
621. Piórkowska M., Zoń A. (2007) Charakterystyka rozpłodu lisów pastelowych w ZD IZ Chorzelów. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Warszawa, 10-12.09.2007, s. 2..
622. Piórkowska M., Zoń A., Kowalska D. (2007) Study on the introduction of the Polish Pastel Fox into commercial production. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 180..
623. Piórkowska M., Kowalska D. (2007) Characteristics of skin quality in Polish Pastel Foxes. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 183-184..
624. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2007) The adaptation of native breed hens to free range. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 108-109..
625. Tomczyk-Wrona I. (2007) Conservation of horse genetic resources. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 22..
626. Tomczyk-Wrona I. (2007) Characteristics of the hucul mare populations within accredited polish female families based on biometric measurements. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 24..
627. Tomczyk-Wrona I. (2007) Characteristics of the hucul stallion populations within male lines based on biometric measurements. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 26..
628. Tomczyk-Wrona I. (2007) The Hucul international Federation – international cooperation in the hucul horse genetic resources conservation. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 194..
629. Ziomko I., Karamon J., Cencek T., Gornowicz E., Skoracki A., Ashash U. (2007) Prevention of broiler chick coccidiosis. Mat. międz. konf. nauk.: Nowe metody w profilaktyce chorób drobiu, Wrocław, 19-20.06.2007, s. 44..
630. Gugołek A., Lorek M.O., Kowalska D., Janiszewski P. (2007) Production results of rabbits feed diets containing no coccidiostatics during the fattening period. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 41..
631. Kawęcka A., Paraponiak P. (2007) Ekonomiczne aspekty mlecznego użytkowania owiec w górskich rejonach Polski. Streszczenia wykładów i komunikatów. Mat. XXXVIII Sesji Naukowej Komitetu Nauki o Żywności PAN: Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe. Wyd. UWM, Olsztyn, 20-21.09.2007, s. 267..
632. Kowalska D., Gugołek A. (2007) Przydatność testów behawioralnych w określeniu sposobów funkcjonowania królików w środowisku i ich powiązanie z niektórymi cechami produkcyjnymi. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Warszawa, 10-12.09.2007, s. 16..
633. Krawczyk J., Bielińska H. (2007) Economic efficiency of the ecological management of geese. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 150..
634. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2007) Differenzierung der zuchtsysteme von leghennen - meinungen der verbraucher von konsumeiern. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 138-139..
635. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2007) Eu-fonds als voraussetzung für die entwicklung der landwirtschaftsproduktion unter berücksichtigung von umweltschutz am beispiel des landkreises sanok. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 142-143..
636. Horobańczuk J.O., Bielański P., Ligaszewski M. (2007) Die Nutzung einiger Tiergattungen in der landwirtschaftlichen Nischenproduktion. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 42-46..
637. Calik J. (2007) Effect of age of Astra H laying hens on eggshell quality. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 35..
638. Gornowicz E., Lewko L. (2007) The effects of air temperature in the second half of growing period and of bird strain on performance traits and breast muscle quality in broiler chickens. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, ss. 179-182..
639. Gornowicz E., Lewko L. (2007) Effect of light programme and bird strain upon carcass and meat quality in broiler chickens. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, ss. 104-105..
640. Gornowicz E., Lewko L., Gornowicz J. (2007) The effects of air temperature change in the final growing period and of bird strain on carcase and meat quality in broiler chickens. Wyd. UP, Wrocław, ss. 102-103..
641. Kowalska D., Bielański P. (2007) Wpływ dodatku oleju rybnego w paszy na wyniki odchowu królicząt i jakość pozyskiwanego od nich mięsa. Streszczenia wykładów i komunikatów. Mat. XXXVIII Sesji Naukowej Komitetu Nauki o Żywności PAN: Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe. Wyd. UWM, Olsztyn, 20-21.09.2007, s. 243..
642. Kowalska D., Bielański P. (2007) Wpływ dodatku oleju rzepakowego i przeciwutleniacza w dawkach pokarmowych na jakość mięsa króliczego. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Warszawa, 10-12.09.2007, s. 15..
643. Kowalska D., Bielański P., Pietras M. (2007) Wpływ dodatku oleju rzepakowego i przeciwutleniacza w dawkach pokarmowych na jakość mięsa króliczego. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 52..
644. Krawczyk J., Calik J. (2007) The use of food industry waste in feeding native breeds of hens. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 166-167..
645. Krawczyk J., Calik J., Puchała M. (2007) Effect of hen age and genotype on eggshell quality. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, s. 206..
646. Krawczyk J. (2007) Qualität der eier, die von hennen stammen, die im bauernhof-zuchtsystem gezüchtet werden. Deutch-polnischen Konf.: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude durch extensive Tierhaltung, unter Berücksichtigung einheimischer Nutztierpopulationen, IZ-PIB Balice, 14-15.11.2007, ss. 97-98..
647. Lewko L., Leśnierowski G., Gornowicz E., Kiełczewski K. (2007) The genome of bird as one of basic factors affecting table egg quality. 3rd Int. Conf. on: Quality and Safety in Food Production Chain, UP Wrocław, 13-15.06.2007, ss. 394-395..
648. Lewko L., Leśnierowski G., Gornowicz E. (2007) Physicochemical traits in table eggs as affected by laying hen strain. XIX Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science of poultry practice – poultry practice for science, Olsztyn, 10-12.09.2007, ss.183-186..
649. Natanek A., Piórkowska M. (2007) Evaluation of hair coat quality in the arctic fox population with regard to the histological picture of skin. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, s. 62..
650. Piórkowska M., Zoń A. (2007) Ocena odchowu młodych jenotów o różnym typie okrywy włosowe. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Warszawa, 10-12.09.2007, s. 5..
651. Sikora J., Borys B., Borys A. (2007) Aktywność Δ9-desaturazy w mięsie tuczonych koźląt w zależności od rasy i wieku uboju. Streszczenia doniesień. XXVII Dni Przem. Mięs., Symp. nauk.-tech.: Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce, Warszawa, 11.05.2007, strszcz., ss. 48-49..
652. Sikora J., Borys B., Borys A. (2007) Aktywność Δ9-desaturazy w tłuszczu śródmięśniowym koźląt w zależności od rasy i wieku. Streszczenia wykładów i komunikatów. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Komitetu Nauki o Żywności PAN: Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe. Wyd. UWM, Olsztyn, 20-21.09.2007, s. 16..
653. Pakulska E., Pakulski T., Korman K., Szymczak W. (2007) Ocena jakości serów uzyskanych z mleka owiec dwóch genotypów. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Warszawa, 14-16.09.2007, streszcz., s. 1..
654. Pakulski T. (2007) Ocena jakości mikrobiologicznej serów produkowanych z mleka owiec dwu genotypów. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Warszawa, 14-16.09.2007, streszcz., s. 1..
655. Pakulski T. (2007) Observation of the reproductive performance, growth and development of lambs in a flock of Coloured Merino sheep in 2004-2006. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 135-136..
656. Pakulski T., Rychlik T. (2007) Wstępne obserwacje nad polimorfizmem grup i białek krwi w zależności od typu umaszczenia maciorek merynosa odmiany barwnej. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Warszawa, 14-16.09.2007, streszcz., s. 1..
657. Rychlik T., Natonek-Wiśniewska M., Pakulski T. (2007) Characteristics of genetic structure based on blood group, blood protein and DNA polymorphism in a genetic reseve flock of Polish Merino sheep. Charakterystyka struktury genetycznej na podstawie polomorfizmu grup i białek krwi oraz DNA stada rezerwy genetycznej barwnego merynosa. Mat. konf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05.2007-2.06.2007, ss. 40-41..

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

658. Bielański P., Kowalska D. (2007) Króliki w Polsce. www.króliki.pl.
659. Bielański P. (2007) Spotkanie hodowców w Wielkopolsce. Króliki, 4: 10-12..
660. Gornowicz E., Lewko L. (2007) Badania porównawcze cech jakości jaj siedmiu krajowych rodów kur nieśnych. Biul. Inf. KRD-IG, 2: 6-13..
661. Lewko L., Gornowicz E., Leśnierowski G. (2007) Kształtowanie się fizykochemicznych cech jaj trzech krajowych rodów kur nieśnych. Hod. Drob. 6, 7: 21-25..
662. Lewko L., Gornowicz E. (2007) Genom i wiek kur a jakość jaj. Pol. Drob., 2: 16-20..
663. Tomczyk-Wrona I. (2007) Hodowlane zmagania koni na II Międzynarodowym Czempionacie Koni Rasy Huculskiej. Mag. Farm., 8: 6-10..
664. Kowalska D. (2007) Wpływ zwiększonego dodatku preparatu mineralno-witaminowego w żywieniu samic na wskaźniki produkcyjne młodych królików. Króliki, 1: 12-18..
665. Krawczyk J., Calik J. (2007) Rodzime rasy kur nieśnych objęte programem ochrony jako ozdoba wiejskich zagród oraz źródło dobrej jakości jaj i mięsa. Wiad. Rol. Polska, 2: 14-15..
666. Krawczyk J. (2007) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt ważnym zadaniem Instytutu Zootechniki-PIB. Pol. Drob., 7: 49-51..
667. Krupiński J., Krawczyk J. (2007) Organizacyjne i prawno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Prz. Hod., 6: 3-7..
668. Książkiewicz J. (2007) Kura gołoszyjka dawną rasą rodzimą. Woliera, 3, 47: 29-33..
669. Książkiewicz J. (2007) Gołoszyjka poszukiwana. Hod. Drob., 3: 46-49..
670. Majewska A. (2007) Dlaczego chronimy rodzime rasy bydła? – Wiadomości ogólne. Hodowca Bydła, 2: 58-59..
671. Majewska A. (2007) Dlaczego chronimy rodzime rasy bydła? – Bydło polskie czerwone. Hodowca Bydła, 2: 60-63..
672. Majewska A. (2007) Dlaczego chronimy rodzime rasy bydła? – Bydło białogrzbiete. Hodowca Bydła, 3: 41-43..
673. Majewska A. (2007) Dlaczego chronimy rodzime rasy bydła? – Bydło polskie czerwono-białe. Hodowca Bydła, 4: 34-35..
674. Majewska A. (2007) Dlaczego chronimy rodzime rasy bydła? – Bydło polskie czarno-białe. Hodowca Bydła, 5: 38-39..
675. Tomczyk-Wrona I. (2007) Rola i znaczenie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Mag. Farm., 7: 30-32..
676. Tomczyk-Wrona I. (2007) Ochrona lokalnych ras koni w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2004-2006. Mag. Farm., 9: 22-24..
677. Tomczyk-Wrona I. (2007) Główne założenia Programu ochrony zasobów genetycznych dla koni huculskich. Mag. Farm., 10: 26-28..
678. Tomczyk-Wrona I. (2007) Główne założenia Programu ochrony zasobów genetycznych dla konika polskiego. Mag. Farm., 11: 20-22..
679. Bielański P. (2007) Chów królików metodami ekologicznymi – część I. Wybór rasy. Króliki, 2: 10-12..
680. Bielański P. (2007) Chów królików metodami ekologicznymi – część II. Żywienie i profilaktyka. Króliki, 3: 10-13..
681. Kowalska D. (2007) Towarowa produkcja żywca króliczego. Wiad. Rol. Polska, 6, s. 16..
682. Kowalska D. (2007) Adaptacja królików w nowym środowisku. Króliki, 3: 24-28..
683. Kowalska D. (2007) Testy behawioralne pomocne w prowadzeniu selekcji królików. Króliki, 4: 18-21..
684. Kowalska D. (2007) Towarowa produkcja żywca króliczego. Polska Wieś, 6, 15, s. 6..
685. Krawczyk J., Bielińska H. (2007) Koszty ekologicznego systemu chowu gęsi. Pol. Drob., 9: 42-44..
686. Gornowicz E., Lewko L. (2007) Rodzaj programu świetlnego stosowanego w odchowie kurcząt brojlerów a właściwości fizykochemiczne mięsa. Pol. Drob., 5: 22-27..
687. Gornowicz E., Lewko L. (2007) Jakość tuszek i mięsa kurcząt brojlerów. Gosp. Mięs., 7, s: 22-26..
688. Gornowicz E., Lewko L. (2007) Wpływ temperatury w końcowym okresie odchowu oraz pochodzenia kurcząt brojlerów na jakość tuszki i mięsa. Pol. Drob., 8: 2-5..
689. Kowalska D., Bielański P. (2007) Dlaczego warto jeść mięso królicze? www.króliki.pl.
690. Krawczyk J. (2007) Jakość jaj spożywczych od kur utrzymywanych w przyzagrodowym systemie chowu. Informator Drob., 9: 8-14..
691. Lewko L., Gornowicz E., Leśnierowski G. (2007) Kształtowanie się cech chemicznych jaj wybranych rodów kur nieśnych. Pol. Drob., 10: 2-5..

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

692. Calik J., Krawczyk J. (2007) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermach w Chorzelowie i Dusznikach (IZ-PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt - rocznik 2006 (praca przyjęta do druku)..
693. Calik J., Krawczyk J., Witkowski A. (2007) Program ochrony zasobów genetycznych populacji kur nieśnych. W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt - rocznik 2006 (praca przyjęta do druku)..
694. Calik J., Książkiewicz J. (2007) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ-PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt - rocznik 2006 (praca przyjęta do druku)..
695. Calik J., Książkiewicz J. (2007) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ-PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt - rocznik 2006 (praca przyjęta do druku)..
696. Kawęcka A., Sikora J., Szewczyk A. (2007) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2005. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków (praca przyjęta do druku)..
697. Tomczyk-Wrona I. (2007) Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków (praca przyjęta do druku)..
698. Gornowicz E., Lewko L. (2007) Badania porównawcze cech jakości jaj siedmiu krajowych rodów kur nieśnych. W: Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2006 r., KRD-IG, Warszawa, ss: 81-88..
699. Gornowicz E., Lewko L. (2007) Jakość jaj siedmiu krajowych rodów kur nieśnych. W: Wyniki użytkowości. www.krd-ig.com.pl.
700. Książkiewicz J., Krawczyk J. (2007) Wyniki oceny drobiu rodzimych ras na XXI Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, 4, ss. 95-98..
701. Książkiewicz J., Calik J., Szukalski G., Kapkowska E. (2007) Program ochrony zasobów genetycznych populacji gęsi. W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt - rocznik 2006. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków (praca przyjęta do druku)..
702. Książkiewicz J., Calik J., Szukalski G., Wencek E. (2007) Program ochrony zasobów genetycznych populacji kaczek. W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt - rocznik 2006. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków (praca przyjęta do druku)..

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

703. Jeżewska G., Bielański P., Gugołek A., Sulik M., Jakubczak A., Ślusarczyk S. (2007) Alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej – hodowla zwierząt futerkowych. Wyd. FBZPR, FAPA, Warszawa, ss. 42..
704. Bielański P., Kowalska D. (2007) Żywienie roślinożernych i mięsożernych zwierząt futerkowych. W: Baza paszowa i żywienie zwierząt w gospodarstwie rolnym,. FAPA, MRiRW, Warszawa. Mat. inf.-szkol. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, KRIR, Warszawa, ss. 91-100..
705. Sikora J. (2007) Podstawy żywienia owiec oraz organizacja bazy paszowej. W: Baza paszowa i żywienie zwierząt w gospodarstwie rolnym,. FAPA, MRiRW, Warszawa. Mat. inf.-szkol. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, Wyd. KRIR, Warszawa, ss. 116-129..
706. Sikora J. (2007) Podstawy żywienia kóz oraz organizacja bazy paszowej. W: Baza paszowa i żywienie zwierząt w gospodarstwie rolnym,. FAPA, MRiRW, Warszawa. Mat. inf.-szkol. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, Wyd. KRIR, Warszawa, ss. 130-134..

INNE

707. Bielański P., Kowalska D. (2007) Króliki. Oficyna Wyd. Hoża, Warszawa, ss. 127..
708. Majewska A., Poździk E., Trela J., Jaszczyńska M. (2007) Program ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czarno-białej. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 18..
709. Majewska A. (2007) Procedura ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowych w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” Programu rolno-środowiskowego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Bydło,. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl.
710. Tomczyk-Wrona I. (2007) Procedura ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowych w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” Programu rolno-środowiskowego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Konie,. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl.
711. Sikora J. (2007) Procedura ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowych w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” Programu rolno-środowiskowego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Owce,. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl.

Immuno- i Cytogenetyki Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

712. Bugno M., Klukowska-Rötzler J., Słota E., Witarski W., Gerber V., Leeb T. (2007) Fluorescent in situ hybridization mapping of the epiderma growth factor receptor gene in donkey. J. Anim. Breed. Genet., 124: 172-174..
713. Bugno M., Słota E., Kościelny M. (2007) Karyotype evaluation among young horse populations in Poland. Schweiz. Arch. Tierh., 149, 5: 227-232..
714. Bugno M., Słota E., Pieńkowska-Schelling A., Schelling C. (2007) Detection of equine X chromosome mosaicism in a mare using an equine X whole chromosome painting probe (WCPP) - case report. Acta Vet. Hung., 55, 2: 207-213..
715. Bugno M., Słota E. (2007) Application of arm-specific painting probes of horse X chromosome for karyotype analysis in an infertile Hutsul mare with 64, XX/65,XX + Xp karyotype: case report. Acta Vet. Hung., 55, 3: 309-314..
716. Danielak-Czech B., Słota E. (2007) A new case of reciprocal translocation t(10;13)(q16;21) diagnosed in an AI boar. J. Appl. Genet., 48, 4: 379-382..
717. Jost U., Klukowska-Rötzler J., Dolf G., Swinburne J., Ramseyer A., Bugno M., Burger D., Gerber V. (2007) A region on equine chromosome 13 is linked to recurrent airway obstruction in horses. Equine Vet. J., 39: 236-241..
718. Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Słota E. (2007) Genetic conservatism analysis the based on G-banded chromosomes of cattle and fallow deer. Ann. Anim. Sci., 7, 2: 215-220..
719. Kozubska-Sobocińska A., Ząbek T., Słota E., Kaczor U. (2007) Comparison of GTG-banded karyotypes and microsatellite sequences in some species of the Bovidae and Cervidae families. J. Anim. Feed Sci., 16: 565-578..
720. Krzyścin P. (2007) Epitopes of blood serum proteins as indicators of sheep susceptibility to mastitis. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 63-67..
721. Krzyścin P. (2007) Etiological factors of mastitis in Polish Merino ewes. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EE, XXV, 1: 37-42..
722. Lewińska A., Wnuk M., Słota E., Bartosz G. (2007) Total anti-oxidant capacity of cell culture media. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., 34: 781-786..
723. Natonek-Wiśniewska M. (2007) Use of PCR reaction to identify fish meals. Ann. Anim. Sci., 7, 2: 345-350..
724. Natonek-Wiśniewska M., Słota E. (2007) Methods of DNA isolation from poultry meal. J. Anim. Feed Sci., 16: 492-498..
725. Natonek-Wiśniewska M., Ząbek T., Słota E. (2007) Species identification of mammalian mtDNA using PCR-RFLP. Ann. Anim. Sci., 7, 2: 305-311..
726. Radko A., Słota E. (2007) Polymorphism of 11 microsatellite DNA sequences used for parentage control in Holstein-Friesian bulls of Black-and-White variety in Poland. Ann. Anim. Sci., 7, 2: 189-196..
727. Radko A. (2007) Occurrence of null alleles at the loci of microsatellite DNA markers used for parentage control in cattle. Ann. Anim. Sci., 7, 2: 207-214..
728. Rychlik T., Krawczyk A., Sikora J. (2007) Blood group and blood protein polymorphism in a conservation flock of Wrzosówka sheep. Ann. Anim. Sci., 7, 2: 227-235..
729. Rychlik T., Natonek-Wiśniewska M., Pakulski T. (2007) Characteristics of the genetic structure of a coloured Merino genetic reserve flock based on the polymorphism of class I and II genetic markers. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 59-62..
730. Słota E., Wnuk M., Bugno M., Pieńkowska-Schelling A., Schelling C., Bratuś A., Kotylak Z. (2007) The mechanisms determining the nucleolar-organizing regions inactivation of domestic horse chromosomes. J. Anim. Breed. Genet., 124: 163-171..
731. Słota E., Rejduch B., Bugno M., Rychlik T., Ząbek T. (2007) Characterization of animal genetic resources using molecular genetics methods. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 33-42..
732. Ząbek T., Słota E. (2007) Achondroplazja bydła. Med. Wet., 63, 5: 512-514..
733. Rejduch B., Oczkowicz M., Różycki M. (2007) The growth hormone-releasing hormone (GHRH) gene polymorphism and its association with meatness of Polish Large White pigs. Ann. Anim. Sci., 7, 2: 221-226..
734. Rejduch B., Knapik J., Piestrzyńska-Kajtoch A., Kozubska-Sobocińska A., Krupiński J. (2007) Diversity of the Prion Protein Gene (PRP) in the Polish sheep population. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf - und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy , 4-6.10.2007, 47, ss. 340-345..

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

735. Rychlik T. (2007) (2006). Wykorzystanie badań grup krwi i polimorficznych form białek w hodowli owiec. Monografia: Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. (wyd. w ramach proj. bad. UE LACOPE-EVK2-CT-2002-00150). Wyd. AR Kraków, IB PAN Kraków, ss. 111-120..

PRACE PRZEGLĄDOWE

736. Bugno M., Słota E. (2007) Monitoring kariotypu koni pod kątem diagnozy wad genetycznych. Wiad. Zoot., 4: 1-10..
737. Gurgul A., Słota E. (2007) Effect of bovine PRNP gene polymorphisms on BSE susceptibility in cattle. Folia Biol. - Kraków, 55, (3-4): 81-86..
738. Radko A. (2007) Analiza bioróżnorodności owiec na podstawie markerów mikrosatelitarnych DNA. Wiad. Zoot., XLV, 4: 1-4..
739. Rychlik T., Krawczyk A. (2007) Wykorzystanie grup i białek polimorficznych krwi do oceny różnorodności genetycznej w polskich rasach zachowawczych owiec. Wiad. Zoot., XLV, 4 (przyjęto do druku)..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

740. Barzdo M., Prośniak A., Lorkiewicz W., Słota E., Prusak B., Berent J. (2007) Trudności w ustaleniu przynależności gatunkowej fragmentu czaszki – opis przypadku. Mat. XIV Zjazdu Pol. Tow. Med. Sąd. i Kryminol., Szczecin, 27-29.09.2007.
741. Bratuś A., Bugno M., Klukowska-Rötzler J., Sawińska M., Słota E. (2007) Wykorzystanie sond molekularnych do fizycznego mapowania genu DMRT1 w kariotypie bydła domowego (Bos taurus). Mat. II Pol. Kongr. Genet., Warszawa, 18-20.09.2007, s. 210..
742. Bugno M., Jachyra M., Chmiel A., Wnuk M., Kotylak Z., Słota E. (2007) Określenie cytogenetycznych efektów niesteroidowych leków przeciwbólowych przy zastosowaniu mikrojąder. Mat. II Pol. Kongr. Genet. Warszawa, 18-20.09.2007, s. 246..
743. Bugno M., Jabłońska Z., Słota E. (2007) Zastosowanie techniki FISH do identyfikacji aneuploidii chromosomów płci w plemnikach buhaja. Mat. II Pol. Kongr. Genet., Warszawa, 18-20.09.2007, s. 74..
744. Krawczyk A., Molik E. (2007) Wpływ długości dnia i egzogennej melatoniny na stężenie prolaktyny u karmiących owiec. Mat. konf.: Wkład młodych naukowców w rozwój nauk rolniczych, IUNG Puławy, 23-24.11.2007, Abstr., ss. 123-124..
745. Krzyścin P. (2007) Serum protein epitopes as indicators of sheep susceptibility to mastitis. Abstr. of Conf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05-02.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 42-43..
746. Krzyścin P., Rychlik T. (2007) Studies on the relationship between haemoglobin (HBB) and transferrin (TF) polymorphism and incidence of mastitis in Kołuda Sheep. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, AR Kraków, 18.09.2007, ss. 54-55..
747. Migdał W., Wojtysiak D., Palka K., Natonek-Wiśniewska M., Duda I. (2007) Skład chemiczny, parametry tekstury wybranych mięśni tuczników rasy polskiej białej zwisłouchej ubijanych w różnym wieku. Mat. konf.: Żywność XXI wieku - Żywność a choroby cywilizacyjne, PTTŻ, Kraków, 21-22.06.2007, ss. 55..
748. Migdał W., Palka K., Wojtysiak D., Natonek-Wiśniewska M. (2007) Ocena histologiczna włókien mięśniowych oraz ekspresja genów fibronektyny I u świń –ocena histologiczna włókien mięśniowych. Mat. I Symp. sprawozd. proj. zamaw: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, PBZ-KBN-113/PO6/2005IGHZ, IGHZ PAN Jastrzębiec, 25-26.01.2007, s. 18..
749. Migdał W., Palka K., Wojtysiak D., Natonek-Wiśniewska M. (2007) Ocena histologiczna włókien mięśniowych oraz ekspresja genów fibronektyny I u świń: analiza składu chemicznego, profilu tekstury, farszu –analiza modelowych kiełbas. Mat. I Symp. sprawozd.proj. zamaw.: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, PBZ-KBN-113/PO6/2005, IGHZ PAN Jastrzębiec, 25-26.01.2007, s. 19..
750. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Krawczyk A., Murawski M. (2007) Effect of melatonin on changes in prolactin concentration in sheep during the lamb suckling period. Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Abstr. of 16th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Kraków, 4-6.06.2007, ss. 315-316..
751. Natonek-Wiśniewska M. (2007) Identification of mammal components. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practic, AR Kraków, 18.09.2007, s. 61..
752. Natonek-Wiśniewska M., Słota E. (2007) Analysis of mtDNA as base of identification fish meal. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practic, AR Kraków, 18.09.2007, s. 62..
753. Pakulski T., Rychlik T. (2007) Wstępne obserwacje nad polimorfizmem grup i białek krwi w zależności od typu umaszczenia maciorek merynosa odmiany barwnej. Mat. LXXII Zjazdu PTZ, Warszawa, 11-14.09.2007.
754. Radko A. (2007) Microsatellite null alleles in parentage analysis in cattle. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practic, AR Kraków, 18.09.2007, s. 74..
755. Radko A., Rychlik T. (2007) Evaluating the usefulness of polymorphism 7 microsatellite DNA for biodiversity studies of sheep. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practic, AR Kraków, 18.09.2007, s. 74..
756. Rychlik T., Natonek-Wiśniewska M., Pakulski T. (2007) Characteristics of genetic structure based on blood group, blood protein and DNA polymorphism in a genetic reserve flock of polish Merino sheep. Abstr. of Conf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05-02.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 40..
757. Słota E., Bugno M., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B. (2007) Sex chromosome aberrations in animals – evolution of diagnostic methods. Abstr. of Conf.: Investigations on animal genome and their utilization in science and modern breeding, Balice, 19.06.2007, ss. 15-16..
758. Słota E., Bugno M., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B. (2007) Application of microdissection technique in modern animal production based on the results obtained in NRIAP (Krakow, Poland). Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., s. 59.
759. Słota E., Rejduch B., Bugno M., Rychlik T., Ząbek T. (2007) Characterization of animal genetic resources using molecular genetics methods. Abstr. of Conf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Wyd. własne IZ-PIB, Balice, 31.05-02.06.2007, ss. 13-14..
760. Sysa P.S., Słota E. (2007) Population problems connected with the occurrence of karyotype deffects in farm animals. Abstr. of Conf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05-02.06.2007. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, ss. 19-20..
761. Wnuk M., Bugno M., Słota E. (2007) Zastosowanie techniki PRINS w celu identyfikacji sekwencji telomerowych u wybranych gatunków zwierząt. Mat. II Pol. Kongr. Genet., Warszawa, 18-20.09.2007, s. 220..
762. Rejduch B., Różycki M., Oczkowicz M., Witoń M., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2007) Analiza genów kontroli endogennej w badaniach ekspresji IGF1, IGF2, IGFBP3, IGFBP5, TNNT3 i TPM2. Mat. I Symp. sprawozd. proj. zamaw.: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, PBZ-KBN-113/P06D/2005, IGHZ PAN Jastrzębiec, 25-26.01.2007..
763. Rejduch B., Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Różycki M., Słota E. (2007) Characteristics of genes associated with Heath and productivty of farm animals. 1 st Int. Conf.: EUROBIOTECH, Biotechnology in Agriculture, Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., s. 59..
764. Rejduch B., Knapik J., Piestrzyńska-Kajtoch A., Kozubska-Sobocińska A., Krupiński J. (2007) Diversity of the Prion Protein Gene (PRP) in the Polish sheep population. Int. Sci. Conf.: Perspektiven der Schaf - und Ziegenhaltung in Mitteleuropa, Iden-Niemcy, 4-6.10.2007, 47, ss. 340-345..
765. Rejduch B., Piestrzyńska-Kajtoch A., Słota E., Gurgul A. (2007) Genetic aspects of spongiform encephalopathy in farm animals. Abstr. of Conf.: Investigations on animal genome and their utilization in science and modern breeding, Balice, 19.06.2007, ss. 45-46..
766. Rejduch B., Piestrzyńska-Kajtoch A., Natonek-Wiśniewska M., Walinowicz K. (2007) Ocena poziomu ekspresji genów IGF1 i IGF2 w różnych okresach rozwoju osobniczego u świń rasy pbz. Mat. II Pol. Kongr. Genet., SGGW, Warszawa, 18-20.09.2007, s. 223..

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

767. Słota E., Bugno M., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B. (2007) Molekularne metody w analizach cytogenetycznych genomu zwierząt gospodarskich. Prz. Hod., 6: 22-25..

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

768. Gajda B., Kątska-Książkiewicz L., Ryńska B., Bochenek M., Smorąg Z. (2007) Survival of bovine fibroblasts and cumulus cells after vitrification. CryoLetters, 28, 4: 271-279..
769. Gajda B., Smorąg Z. (2007) Wykorzystanie metod biotechnologii rozrodu w zachowaniu bioróżnorodności zwierząt. Biotechnologia, 4, 79: 55-65..
770. Gogol P., Wierzchoś-Hilczer A., Cegła M. (2007) Iron-induced luminescence as a method for assessing lipid peroxidation of frozen-thawed goat sperm. Reprod. Nutr. Dev. (od 2007 roku Anim.- Int. J. Anim. Bios.), 1, 6: 844-848..
771. Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Lipiński D., Gajda B. (2007) Factors affecting the production of potential transgenic pigs by DNA microinjection. A six – year retrospective study. J. Anim. Feed Sci., 16: 641-650..
772. Kątska-Książkiewicz L. (2007) Recent studies on molecular mechanisms involved in mammalian sperm capacitation.: a review. J. Anim. Feed Sci., 16: 311-328..
773. Kątska-Książkiewicz L. (2007) Recent achievements in vitro culture and preservation of ovarian follicles in mammals. Reprod. Biol., 6, 1: 3-16..
774. Kątska-Książkiewicz L., Opiela J., Ryńska B. (2007) Effects of oocyte quality, semen donor and embryo co-culture system on the efficiency of blastocysts production in goats. Theriogenology, 68: 736-744..
775. Pierzyński P., Gajda B., Smorąg Z., Rasmussen A.D., Kuczyński W. (2007) Effect of atosiban on rabbit embryo development and human sperm motility. Fertil. Steril., 87, 5: 1147-1152..
776. Skuciński J., Nowak W., Wieczorek J., Solecki R. (2007) Chirurgiczne aspekty pobierania nerek u świń dla celów ksenotransplantacji. Med. Wet., 63, 7: 815-819..
777. Skuciński J., Nowak W., Wieczorek J., Solecki R. (2007) Wykorzystanie nerek transgenicznych świń do przeszczepów alogenicznych i ksenogenicznych. Med. Wet., 63, 8: 914-946..
778. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Smorąg Z. (2007) Survival time and chromatine damage of boar semen stored in different diluents. Arch. Tierzucht, Spec. Issue, 50: 102-106..
779. Wieczorek J., Kosenyuk Y., Kareta W., Cegła M. (2007) Oocyte recovery rate with application of laparoscopic ovum pick-up in pigs. Ann. Anim. Sci., 7, 1: 89-97..
780. Wolc A., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2007) Genetic evaluation of laying hens under fixed regression animal models. Arch. Tierzucht, 50, 3: 279-287..
781. Wolc A., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2007) Heritability of egg production in laying hens under single and repeated measurement animal models. Czech J. Anim. Sci., 52, 8: 254-259..

PRACE PRZEGLĄDOWE

782. Bochenek M., Jędraszczyk J. (2007) Cytometryczna ocean jakości nasienia buhajów w MCB. Aktualności MCB, Krasne, 3, s. 8..
783. Cegła M., Pietraszek J., Kareta W. (2007) Kierowanie rozrodem w produkcji młodej jagnięciny. Wiad. Rol. Polska, 5, s. 12..
784. Cegła M., Kareta W. (2007) Sprzęty i aparatura w kierowanym rozrodzie małych zwierząt. Wiad. Rol. Polska, 4, s. 19..
785. Gajda B., Smorąg Z. (2007) Aktualny stan i znaczenie metod kriokonserwacji oocytów i zarodków świni. Prz. Hod., 6: 25-29..
786. Kareta W., Cegła M. (2007) Plenność owiec. Wiad. Rol. Polska, 12, s. 16..
787. Kareta W., Cegła M. (2007) Diagnostyka ciąży metodą USG. Wiad. Rol. Polska, 1, s. 21..
788. Kareta W., Cegła M. (2007) Inseminacja owiec i kóz. Wiad. Rol. Polska, 11, s. 27..
789. Kareta W., Cegła M. (2007) Kwalifikacja rozpłodowa tryków i kozłów. Wiad. Rol. Polska, 11, s. 28..
790. Kareta W., Cegła M. (2007) Metody kierowania rozrodem owiec i kóz. Wiad. Rol. Polska, 3, s. 22..
791. Kareta W., Cegła M. (2007) Wykorzystanie potencjału rozrodczego owiec i kóz przy pomocy metod biotechnicznych. Wiad. Zoot., 3: 9-14..
792. Modliński J.A., Gręda P., Smorąg Z., Lencka-Ostrowska S., Karasiewicz J. (2007) Nowe kierunki w klonowaniu ssaków. Prz. Hod. , 11: 4-7..
793. Smorąg Z., Bochenek M., Gajda B., Gogol P., Jura J., Skrzyszowska M., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Trzcińska M. (2007) Biotechnologia w rozrodzie świń. Nowe metody – cz. I., Wet. Teren., 1, 1: 37-43..
794. Smorąg Z., Bochenek M., Gajda B., Gogol P., Jura J., Skrzyszowska M., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Trzcińska M. (2007) Biotechnologia w rozrodzie świń. Nowe metody – cz. II., Wet. Teren., 1, 2: 22-24..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

795. Bochenek M. (2007) Flow cytometry in animal reproduction. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnol. in Agricult., Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 50..
796. Bryła M., Trzcińska M. (2007) Wykorzystanie metody tunelowej i aktywności kaspazy-3 do oceny przedimplantacyjnych zarodków świni. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 02, s. 105..
797. Bryła M., Trzcińska M., Gajda B., Smorąg Z. (2007) Cell number and DNA fragmentation in cryopreserved porcine embryos. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnol. in Agricult., Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 51..
798. Bryła M., Trzcińska M., Smorąg Z. (2007) Effect of apoptosis In boar spermatozoa on quality of porcine preimplantation embryos. Proc. 11th Annual Conf. of Europ. Soc. for Domest. Anim. Reprod. (ESDAR), Celle – Niemcy, 21-22.09.2007, Reprod. Domest. Anim., 42, s. 87..
799. Bryła M., Trzcińska M., Smorąg Z. (2007) Relationship between apoptosis in boar semen and DNA fragmentation in porcine embryos. 33rd Ann. Conf. of the Int. Embryo Transfer Society, Kyoto-Japonia, 7-9.01.2007, Reprod. Fert. Develop., 19, 1, s. 188..
800. Bryła M., Trzcińska M., Smorąg Z. (2007) Using TUNEL to identify apoptosis in preimplantation porcine embryos. Mat. I Zimowej Konf. Tow. Biol. Rozr.: Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych, Zakopane, 12-14.03.2007, streszcz., s. 95..
801. Cabak B., Kowalczyk I., Janikowska G., Adamska J., Strzałka B., Smorąg Z., Mazurek U. (2007) Dystrybucja endogennych retrowirusów u SUS SCROFA DOMESTICA – dawcy narządów do ksenotransplantacji. Mat. nauk. Zjazdu Opolskiego Tow. Farmaceut.: Farmacja XXI wieku – wyzwania i nadzieje, Katowice, 25-28 09.2007, streszcz., I, ss. 145-146..
802. Gajda B., Bryła M., Smorąg Z. (2007) Developmental quality of porcine blastocysts cultured in NCSU-23 medium with or without bovine serum albumin and phenazine ethosulfate. Proc. 23rd Sci. Meet. of Europ. Embryo Transfer Association (A.E.T.E.), Alghero-Włochy, 7-8.09.2007, s. 162..
803. Gajda B., Bryła M., Smorąg Z. (2007) Effect of phenazine ethosulfate on development al competence of cultured porcine embryos. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnology in Agriculture, Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 52..
804. Gajda B., Bryła M., Smorąg Z. (2007) Effect of protein source on in vitro development of porcine embryos. Mat. I Zimowej Konf. Tow. Biol. Rozr.: Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych, Zakopane, 12-14.03.2007, streszcz., s. 87..
805. Gajda B., Romek M., Bryła M., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2007) Rozwój in vitro oraz zawartość lipidów w zarodkach świni hodowanych z dodatkiem witaminy E. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 4, s. 106..
806. Gajda B., Smorąg Z. (2007) Toksyczne oddziaływanie DMSO i glikolu etylenowego na oocyty świni. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09. 2007, 4, 5, s. 106..
807. Gogol P., Pieszka M., Wierzchoś A., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2007) Iron induced luminescence and lipid peroxidation in fresh and stored boar spermatozoa. Mat. of 16th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biol. UNESCO/PAS: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organisms, Kraków, 4 6.06.2007, ss. 117-118..
808. Kątska-Książkiewicz L., Opiela J., Ryńska B. (2007) Activity of caspase-3 in bovine blastocysts developed in co-culture with VERO cells or in culture with SOF medium. Proc. 23rd Sci. Meet. of Europ. Embryo Transfer Association (A.E.T.E.), Alghero-Włochy, 7-8.09.2007, s. 182..
809. Kątska-Książkiewicz L., Opiela J., Ryńska B. (2007) Aktywność kaspazy-3 jako marker jakości blastocyst bydlęcych uzyskanych in vitro przy użyciu dwóch systemów hodowli zarodków. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 09, s. 109..
810. Kątska-Książkiewicz L., Opiela J., Ryńska B. (2007) Porównanie rozwoju in vitro zarodków kozich we współhodowli z komórkami nabłonka jajowodu koziego i komórkami VERO. Mat. I Zimowej Konf. Tow. Biol. Rozr.: Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych, Zakopane, 12-14.03.2007, streszcz., s. 99..
811. Kątska-Książkiewicz L., Opiela J., Ryńska B. (2007) Effects of oocyte quality and semen donor on the efficiency of in vitro embryo production in goats. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnol. in Agricult., Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 53..
812. Kosenyuk Y., Skrzyszowska M. (2007) Preimplantation development of rabbit nuclear-transferred embryos following chemical activation. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnol. in Agricult., Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 53..
813. Kosenyuk Y., Skrzyszowska M. (2007) Rozwój in vitro klonalnych zarodków królika uzyskanych z jąder fibroblastów tkanki skórnej dojrzałych osobników. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 14, s. 112..
814. Kosenyuk Y., Skrzyszowska M. (2007) Potencjał rozwojowy in vitro klonalnych zarodków królika. Mat. I Zimowej Konf. Tow. Biol.Rozr.: Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych, Zakopane, 12-14.03.2007, s. 98..
815. Kowalczyk I., Cabak B., Janikowska G., Strzałka B., Adamska J., Smorąg Z., Mazurek U. (2007) Charakterystyka endogennych retrowirusów u SUS SCROFA DOMESTICA – dawcy narządów do ksenotransplantacji. Mat. nauk. Zjazdu Opolskiego Tow. Farmaceut.: Farmacja XXI wieku – wyzwania i nadzieje, Katowice, 25-28.09. 2007, streszcz., I, ss. 146-147..
816. Lipiński D., Zeyland J., Mały E., Szalata M., Słomski R., Smorąg Z. (2007) Molekularne podstawy ksenotransplantacji. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 16, s. 113..
817. Lipiński D., Jura J., Juzwa W., Zeyland J., Mały E., Bochenek M., Pławski A., Szalata M., Smorąg Z., Słomski R. (2007) Reduced level of Gal epitope on the surface of pig cells expressing human alpha1,2-fucosyltranferase. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnol. in Agricult. Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 54..
818. Opiela J., Kątska-Książkiewicz L., Ryńska B. (2007) Activity of caspase-3 in blastocysts originating from IVM/IVF/IVC bovine oocytes with different levels of G6PD. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnol. in Agricult., Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 54..
819. Opiela J., Kątska-Książkiewicz L., Ryńska B. (2007) Expression of apoptotic proteins in bovine immature and mature oocytes with differentiated activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Proc. 23rd Sci. Meet. of Europ. Embryo Transfer Association (A.E.T.E.), Alghero-Włochy, 7-8.09.2007, s. 212..
820. Opiela J., Kątska-Książkiewicz L., Ryńska B. (2007) Ekspresja białka apoptotycznego Bak w niedojrzałych i dojrzałych in vitro oocytach bydlęcych o zróżnicowanej aktywności G6PD. Mat. I Zimowej Konf. Tow. Biol. Rozr.: Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych, Zakopane, 12-14.03.2007, streszcz., s. 91..
821. Opiela J., Lipiński D., Kątska-Książkiewicz L., Słomski R., Ryńska B. (2007) Ekspresja genów apoptotycznych w niedojrzałych oocytach bydlęcych o zróżnicowanej aktywności G6PDH. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 25, s. 119..
822. Opiela J., Lipiński D., Kątska-Książkiewicz L., Słomski R., Ryńska B. (2007) Ekspresja genów apoptotycznych w dojrzałych in vitro oocytach bydlęcych o zróżnicowanej aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 24: 118-119..
823. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2007) Lipid composition of fat droplets of in vivo-and in vitro-produced porcine embryos. Reprod. Fert. Develop., 19, 1: 193..
824. Samiec M., Skrzyszowska M. (2007) Occurrence of apoptotic cell death in porcine cloned blastocysts following simultaneous fusion and activation of oocytes receiving adult dermal fibroblast cell nuclei. Proc. 23rd Sci. Meet. of Europ. Embryo Transfer Association (A.E.T.E.), Alghero-Włochy, 7-8.09.2007, s. 226..
825. Samiec M., Skrzyszowska M. (2007) Occurrence of apoptotic cell death in porcine cloned blastocysts following simultaneous fusion and activation of oocytes receiving adult dermal fibroblast cell nuclei. Proc. 23rd Sci. Meet. of Europ. Embryo Transfer Association (A.E.T.E.), Alghero-Włochy, 7-8.09.2007, s. 226..
826. Samiec M., Skrzyszowska M. (2007) Effect of simultaneous fusion and activation treatment on the development of porcine cloned embryos reconstructed with fetal fibroblast cell nuclei and apoptosis occurrence at the blastocyst stage. Proc. 11th Ann. Conf. of Europ. Soc. for Domest. Anim. Reprod. (ESDAR), Celle-Niemcy, 21-22.09.2007, Reprod. Domest. Anim., 42, Suppl., 2, s. 105..
827. Samiec M., Skrzyszowska M. (2007) In vitro developmental capability and induction of apoptosis in porcine cloned embryos derived from oocytes undergoing sequential physico-chemical activation. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnol. in Agricult., Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1: 55-56..
828. Samiec M., Skrzyszowska M. (2007) Zastosowanie przyżyciowej analizy w kierunku wykrywania objawów programowanej śmierci komórek do oceny jakości strukturalno-funkcjonalnej blastocyst klonalnych świni. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 27, s. 120..
829. Samiec M., Skrzyszowska M., Bochenek M., Lipiński D., Słomski R. (2007) In vitro developmental abilities of porcine cloned embryos reconstituted with cell nuclei of genetically-transformed fetal fibroblasts cytometrically diagnosed on cell cycle and apoptosis. Reprod. Fert. Develop., 19, 1, s. 159..
830. Samiec M., Skrzyszowska M., Bochenek M., Lipiński D., Słomski R. (2007) In vitro developmental abilities of porcine cloned embryos reconstituted with cell nuclei of genetically-transformed fetal fibroblasts cytometrically diagnosed on cell cycle and apoptosis. Mat. IV Symp. (raport końcowy) proj. badaw. zamaw.: Konstrukcja nowych modeli badawczych z wykorzystaniem zwierząt modyfikowanych genetycznie, PBZ-MIN-005/P04/2002, Warszawa, 23.05.2007, s. 3..
831. Skrzyszowska M., Samiec M. (2007) The use of vital plasma membrane diagnostics of early apoptosis in porcine foetal fibroblast cells in the negative selection to somatic cell nuclear transfer. Proc. 23rd Sci. Meet. of Europ. Embryo Transfer Association (A.E.T.E.), Alghero-Włochy, 7-8.09.2007, s. 232..
832. Skrzyszowska M., Samiec M., Bochenek M. (2007) Development of porcine cloned embryos reconstructed with eGFP transgenic adult dermal fibroblast cells cytometrically analyzed on cell cycle and apoptosis. Proc. 11th Ann. Conf. of Europ. Soc. for Domest. Anim. Reprod. (ESDAR), Celle-Niemcy, 21-22.09.2007, Reprod. Domest. Anim., 42, Suppl., 2: 104-105..
833. Skrzyszowska M., Samiec M., Bochenek M. (2007) Flow cytometric analysis of cell cycle and apoptosis in adult dermal fibroblast cells used as a source of nuclear donors in porcine somatic cell cloning. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnol. in Agricult., Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 56..
834. Skrzyszowska M., Samiec M., Bochenek M. (2007) Flow cytometry-mediated detection of late-apoptotic hypodiploid cell fractions in foetal fibroblast cell lines selected to reconstruction of porcine enucleated oocytes by somatic cell nuclear transfer. Mat. I Zimowej Konf. Tow. Biol. Rozr.: Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych, Zakopane, 12-14.03.2007, s. 96..
835. Skrzyszowska M., Samiec M., Modliński J.A. (2007) Aktywacja oocytów w klonowaniu somatycznym ssaków – poszukiwanie optymalnego wzorca. Mat. konf. nauk.: Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt, Kraków, 6-7.12.2007, s. 7..
836. Skrzyszowska M., Samiec M., Słomski R., Lipiński D. (2007) Generation of porcine transgenic nuclear-transferred embryos using adult fibroblast cells transfected by novel technique of nucleofection. Mat. IV Symp. (raport końcowy) proj. badaw. zamaw.: Konstrukcja nowych modeli badawczych z wykorzystaniem zwierząt modyfikowanych genetycznie, nr PBZ-MIN-005/P04/2002, koordynowanego przez L. Kaczmarka, 23.05.2007, Warszawa, s. 3..
837. Skrzyszowska M., Samiec M., Smorąg Z., Gajda B., Wieczorek J., Słomski R. (2007) Comparison of in utero developmental capability among the human α-1,2 -fucosyltransferase transgenic nuclear-transferred porcine embryos generated using in vitro – or in vivo – matured oocytes. Proc. Conf. on Reprod. and Develop. Biol. Org. on the Occasion of Josef Fulka’s Eightieth Birthday, Praga-Czechy, 21-22.06.2007, s. 34..
838. Skrzyszowska M., Samiec M., Smorąg Z., Lipiński D., Słomski R. (2007) Creation of porcine transgenic nuclear-transferred embryos reconstructed with eGFP-expressing adult dermal fibroblast cells analyzed on apoptosis. Reprod. Fert. Develop., 19, 1: 160-161..
839. Skuciński J., Wieczorek J. (2007) Pierwszy w Polsce przeszczep nerki od transgenicznej świni, własny oryginalny model chirurgiczny. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 29, s. 121..
840. Słomski R., Lipiński D., Zeyland J., Szalata M., Smorąg Z. (2007) Transgeneza zwierząt – możliwości uzyskiwania nowych leków. Mat. nauk. Zjazdu Opolskiego Tow. Farmaceut.: Farmacja XXI wieku – wyzwania i nadzieje, Katowice, 25-28.09.2007, streszcz., I, ss. 101-102..
841. Słomski R., Lipiński D., Zeyland J., Mały E., Szalata M., Jura J., Smorąg Z. (2007) Gene constructs in animal transgenesis – application in agriculture and biomedicine. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnol. in Agricult., Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 50..
842. Smorąg Z. (2007) Biotechnologia gamet i zarodków zwierząt – problemy jakości i metody oceny. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 3: 122-123..
843. Szalata M., Lipiński D., Wielgus K., Jura J., Smorąg Z., Słomski R. (2007) Production of recombinant proteins in the mammary gland of transgenic and double transgenic rabbits. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnol. in Agricult., Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1: 56-57..
844. Szalata M., Lipiński D., Wielgus K., Jura J., Smorąg Z., Słomski R. (2007) Uzyskiwanie rekombinowanych białek w gruczole mlekowym transgenicznych i podwójnie transgenicznych królików. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 34, s. 124..
845. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Cegła M., Smorąg Z. (2007) Białka roślin jako substytuty żółtka jaja kurzego w rozcieńczalnikach do nasienia buhaja. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 36, s. 125..
846. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Czech K., Trela J. (2007) Genetic Reserve of Polish Red Cattle in the Biobank of the National Research Institute of Animal Production in Balice. Int. Sci. Conf.: Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe – achievements and dilemmas, Balice, 31.05-02.06.2007, Abstr., ss. 93-94..
847. Trzcińska M., Bryła M. (2007) Zależność pomiędzy integralnością błony komórkowej, potencjałem mitochondrialnym a ruchliwością plemników knura. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 40: 126-127..
848. Trzcińska M., Bryła M., Bochenek M., Słomski R., Smorąg Z. (2007) Ocena zmian apoptotycznych i uszkodzeń chromatyny w nasieniu knurów transgenicznych i nietransgenicznych. Mat. III Krajowego Kongresu Biotechnologii: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko”, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 39, s. 126..
849. Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2007) Boar sperm membrane integrity and quality of porcine embryos. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnology in Agriculture, Kraków, 25-27.04.2007, abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 57..
850. Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2007) Correlation between two apoptotic markers in fresh boar spermatozoa. 33rd Annual Conference of the International Embryo Transfer Society, Kyoto-Japonia, 7-9.01.2007, Reprod. Fert. Develop., 19, 1, s. 280..
851. Wieczorek J., Kątska-Książkiewicz L., Ryńska B. (2007) Efektywność uzyskiwania oocytów kóz metodą laparoskopową OPU. Mat. III Krajowego Kongresu Biotechnologii: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 42: 127-128..
852. Wieczorek J., Kosenyuk Y., Cegła M., Kareta W. (2007) Uzyskiwanie oocytów kóz metoda laparoskopową OPU. Mat. I Zimowej Konf. Towarzystwa Biologii Rozrodu: Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych, Zakopane, 12-14.03.2007, streszcz., s. 90..
853. Wieczorek J., Skuciński J. (2007) Imunogenność nerek transgenicznych świń z genem α1,2-fukozylotransferazy człowieka. Mat. III Krajowego Kongresu Biotechnologii: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 1, 55, s. 36..
854. Wierzuchowska D., Banaś K., Banasik T., Gogol P., Jasiński A., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2007) Diffusion study in boar spermatozoa suspension in vivo using biexponential model. Mat. XXII Int. Conf. on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, Poznań, 22-25.04.2007, s. 50..
855. Wierzuchowska D., Banaś K., Banasik T., Gogol P., Jasiński A., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2007) Study of multicomponent diffusion in boar spermatozoa suspension by Pulsed Field Gradient MR. Mat. of 16th International Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organisms, Kraków, 4 06.06.2007, ss. 502-503..
856. Wierzuchowska D., Banaś K., Banasik T., Gogol P., Jasiński A., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2007) MR study of biexponential diffusion in boar spermatozoa suspension in vivo. Mat. międz. konf.: Ampere NMR School, UAM Poznań, Bukowina Tatrzańska, 24-30.06.2007, s. 68..
857. Zeyland J., Lipiński D., Mały E., Szalata M., Słomski R., Smorąg Z. (2007) Modyfikacje komórek na potrzeby transgenezy. Mat. III Krajowego Kongresu Biotechnologii: Biotechnologia – człowiek i środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 46, s. 130..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

858. Bochenek M. (2007) Cytometryczna ocena apoptozy i uszkodzeń DNA plemników w kontekście wybranych metod. Mat. konf. nauk.: Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt, Kraków, 6-7.12.2007, s. 21..
859. Bochenek M., Herjan T., Smorąg Z. (2007) Influence of sexing procedure on bull sperm chromatin structure. Reprod. Fert. Develop., 19, 1, s. 296..
860. Bochenek M., Smorąg Z., Cegła M., Gajda L. (2007) Modyfikacja płynu TALP na potrzeby seksowania nasienia buhaja. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 02, s. 105..
861. Jura J., Lipiński D., Słomski R., Smorąg Z. (2007) Kierunki i metody w transgenezie zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.: Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt, Kraków, 6-7.12.2007, s. 12..
862. Karasiewicz J., Krzywiński A., Skrzyszowska M., Modliński J.A. (2007) Wyprowadzenie linii komórek pochodzenia zarodkowego świni i owcy oraz pierwotnych hodowli komórek somatycznych zagrożonych gatunków ssaków. Mat. konf. nauk.: Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt, Kraków, 6-7.12.2007, s. 10..
863. Kątska-Książkiewicz L. (2007) Znaczenie metod biotechnologicznych w zachowaniu bioróżnorodności zwierząt. Mat. konf. nauk.: Zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich formą ochrony dziedzictwa narodowego, Szreniawa, 9-10.06.2007, s. 15..
864. Kątska-Książkiewicz L. (2007) Potencjał rozrodczy samic – możliwości metod biotechnologicznych. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 10: 109-110..
865. Kątska-Książkiewicz L., Opiela J., Ryńska B. (2007) Effects of oocyte quality and semen donor on the efficiency of in vitro embryo production in cattle. Proc. 23rd Sci. Meet. of Europ. Embryo Transfer Association (A.E.T.E.), Alghero-Włochy, 7-8.09.2007, s. 184..
866. Lipiński D., Jura J., Juzwa W., Zeyland J., Mały E., Bochenek M., Pławski A., Szalata M., Smorąg Z., Słomski R. (2007) Redukcja poziomu epitopu Gal na powierzchni komórek transgenicznych świń CMV Fut. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 17, s. 115..
867. Modliński J.A., Gręda P., Lencka-Ostrowska S., Komorowski S., Mochammed A.A., Smorąg Z., Karasiewicz J. (2007) Nowe rodzaje komórek – biorców jąder w klonowaniu ssaków. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 19: 115-116..
868. Modliński J.A., Gręda P., Komorowski S., Lencka-Ostrowska S., Skrzyszowska M., Karasiewicz J. (2007) Zygoty jako biorcy jąder w klonowaniu somatycznym świni. Mat. konf. nauk.: Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt, Kraków, 6-7.12.2007, s. 11..
869. Opiela J., Lipiński D., Ryńska B., Słomski R., Kątska-Książkiewicz L. (2007) Ekspresja genów apoptotycznych w niedojrzałych i dojrzałych oocytach bydlęcych o zróżnicowanej aktywności G6PDH. Mat. konf. nauk.: Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt, Kraków, 6-7.12.2007, s. 25..
870. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2007) Lipidy w oocytach i zarodkach świni – analiza zawartości oraz implikacje biotechnologiczne. Mat. konf. nauk.: Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt, Kraków, 6-7.12.2007, s. 21..
871. Samiec M., Skrzyszowska M. (2007) Ocena zarodków klonalnych świni na podstawie biochemicznych i biofizycznych symptomów śmierci apoptotycznej komórek. Mat. konf. nauk.: Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt, Kraków, 6-7.12.2007, s. 12..
872. Samiec M., Skrzyszowska M. (2007) The use of vital analysis on programmed cell death for the assessment of structuro-functional quality of porcine somatic cell cloned blastocysts. Mat. I Zimowej Konf. Tow. Biol. Rozr.: Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych, Zakopane 12-14.03.2007, s. 100..
873. Samiec M., Skrzyszowska M., Lipiński D. (2007) Wpływ różnych metod sztucznej aktywacji rekonstytuowanych oocytów na potencjał rozwojowy świńskich zarodków transgenicznych uzyskiwanych techniką klonowania somatycznego. Mat. IV Symp. proj. bad. zamaw. (raport końcowy), Konstrukcja nowych modeli badawczych z wykorzystaniem zwierząt modyfikowanych genetycznie, PBZ-MIN-005/P04/2002, koordynowanego przez L. Kaczmarka, Warszawa, 23.05.2007, ss. 1-2..
874. Skrzyszowska M., Samiec M. (2007) Potencjał rozwojowy transgenicznych zarodków ssaków uzyskanych techniką klonowania somatycznego. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 28, s. 121..
875. Słomski R., Lipiński D., Zeyland J., Mały E., Szalata M., Jura J., Smorąg Z. (2007) Kierunki transgenezy zwierząt. Mat. III Kraj. Kongr. Biotechnol.: Biotechnologia – Człowiek i Środowisko, Poznań, 9-12.09.2007, 4, 30, s. 122..
876. Słomski R., Lipiński D., Zeyland J., Mały E., Szalata M., Jura J., Smorąg Z. (2007) Transgeneza świń na potrzeby ksenotransplantacji. Mat. konf. nauk.: Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt, Kraków, 6-7.12.2007, s.13..
877. Smorąg Z., Gajda B., Bochenek M., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Wieczorek J., Modliński J.A., Słomski R. (2007) Substytuty roślinne białka zwierzęcego w mediach wykorzystywanych w biotechnologii rozrodu – aspekty technologiczne i sanitarne. Mat. konf. nauk.: Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt, Kraków 6-7.12.2007, s. 27..
878. Smorąg Z., Modliński J.A., Słomski R. (2007) Animal Biotechnology – selected studies and achievements of polish research groups. Proc. 1st Eurobiotech Biotechnol. in Agricult., Kraków, 25-27.04.2007, Abstr., Acta Biochim. Pol., 54, Suppl., 1, s. 2..
879. Smorąg Z., Słomski R. (2007) Wykorzystanie transgenicznych świń jako dawców narządów dla ludzi. Mat. VII Kieleckiego Festiwalu Nauki. Prezentacje Festiwalowe. Oprac. i red. Z. Steciak, Kielce, 15-30.09.2006, ss. 110-113..
880. Smorąg Z., Skrzyszowska M., Jura J., Słomski R. (2007) Transgeneza i klonowanie zwierząt dla potrzeb medycyny i hodowli. Mat. konf.: Badania genomu zwierząt i ich wykorzystanie w nauce i nowoczesnej hodowli. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, 19.06.2007, ss. 31-32..
881. Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2007) Relationship between boar sperm membrane integrity, mitochondrial activity and motility following storage at 15ºC. Proc.11th Annual Conference of European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Celle-Niemcy, 21-22.09.2007, Reprod. Domest. Anim., 42, s. 6..
882. Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2007) Relationship between two apoptotic markers in fresh and stored boar spermatozoa. Mat. I Zimowej Konf. Towarzystwa Biologii Rozrodu: Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych, Zakopane, 12-14.03.2007, streszcz., s. 69..

INNE

883. Bochenek M., Smorąg Z. (2007) Regulacja płci ssaków za pomocą separacji plemników. W: Biologia Rozrodu Zwierząt – Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca. Pod red. J. Strzeżka. Wyd. UWM, Olsztyn, ss. 347-358..
884. Bochenek M., Smorąg Z. (2007) Zastosowanie cytometrii przepływowej do oceny plemników ssaków. W: Biologia Rozrodu Zwierząt – Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca. Pod red. J. Strzeżka. Wyd. UWM, Olsztyn, ss. 359-368..
885. Smorąg Z., Skrzyszowska M., Jura J., Samiec M., Jurkiewicz J., Lipiński D., Szalata M., Słomski R. (2007) Klonowanie i transgeneza zwierząt gospodarskich. W: Biologia rozrodu zwierząt - cz. I. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. Pod red. T. Krzymowskiego. Wyd. UWM, Olsztyn, 23: 665-743..