Spis publikacji

Spis publikacji (2010)

Genetyka i Hodowla Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

1. Wojtysiak D., Kaczor U., Połtowicz K., Krzysztoforski K. (2010) The effect of sex and slaughter weight on muscle fibre characteristics and physico-chemical properties of lamb longissimus thoracis muscle. Anim. Sci. Pap. Rep., 28, 1: 61–69.
2. Tyra M., Żak G. (2010) Characteristics of the Polish nucleus population of pigs terms of intramuscular fat (IMF) content of m. longissimus dorsi. Ann. Anim. Sci., 10, 3: 241–248.
3. Żak G., Eckert R., Bereta A. (2010) Analysis of relationships between carcass traits of Polish Large White and Polish Landrace pigs and belly meat content. Rocz. Nauk. PTZ, 6, 4: 375–385.
4. Witoń M., Różycki M. (2010) Polymorphism in troponin T gene (TNNT3) and ist effect on gene expression level and production traits in pigs selected breeds. Anim. Sci. Pap. Rep., 28, 1: 47–59.
5. Piórkowska K., Tyra M., Rogoz M., Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Różycki M. (2010) Association of the melanocortin-4 receptor (MC4R) with feed intake, growth, fatness and carcass composition in pigs raised in Poland. Meat Sci., 85, 2: 297–301.
6. Piórkowska K., Oczkowicz M., Różycki M., Ropka-Molik K., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2010) Novel porcine housekeeping genes for real-time RT-PCR experiments normalization in adipose tissue: Assessment of leptin mRNA quantity in different pig breeds. Meat Sci., doi:10.1016/j.meatsci.2010.10.008.
7. Szyndler-Nędza M., Tyra M., Różycki M. (2010) Coefficients of heritability for fattening and slaughter traits included in a modified performance testing method. Ann. Anim. Sci., 10, 2: 117–125.
8. Ropka-Molik K., Eckert R., Piórkowska K. (2010) The expression pattern of myogenic regulatory factors MyoD, Myf6 and Pax7 in postnatal porcine skeletal muscles. Gene Expr. Patterns, doi:10.1016/j.gep.2010.09.005.
9. Szyndler-Nędza M., Tyra M., Blicharski T., Piórkowska K. (2010) Effect of MC4R gene mutation on carcass quality of puławska pigs involved in conservation breeding. Anim. Sci. Pap. Rep., 28, 1: 37–45.
10. Szyndler-Nędza M., Tyra M., Blicharski T., Bereta A., Eckert R. (2010) Zmiany w użytkowości tucznej i rzeźnej młodych knurów hodowlanych w latach 2005–2009. Rocz. Nauk. PTZ, 6, 4: 103–114.
11. Orzechowska B., Tyra M., Mucha A. (2010) Wpływ tempa wzrostu na wartość rzeźną i jakość mięsa tuczników. Rocz. Nauk. PTZ, 6, 4: 341–352.
12. Mucha A., Orzechowska B., Tyra M., Koska M. (2010) Zależności pomiędzy wynikami oceny przyżyciowej loszek a ich późniejszym otłuszczeniem, umięśnieniem oraz płodnością. Rocz. Nauk. PTZ, 6, 4: 59–70.
13. Choroszy B., Choroszy Z., Łopieńska M., Korzonek H. (2010) Szybkość oddawania mleka u krów rasy simentalskiej w zależności od kolejnej laktacji i jej stadium. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 2: 115–122.
14. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B. (2010) Konstrukcja wskaźników wykorzystanych w metodzie oceny wartości użytkowej buhajów ras mięsnych w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 2: 123–129.
15. Topolski P., Jagusiak W. (2010) Charakterystyka fenotypowa cech budowy nóg i racic w populacji buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno białej. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 2: 105–114.
16. Wójcik P., Kruk M. (2010) The use of zoometric measurements of cows for determination of rump conformation and course of parturition. Ann. Anim. Sci., 10, 3: 249–260.
17. Kruk M., Bereta A., Wójcik P., Czubska A. (2010) Możliwości wykorzystania wybranych indeksów budowy krowy do przewidywania przebiegu porodu oraz wskaźników rozrodu. Rocz. Nauk. PTZ, 6, 3: 89–102.
18. Grześkowiak E., Borys B., Fabian M., Lisiak B., Lisiak D., Borys A., Strzelecki J., Borzuta K. (2010) Właściwości fizyko-chemiczne mięsa jagniąt tuczonych mieszanką z udziałem makuchu słonecznikowego i nasion lnu z uwzględnieniem pochodzenia rasowego oraz rodzaju mięśnia. Rocz. Nauk. PTZ, 6, 4: 307–320.
19. Jarzynowska A., Korman K. (2010) Efektywność produkcji jagniąt rzeźnych od plenno-mlecznej owcy kołudzkiej w zależności od terminu stanówki w okresie jesiennym lub zimowym. Rocz. Nauk. PTZ, 6, 4: 137–154.
20. Kaczor U., Borys B., Pustkowiak H. (2010) Effect of intensive fattening of lambs with forages on the fatty acid profile of intramuscular and subcutaneous fat. Czech J. Anim. Sci., 55, (10): 408–419.
21. Kłos K., Sokołowicz Z., Badowski J., Bielińska H. (2010) Określenie możliwości szacowania umięśnienia nóg gęsi Białych Kołudzkich® na podstawie pomiarów przyżyciowych. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 1: 55–62.
22. Pakulski T., Borys M., Pakulska E. (2010) Mineral composition of sheep milk cheeses after different milk processing technology. Fresen. Environ. Bull., 19, 2 a: 318–321.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

23. Hiemstra S.J., De Haas Y., Mäki-Tanila A., Gandini G., Choroszy Z. (2010) State of local cattle breeds in Europe. In: Local cattle breeds in Europe. Development of policies and strategies for self-sustaining breeds. Chapter 3.Wyd. Wageningen Academic Publishers (Holandia), ss. 40–57.
24. Migdał W., Pustkowiak H., Živkovič B., Cilev G., Młynek J., Walczycka M., Wojtysiak D., Migdał Ł., Pieszka M., Orzechowska B., Połtowicz K., Michniak Ł. (2010) The intramuscular fat of animals of slaughter. W: Intramuscular fat and histological structure of meat. Modern trends in meat production, red. W. Migdał, G. Cilev, B. Živković, V. Jukna. Wyd. Polish Society of Food Technologists, Kraków, 1–20 ss.
25. Żak G. (2010) Teoretyczne podstawy hodowli i produkcji świń – wybrane zagadnienia. W: Nowoczesne metody chowu trzody chlewnej. Wyd. KRIR, Warszawa, ss. 18–40.
26. Choroszy B. (2010) Wymagania jakościowe i czynniki warunkujące wysoką jakość mięsa wołowego. W: Nowoczesne metody chowu bydła mięsnego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, Warszawa, IZ PIB, Kraków, ss. 67–76.
27. Choroszy Z. (2010) Organizacja i efektywność produkcji. W: Nowoczesne metody chowu bydła mięsnego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, Warszawa, IZ PIB, Kraków, ss. 43–57.
28. Wójcik P. (2010) Podstawy hodowli bydła mięsnego. W: Nowoczesne metody chowu bydła mięsnego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, Warszawa, IZ PIB, Kraków, ss. 5–23.
29. Wójcik P. (2010) Ekonomika chowu i hodowli bydła mięsnego. W: Nowoczesne metody chowu bydła mięsnego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, Warszawa, IZ PIB, Kraków, ss. 58–66.
30. Wójcik P. (2010) Genetyczne aspekty hodowli bydła mlecznego. W: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, Warszawa, IZ PIB, Kraków, ss. 5–19.
31. Wójcik P. (2010) Praca hodowlana. W: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, Warszawa, IZ PIB, Kraków, ss. 20–40.
32. Wójcik P. (2010) Czynniki chorobotwórcze warunkujące poziom produkcji i jakości mleka. W: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, Warszawa, IZ PIB, Kraków, ss. 105–112.

PRACE PRZEGLĄDOWE

33. Trela J., Choroszy B. (2010) Wkład Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w rozwój i doskonalenie krajowej populacji bydła mlecznego. Wiad. Zoot., XLVIII, 4: 3–30.
34. Choroszy Z., Choroszy B., Grodzki G., Stachyra M., Szewczyk A. (2010) Metoda oceny pokroju bydła mięsnego w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 1: 3–12.
35. Pakulski T. (2010) Program ochrony zasobów genetycznych oraz wykorzystania produkcyjnego i badawczego merynosa odmiany barwnej. Wiad. Zoot., XLVIII, 2–3: 30–33.
36. Bereta A., Eckert R. (2010) Profil histologiczny mięśni ma ścisły związek z jakością mięsa wieprzowego. Wiad. Zoot., XLVIII, 4: 65–70.
37. Gacek L. (2010) Produkcja żywca króliczego. Wiad. Zoot., XLVIII, 1: 34–40.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

38. Żak G., Pieszka M. (2010) Improving pork quality through genetics and nutrition. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP. Book of Abstracts. Heraklion – Crete Island (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 284.
39. Żak G. (2010) Analiza zależności między pomiarami rzeźnymi tusz świń ras wbp i pbz a umięśnieniem boczku. Mat. LXXV Zjazdu Nauk. PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 115.
40. Ropka-Molik K., Piórkowska K., Oczkowicz M., Różycki M. (2010) Identyfikacja mutacji punktowych w locus genu greliny (GHRL) u trzody chlewnej. Mat. III Polskiego Kongresu Genetyki, Lublin, 12–15.09.2010.
41. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Różycki M. (2010) Oznaczenie frekwecji mutacji w loci genów receptora hormonu wzrostu (GHRH) i przysadkowo specyficznego czynnika transkrypcyjnego (PIT1) u świń wykorzystywanych w polskiej hodowli. Mat. III Polskiego Kongresu Genetyki, Lublin, 12–15.09.2010.
42. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Różycki M. (2010) Oznaczenie frekwencji mutacji w loci genów receptora hormonu wzrostu (GHRH) i przysadkowo specyficznego czynnika transkrypcyjnego (PIT1) u świń wykorzystywanych w polskiej hodowli. Mat. III Polskiego Kongresu Genetyki, Lublin, 12–15.09.2010.
43. Ropka-Molik K., Piórkowska K., Oczkowicz M., Różycki M. (2010) Identyfikacja mutacji punktowych w locus genu greliny (GHRL) u trzody chlewnej. Mat. III Polskiego Kongresu Genetyki, Lublin, 12–15.09.2010.
44. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2010) Frekwencja mutacji C/T w egzonie 5 genu DLK1 w rasach świń hodowanych w Polsce, oszacowana metodą REAL-TIME PCR. Mat. III Polskiego Kongresu Genetyki, Lublin, 12–15.09.2010.
45. Ropka-Molik K., Eckert R. (2010) Analiza poziomu ekspresji genów MyoD oraz Pax7 pod kątem procesu miogenezy u świń. Mat. III Polskiego Kongresu Genetyki, Lublin, 12–15.09.2010.
46. Tyra M., Żak G. (2010) Characteristics of the Polish breeding population of pigs in terms of intramuscular fat (IMF) content of m. longissimus dorsi. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP. Book of Abstracts. Heraklion – Crete Island (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 283.
47. Mucha A., Orzechowska B., Tyra M. (2010) Relationships between performance test of gilts and their subsequent fatness, muscling and fertility. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP. Book of Abstracts. Heraklion – Crete Island (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 293.
48. Mucha A., Tyra M., Piórkowska K. (2010) Effect of RBP4 (Retinol Binding Protein 4) genotype on reproductive traits and rearing performance of piglets. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP. Book of Abstracts. Heraklion – Crete Island (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 289.
49. Szyndler-Nędza M., Tyra M., Blicharski T., Piórkowska K. (2010) Effect of mutation at the mc4r locus on carcass quality of native puławska breed. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP. Book of Abstracts. Heraklion – Crete Island (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 283.
50. Żak G., Tyra M., Różycki M. (2010) Meatnes and fatnes traits of Polish Large White and Polish Landrace pigs differing in fattening traits. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP. Book of Abstracts. Heraklion – Crete Island (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 284.
51. Mucha A., Tyra M., Piórkowska K. (2010) Wpływ polimorfizmu genu OPN na cechy związane z rozrodem świń. Mat. LXXV Zjazdu Nauk. PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 94.
52. Szyndler-Nędza M., Tyra M., Różycki M. (2010) Współczynniki odziedziczalności dla cech tucznych i rzeźnych uwzględnionych w zmodyfikowanej metodzie oceny przyżyciowej. Mat. LXXV Zjazdu Nauk. PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 108.
53. Tyra M., Żak G. (2010) Charakterystyka krajowej populacji zarodowej świń pod względem zawartości tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w mięśniu najdłuższym grzbietu. Mat. LXXV Zjazdu Nauk. PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 94.
54. Eckert R., Mucha A. (2010) Doskonalenie użytkowości rozpłodowej krajowych ras i linii świń. Mat. konf. nauk.: Poprawa efektywności produkcji prosiąt, Pawłowice, 12.05.2010, ss. 5–15.
55. Mucha A., Orzechowska B., Tyra M. (2010) Relationships between performance test of gilts and their subsequent fatness, muscling and fertility. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP. Book of Abstracts. Heraklion – Crete Island (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 293.
56. Mucha A., Tyra M., Piórkowska K. (2010) Effect of RBP4 (Retinol Binding Protein 4) genotype on reproductive traits and rearing performance of piglets. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP. Book of Abstracts. Heraklion – Crete Island (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 289.
57. Mucha A., Tyra M., Piórkowska K. (2010) Wpływ polimorfizmu genu OPN na cechy związane z rozrodem świń. Mat. LXXV Zjazdu Nauk. PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010.
58. Doktor J., Połtowicz K. (2010) The influence of waiting for slaughter on stress indicators and meat quality of broiler chickens. Proc. XIII European Poultry Conference, Tours (France), 23–27.08.2010, p. 601.
59. Doktor J., Połtowicz K. (2010) Effect of pre-slaughter feed with drawal on stress indicators and meat quality of slow-growing broiler chickens. Proc. International Scientific Symposium for PhD Students and students of agricultural colleges-Researches in breeding and animal production presented in master’s theses and doctoral dissertations, Zakopane, 16–17.02.2010, p. 15.
60. Doktor J., Połtowicz K. (2010) Wpływ postępowania przedubojowego na poziom kortykosteronu oraz jakość mięsa szybko i wolnorosnących kurcząt brojlerów. Mat. IV Ogólnopolskiej konf. Doktorantów: Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie, UR, Kraków, 13.03.2010, s. 21.
61. Doktor J., Połtowicz K. (2010) Zależność pomiędzy poziomem mleczanów we krwi a kwasowością mięśni kurcząt brojlerów. Mat. Sympozjum sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB, Balice, 23–24.03.2010, ss. 13–14.
62. Połtowicz K., Doktor J. (2010) Jakość mięsa kurcząt brojlerów o różnej masie ubojowej. Mat. Sympozjum sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB, Balice, 23–24.03.2010, ss. 41–42.
63. Wojtysiak D., Połtowicz K., Migdał W. (2010) Effect of thickness of perimysium and endomysium on meat tenderness of pigs. Proc. Internetional Scientific conference: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 5–6.11. 2010, p. 106.
64. Wojtysiak D., Połtowicz K., Migdał W. (2010) Effect of age on histopathological changes in m. longissimus lumborum of pigs. Proc. Internetional Scientific conference: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 5–6.11. 2010, p. 105.
65. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z., Brejta W. (2010) Characteristics of the polish population of Simmental cattle in 2009 year. Mat. Zjazdu Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego EVS, Paryż, 4–5.03.2010.
66. Kopacz M., Jesiołkiewicz E., Ptak E. (2010) Zależność między cechami wydajności mlecznej i zawartością komórek somatycznych w mleku krów rasy PHF odmiany czarno-białej. Mat. LXXV Zjazdu Nauk. PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 34.
67. Topolski P., Jagusiak W. (2010) Charakterystyka struktury genetycznej populacji buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno białej. Mat. Sympozjum sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB, Balice, 23–24.03.2010, ss. 55–56.
68. Różycki M. (2010) Znaczenie zwierząt w życiu człowieka. Mat. V Sympozjum Naukowego: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń, Bydgoszcz, 14–15.10.2010.
69. Różycki M. (2010) Genetyczne doskonalenie mięsności świń – zamierzenia i realia. Mat. XIV Warsztatów Zootechnicznych SGGW, Warszawa, 17.11.2010.
70. Czubska A., Wójcik P., Kruk M. (2010) Efektywność produkcyjna krów hodowanych w obrębie linii matecznych. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej, Zakopane, 8–12.03.2010, ss. 105–123.
71. Czubska A., Wójcik P., Kruk M. (2010) Efektywność produkcyjna mieszańców ras HO i RW z rasa SM w różnych typach gospodarstw hodowlanych. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej, Zakopane, 8–12.03.2010, ss. 125–137.
72. Kruk M., Bereta A., Wójcik P., Czubska A. (2010) Określenie związku pomiędzy indeksami budowy krowy a przebiegiem porodu i wskaźnikami rozrodu. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej, Zakopane, 8–12.03.2010, ss. 250–265.
73. Czubska A., Wójcik P. (2010) Rola linii matecznych w hodowli bydła simentalskiego w gospodarstwach farmerskich. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 26.
74. Badowski J., Bielińska H., Kłos K. (2010) Relations between body weight of White Kołuda® geese and reproductive parameters in first egg-laying season. Proc. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.08.2010, ss. 93–94.
75. Badowski J. (2010) Relations between body length of one-day-old gosling and their body weight and chosen reproductive parameters of layers. Proc. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.08.2010, ss. 91–92.
76. Bielińska H., Krawczyk J., Kłos K., Badowski J., Sokołowicz Z. (2010) The selected physical traits of geese eggs according as conditions of photoperiod. Proc. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.08.2010, ss. 95–96.
77. Bielińska H., Węglarzy K., Kłos K., Badowski J., Strugała E., Sandecki R. (2010) Wpływ żywienia gęsi Białych Kołudzkich® mieszanką z udziałem DDGS z kukurydzy na wskaźniki wartości rzeźnej. Mat. konf. nauk.–techn.: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, Cieszyn, 26–27.04.2010, ss. 305–306.
78. Bielińska H., Badowski J., Kłos K. (2010) Effect of the nutrition system of White Kołuda® geese on slaughter value parameters. Proc. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.08.2010, ss. 160–161.
79. Borys B. (2010) Makuch słonecznikowy i nasiona lnu bez lub z suplementacją witaminą E w tuczu jagniąt. I. Spożycie i wzrost. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–9.09.2010, s. 119.
80. Borys B. (2010) Makuch słonecznikowy i nasiona lnu bez lub z suplementacją witaminą E w tuczu jagniąt. II. Wartość rzeźna. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–9.09.2010, s. 120.
81. Borys A., Borys B., Grześkowiak E. (2010) Quality of meat from lambs fed sunflower cake and linseed with or without vitamin E supplement. Proc. 56th Int. Congres of Meat Science and Technology, Jeju (South Korea), 15–20.08.2010, p. 4.
82. Borys B., Simińska E., Bernacka H. (2010) Fatty acid profile of meat, liver from lambs fed oil components. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Heraklion (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 124.
83. Borys B., Grześkowiak E., Borys A. (2010) Chemical composition of lamb meat as related to fat content of m. longissimus lumborum. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Heraklion (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 132.
84. Grześkowiak E., Borys B., Fabian M., Lisiak B., Lisiak D., Strzelecki J., Borzuta K. (2010) Właściwości fizykochemiczne wybranych mięśni jagniąt linii owcy kołudzkiej i jej mieszańców z trykami rasy Ile De France. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–9.09.2010, s. 122.
85. Jarzynowska A., Pakulski T. (2010) Wpływ proporcji mleka owczego i krowiego na jakość surowca do produkcji sera półtwardego. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–9.09.2010, s. 125.
86. Jarzynowska A., Pakulski T. (2010) Wpływ różnego udziału mleka owczego i krowiego w surowcu serowarskim na uzysk i skład sera dojrzewającego. Mat. konf. nauk.: Oczekiwania konsumentów wobec produktów pochodzących od owiec i kóz – wyzwaniem dla hodowców, Siedlce, 17–18.06.2010, ss. 21.
87. Kaczor U., Borys B., Pustkowiak H. (2010) Makuch słonecznikowy i nasiona lnu bez lub z dodatkiem witaminy E w tuczu jagniąt. III. Profil Kwasów tłuszczowych m. longissimus thoracis. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–9.09.2010, s. 127.
88. Kłos K., Badowski J., Bielińska H. (2010) Analysis of eggs fertilization parameter according to body weight of White Kołuda® ganders in 38 week of life. Proc. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.08.2010, ss. 111–112.
89. Korman K., Jarzynowska A. (2010) Efektywność utrzymania owiec kołudzkich dla produkcji jagniąt. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–9.09.2010, s. 128.
90. Korman K., Jarzynowska A. (2010) Wpływ terminu stanówek w okresie jesienno-zimowym na efektywność produkcji jagniąt. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–9.09.2010, s. 129.
91. Krzysztoforski K., Borys B., Kaczor U., Walczycka M. (2010) Influence of feeding system and breed type of lambs on quality properties and texture profile of meat. Proc. IIIrd Int. Conf.: Modern Trends in Meat Production, Book of Abstracts, PTTŻ Oddz. Małopolski, Kraków, 7–8.10.2010, p.1.
92. Ligor M., Jarzynowska A., Borys B., Buszewski B. (2010) Badanie występowania lotnych związków organicznych w mleku i serach owczych jako efekt wzbogacania paszy o mieszankę ziołową. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–9.09.2010, s. 131.
93. Pakulski T. (2010) Ocena składu i jakości serów solankowych produkowanych różnymi metodami. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–9.09.2010, s. 143.
94. Pakulski T., Borys M., Jarzynowska A. (2010) Retencja składników mineralnych mleka owczego w serach wytwarzanych różnymi metodami. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–9.09.2010, s. 144.
95. Pakulski T. (2010) Kształtowanie się wskaźników wartości odżywczej INQ w serach owczych. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–9.09.2010, s. 145.
96. Pakulski T. (2010) Kształtowanie się wskaźników jakości żywieniowej INQ w serach twarogowych wytwarzanych różnymi metodami. Mat. konf. nauk.: Oczekiwania konsumentów wobec produktów pochodzących od owiec i kóz – wyzwaniem dla hodowców, Siedlce, 17–18.06.2010, ss. 39–40.
97. Pakulski T., Pakulska E. (2010) Study on the possibility of making cheese from al milk proteins and mozzarella-type cheese from sheep milk. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Heraklion (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 130.
98. Pakulski T., Pakulska E. (2010) Effect of production method on composition of cheese from Merino milk. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Heraklion (Greece), 23–27.08.2010, 16, p. 131.
99. Pakulski T., Jarzynowska A. (2010) Określenie wpływu metody produkcji na skład i jakość owczego sera pomazankowego. Mat. Symp. Sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB Balice, 23–24.03.2010, ss. 33–34.
100. Simińska E., Borys B., Bernacka H. (2010) Effect of feeding lambs with sunflower cake and linseed wit hor without witamin E on fatty acid profile of meat, live rand hart. Proc. IV Int. Sci. Conf.: Meat in Technology and Human Nutrition. Book of Abstracts, Poznań–Rosnówko, 23–24.06.2010, pp. 167–168.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

101. Borys B. (2010) Produkty uboczne produkcji biopaliw a efekty tuczu i jakość mięsa jagniąt. Mat. konf. nauk.: Oczekiwania konsumentów wobec produktów pochodzących od owiec i kóz – wyzwaniem dla hodowców, Siedlce, 17–18.06.2010, ss. 3–10.
102. Borys B., Borys A., Grześkiewicz S., Węgrowski J., Grześkowiak E. (2010) Wpływ stosowania zielonki w tuczu jagniąt na zawartość witaminy E w mięsie oraz stabilność oksydatywną tłuszczu. Mat. XXXIII Dni Przemysłu Mięsnego: Aktualne regulacje prawne w odniesieniu do żywności ekologicznej, aromatów i dozwolonych substancji dodatkowych oraz Mat. Symp. Nauk.–techn.: Postęp w technologii Mięsa. Nauka – Praktyce, Warszawa, 13.05.2010, ss. 26–28.
103. Borys B., Borys A., Węgrowski J., Grześkiewicz S., Grześkowiak E. (2010) Stabilność oksydatywna tłuszczu jagniąt tuczonych makuchami słonecznikowymi, nasionami lnu bez lub z suplementacją witaminą E. Mat. XXXIII Dni Przemysłu Mięsnego: Aktualne regulacje prawne w odniesieniu do żywności ekologicznej, aromatów i dozwolonych substancji dodatkowych oraz Mat. Symp. Nauk.–techn.: Postęp w technologii Mięsa. Nauka – Praktyce, Warszawa, 13.05.2010, ss. 29–31.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

104. Gacek L. (2010) Vademecum produkcji żywca króliczego. Króliki, 1: 3–9.
105. Gacek L. (2010) Powiało umiarkowanym optymizmem. Króliki, 1: 9–13.
106. Gacek L. (2010) Spotkania z hodowcami królików i szkolenia. Króliki, 2: 3–5.
107. Gacek L. (2010) Utrzymuje się dobra koniunktura na żywiec króliczy. Króliki, 3: 6–9.
108. Gacek L. (2010) Cel i rola badań naukowych. Króliki, 3: 28–30.
109. Babicz M., Bajda Z., Blicharski T., Szyndler-Nędza M. (2010) Odbudowa hodowli świń rasy puławskiej. Prz. Hod., 3: 20–23.
110. Połtowicz K. (2010) Jak zapobiegać kanibalizmowi wśród kur. Ogólnopol. Inf. Drob., 5: 12–20.
111. Połtowicz K. (2010) Aspekty ograniczonego żywienia kur mięsnych. Ogólnopol. Inf. Drob., 7: 10–18.
112. Połtowicz K. (2010) Wpływ selekcji genetycznej na dobrostan drobiu. Ogólnopol. Inf. Drob., 9: 12–22.
113. Choroszy B., Choroszy Z. (2010) VI Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej. Bydło, 8–9: 72–75.
114. Choroszy Z., Grodzki G., Choroszy B., Szewczyk A., Stachyra M. (2010) Ocena pokroju bydła mięsnego w Polsce – opis metody. Prz. Hod., 8: 1–4.
115. Wójcik P. (2010) O czym mówi aktywność ruchowa. Hod. Bydła, 11: 29–31.
116. Badowski J. (2010) Inauguracja obchodów jubileuszu 60-lecia Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Wiad. Zoot., XLVIII, 2–3: 48–52.
117. Badowski J. (2010) Gęś owsiana. Pol. Drob., 5/10: 37–40.
118. Badowski J. (2010) Gęś Biała Kołudzka. Polska Wieś, 1 (34), s. 3.
119. Badowski J. (2010) Technologia lęgu gęsi. Oznaczanie wieku zarodków. Mat. szkol. Wyd. Zakład Wylęgu Gęsi Stare Polichno – Justyna Gudzińska, ss. 1–21.
120. Bielińska H. (2010) Fenomen polskiej gęsi. Wiad. Zoot., XLVIII, 2–3: 74–75.
121. Bielińska H., Badowski J. (2010) White Kołuda Geese, Breeding Achievement of the National Research Institute of Animal Production. Polish Food, Winter, ss. 49–51.
122. Mroczkowski S., Borys B. (2010) Kontrola transportu zwierząt w świetle prawa. Prz. Hod., 7: 32–33.
123. Pakulski T., Wojciechowski J. (2010) Mleko owcze. Wieś Kujawsko-Pomorska, 109: 39–40.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

124. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2010) Ocena przyżyciowa młodych knurów. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXVIII: 20–34.
125. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Bajda Z. (2010) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych – stan hodowli i wyniki oceny za rok 2009. Wyd. IZ PIB, Kraków, 5, 24 ss.
126. Eckert R., Żak G. (2010) Ocena przyżyciowa loszek. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXVIII: 35–47.
127. Żak G., Różycki M. (2010) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Wyd. IZ PIB, Kraków, X, 1, 118 ss.
128. Żak G., Różycki M. (2010) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Wyd. IZ PIB, Kraków, X, 2, 124 ss.
129. Różycki M., Tyra M. (2010) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXVIII: 48–70.
130. Różycki M., Tyra M. (2010) Metodyka oceny wartości tucznej i rzeźnej świń przeprowadzana w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej (SKURTCh). W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXVIII: 93–117.
131. Orzechowska B., Tyra M., Mucha A. (2010) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Wyd. IZ PIB, Kraków, VI, 1, 196 ss.
132. Orzechowska B., Tyra M., Mucha A. (2010) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Wyd. IZ PIB, Kraków, VI, 2, 170 ss.
133. Mucha A., Tyra M. (2010) Inseminacja trzody chlewnej. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXVIII: 72–94.
134. Tyra M., Różycki M. (2010) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. W: Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, X, 2: 111–123.
135. Tyra M., Różycki M. (2010) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. W: Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, X, 1: 103–118.
136. Orzechowska B., Mucha A. (2010) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXVIII: 3–19.
137. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Krupiński J., Knapik J. (2010) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2009 – stada mateczne. Wyd. IZ PIB, Kraków, V, 282 ss.
138. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Krupiński J., Knapik J. (2010) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2009 – stada ojcowskie. Wyd. IZ PIB, Kraków, V, 116 ss.
139. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Radecka J. (2010) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2008. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. IZ PIB, Kraków, 27, 182 ss.
140. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2010) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2010/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 31, 1, 264 ss.
141. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2010) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2010/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 31, 2, 224 ss.
142. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2010) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wyniki oceny wartości hodowlanej. Sezon oceny 2010/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 31, 3, 224 ss.
143. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2010) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wyniki oceny wartości hodowlanej. Sezon oceny 2010/4. Wyd. IZ PIB, Kraków, 31, 4, 224 ss.
144. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 1: 7–9, 17–23.
145. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 2: 7–9, 17–23.
146. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 3: 7–9, 17–23.
147. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/4. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 4: 7–9, 17–23.
148. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 1: 13–27.
149. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 2: 13–27.
150. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 3: 13–27.
151. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/4. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 4: 13–27.
152. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 1: 31–33, 41–51.
153. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 2: 31–33, 41–51.
154. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 3: 31–33, 41–51.
155. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/4. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 4: 31–33, 41–51.
156. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 1: 35–51.
157. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 2: 35–51.
158. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 3: 35–51.
159. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/4. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 4: 35–51.
160. Choroszy B., Choroszy Z., Miejski A., Korzonek H. (2010) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2010/4. Wyd. IZ PIB, Kraków, 47, 4: 53–58.
161. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2010) Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych. Wyniki Oceny 2009/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, PZHiPBM, www.buhajemiesne.izoo.krakow.pl/uzytkowa20092.php.
162. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych. Wyniki Oceny 2009/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, PZHiPBM, www.buhajemiesne.izoo.krakow.pl/hodowlana.php.
163. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2010) Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych. Wyniki Oceny 2010/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, PZHiPBM, www.buhajemiesne.izoo.krakow.pl/uzytkowa20101.php.
164. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2010) Ocena wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych. Wyniki Oceny 2010/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, PZHiPBM, www.buhajemiesne.izoo.krakow.pl/hodowlana.php.
165. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B. (2010) Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych. Wyniki oceny za 2009 rok. Wyd. PZHiPBM, 8, 30 ss.
166. Topolski P. (2010) Inseminacja Bydła w roku 2009. Wyd. IZ PIB, Kraków, 8, 38 ss.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

167. Badowski J. (2010) Zastosowanie probiotyków w technologii lęgu gęsi. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-1/10, 16 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

168. Wójcik P. (2010) Pasza i żywienie/baza paszowa, produkcja i sposoby konserwacji, przydatność różnych pasz w produkcji żywca wołowego, fizjologiczne uwarunkowania żywieniowe bydła opasowego, zapotrzebowanie pokarmowe, systemu opasu bydła. Mat. szkol.: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Wyd. UR, Kraków, ss. 36–45.
169. Wójcik P. (2010) Organizacja i efektywność produkcji/cykle produkcyjne, analiza kosztów produkcji, wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne opasu bydła. Mat. szkol.: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Wyd. UR, Kraków, ss. 46–51.
170. Wójcik P. (2010) Grupy producentów bydła mięsnego/cele i zalety grup producenckich, zasady tworzenia i funkcjonowania grup producenckich. Mat. szkol.: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Wyd. UR, Kraków, ss. 52–57.
171. Badowski J. (2010) Przydomowy chów gęsi. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-2/10, 28 ss.
172. Badowski J. (2010) Odchów gąsiąt do tuczu. Gęś Biała Kołudzka® rodzima rasa – światowa marka. Mat. Szkol. Wyd. ZD IZ PIB, Kołuda Wielka, ODR, Minikowo, 23.02.2010, ss. 1–5.
173. Badowski J. (2010) Gęś Biała Kołudzka® – podstawowe zasady przydomowego odchowu gąsiąt. Mat. szkol.: Targi turystyczno-ogrodnicze. Lato na wsi. Wyd. ODR, Minikowo, 09.05.2010, Ulotka, ss. 1–2.

INNE

174. Borys B. (2010) IZ PIB ZD Kołuda Wielka. W: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 2000–2010. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 101–112.
175. Pakulski T., Jarzynowska A. (2010) Do trzech razy sztuka? IZ PIB ZD Kołuda Wielka – Polski Producent żywności 2010. Wiad. Zoot., XLVIII, 2–3: 128–131.
176. Wieczorek-Dąbrowska M. (2010) Produkcja mleka w gospodarstwie z dużym udziałem użytków zielonych na przykładzie Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o. Produkcja jagnięciny w gospodarstwie ekologicznym na przykładzie gospodarstwa Glinna IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o. Wiad. Zoot., XLVIII, 2–3: 94–98.
177. Borys B., Rozwadowska M. (2010) Szkockie bydło górskie w Polsce – piękno i użyteczność. Wiad. Zoot., XLVIII, 4: 116–122.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

178. Krzysztoforski K., Borys B., Kaczor U., Walczycka M. (2010) Influence of feeding system and breed origin of lambs on quality properties and texture profile of meat. Beef, lamb, goat, horse meat. In: Modern Trends in Meat Production. Wyd. PTTŻ Oddz. Małopolski, Kraków, ss. 31–41.

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

179. Bochenek M., Smorąg Z. (2010) The level of sperm DNA fragmentation in bulls of different breeds. Ann. Anim. Sci., 10, 4: 379–384.
180. Bryła M., Trzcińska M., Wieczorek J., Słomski R., Smorąg Z. (2010) Quality of preimplantation embryos derived from gilts inseminated transgenic and non-ransgenic boars’s seme. Anim. Reprod. Sci., 118 (1): 77–82.
181. Gogol P. (2010) Ferrous ion induced photon emission of rabbit spermatozoa. Ann. Anim. Sci., 10, 4: 431–439.
182. Grad I., Gajda B., Smorąg Z. (2010) Effect of plant protein supplementation on in vitro development of porcine embryos. Anim. Sci. Pap. Rep., 28 (3): 271–279.
183. Grygoruk C., Sieczyński P., Modliński J.A., Gajda B., Gręda P., Grad I., Pietrewicz P., Mrugacz G. (2010) Influence of embryo transfer on blastocyst viability. Fertil. Steril., doi: 10.1016/j.fertnstert.2010.04.73.
184. Jura J., Jura J., Ryńska B., Smorąg Z. (2010) Comparison of transfection methods for rabbit zygotes. Ann. Anim. Sci., 10, 4: 425–430.
185. Jurkiewicz J., Lipiński D., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Słomski R. (2010) Evaluation of the influence of three different methods of transfection on survival of boar spermatozoa. Ann. Anim. Sci., 10, 3, 223–230.
186. Leszczyński R., Stodolak E., Wieczorek J., Orłowska-Heitzman J., Gumuła T., Błażewicz S. (2010) In vivo biocompatibility assessment of (PTFE–PVDF–PP) terpolymer-based membrane with potential application for glaucoma treatment. J. Mater. Sci., 21 (10): 2843–2851.
187. Lipiński D., Jura J., Zeyland J., Juzwa W., Mały E., Kalak R., Bochenek M., Pławski A., Szalata M., Smorąg Z., Słomski R. (2010) Production of transgenic pigs expressing human á1,2-fucosyltransferase to avoid humoral xenograft rejection. Med. Wet., 10, 66 (5): 316–322.
188. Opiela J., Lipiński D., Słomski R., Kątska-Książkiewicz L. (2010) Transcript expression of mitochondria related genes is correlated with bovine oocyte selection by BCB test. Anim. Reprod. Sci., 118: 188–193.
189. Opiela J., Ryńska B., Kątska-Książkiewicz L. (2010) BCB test utility evaluated by Caspase-3 activity in blastocysts developed from bovine oocytes with different G6PDH level. Ann. Anim. Sci., 10, 1: 27–38.
190. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Kępczyński M., Smorąg Z. (2010) New technique to quantify the lipid composition of lipid droplets in porcine oocytes and preimplantation embryos using Nile Red fluorescent probe. Theriogenology, doi: 10.1016/j.theriogenology.2010.06.040.
191. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2010) Changes of lipid composition in non-cultured and cultured porcine embryos. Theriogenology, 74: 265–276.
192. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Kępczyński M., Smorąg Z. (2010) Lipid content in pig blastocysts cultured in the presence or absence of protein and vitamin E or phenazine ethosulfate. Folia Biol. (Kraków), doi: 10.3409/th59_1-2.09-13.
193. Romek M., Gajda B., Rolka M., Smorąg Z. (2010) Mitochondrial activity and morphology in developing porcine oocytes and preimplantation non-cultured and cultured embryos. Reprod. Domest. Anim., doi: 10.1111/j.1439-0531.2010.01691.
194. Samiec M., Skrzyszowska M. (2010) Preimplantation developmental capability of cloned pig embryos derived from different types of nuclear donor somatic cells. Ann. Anim. Sci., 10, 4: 385–398.
195. Samiec M., Skrzyszowska M. (2010) The use of different methods of oocyte activation for generation of porcine fibroblast cell nuclear-transferred embryos. Ann. Anim. Sci., 10, 4: 399–411.
196. Siwek M., Sławińska A., Łakota P., Grajewski B., Wawrzyńska M., Wiśniewska E., Pławski A., Słomski R., Bednarczyk M. (2010) Identification of the rate of chimerism of different tissues with microsatellite markers in chicken chimeras. Folia Biol., 58 (3–4): 257–263.
197. Stodolak E., Gumuła T., Leszczyński R., Wieczorek J., Błażewicz S. (2010) A composite material used as a membrane for ophthalmology applications. Compos. Sci. Technol., 70: 1915–1919.
198. Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2010) Ocena jakości nasienia transgenicznych knurów przy zastosowaniu markerów apoptotycznych. Prz. Hod., 12: 1–3.
199. Wieczorek J., Kosenyuk Y., Cegła M., Ryńska B. (2010) A new concept in laparoscopic ovum pick-up (OPU) in sheep–efficiency of method and morphology of recovered oocytes. Ann. Anim. Sci., 10, 1: 39–48.
200. Wolc A., Bednarczyk M., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2010) Genetic relationships among time of egg formation, clutch traits and traditional selection traits in laying hens. J. Anim. Feed Sci., 19: 452–459.
201. Wolc A., White I.M.S., Lisowski M., Hill W.G. (2010) Contributions of genetic and environmental components to changes in phenotypic variation between generations. J. Anim. Breed. Genet., 127: 255–260.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

202. Gajda B., Romek M., Smorąg Z. (2010) Hodowla in vitro i kriokonserwacja oocytów i zarodków świni – przykłady badań własnych. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 44, ss. 44–52.
203. Samiec M. (2010) Pozaustrojowe dojrzewanie oocytów oraz modulacja profilu pamięci epigenetycznej hodowanych in vitro komórek somatycznych w klonowaniu świń. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 44: 62–74.
204. Słomski R., Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., Frąckowiak H., Smorąg Z., Modliński J.A., Ryba M.S. (2010) The application of the molecular biology methods in the research into an aurochs. W: Will an aurochs come back to polish forests? Ed. A.M. Dzieduszycki, R. Słomski, M.S. Ryba, Bibliotheka Turcoviana, Poznań University of Life Sciences Publisher, pp.114–158.
205. Słomski R., Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., Frąckowiak H., Smorąg Z., Modliński J.A., Ryba M.S. (2010) Analysis of genomic and mitochondrial DNA of aurochs. W: Restoration of endangered and extinct animals. Ed. R. Słomski, Poznań University of Life Sciences Publisher, pp. 176–195.
206. Smorąg Z., Gajda B. (2010) Application of reproduction biotechnology in maintaing of animal biodiversity. W: Restoration of endangered and extinct animals. Ed. R. Słomski, Poznań University of Life Sciences, pp. 122–133.
207. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Trzcińska M., Smorąg Z. (2010) Nowe metody laboratoryjnej oceny nasienia. W: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki i biotechnologii rozrodu w nowoczesnej produkcji trzody chlewnej. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 44: 37–43.
208. Bochenek M. (2010) Zastosowanie cystometrii przepływowej w biotechnologii zwierząt. W: Wykorzystanie biotechnologii w rolnictwie amerykańskim i polskim. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 51–57.

PRACE PRZEGLĄDOWE

209. Grad I. (2010) Liposomes in gamete and embryo biotechnology. Ann. Anim. Sci., 10, 1: 3–8.
210. Kosenyuk Y., Szczerbak O. (2010) Perspektywy wykorzystania klonowania w selekcji zwierząt gospodarskich (j. ukraiński). Hodowla i genetyka zwierząt. Wyd. Kijów, 44: 99–101.
211. Samiec M. (2010) Białka z rodziny Bcl-2 a przekaźnictwo sygnału wapniowego w zarodkach ssaków uzyskiwanych techniką klonowania somatycznego. Biotechnologia, 1 (88): 66–81.
212. Samiec M. (2010) Przekaźnictwo sygnału wapniowego w zrekonstruowanych oocytach i klonalnych zarodkach ssaków w warunkach sztucznej aktywacji. Biotechnologia, 1 (88): 46–65.
213. Smorąg Z. (2010) Dokonania biotechnologii rozrodu zwierząt na przestrzeni ostatnich 20 lat – przykłady badań własnych. Biotechnologia, 3: 47–52.
214. Opiela J. (2010) Charakterystyka wybranych suplementów pożywki do dojrzewania in vitro oocytów ssaków. Wiad. Zoot., XLVIII, 4: 45–48.
215. Gogol P., Bochenek M. (2010) Porównanie uszkodzeń DNA plemników królików transgenicznych i nietransgenicznych. Wiad. Zoot., XLVIII, 4: 49–52.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

216. Bryła M., Trzcińska M. (2010) Relationship between apoptosis in boar semen and DNA fragmentation in porcine embryos. Proc. 19th Int. Symp.: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the organism, Cracow, 11–12.06.2010, p.42.
217. Bryła M., Trzcińska M., Wieczorek J., Gajda B., Smorąg Z. (2010) Wpływ hodowli in vitro i kriokonserwacji na fragmentację jądrowego DNA przedimplantacyjnych zarodków świni. Mat. II Zimowej Konf. TBR: Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, Streszczenia, Zakopane, 17–19.02.2010, s. 20.
218. Bryła M., Trzcińska M., Wieczorek J., Gajda B., Smorąg Z. (2010) Wpływ hodowli in vitro i kriokonserwacji na fragmentację jądrowego DNA przedimplantacyjnych zarodków świni. Mat. II Zimowej Konf. TBR: Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, Streszczenia, Zakopane, 17–19.02.2010, s. 20.
219. Dolińska B., Ostróżka-Cieślik A., Caban A., Budziński G., Oczkowicz G., Krzysztofik M., Cierpka L., Smorąg Z., Ryszka F. (2010) Nephroprotective activity of PRL as ingredient of Sidney perfusion and preservation solutions. Proc. Central European Congress of Life Sciences: EUROBIOTECH 2010, Kraków, 20–22.09.2010, Acta Biochim. Pol., 57 (Suppl. 3), p. 61.
220. Gajda B., Grad I., van der Tuin E., Smorąg Z. (2010) Quality of porcine embryos cultured with hyaluronian. Proc. 36th Annual Conference of the International Embryo Transfer Society (IETS), Córdoba (Argentina), 9–12.01.2010, Reprod. Fert. Develop., 22 (1), p. 232.
221. Gajda B., Smorąg Z. (2010) Pregnancy after transfer of pig matured oocytes vitrified using ops method. Mat. II Zimowej Konf. TBR: Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, Streszczenia, Zakopane, 17–19.02.2010, s. 21.
222. Gajda B., Smorąg Z., Słomski R. (2010) Normal piglets born after transfer of pig matured oocytes vitrified using ops method. Proc. 26th Scientific Meeting of A.E.T.E., Kuopio (Finland), 10–11.09.2010, p. 152.
223. Gogol P., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Wierzchoś-Hilczer A. (2010) Effect of motility, ATP level and susceptibility to lipid peroxidation on survival time of boar spermatozoa. Proc. 19th Int. Symp.: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the organism, Cracow, 11–12.06.2010, p. 81.
224. Grad I., Gajda B., Gręda P. (2010) The level of DNA fragmentation in mouse, rabbit and porcine embryos produced in vitro analyzed by TUNEL method: a preliminary study. Mat. II Zimowej Konf. TBR: Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, Streszczenia, Zakopane, 17–19.02.2010, s. 22.
225. Grad I., Gajda B., Smorąg Z. (2010) Effect of different batches and concentrations of plant protein on developmental competence of porcine zygotes cultured in vitro. Proc. 26th Scientific Meeting of A.E.T.E., Kuopio (Finland), 10–11.09.2010, p. 162.
226. Grad I., Gajda B., Smorąg Z. (2010) Poszukiwanie optymalnej koncentracji białka roślinnego w medium do hodowli in vitro zarodków świni. Mat. IV Ogólnopolskiej Konf. Doktorantów: Wielokierunkowość badań w Rolnictwie i Leśnictwie, Kraków,13.03.2010, s. 25.
227. Kamieniarz R., Wolc A., Lisowski M., Dabert M., Grajewski B., Steppa R., Szwaczkowski T. (2010) Genetic distances among Roe Deer (Capreolus Capreolus L.) subpopulations in Poland. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 238.
228. Kosenyuk Y., Skrzyszowska M. (2010) Postimplantation development of cloned rabbit embryos reconstructed with fibroblast cell nuclei. Proc. 26th Scientific Meeting of A.E.T.E., Kuopio (Finland), 10–11.09.2010, p. 186.
229. Kosenyuk Y., Skrzyszowska M. (2010) The use of calcium ionomycin and cycloheximide/6-dimethylaminopurine combination for activation of nuclear-transferred rabbit oocytes. Mat. II Zimowej Konf. TBR: Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, Streszczenia, Zakopane, 17–19.02.2010, s. 25.
230. Latasiewicz E., Opiela J., Ryńska B., Smorąg Z. (2010) The impact of hyaluronian used as supplement in medium on maturation and chromatin fragmentation of bovine oocytes. Proc. Central European Congress of Life Sciences: EUROBIOTECH 2010, Kraków, 20–22.09.2010, Acta Biochim. Pol., 57 (Suppl. 3)., p. 39.
231. Opiela J., Ryńska B., Smorąg Z. (2010) Developmental competence of bovine oocytes cultured with hialuronian and quality of obtained blastocysts assesed by TUNEL – preliminary results. Mat. II Zimowej Konf. TBR: Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, Streszczenia, Zakopane, 17–19.02.2010, s. 27.
232. Romek M., Gajda B., Rolka M., Smorąg Z. (2010) Mitochondrial activity of in vivo developing pig embryos. Proc. 36th Annual Conference of the International Embryo Transfer Society (IETS), Córdoba (Argentina), 9–12.01.2010, Reprod. Fertil. Dev., 22 (1), p. 225.
233. Samiec M., Skrzyszowska M. (2010) Diminished occurrence of apoptotic cell death in cloned pig embryos following pseudophysiological transcytoplasmic activation of oocytes receiving foetal fibroblast cell nuclei. Proc. Central European Congress of Life Sciences: EUROBIOTECH 2010, Kraków, 20–22.09.2010, Acta Biochim. Pol., 57 (Suppl. 3)., p. 30.
234. Samiec M., Skrzyszowska M. (2010) Effect of roscovitine and trichostatin A on the in vitro maturation of porcine nuclear recipient oocytes and development of nuclear-transferred embryos descended from foetal fibroblast cells. Proc. 26th Scientific Meeting of A.E.T.E., Kuopio (Finland), 10–11.09.2010, p. 220.
235. Samiec M., Skrzyszowska M. (2010) High developmental capacity of cloned pig embryos following trichostatin A-mediated epigenomic modulation throughout in vitro maturation of oocytes pre-treated with roscovitine. Proc.14th Ann. Conf. of the ESDAR, Eger (Hungary), 15–18.09.2010, Reprod. Domestic Anim., 45 (Suppl. 3), p. 106.
236. Samiec M., Skrzyszowska M. (2010) The novel strategies in somatic cell cloning of livestock species – recent achievements of Polish Balice research group. Proc. Int. Conf.: Basic and advanced mammalian reproductive technologies organized by ANIMBIOGEN in EU, Jastrzębiec, 9–11.06.2010, pp. 17–22.
237. Samiec M., Skrzyszowska M., Lipiński D., Słomski R. (2010) Creation of porcine cloned embryos using pseudophysiological transcytoplasmic activation of oocytes receiving nucleofected adult skin-derived fibroblast cell nuclei. Mat. II Zimowej Konf. TBR: Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, Streszczenia, Zakopane, 17–19.02.2010, s. 29.
238. Samiec M., Skrzyszowska M., Słomski R. (2010) Developmental capability of transgenic nuclear-transferred pig embryos produced using the novel method of pseudophysiological activation. Proc. 36th Annual Conference of the International Embryo Transfer Society (IETS), Córdoba (Argentina), 9–12.01.2010, Reprod. Fert. Develop., 22 (1), pp. 196–197.
239. Samiec M., Skrzyszowska M., Słomski R. (2010) In vitro developmental potential of cloned goat embryos reconstituted with cell nuclei of genetically-transformed foetal fibroblast cells or mural granulosa cells. Proc. Central European Congress of Life Sciences: EUROBIOTECH 2010, Kraków, 20–22.09.2010, Acta Biochim. Pol., 57 (Suppl. 3), p. 30.
240. Skrzyszowska M., Samiec M. (2010) Developmental outcome of cloned goat embryos following chemical activation of nuclear-transferred oocytes originating from adult cutaneous fibroblast cells. Mat. II Zimowej Konf. TBR: Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, Streszczenia, Zakopane, 17–19.02.2010, s. 30.
241. Skrzyszowska M., Samiec M. (2010) Effect of trichostatin a treatment on the preimplantation development of nuclear-transferred goat embryos. Proc.14th Ann. Conf. of the ESDAR, Eger (Hungary), 15–18.09.2010, Reprod. Domest. Anim., 45 (Suppl. 3), p. 108.
242. Skrzyszowska M., Samiec M. (2010) Generation of caprine nuclear-transferred embryos with the use of adult dermal fibroblast cells undergoing vital apoptosis-related diagnostics. Proc. Central European Congress of Life Sciences: EUROBIOTECH 2010, Kraków, 20–22.09.2010, Acta Biochim. Pol., 57 (Suppl. 3)., p. 45.
243. Skrzyszowska M., Samiec M. (2010) Generation of cloned goats following chemical activation of oocytes receiving adult skin-derived fibroblast cell nuclei. Proc. 26th Scientific Meeting of A.E.T.E., Kuopio (Finland), 10–11.09.2010, p. 226.
244. Skrzyszowska M., Samiec M. (2010) Pseudophysiological transcomplementary activation of goat oocytes receiving adult ear cutaneous fibroblast cell nuclei. Proc. 36th Annual Conference of the International Embryo Transfer Society (IETS), Córdoba (Argentina), 9–12.01.2010, Reprod. Fertil. Dev., 22 (1), p. 198.
245. Skrzyszowska M., Samiec M., Słomski R. (2010) Effect of nuclear donor cell type on preimplantation developmental outcome of transgenic nuclear transfer-derived pig embryos created using simultaneous fusion and electrical activation of reconstituted oocytes. Proc. Central European Congress of Life Sciences: EUROBIOTECH 2010, Kraków, 20–22.09.2010, Acta Biochim. Pol., 57 (Suppl. 3), p. 44.
246. Smorąg Z., Dolińska B., Caban A., Ostróżka-Cieślik A., Krzysztofik M., Skowronek R., Ryszka F. (2010) Wpływ prolaktyny i witaminy C na skuteczność płynu HTK w przechowywaniu graftu nerek. Mat. XXI Nauk. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej, Streszczenia, Gdańsk, 12–15.09.2010, p. 74.
247. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2010) Nowe kryteria w kompleksowej metodzie oceny nasienia knura. Mat. II Zimowej Konf. TBR: Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, Streszczenia, Zakopane, 17–19.02.2010, s. 31.
248. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Gogol P., Wierzchoś-Hilczer A. (2010) Relationship between photon emission, motility, ATP level of boar spermatozoa and fertility of semen stored for 3 days. Proc. 19th Int. Symp.: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the organism, Cracow, 11–12.06.2010, p. 288.
249. Trzcińska M., Bryła M. (2010) Effect of antioxidants added to boar semen extender on sperm membrane integrity, mitochondrial activity and motility. Proc. 19th Int. Symp.: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the organism, Cracow, 11–12.06.2010, p. 299.
250. Trzcińska M., Bryła M., Wieczorek J., Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Smorąg Z. (2010) Wykrywanie i ocena wpływu apoptozy na zdolność zapładniającą plemników knura. Mat. II Zimowej Konf. TBR: Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, Streszczenia, Zakopane, 17–19.02.2010, s. 32.
251. Wieczorek J., Kosenyuk Y., Ryńska B., Cegła M. (2010) Clinical aspect of repeatable laparoskopic ovum pick-up (OPU) in goat. Mat. II Zimowej Konf. TBR: Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, Streszczenia, Zakopane, 17–19.02.2010, s. 33.
252. Wolc A., White I.M.S., Hill W.G., Lisowski M. (2010) Genetic parameters for variability of body weight and egg weight in layers. Proc. XXII Int. Poultry Symp. WPSA, Olsztyn, 6–8.09.2010, p. 81.
253. Wolc A., White I.M.S., Lisowski M., Hill W.G. (2010) Can uniformity of egg weight be improved by selection. Proc. XIIIth European Poultry Conference, Tours (France), 23–27.08.2010, World. Poultry Sci. J., 66, Suppl., p. 222.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

254. Gogol P. (2010) Wykorzystanie królików w transgenezie zwierząt. Króliki, 4: 37–41.
255. Gacek L. (2010) Inseminacja – nowy ciekawy produkt na rynku. Króliki, 3: 9–12.
256. Gacek L. (2010) Inseminacja królików. Króliki, 4: 12–16.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

257. Wawrzyńczak S., Fijał J. (2010) Wykorzystanie nasienia buhajów rasy simentalskiej dla inseminacji krów trudno zacielających się i niskoprodukcyjnych. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, s. 27.

Ochrona Zasobów Genetycznych Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

258. Gugołek A., Zabłocki W., Kowalska D., Janiszewski P., Konstantynowicz M., Strychalski J. (2010) Nutrient digestibility in Arctic Fox (Vulpes lagopus) fed diets containing animals meals. Arg. Bras. Med. Vet. Zootec., 62, 4: 948–953.
259. Kawęcka A., Kosiek A. (2010) Ocena wybranych cech wełny polskiej owcy górskiej odmiany barwnej. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 1: 33–40.
260. Krawczyk J., Gornowicz E. (2010) Quality of eggs from hens kept in two different free-range systems in comparison with barn system. Arch. Geflugelkd., 74 (3): 151-157.
261. Krawczyk J., Calik J. (2010) Porównanie użytkowości kur nieśnych z krajowych stad zachowawczych w pięciu pokoleniach. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 1: 41–54.
262. Okrutniak M., Rościszewska M., Bonczar Z., Helak-Świechowska A., Piwowarska K., Puchała M. (2010) Pająki (Aranaeae) terenów rekultywowanych. Zesz. Nauk. Pd.-Wsch. Oddz. PTIE z siedzibą w Rzeszowie, 12: 87–93.
263. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2010) Znaczenie chowu drobiu w gospodarstwach agroturystycznych w opinii mieszkańców województwa podkarpackiego. Rocz. Nauk. SERiA, XII, 4: 314–316.
264. Sosin-Bzducha E., Strzetelski J.A., Borowiec F., Kowalczyk J., Okoń K. (2010) Effect of feeding ensiled maize grain on rumen development and calf rearing performance. J. Anim. Feed Sci., 19: 211–217.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

265. Czylok A., Korczyński T., Murawski M., Sikora J., Smętek J., Stefaniak K., Ślusarczyk M., Tyc A., Waga J.M. (2010) Charakterystyka populacji owiec rasy olkuskiej w latach 1989–2010. W: Owca w krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyd. TMZZ, Wydz. Nauk o Ziemi Uniw. Śląskiego, ss. 22–27.
266. Czylok A., Korczyński T., Murawski M., Sikora J., Smętek J., Stefaniak K., Ślusarczyk M., Tyc A., Waga J.M. (2010) Program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy olkuska. W: Owca w krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyd. TMZZ, Wydz. Nauk o Ziemi Uniw. Śląskiego, ss. 25–29.
267. Gornowicz E., Lewko L., Krawczyk J. (2010) Ocena jakości mięsa kurcząt brojlerów oraz analiza efektywności jego pozyskiwania w aspekcie rolnictwa ekologicznego. W: Streszczenia wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2009 roku. Wyd. MRiRW, Warszawa, ss. 235–243.
268. Gornowicz E. (2010) Historia Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego – Koło w Poznaniu. www.up.poznan.pl/ptz.
269. Gornowicz E., Lewko L. (2010) Effect of organic production system of chickens on physical meat quality characteristics. In: Pollution and organic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 97–104.
270. Gornowicz E., Lewko L. (2010) Effectiveness of broiler meat production in the light of ecological farming system. W: Poultry, rabbits, nutria, fish meat, red. W. Migdał, G. Cilev, B. Zivković, V. Jukna. Wyd. PTTŻ Oddz. Małopolski, Kraków, ss. 15–21.
271. Kawęcka A. (2010) Use of native sheep breeds in organic production. In: Pollution and organic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 182–191.
272. Puchała M. (2010) Using spider (Araneae) biodiversity to study reclamation of areas degraded by industry. In: Pollution and organic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 40–46.
273. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2010) Time trends in the economic efficiency of broiler chicken production in the market conditions of Poland. In: Welfare and economic aspets of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 224–236.

PRACE PRZEGLĄDOWE

274. Borys B., Sikora J. (2010) Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych merynosa polskiego w starym typie oraz merynosa odmiany barwnej. Wiad. Zoot., XLVIII, 2–3: 88–93.
275. Calik J., Krawczyk J. (2010) Objęcie nowych populacji kur nieśnych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Wiad. Zoot., XLVIII, 4: 79–84.
276. Kowalska D., Bielański P., Łapiński S. (2010) Nutrie – perspektywy hodowli. Wiad. Zoot., XLVIII, 1: 39–45.
277. Krupiński J. (2010) Jubileusz 60-lecia Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Wiad. Zoot., XLVIII, 2–3: 3–10.
278. Mietlicka M., Bielański P., Kowalska D. (2010) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. IV. Nutrie. Mag. Wet., www.magwet.pl.
279. Piórkowska M. (2010) Lisy – perspektywy hodowli. Wiad. Zoot., XLVIII, 4: 85–97.
280. Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Kijowski J. (2010) Jakość i bezpieczeństwo jaj konsumpcyjnych znakowanych laserowo. Aparat. Bad. Dydakt., 1: 27–30.
281. Książkiewicz J. (2010) Zachowane i wymarłe rodzime rasy odmian gęsi. Część 1. Wiad. Zoot., XLVIII, 1: 47–54.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

282. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M. (2010) Możliwości wykorzystania rodzimych ras zwierząt futerkowych w produkcji towarowej. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 205.
283. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M. (2010) Possibility of using the native breed of Popielno White rabbits for meat production. Proc. IV Int. Sci. Conf.: Meat in Technology and Human Nutrition, Poznań, 23–24.06.2010, s. 41.
284. Bielański P., Kowalska D. (2010) Królik popielniański biały jako przykład zwierzęcia futerkowego objętego programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Mat. II międz. konf.: Dawne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich – rolnicza różnorodność biologiczna w praktyce, Zbiczno, 22–23.10.2010, ss. 9–11.
285. Bielański P. (2010) Możliwości wykorzystania rodzimych ras zwierząt futerkowych w produkcji towarowej. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, ss. 24–26.
286. Bielińska H., Krawczyk J., Kłos K., Badowski J., Sokołowicz Z. (2010) The selected physical traits of geese eggs according as conditions of photo period. Mat. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.09.2010, ss. 95–96.
287. Chełmińska A., Kowalska D. (2010) Wpływ stresu na wyniki produkcyjne królików. Mat. Symp. Sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB, Balice, 23–24.03.2010, ss. 9–10.
288. Gornowicz E., Lewko L. (2010) Physical characteristic of meat in broiler chickens grown under ecological conditions. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstarcts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 103–105.
289. Gornowicz E., Lewko L. (2010) Breast muscle quality in broiler chickens as affected by ecological management system. Proc. IV Int. Sci. Conf.: Meat in Technology and Human Nutrition, Poznań, 23–24.06.2010, ss. 76–77.
290. Gornowicz E., Lewko L. (2010) Sensory traits in meat of ducks from selected conservative flocks. Proc. IV Int. Sci. Conf.: Meat in Technology and Human Nutrition, Poznań, 23–24.06.2010, ss. 74–75.
291. Gornowicz E., Lewko L. (2010) Chemical characteristics of breast muscles of chickens reared under organic conditions. Mat. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.09.2010, ss. 224–225.
292. Gornowicz E., Lewko L. (2010) Effects of a novel protease, alone or in combination with an endo-xylanase, on performance of broiler chickens. Proc. XIII European Poultry Conference, Tours (Francja), 23–27.08.2010, errata 928, poster 290.
293. Gugołek A., Kowalska D., Janiszewski P., Strychalski J. (2010) Porównanie parametrów użytkowych wybranych ras królików. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 210.
294. Kawęcka A. (2010) Sheep regional products. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 125–126.
295. Kawęcka A., Kosiek A. (2010) Wool from Coloured Polish Mountain Sheep. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 127–128.
296. Kowalska D., Bielański P. (2010) Type of fat contained in fodder for rabbits and its effect on fatty acid profile and on the susceptibility to meat lipids oxidation. Proc. IV Int. Sci. Conf.: Meat in Technology and Human Nutrition, Poznań, 23–24.06.2010, s. 101.
297. Kowalska D., Bielański P. (2010) Badania nad poprawą właściwości prozdrowotnych mięsa króliczego. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 213.
298. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2010) Quality of eggs from native breeds of hens from backyard flocks. Mat. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.09.2010, ss. 231–232.
299. Krawczyk J., Calik J. (2010) Evaluating the efficiency of the genetic resources conservation programme for laying hens in Poland. Mat. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.09.2010, ss. 66–67.
300. Lewko L., Gornowicz E. (2010) Effects of laying hen management system on table egg quality. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 106–108.
301. Lewko L., Puchała M., Gornowicz E. (2010) Production system as a factor influencing egg albumen quality. Mat. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.09.2010, ss. 237–238.
302. Piórkowska M., Natanek A. (2010) Quality characteristics of pastel fox skins in light of fur and histological analyses. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 5–6.11.2010, s. 81.
303. Piórkowska M., Natanek A. (2010) Wstępne badania histologiczne okrywy włosowej jenota. Mat. LXXV Zjazdu naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 216.
304. Piórkowska M., Zoń A. (2010) Wpływ dodatkowego wyposażenia klatek na cechy pokroju młodych norek. Mat. LXXV Zjazdu naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 217.
305. Polak G.M. (2010) A preliminary analysis of conservation programme effects for cold blooded horses in Poland. Proc. 61st Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Heraklion – Crete Island (Grece), 23–27.08.2010, 16, p. 157.
306. Polak G.M. (2010) Pszczoły rasy środkowoeuropejskiej objęte programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Mat. XLVII Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Puławy, 10–11.03.2010.
307. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2010) Profitability of broiler chicken production in the market conditions of Poland. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 76–77.
308. Sosin-Bzducha E., Strzetelski J.A. (2010) Wpływ źródła skrobi w paszy na wyniki odchowu i jakość mięsa cieląt. Mat. Symp. Sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB, Balice, 23–24.03.2010, ss. 47–48.
309. Strzetelski J.A., Sosin-Bzducha E. (2010) Efficiency of unsaturated fatty acids in cattle reproduction. Mat. XIV międz. konf. nauk.: Rozród a żywienie zwierząt, Polanica, 25–26.06.2010, ss. 50–57.
310. Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Lewko L., Kaczmarek A., Gornowicz E. (2010) A comparison of selected quality attributes of eggs coming from different lines of laying hens. Mat. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.09.2010, ss. 247–248.
311. Bielański P., Kowalska D. (2010) Technologia produkcji żywca króliczego. Mat. konf.: Produkcja królików rzeźnych, ODR, Minikowo, 21.04.2010, ss. 1–5.
312. Bielański P., Kowalska D. (2010) Wykorzystanie rodzimej rasy królików popielniańskich w chowie towarowym i ekologicznym. Mat. konf.: Produkcja królików rzeźnych, ODR, Minikowo, 21.04.2010, ss. 20–26.
313. Kowalska D., Bielański P. (2010) Profilaktyka na fermie króliczej. Mat. konf.: Produkcja królików rzeźnych, ODR, Minikowo, 21.04.2010, ss. 6–13.
314. Kowalska D., Bielański P. (2010) Czynniki kształtujące jakość mięsa króliczego. Mat. konf.: Produkcja królików rzeźnych, ODR, Minikowo, 21.04.2010, ss. 14–19.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

315. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M., Chełmińska A. (2010) Możliwości poprawy jakości mięsa królików. Mat. symp. nauk.–techn.: Postęp w technologii mięsa. Nauka – praktyce 2010, Warszawa, 13.05.2010, s. 23.
316. Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2010) Kształtowanie się cech mięśni kaczek w zależności od rodzaju odchowu. Mat. symp. nauk.–techn.: Postęp w technologii mięsa. Nauka – praktyce 2010, Warszawa, 13.05.2010, s. 37.
317. Gornowicz E., Lewko L. (2010) Cechy chemiczne mięśni kurcząt odchowywanych metodami ekologicznymi. Mat. symp. nauk.–techn.: Postęp w technologii mięsa. Nauka – praktyce 2010, Warszawa, 13.05.2010, s. 36.
318. Kowalska D., Bielański P. (2010) Wzbogacanie mięsa królików w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę E oraz przeciwdziałanie procesom utleniania. Mat. symp. nauk.–techn.: Postęp w technologii mięsa. Nauka – praktyce 2010, Warszawa, 13.05.2010, s. 39–40.
319. Kowalska D. (2010) Wpływ dodatku makuchu rzepakowego w dawkach żywieniowych dla królików na jakość mięsa. Mat. konf. nauk.-techn.: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, Cieszyn, 26–27.04.2010, ss. 319–322.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

320. Gacek L. (2010) Znaczenie ras rodzimych i stad zachowawczych w hodowli zwierząt gospodarskich: Tradycja i nowoczesność. Podkarpacka Izba Rolnicza. Biul. Inf., 3 (38): 26–27.
321. Kowalska D., Bielański P. (2010) Program ochrony zasobów genetycznych zwierząt – ratunkiem dla tchórza. Prz. Hod., 6: 16–20.
322. Kowalska D., Bielański P. (2010) Hodowla jenotów w Polsce i na świecie. Prz. Hod., 7: 19–22.
323. Kowalska D., Bielański P. (2010) Królik popielniański biały jedyna zachowana rodzima rasa królików. Prz. Hod., 9: 28–31.
324. Kowalska D. (2010) Wpływ rodzaju tłuszczu w paszy na użytkowość rozpłodową samic i odchów królicząt przy matkach. Prz. Hod., 4: 20–23.
325. Kowalska D., Chełmińska A. (2010) Testy behawioralne pomocne w określeniu sposobów funkcjonowania królików w środowisku. Prz. Hod., 5: 25–29.
326. Kowalska D., Brzozowski M. (2010) Typy okrywy włosowej u królików. Prz. Hod., 10: 32–33.
327. Krupiński J. (2010) Nauka praktyce w świetle doświadczeń Instytutu Zootechniki. Prz. Hod., 9: 3–6.
328. Piórkowska M., Bielański P. (2010) Bioróżnorodność zwierząt futerkowych w Polsce. Prz. Hod., 12: 26–31.
329. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M. (2010) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie, wcześnie dojrzewające – królik nowozelandzki biały. Med. Wet., 66 (4), s. 289.
330. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M. (2010) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik popielniański biały (cz.1). Med. Wet., 66 (7), s. 505.
331. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M. (2010) Rasy średnie – królik popielniański biały (cz. II). Med. Wet., 66 (8), s. 577.
332. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M. (2010) Rasy średnie – królik popielniański biały (cz. III). Med. Wet., 66 (9), s. 649.
333. Kowalska D., Bielański P. (2010) Polska dieta. Króliki, 1: 13–15.
334. Kowalska D., Bielański P. (2010) Spożycie mięsa króliczego na świecie. Króliki, 2: 15–18.
335. Kowalska D., Bielański P. (2010) Specyfika trawienia u królików w porównaniu do innych zwierząt monogastrycznych. Króliki, 3: 30–34.
336. Kowalska D., Bielański P. (2010) Powrót po latach – skóry królicze znowu w modzie. Króliki, 4: 7–12.
337. Krawczyk J. (2010) Indigenous poultry breeds in Poland and their protection. Polish Food – Winter 2010/2011, ss. 16–19.
338. Krawczyk J. (2010) Charakterystyka nieśności i jakości jaj kur ras/rodów zachowawczych na tle mieszańców komercyjnych. Pol. Drob., 2: 11–14.
339. Krupiński J. (2010) O przyszłości ras zachowawczych. Hodowca i Jeździec, 1 (24): 48–51.
340. Lewko L., Gornowicz E. (2010) Cechy jakości jaj kurzych w aspekcie wymagań konsumentów. Pol. Drob., 2: 20–24.
341. Lewko L., Gornowicz E., Szukalski G. (2010) Badania porównawcze cech organoleptycznych pięciu populacji zachowawczych kaczek. Pol. Drob., 3: 30–34.
342. Majewska A. (2010) Conservation of Catlle Genetic Ressources in Poland. Polish Food – Spring 2010, ss. 45–47.
343. Majewska A. (2010) Ochrona zasobów genetycznych bydła w Polsce. Informator, Wyd. SHiUZ Sp.z o.o. w Bydgoszczy, 1: 21–22.
344. Majewska A. (2010) Rasy bydła objęte programami ochrony w Polsce. Aktualności MCB Sp. z o.o. w Krasnem, 2: 23–24.
345. Mietlicka M., Bielański P., Kowalska D. (2010) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy duże – królik olbrzym srokacz. Med. Wet., 66 (1), s. 73.
346. Mietlicka M., Bielański P., Kowalska D. (2010) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy duże – królik francuski baran (cz. II). Med. Wet., 66 (2), s. 145.
347. Mietlicka M., Bielański P., Kowalska D. (2010) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy duże – królik francuski baran (cz. II). Med. Wet., 66 (3), s. 217.
348. Mietlicka M., Bielański P., Kowalska D. (2010) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik szynszyl wielki (cz. I). Med. Wet., 66 (5), s. 361.
349. Mietlicka M., Bielański P., Kowalska D. (2010) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik szynszyl wielki (cz. II). Med. Wet., 66 (6), s. 433.
350. Mietlicka M., Bielański P., Kowalska D. (2010) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik burgundzki (cz.1). Med. Wet., 66 (10), s. 721.
351. Mietlicka M., Bielański P., Kowalska D. (2010) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik burgundzki (cz. II). Med. Wet., 66 (11), s. 793.
352. Mietlicka M., Bielański P., Kowalska D. (2010) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik hotot biały (cz. 1). Med. Wet., 66 (12), s. 865.
353. Mietlicka M., Bielański P., Kowalska D. (2010) Ochrona zasobów genetycznych królików we Włoszech. Królik szary carmagnola. Króliki, 4: 21–23.
354. Piórkowska M. (2010) Skóry królicze – budowa, obróbka i najczęstsze wady skór związane z ich pozyskiwaniem. Cz.1. Budowa i właściwości skór. Króliki, 4: 16–21.
355. Polak G.M. (2010) Egzamin na czempiona. Cz. II. Hodowca i Jeździec, 1 (24), s. 80.
356. Polak G.M. (2010) Promocja po włosku. Hodowca i Jeździec, 2 (25), s. 30.
357. Polak G.M. (2010) Szlak wina i koni. Hodowca i Jeździec, 3 (26), s. 32.
358. Polak G.M. (2010) Franche-Comte-Terre-de-Trait, Konie Robocze. Wyd. PZHK, 1 (6), 43 ss.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

359. Calik J., Krawczyk J. (2010) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermach w Chorzelowie i Duszniki (IZ PIB) – rocznik 2009. W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. IZ PIB, Kraków, VI: 5–29.
360. Calik J., Krawczyk J. (2010) I Regionalna Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej 29–30 sierpnia, 2009. W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. IZ PIB, Kraków, VI: 113–120.
361. Calik J., Szukalski G. (2010) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB) – rocznik 2009. W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. IZ PIB, Kraków, VI: 35–72.
362. Calik J., Szukalski G. (2010) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB) – rocznik 2009. W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ISSN 2080-0991. Wyd. IZ PIB, Kraków, VI: 80–99.
363. Lewko L., Gornowicz E. (2010) Wyniki badań jakości jaj wybranych krajowych rodów hodowlanych kur nieśnych. W: Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2009 roku. Wyd. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Warszawa, ss. 99–111.
364. Gornowicz E., Lewko L., Szukalski G. (2010) Kształtowanie się cech rzeźnych i jakości mięsa kaczek stad zachowawczych. W: Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2009 roku. Wyd. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Warszawa, ss. 177–187.
365. Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J., Radecka J. (2010) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w roku 2008. Wyd. IZ PIB, Kraków, V, 108 ss.
366. Tomczyk-Wrona I. (2010) Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. IZ PIB, Kraków, V, 36 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

367. Kowalska D., Bielański P. (2010) Nutrie. Program ochrony zasobów genetycznych szansą dla hodowców. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-1/10, 56 ss.
368. Sikora J., Kawęcka A. (2010) Program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy świniarka. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, 20 ss.
369. Sikora J., Kawęcka A. (2010) Program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy olkuska. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, 20 ss.
370. Sikora J., Kawęcka A., Wachowska J. (2010) Program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy pomorskiej. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, 20 ss.

INNE

371. Gornowicz E. (2010) Ronozyme® ProAct – maximize your protein. DSM Nutritional Products, Basel (Szwajcaria), 4 ss.
372. Chełmińska A., Radomski P., Moskała P. (2010) Wystawa Ras Rodzimych jako przykład popularyzacji działań dotyczących ochrony zasobów genetycznych zwierząt w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wiad. Zoot., XLVIII, 1: 131–134.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

373. Tomczyk-Wrona I. (2010) Ochrona zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W: Koń małopolski w programie ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 17–30.
374. Tomczyk-Wrona I. (2010) Ochrona zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W: Koń wielkopolski w programie ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 24–36.
375. Kowalska D., Bielański P., Mikosz P.M. (2010) Prozdrowotne walory mięsa króliczego. Wyd. Taurus, 100 ss.
376. Krupiński J., Jezierski T. (2010) Czy ochrona zasobów genetycznych koni może szkodzić hodowli? W: Koń małopolski w programie ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 3–8.

Cytogenetyka i Genetyka Molekularna Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

377. Babicz M., Kamyk P., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Stasiak A., Lechowski J. (2010) Wykorzystanie świń rasy puławskiej do produkcji wieprzowiny o specyficznej jakości. Med. Wet., 66 (8): 555–558.
378. Bugno-Poniewierska M., Dardzińska A., Pawlina K., Słota E. (2010) Cytogenetic analysis of meiotic cells obtained from stallion testes. Folia Biol. (Kraków), 58: 237–243.
379. Bugno-Poniewierska M., Jabłońska Z., Słota E. (2010) Modification of equine sperm chromatin decondensation method to use fluorescence in situ hybridization (FISH). Folia Histochem. Cyto., 47: 663–666.
380. Bugno-Poniewierska M., Ząbek T., Pawlina K., Klukowska-Rötzler J., Rojek M., Słota E. (2010) Y isochromosome in mare with sex chromosome mosaicism 63,X/64,XYqi. Chromosome Res., 18, s. 715.
381. Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Dardzińska A., Ząbek T., Słota E., Klukowska-Rötzler J. (2010) FISH mapping of six genes responsible for development of the nervous and skeletal systems on donkey (Equus asinus) chromosomes. Hereditas, 147: 132–135.
382. Danielak-Czech B., Kaczor U. (2010) FISH-based characterization of chromosomal rearrangement in the domestic pig. Anim. Biol. (UAAS), 12 (2): 354–357.
383. Danielak-Czech B., Kaczor U., Sharan M. (2010) Cytomolecular analysis of chromosome X fragility in subfertile sheep. Anim. Biol. (UAAS), 12 (1): 234–239.
384. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2010) Diagnosis of tandem fusion translocation in the boar using FISH technique with human painting probes. Ann. Anim. Sci., 10, 4: 361–366.
385. Danielak-Czech B., Słota E., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2010) A unique chromosome mutation in pigs: tandem fusion-translocation. Chromosome Res., 18: 715–716.
386. Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Kaczor U., Sharan M. (2010) Comparative analyses of microsatellite sequences in Suidae. Anim. Biol. (UAAS), 12 (2), 362–366.
387. Natonek-Wiśniewska M., Słota E. (2010) Identyfikacja sekwencji genu kodującego dehydrogenazę NADH 1 u sarny. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 2: 145–149.
388. Natonek-Wiśniewska M., Słota E., Kalisz B. (2010) Use of cytochrome b polymorphism for species identification of biological material derived from cattle, sheep, goats, roe deer and red deer. Folia Biol. (Kraków), 58 (1–2): 46–50.
389. Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Piórkowska K., Rejduch B., Różycki M. (2010) Expression of DLK1 and MEG3 genes in porcine tissues during postnatal development. Genet. Mol. Biol., 33 (4): 790–794.
390. Oczkowicz M., Bratuś A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Rejduch B., Słota E., Eckert R. (2010) RH mapping and co-expression analysis of MEG3/PEG11/DLK1 cluster in pigs. Chromosome Res., 18, s. 711.
391. Oczkowicz M., Różycki M., Piórkowska K., Piestrzyńska-Kajtoch A., Rejduch B. (2010) A new set of endogenous reference genes for gene, expression studies of porcine stomach. J. Anim. Feed Sci., 19: 611–617.
392. Palka K., Migdał W., Wojtysiak D., Natonek-Wiśniewska M., Dudkiewicz A., Muzyczka K., Wantuch M., Bauerek E. (2010) Wpływ rasy i wieku świń na właściwości modelowych farszów mięsnych i kiełbas. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 68 (1): 80–92.
393. Radko A. (2010) Application of a complementary set of 10 microsatellite DNA markers for parentage verification in Polish Red cattle. Ann. Anim. Sci., 10, 1: 9–15.
394. Radko A., Rychlik T. (2010) Evaluating the usefulness of polymorphism of 7 microsatellite DNA markers for genetic diversity studies of sheep. Ann. Anim. Sci., 10, 4: 373–378.
395. Radko A., Słota E., Marczyńska J. (2010) Usefulness of a supplementary set of microsatellite DNA markers for parentage testing in cattle. Pol. J. Vet. Sci., 13, 1: 113–117.
396. Rejduch B., Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A. (2010) FISH-based comparative analysis of human and porcine chromosome region involving obesity-related genes. Ann. Anim. Sci., 10, 4: 367–372.
397. Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B. (2010) Use of human painting probes for identification of centric fusion in wild boar. Chromosome Res., 18: 727–728.
398. Rejduch B., Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Witoń M., Rogoz M., Różycki M. (2010) Expression of IGFBP-3 and IGFBP-5 genes in muscles of pigs representing five different breeds. J. Anim. Feed Sci., 19: 561–570.
399. Rejduch B., Oczkowicz M., Piórkowska K., Piestrzyńska-Kajtoch A., Witoń M., Rogoz M., Różycki M. (2010) Expression of IGF1 and IGF2 genes in muscles during development of pigs representing five different breeds. Ann. Anim. Sci., 10, 3: 231–239.
400. Rychlik T., Kościelny M. (2010) Genetic structure of gene reserve population of whitebacked cattle based on blond group polymorphism. Ann. Anim. Sci., 10, 3: 205–212.
401. Rychlik T., Krawczyk A. (2010) Estimation of genetic variation in Pomeranian sheep population included in the Genetic Resources Conservation Programme. Rocz. Nauk. PTZ, 6, 3: 55–62.
402. Wnuk M., Oklejewicz B., Lewińska A., Ząbek T., Bartosz G., Słota E., Bugno-Poniewierska M. (2010) PRINS detection of 18S rDNA in pig, red fox and Chinese raccoon dog, and centromere DNA in horse. Hereditas, DOI: 10.1111/j.1601-5223.2010.02201.x.
403. Ząbek T., Bugno-Poniewierska M., Klukowska-Rötzler J., Gerber V., Słota E. (2010) Assignment of HELP4 gene in the Equine genome using previously mapped BAC clone. Chromosome Res., 18, s. 740.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

404. Kozubska-Sobocińska A. (2010) Zjawisko konserwatyzmu genetycznego w molekularnej analizie genomów zwierząt z rodziny Bovidae. Podsumowanie monotematycznego zbioru publikacji stanowiących podstawę rozprawy habilitacyjnej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 36 ss.
405. Ząbek T. (2010) Amplifikacja i analiza sekwencji DNA gatunku Equus caballus, homologicznych u innych gatunków ssaków. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 42, 122 ss.
406. Słota E., Danielak-Czech B. (2010) Zastosowanie metod cytogenetyki molekularnej w diagnostyce i profilaktyce wad genetycznych u świń. W: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki i biotechnologii rozrodu w nowoczesnej produkcji trzody chlewnej. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 44: 9–20.

PRACE PRZEGLĄDOWE

407. Krzyścin P. (2010) Epitopy globulin osocza krwi u owiec jako markery białek i genów w badaniach fizjologicznych, molekularnych i genetycznych. Wiad. Zoot., XLVIII, 4: 39–43.
408. Rychlik T., Kościelny M. (2010) Wykorzystanie badań grup krwi do oceny zmienności genetycznej w polskich rasach zachowawczych bydła. Wiad. Zoot., XLVIII, 4: 31–38.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

409. Bratuś A., Neuenschwander S., Piestrzyńska-Kajtoch A., Świtoński M., Klukowska-Rötzler J., Słota E. (2010) Polymorphisms in DMRT1 coding and promoter regions are not causative for swine SRY-negative XX sex reversal. Proc. 32nd Int. Conf. of ISAG, Book of Abstracts, Edinburgh (Scotland), 26–30.07.2010, p.143.
410. Bugno-Poniewierska M. (2010) Determination of the correlation between stallion’s age and number of sex chromosome aberrations in spermatozoa. Proc. BIT’s 1st Annual Tetra – Congress of MolMed-2010, Book of Abstracts, Shanghai (China), 10–12.11.2010, p. 243.
411. Bugno-Poniewierska M., Sysa P. (2010) Problemy płodności koni widziane z chromosomowego poziomu. Mat. XLIX konf. nauk. Sekcji Fizjologii i Patologii Konia PTNW: Wybrane problemy żywienia i rozrodu koni, Ciechanów, 21–23.10.2010, ss. 23–25.
412. Bugno-Poniewierska M., Wnuk M., Lewińska A., Oklejewicz B., Ząbek T., Bartosz G., Słota E. (2010) Zależna od wieku utrata funkcjonalnej integralności chromatyny limfocytów konia domowego Equus caballus. Mat. III Polskiego Kongresu Genetyki, Lublin, 12–15.09.2010, s. 168.
413. Bugno-Poniewierska M., Ząbek T., Pawlina K., Klukowska-Rötzler J., Rojek M., Słota E. (2010) Y isochromosome in mare with sex chromosome mosaicism 63,X/64,XYqi. Proc. 19th Int. Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Book of Abstracts, Balice/Kraków, 6–9.06.2010, s. 86.
414. Danielak-Czech B., Słota E., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2010) A unique chromosome mutation in pigs: tandem fusion-translocation. Proc. 19th Int. Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Book of Abstracts, Balice/Kraków, 6–9.06.2010, s. 87.
415. Gurgul A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Rejduch B. (2010) Genetical characterization of the first Polish scrapie cases. Proc. 32nd Int. Conf. of ISAG, Book of Abstracts, Edinburgh (Scotland), 26–30.07.2010, p. 129.
416. Krzyścin P. (2010) Znacznik antygenowy immunoglobulin klasy M w badaniach wchłaniania i zaniku przeciwciał pochodzenia siarowego u jagniąt. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010.
417. Oczkowicz M., Bratuś A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Rejduch B., Słota E., Eckert R. (2010) RH mapping and co-expression analysis of MEG3/PEG11/DLK1 cluster in pigs. Proc. 19th Int. Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping. Book of Abstracts, Balice/Kraków, 6–9.06.2010, s. 58.
418. Radko A., Rubiś D., Szumiec A. (2010) Usefulness of a supplementary set of microsatellite DNA markers for parentage testing in cattle. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010, s. 46.
419. Radko A., Szumiec A. (2010) Microsatellite DNA polymorphism in red deer (Cervus elaphus) in Poland. Proc. 32nd Int. Conf. of ISAG, Book of Abstracts, Edinburgh (Scotland), 26–30.07.2010.
420. Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B. (2010) Use of human painting probes for identification of centric fusion in wild boar. Proc. 19th Int. Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Book of Abstracts, Balice/Kraków, 6–9.06.2010, p. 110.
421. Rejduch B., Piestrzyńska-Kajtoch A., Kozubska-Sobocińska A., Polak M.P., Żmudziński J.F. (2010) Genetic factors in neurodegenerative diseases of animals. Proc. Int. Conf. on Molecular and population genetics for improvement of farm animals and their products, Jastrzębiec, 27–28.05.2010, ss. 32–33.
422. Stachura A., Kaczmarczyk E., Bojarojć-Nosowicz B., Gurgul A. (2010) Analiza sekwencji nukleotydów w rejonie promotora genu receptora czynnika martwicy nowotworu typu drugiego (TNF-RII) u bydła. Mat. III Polskiego Kongresu Genetyki, Streszczenia, Lublin, 12–15.09.2010, s. 152.
423. Ząbek T., Bugno-Poniewierska M., Klukowska-Rötzler J., Gerber V., Słota E. (2010) Assignment of HELP4 gene in the equine genome using previously mapped BAC clone. Proc. 19th Int. Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Book of Abstracts, Balice/Kraków, 6–9.06.2010, p. 128.
424. Rychlik T., Krawczyk A. (2010) Polimorfizm grup I białek krwi w populacji owcy pomorskiej objętej programem ochrony bioróżnorodności. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Olsztyn, 7–10.09.2010.

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo

PRACE ORYGINALNE

425. Węglarzy K. (2010) Effect of lead, cadmium, cooper and zinc content in soil on their deposition in pasture sward as well as in the products and tissues of the cows grazed on pasture. J. Food Agr. Environ., 8 (2): 1209–1217.
426. Węglarzy K., Bereza M. (2010) The influence of herbs in a feed dose on the content of bioavailable silicon in cow`s milk. J. Food Agr. Environ., 8 (3/4): 488–493.
427. Węglarzy K. (2010) Effect of contents of main heavy metals in soil on their deposition in the grass, milk and chosen tissues of sheep. Vyzkum v chovu skotu, Rapotin, 1: 38–47.
428. Węglarzy K., Ligaszewski M., Krazhan S., Stekla J., Pellar A. (2010) Carp feeding influence on high fatty acids profile. Ribogospodarska Nauka Ukraini, 3: 53–55.
429. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2010) Niepewność szacowania energii metabolicznej na podstawie równań regresji. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 544: 147–154.
430. Walczyński S. (2010) Analiza stopnia rozdrobnienia materiałów i mieszanek paszowych w badaniach międzylaboratoryjnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 546: 361–368.
431. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Effect of adding fibrolytic enzymes to dairy cows rations on digestive activity in the rumen. Ann. Anim. Sci., 10, 2: 127–137.
432. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Effect of organic and conventional feeding of Red-and-White cows on productivity and milk composition. Ann. Anim. Sci., 10, 4: 441–458.
433. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Wpływ dodatku enzymów fibrolitycznych do dawek TMR w okresie okołoporodowym na wydajność mleczną krów i wybrane metabolity we krwi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 544: 97–104.
434. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Wpływ enzymów fibrolitycznych na aktywność trawienną żwacza krów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 544: 105–113.
435. Brzóska F., Śliwiński B., Michalik-Rutkowska O. (2010) Effect of herb mixture on productivity, mortality, carcass quality and blond parameters of broilers chickens. Ann. Anim. Sci., 10, 2: 157–165.
436. Brzóska F., Pieszka M., Stecka K., Migdał W., Węsierska E., Walczycka M., Krzysztoforski K., Michalik-Rutkowska O. (2010) Effect of Pediococcus Spp. in feed instead of antibiotic on broiler chicken body weight, mortality, slaughter traits and meat quality. Ann. Anim. Sci., 10, 2: 167–177.
437. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Hanczakowski P., Wróbel A. (2010) Medium chain fatty acids preparation as feed supplements for weaned piglets. Med. Wet., 66 (5): 331–334.
438. Hanczakowska E., Węglarzy K., Szymczyk B., Hanczakowski P. (2010) Effect of adding crude or refined glicerol to pig diets on fattening performance, nutrient digestibility and carcass evaluation. Ann. Anim. Sci., 10, 1: 67–73.
439. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2010) Effect of methionine and energy level in high protein organic diets fed to laying hens. Ann. Anim. Sci., 10, 1: 83–91.
440. Koreleski J., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2010) Wpływ elektrolitów w paszy brojlerów na wskaźniki produkcyjne, bilans sodu oraz wilgotność odchodów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 544: 11–18.
441. Pieszka M., Pietras M., Migdał W., Barowicz T. (2010) Wpływ dodatku suszonych wytłoków owocowych i warzywnych w dawkach pokarmowych dla świń na cechy tuczne, rzeźne i jakość wieprzowiny. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 550: 69–77.
442. Sosin-Bzducha E., Strzetelski J.A., Borowiec F., Kowalczyk J., Okoń K. (2010) Effect of feeding ensiled maize grain on rumen development and calf rearing performance. J. Anim. Feed Sci., 19 (2): 195–210.
443. Strzetelski J.A., Osięgłowski S., Dymnicka M. (2010) Effect of concentrate feeding before calving and feed intake,metabolic profile and performance of early lactation cows. Ann. Anim. Sci., 10, 2: 139–155.
444. Szczurek W. (2010) Standardized ileal digestibility of amino acids in some cereals, rapeseed products and maize DDGS for broiler chickens at the age of 14 days. J. Anim. Feed Sci., 19 (1): 73–81.
445. Szczurek W. (2010) Practical validation of efficacy of the standardized ileal digestible amino acid values in diet formulation for broiler chickens. J. Anim. Feed Sci., 19: 590–598.
446. Szczurek W. (2010) Performance and nitrogen output in young broilers fed diets containing different plant by-products and formulated with predetermined ileal digestible amino acid values. Ann. Anim. Sci., 10, 3: 285–298.
447. Ślusarczyk K., Strzetelski J.A., Furgał-Dierżuk I. (2010) Effect of sodium butyrate on calf growth and serum levels of β-hydroxybutyric acid. J. Anim. Feed Sci., 19 (3): 348–357.
448. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2010) Effect of organic acids and prebiotics on bone quality in laying hens fed diets with two levels of calcium and phosphorus. Acta Vet. Brno, 79 (2): 185–193.
449. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2010) Laying performance and eggshell quality in laying hens fed diets supplemented with prebiotic and organic acids. Czech J. Anim. Sci., 55 (7): 294–306.
450. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska-Włosek A. (2010) Egg performance, egg quality, and nutrient utilization in laying hens fed diets with different levels of rapeseed expeller cake. Agr. Food Sci., 19 (3): 233–239.
451. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska-Włosek A. (2010) Effect of prebiotic fructans and organic acids on mineral retention in laying hens. Acta Agr. Scand. A, 60 (2): 125–128.
452. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A., Twardowska M., Kwiatek K., Tomczyk G., Reichert M., Mazur M., Bednarek D. (2010) Bezpieczeństwo transgenicznych materiałów paszowych w żywieniu drobiu – wyniki doświadczeń krajowych. Życie Wet., 2: 161–165.
453. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska-Włosek A., Twardowska M. (2010) Poekstrakcyjna śruta sojowa i ziarna kukurydzy z genetycznie zmodyfikowanych roślin w żywieniu kur nieśnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 544: 45–52.
454. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Koreleski J., Kwiatek K. (2010) Nutritional efficiency of genetically modified insect resistant corn (MON810) and glyphosate tolerant soyben meal (Roundup Ready) for broilers. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 54 (1): 43–48.
455. Świątkiewicz S., Twardowska M., Markowski J., Mazur M., Sieradzki Z., Kwiatek K. (2010) Fate of transgenic DNA from Bt corn and Roundup Ready soybean meal in broilers fed GMO feed. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 54 (2): 237–242.
456. Węglarzy K., Hanczakowska E., Pietras M., Hanczakowski P. (2010) Wykorzystanie makuchu rzepakowego i glicerolu w tuczu świń. Rocz. Nauk. Zoot., 37: 169–177.
457. Gąsior R., Szczypuła M. (2010) Walidacja metody oznaczania jodu w żywności i materiale biologicznym. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 1: 63–73.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

458. Ligaszewski M., Węglarzy K., Stekla J. (2010) Wpływ żywienia karpia (Cyprinus carpio L.) granulatem z makuchu rzepakowego na profil wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) i zawartość składników tłuszczu surowego w jego mięsie. W: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, red. K. Węglarzy. Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB, Grodziec Śl., ss. 291–301.
459. Bulla J., Golian J., Szarek J., Węglarzy K., Skrzyżala I. (2010) Safety and quality control of the animal food products (Theory and Practice). W: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, red. K. Węglarzy. Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB, Grodziec Śl., ss. 7–11.
460. Bielecka G., Korol W., Nieściór H. (2010) Ocena spektrofotometrycznej metody oznaczania mocznika w paszach w porównaniu międzylaboratoryjnym. W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, red. Z. Hubicki, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 385–388.
461. Rubaj J., Korol W., Kopeć D. (2010) Sprawdzenie parametrów spektrofotometrycznej metody oznaczania aktywności fitazy w paszach na potrzeby urzędowego nadzoru. W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, red. Z. Hubicki, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 389–392.
462. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2010) Czynniki zagrożeń w paszach pochodzenia roślinnego. W: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, red. K. Kwiatek, W. Korol, Pasze Przem., 4/6: 13–17.
463. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2010) Ocena dopuszczalnych tolerancji składników odżywczych i dodatków paszowych według aktualnych zaleceń. W: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, red. K. Kwiatek, W. Korol, Pasze Przem., 4/6: 32–35.
464. Brzóska F., Korol W., Koreleski J. (2010) Skutki zakazu stosowania materiałów paszowych GMO w żywieniu zwierząt w Polsce. W: Wykorzystanie biotechnologii w rolnictwie amerykańskim i polskim. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 10–17.
465. Walczyński S. (2010) Wyniki badania homogeniczności produktów paszowych. W: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, red. K. Kwiatek, W. Korol, Pasze Przem., 4/6: 100–103.
466. Bilik K., Strzetelski J.A., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Performance of beef breeds cows and calves on ecological and conventional pasture. W: Pollution and organic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 145–156.
467. Bilik K. (2010) Rola żywienia w produkcji wołowiny wysokiej jakości. W: Nowoczesne metody chowu bydła mięsnego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, ARP, Warszawa, ss. 24–42.
468. Bilik K. (2010) Rola żywienia w produkcji mleka. W: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, ARP, Warszawa, ss. 74–95.
469. Borys B., Pietras M. (2010) Produkty uboczne wytwarzania biodiesla – wykorzystanie w żywieniu małych przeżuwaczy. W: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, red. K. Węglarzy, Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 277–290.
470. Brzóska F. (2010) Makuch rzepakowy – produkt agrorafinerii i jego wykorzystanie w żywieniu zwierząt oraz bioenergetyce. W: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, red. K. Węglarzy, Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 207–227.
471. Brzóska F., Hanczakowska E., Koreleski J., Strzetelski J.A., Świątkiewicz S. (2010) Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt. Tom IV. Wyd. PSPO, Warszawa, 78 ss.
472. Hanczakowska E. (2010) Praktyczne żywienie świń. W: Nowoczesne metody chowu trzody chlewnej. Wyd. KRIR, Warszawa, IZ PIB, Kraków, ss. 63–87.
473. Pieszka M., Migdał W., Gąsior R., Rudzińska M. (2010) Characteristics of oils from apple, blackcurrant, raspberry and strawberry seeds as a source of polyenoic fatty acids, tocochromanols and phytosterols. W: Meat technology and functional additives, red. W. Migdał, G. Cilev, B. Zivkovic, V. Jukna. Wyd. UR, Kraków, ss. 46–58.
474. Migdał W., Pustkowiak H., Živkovič B., Cilev G., Młynek J., Wojtysiak D., Migdał Ł., Pieszka M., Orzechowska B., Połtowicz K., Michniak Ł. (2010) The intramuscular fat of animals of slaughter. W: Intramuscular fat and histological structure of meat, red. W. Migdał, G. Cilev, B. Zivkovic, V. Jukna. Wyd. UR, Kraków, ss. 8–20.
475. Strzetelski J.A., Furgał-Dierżuk I. (2010) Produkty uboczne powstałe przy produkcji biodiesla w żywieniu przeżuwaczy. W: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, red. K. Węglarzy, Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 228–239.
476. Świątkiewicz M. (2010) Wpływ intensywności żywienia loch w okresie ciąży i laktacji na ich wskaźniki reprodukcyjne oraz jakość mięsa i wskaźniki tuczu potomstwa. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., Wyd. IZ PIB, Kraków, 43, 86 ss.
477. Świątkiewicz S., Koreleski J., Świątkiewicz M., Kwiatek K. (2010) Bezpieczeństwo stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych. W: Wykorzystanie biotechnologii w rolnictwie amerykańskim i polskim. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 35–50.
478. Świątkiewicz S., Koreleski J., Twardowska M., Markowski J., Świątkiewicz M., Kwiatek K., Mazur M., Sieradzki Z., Pejsak Z., Tomczyk G., Bednarek D., Kozaczyński W., Reichert M. (2010) Pasze genetycznie zmodyfikowane w żywieniu zwierząt – ocena zagrożeń na podstawie wyników badań krajowych. W: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, Wyd. IZ PIB, Lublin, ss. 18–31.
479. Gąsior R. (2010) Glukozynolany w krajowych paszach rzepakowych – metoda badania i ocena zagrożeń. W: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, red. W. Korol, K. Kwiatek, Pasze Przem., XIX, 4/6: 36–39.

PRACE PRZEGLĄDOWE

480. Brzóska F., Śliwiński B., Michalik-Rutkowska O. (2010) Pasze rzepakowe – miejsce w bilansie białkowym kraju oraz wartość pokarmowa. Cz. I. Wiad. Zoot., XLVIII, 2/3: 11–18.
481. Brzóska F., Śliwiński B., Michalik-Rutkowska O. (2010) Pasze rzepakowe – wykorzystanie w żywieniu zwierząt oraz bioenergetyce. Cz. II. Wiad. Zoot., XLVIII, 2/3: 19–29.
482. Hanczakowska E., Hanczakowski P. (2010) Pierwiastki ziem rzadkich w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wiad. Zoot., XLVIII, 1: 15–20.
483. Niwińska B. (2010) Endogenous synthesis of rumenic acid. J. Anim. Feed Sci., 19 (2): 171–182.
484. Pieszka M., Pietras M. (2010) Nowe kierunki badań żywieniowych – Nutrigenomika. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 2: 83–103.
485. Szewczyk A., Hanczakowska E. (2010) Właściwości i zastosowanie średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) i ich monoacylgliceroli (MCM). Wiad. Zoot., XLVIII, 1: 21–26.
486. Zymon M., Strzetelski J.A. (2010) Sposoby poprawy właściwości prozdrowotnych mięsa bydlęcego. Wiad. Zoot., XLVIII, 4: 53–63.
487. Gąsior R., Ślusarczyk K. (2010) Charakterystyka metody wagowej oznaczania suchej masy w paszach. Wiad. Zoot., XLVIII, 4: 99–102.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

488. Gacek L., Bąk A., Szeleszczuk O. (2010) Influence of different granular feeding on rabbit breeding and production results. Mat. III międz. konf. nauk.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics, Book of Abstracts, Balice, 25–27.05.2010.
489. Węglarzy K., Klęczek C., Bereza M., Pellar A. (2010) Znaczenie zastosowania świeżych ziół w żywieniu bydła mlecznego. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej, Zakopane, 8–12.03.2010, s. 218–227.
490. Bilik K., Węglarzy K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Wpływ ekologicznego i normatywnego żywienia krów rasy czb na produkcyjność i skład mleka. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej, Zakopane, 8–12.03.2010, s. 232–233.
491. Bilik K., Węglarzy K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Ekologiczne żywienie krów mlecznych z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki PIB. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej, Zakopane, 8–12.03.2010, ss. 173–191.
492. Węglarzy K., Pellar A. (2010) Porównanie wybranych parametrów mleka ekologicznego i konwencjonalnego. Mat. Posiedzenia Komisji Nauk Rolniczych PAN. Oddz. Katowice, 11–12.10.2010.
493. Węglarzy K., Pellar A. (2010) Evaluation of the milk and milk products quality from organic production in Jaworze of Experimental Station in Grodziec Slaski. Mat. II niemiecko-polskiego forum dotyczącego eko-innowacji, Poznań, 24–25.11.2010, Poster.
494. Hanczakowska E., Węglarzy K., Bereza M. (2010) Wpływ makuchu rzepakowego na wskaźniki reprodukcyjne loch. Mat. konf. nauk.-techn.: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, Cieszyn, 26–27.04.2010, ss. 307–310.
495. Bielińska H., Węglarzy K., Kłos K., Badowski J., Strugała E., Sandecki R. (2010) Wpływ żywienia gęsi białych kołudzkich mieszanką z udziałem ddgs z kukurydzy na wskaźniki wartości rzeźnej. Mat. konf. nauk.-techn.: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, Cieszyn, 26–27.04.2010, ss. 305–306.
496. Matejska J., Węglarzy K. (2010) Wyniki opasu i jakości tusz jagniąt mieszańców pochodzących z krzyżowania tryków rasy czarnogłówka z maciorkami owcy pogórza, polskiej owcy górskiej i linii mięsnej w warunkach rolnictwa ekologicznego. Mat. konf. nauk.-techn.: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, Cieszyn, 26–27.04.2010, ss. 323–326.
497. Matejska J., Węglarzy K. (2010) Wpływ wielkości pastwiska w koszarowym systemie utrzymania owiec na wyniki tuczu prowadzonego w gospodarstwie ekologicznym. Mat. konf. nauk.-techn.: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, Cieszyn, 26–27.04.2010, ss. 327–331.
498. Korol W., Bielecka G., Grajewski J., Twarożek M., Błajet-Kosicka A., Kosicki R., Rubaj J. (2010) The results of testing mycotoxins in food processing industry’s by-products meant for feed manufacturing purposes. Proc. 9th Int. Conf.: Mycotoxins and moulds. Book of Abstracts. Kazimierz Wielki, 28–29.06.2010, UKW, Bydgoszcz, ss. 55–56.
499. Bielecka G., Korol W., Rubaj J. (2010) Efficiency of extruded soybean in broiler chicken feeding. Proc. 16th Int. Conf. KRMIVA, Book of Abstracts, Opatija, 7–9.06.2010, p. 56.
500. Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2010) Efficiency of wheat distillers dried grain with solubles in broiler chicken feeding. Proc. 16th Int. Conf. KRMIVA, Book of Abstracts, Opatija, 7–9.06.2010, p. 111.
501. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2010) Results of investigation of iron, manganese, zinc and copper contents in compound feeds for poultry and swine. Proc. 16th Int. Conf. KRMIVA, Book of Abstracts, Opatija, 7–9.06.2010, p. 41.
502. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2010) Dostosowanie odchylenia standardowego do celu badań biegłości. Mat. VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej: Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, UJ, Kraków, 4–9.07.2010, s. 98.
503. Bielecka G., Korol W., Rubaj J. (2010) Wyniki badania zawartości kadmu i ołowiu w paszach krajowych metodą GFAAS. Mat. VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej: Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, UJ, Kraków, 4–9.07.2010, s. 504.
504. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2010) Walidacja oznaczania chlorków w paszach metodą biamperometrycznego miareczkowania. Mat. VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej: Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, UJ, Kraków, 4–9.07.2010, s. 540.
505. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2010) Zastosowanie technik atomowej spektrometrii absorpcyjnej w urzędowej kontroli składników mineralnych w paszach. Mat. XV konf.: Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej, Kraków, 6–7.12.2010, s. 32.
506. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2010) Zawartość selenu, kobaltu i molibdenu w krajowych mieszankach paszowych. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, ss. 202–203.
507. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2010) Niepewność szacowania energii metabolicznej pasz na podstawie równań regresji. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, ss. 208–209.
508. Walczyński S. (2010) The influence of feed mixture type on the homogeneity of different minerals. Proc. 16th Int. Conf. KRMIVA, Book of Abstracts, Opatija, 7–9.06.2010, p. 50.
509. Hanczakowski P., Szymczyk B. (2010) Wartość pokarmowa białka makuchu rzepakowego dla szczurów. W: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, red. K. Węglarzy, Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 311–313.
510. Koreleski J., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2010) Wstępne wyniki badań nad równoczesnym użyciem produktów ubocznych z biopaliw w mieszance paszowej dla kur. Mat. konf. nauk.-techn.: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, Cieszyn, 26–27.04.2010, ss. 315–318.
511. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2010) Response of chickens infected with coccidiosis to herbal extracts mix singly or in combination with additives. Proc. XIIIth European Poultry Conference WPSA, Book of Abstracts, Tours (France), 23–27.08.2010, p. 866.
512. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2010) The influence of herbal extracts mix on the performance of broilers chickens infected with coccidiosis. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, s. 81.
513. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2010) Użycie ekstraktów z czosnku i szałwii jako zamienników kokcydiostatyku w odchowie kurcząt brojlerów. Mat. Symp. Sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB Balice, 23–24.03.2010, ss. 3–4.
514. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2010) Wpływ ekstraktu z czosnku (Allium sativum) na parametry odchowu kurcząt brojlerów zarażonych kokcydiozą. Mat. IV Ogólnopolskiej Konf. Doktorantów: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, Kraków, 20.03.2010, s. 6.
515. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Wpływ enzymów fibrolitycznych na aktywność trawienną żwacza krów. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, ss. 156–157.
516. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Wpływ dodatku enzymów fibrolitycznych do dawek (TMR) w okresie okołoporodowym na wydajność mleczną krów i wybrane metabolity w krwi. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, ss. 160–161.
517. Brzóska F., Szybiński Z., Śliwiński B. (2010) Zawartość jodu w mleku w Polsce – zmienność zależnie od sezonu i regionu. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, ss. 14–15.
518. Furgał-Dierżuk I., Strzetelski J.A., Kwiatek K., Twardowska M., Mazur M. (2010) The effect of genetically modified feeds on rearing performance and tDNA transfer in the digestive tract into tissues of calves. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, s. 20.
519. Furgał-Dierżuk I., Strzetelski J.A., Kwiatek K., Twardowska M., Mazur M. (2010) The effect of genetically modified feeds on productivity, milk composition, serum metabolite profiles and transfer of tDNA into milk of cows. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, s. 159.
520. Hanczakowska E. (2010) The effect of herbal extracts and caprylic acid on performance and changes in alimentary tract of piglets. Proc. 4th Int. Conf.: Alfalfa in human and animal nutrition. New possibilities of application of the extract from the alfalfa leaves, Lublin– Sandomierz, 7-8.06.2010, ss. 176–177.
521. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2010) The effect of supplementing feed with herbal extracts mixture on fatteners performance and meat quality. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, ss. 114–115.
522. Hanczakowski P., Szymczyk B. (2010) Koncentrat białkowy z lucerny jako źródło witaminy A dla kurcząt brojlerów i kur niosek. Proc. 4th Int. Conf.: Feed and Feed Activites, Lublin–Sandomierz, 7-8.06.2010, ss. 172–173.
523. Koreleski J., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2010) The effect of dietary electrocyte balance on broiler performance, sodium balance and excreta dry matter content. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, s. 87.
524. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2010) Wpływ ekologicznego i normatywnego żywienia krów rasy czb na wydajność, skład i wartość prozdrowotną mleka. Mat. Symp. Sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB Balice, 23–24.03.2010, ss. 27–28.
525. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2010) The effect of czb dairy cows organic feeding system on performance, milk composition and fatty acid profile. Mat. VII Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, Kraków, 20–21.09.2010, ss. 124–127.
526. Niwińska B., Migdał W., Pustkowiak H., Andrzejewski M. (2010) Effect of fat milk participation in milk replacer formulations on fatty acid composition of calves liver. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, ss. 38–39.
527. Pieszka M., Pietras M., Migdał W., Barowicz T. (2010) Effect dried fruit and vegetable pomaces suplement to diet for pigs on fattening and slaughter traits and pork value. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, ss. 116–117.
528. Pietras M., Barowicz T., Pieszka M. (2010) The effect of false flax oil (Camelina sativa) in laying hen diets on performance and egg quality. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, ss. 66–67.
529. Pieszka M., Migdał W., Gąsior R., Rudzińska M. (2010) Characteristics of oils from apple, blackcurrant, raspberry and strawberry seeds as a source of polyenoic fatty acids, tocochromanols and phytosterols. Proc. IIIrd Int. Conf.: Modern trends in meat production, Book of Abstracts, Kraków, 7–8.10.2010, p. 28.
530. Migdał W., Pustkowiak H., Živkovič B., Cilev G., Młynek J., Wojtysiak D., Migdał Ł., Pieszka M., Orzechowska B., Połtowicz K., Michniak Ł. (2010) The intramuscular fat of animals of slaughter. In: Intramuscular fat and histological structure of meat. Proc. IIIrd Int. Conf.: Modern trends in meat production, Book of Abstracts, Kraków, 7–8.10.2010, p. 45.
531. Sosin-Bzducha E., Strzetelski J.A. (2010) Wpływ źródła skrobi w paszy na wyniki odchowu i jakość mięsa cieląt. Mat. Symp. Sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB Balice, 23–24.03.2010, ss. 47–48.
532. Strzetelski J.A., Sosin-Bzducha E. (2010) Efektywność nienasyconych kwasów tłuszczowych w procesach rozrodu. Mat. XIV Międzynarodowej Sesji Naukowej: Wpływ żywienia na rozród krów, Polanica Zdrój, 25–26.06.2010, ss. 50–57.
533. Szczurek W. (2010) The use of amino acid digestibility values in dietary formulation improves the utilization of plant by-products in young chicken feeding. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, s. 73.
534. Szczurek W. (2010) Zmiany składu chemicznego mięśni piersiowych kurcząt brojlerów o różnym pochodzeniu pod wpływem bilansowania diety w oparciu o strawne aminokwasy i dodatku enzymów paszowych. Mat. Symp. Sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB Balice, 23–24.03.2010, ss. 49–50.
535. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Twardowska M., Kwiatek K., Mazur M., Kozaczyński W., Świątkiewicz S. (2010) The effect of genetically modified feeds on fattening results and transfer of transgenic DNA to swine tissues. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, s. 97.
536. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska-Włosek A., Twardowska M. (2010) Soybean meal and maize grain from genetically modified plants in laying hens nutrition. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010, s. 63.
537. Zymon M., Strzetelski J.A. (2010) Wpływ nasion różnych odmian lnu i rzepaku oraz oleju rybnego na jakość mięsa cieląt. Mat. Symp. Sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB Balice, 23–24.03.2010, ss. 61–62.
538. Zymon M., Strzetelski J.A. (2010) Wpływ strategii zadawania mieszanki treściwej z udziałem ziarna sorgo w dawce pokarmowej na wydajność krów w okresie okołoporodowym. Mat. VII Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, Kraków, 20–21.09.2010, ss. 33–36.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

539. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2010) Potrzeba dostosowania odchylenia standardowego do celu badań biegłości. Mat. XVI Symp. Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB: Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej – 2, Szczyrk, I tura: 23–25.05.2010, II tura: 26–28.09.2010, ss. 151–165.
540. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2010) Czynniki zagrożeń w paszach pochodzenia roślinnego. Mat. XXVII konf. nauk.-techn.: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, IZ PIB KLP, Lublin, PIWet PIB, Puławy, Zwierzyniec, 22–23.04.2010, ss. 10–13.
541. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2010) Ocena dopuszczalnych tolerancji składników odżywczych i dodatków paszowych wg aktualnych zaleceń. Mat. XXVII konf. nauk.-techn.: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, IZ PIB KLP, Lublin, PIWet PIB, Puławy, Zwierzyniec, 22–23.04.2010, ss. 15–17.
542. Walczyński S., Korol W. (2010) Zanieczyszczenia krzyżowe w produkcji mieszanek paszowych. Mat. XXVII konf. nauk.-techn.: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, IZ PIB KLP, Lublin, PIWet PIB, Puławy, Zwierzyniec, 22–23.04.2010, ss. 26–28.
543. Bielecka G. (2010) Ocena kompetencji laboratoriów w zakresie badania składników odżywczych w badaniach biegłości. Mat. XXVII konf. nauk.-techn.: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, IZ PIB KLP, Lublin, PIWet PIB, Puławy, Zwierzyniec, 22–23.04.2010, ss. 44–46.
544. Rubaj J. (2010) Ocena kompetencji laboratoriów w zakresie badania dodatków paszowych w porównaniach międzylaboratoryjnych. Mat. XXVII konf. nauk.-techn.: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, IZ PIB KLP, Lublin, PIWet PIB, Puławy, Zwierzyniec, 22–23.04.2010, ss. 46–48.
545. Walczyński S. (2010) Wyniki badania homogeniczności produktów paszowych. Mat. XXVII konf. nauk.-techn.: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, IZ PIB KLP, Lublin, PIWet PIB, Puławy, Zwierzyniec, 22–23.04.2010, ss. 62–63.
546. Bilik K., Węglarzy K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Ekologiczne żywienie krów mlecznych z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki PIB. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła, Zakopane, 8–12.03.2010, ss. 173–191.
547. Bilik K. (2010) Kształtowanie czynników warunkujących produkcję mleka wysokiej jakości w gospodarstwie mleczarskim. Wykłady szkoleniowe dla hodowców bydła mlecznego: Radom 7.X., Sieradz 4.XI., Zduny 5.XI., Miechów 18.XI., Ćmielów 22.XI., Pierzchnica 23. XI. W: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, ARP, Warszawa, ss. 5–130.
548. Bilik K. (2010) Kształtowanie czynników warunkujących produkcję wołowiny wysokiej jakości w gospodarstwie rolnym sposobem na zwiększenie wartości rynkowej i spożycia wołowiny. Wykłady szkoleniowe dla hodowców bydła mięsnego: Opole 20.X.,Stare Olesno 26.X., Sadów 16.XI. W: Nowoczesne metody chowu bydła mięsnego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, ARP, Warszawa, ss. 5–140.
549. Bilik K., Węglarzy K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Wpływ ekologicznego i normatywnego żywienia krów rasy czb na produkcyjność i skład mleka. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej, Zakopane, 8–12.03.2010, ss. 232–233.
550. Hanczakowska E. (2010) Pasze rzepakowe w żywieniu świń. Mat. konf.: Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt, Balice, 02.03.2010, http://www.paszerzepakowe.pl/pliki/11.pdf.
551. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2010) Pasze rzepakowe w żywieniu drobiu. Mat. konf.: Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt, Balice, 02.03.2010, http://www.paszerzepakowe.pl/pliki/11.pdf.
552. Pieszka M. (2010) The use of hybrid rye in feed rations for dairy cows at early stage of lactation. Proc. Conf.: Rye Belt-growing perspectives, Wrocław–Kondratowice, 8–9.12.2010.
553. Pieszka M. (2010) Application of hybrid rye in nutrition of beef cattle. Proc. Conf.: Rye Belt-growing perspectives, Wrocław–Kondratowice, 8–9.12.2010.
554. Strzetelski J.A. (2010) Pasze rzepakowe w żywieniu bydła. Mat. konf.: Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt, Balice, 02.03.2010, http://www.paszerzepakowe.pl/pliki/11.pdf.
555. Strzetelski J.A., Furgał-Dierżuk I. (2010) Możliwości wykorzystania w żywieniu przeżuwaczy wytłoczyn z nasion rzepaku i gliceryny. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej, Zakopane, 8–12.03.2010, ss. 200–210.
556. Świątkiewicz S., Koreleski J., Twardowska M., Markowski J., Świątkiewicz M., Kwiatek K., Mazur M., Sieradzki Z., Pejsak Z., Tomczyk G., Bednarek D., Kozaczyński W., Reichert M. (2010) Pasze genetycznie zmodyfikowane w żywieniu zwierząt gospodarskich – ocena zagrożeń na podstawie wyników badań IZ PIB. Mat. XXVII międz. konf. nauk.-techn.: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, IZ PIB i PIWet-PIB, Zwierzyniec, 23.04.2010, ss. 13–15.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

557. Gacek L. (2010) Zastosowanie preparatu czosnkowego w towarowej produkcji królików. Króliki, 4: 23–33.
558. Korol W. (2010) Katalog materiałów paszowych. Prz. Zboż. Młyn., LIV, 3: 14–16.
559. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Twardowska M., Markowski J. (2010) Niepożądane zanieczyszczenia w ziarnie zbóż i produktach ubocznych na cele paszowe. Prz. Zboż. Młyn., LIV, 9: 31–32.
560. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2010) Interpretacja wyników badania witamin A i E w paszach. Pasze Przem., 19 (1/3): 14–18.
561. Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S. (2010) Interpretacja wyników badania składników odżywczych pasz według nowych wymagań. Pasze Przem., 19 (1/3): 2–4.
562. Korol W., Kwiatek K. (2010) Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym. Pasze Przem., 19 (4/6): 1–9.
563. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2010) Ocena wyników badań porównawczych wybranych dodatków paszowych. Pasze Przem., 19 (7/9): 24–30.
564. Korol W. (2010) Materiały czy dodatki paszowe – kryteria oceny. Pasze Przem., 19 (7/9): 41–43.
565. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2010) Potrzeba oceny jakości preparatów organiczno-mineralnych. Pasze Przem., 19 (10/12): 8–9.
566. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2010) Szacowanie niepewności badania wybranych składników mineralnych w paszach na podstawie wyników badań biegłości. Pasze Przem., 19 (10/12): 13–16.
567. Korol W. (2010) Produkty uboczne z konopi w żywieniu zwierząt. Pasze Przem., 19 (10/12): 21–22.
568. Korol W., Bielecka G. (2010) Aktualne uwarunkowania w zakresie wykorzystania produktów ubocznych przetwórstwa owoców i warzyw w żywieniu zwierząt. Pasze Przem., 19 (10/12): 25–28.
569. Walczyński S. (2010) Ocena stopnia rozdrobnienia pasz. Pasze Przem., 19 (7/9): 50–53.
570. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Ekologiczna produkcja mleka. Hoduj z Głową, 1 (43): 74–81.
571. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Żywienie jałówek w okresie ciąży i okołoporodowym. Hoduj z Głową, 2 (44): 70–77.
572. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Żywienie przyszłych mamek wymaga uwagi. Top Agrar Polska – Top Bydło, 11: 34–37.
573. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Żywienie cieląt ras mięsnych w okresie odchowu i opasania. Hod. Bydła, 6–7: 48–54.
574. Bilik K., Malinowski E. (2010) Odchów cieląt w dobrostanie. Hoduj z Głową, 4 (46): 48–53.
575. Bilik K., Strzetelski J.A., Łopuszańska-Rusek M. (2010) Co wpływa na płodność. Hoduj z Głową, 5 (47): 40–46.
576. Bilik K., Strzetelski J.A. (2010) Żywienie, a właściwości prozdrowotne mleka. Hoduj z Głową, 6 (48): 75–80.
577. Bilik K., Strzetelski J.A. (2010) Kilka uwag przy sporządzaniu kiszonki z kukurydzy. Hod. Bydła, 9: 69–70.
578. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2010) Czynniki wpływające na równowagę elektrolitów w paszy dla brojlerów. Pol. Drob., 3: 2–5.
579. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2010) Możliwość równoczesnego zastosowania produktów ubocznych biopaliw w żywieniu kur nieśnych. Pol. Drob., 10: 5–6.
580. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2010) Zużycie paszy i wskaźnik wykorzystania paszy w produkcji drobiarskiej. Pol. Drob., 4: 14–15.
581. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2010) Czosnek w oborze. Hoduj z Głową, 5 (47): 56–59.
582. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2010) Kiszonka z sorgo dla bydła mlecznego. Top Agrar Polska – Top Bydło, 8: 30–33.
583. Niwińska B., Bilik K., Andrzejewski M. (2010) Fosfor – dlaczego tak ważny?. Hod. Bydła, 5: 10–15.
584. Niwińska B., Bilik K., Andrzejewski M. (2010) Aniony w walce z zaburzeniami metabolicznymi. Hod. Bydła, 6–7: 6–9.
585. Niwińska B., Andrzejewski M. (2010) Choroby okresu okołoporodowego. Hoduj z głową, 4, 46: 24–31.
586. Niwińska B. (2010) Przyczyny upadków cieląt. Hod. Bydła, 10: 20–26.
587. Niwińska B., Andrzejewski M. (2010) Programy żywienia paszami płynnymi cieliczek ras mlecznych – plusy i minusy. Hod. Bydła, 12: 14–19.
588. Janik A., Pieszka M. (2010) Wpływ zespołów zniekształceń kręgosłupa i brachyspiny na reprodukcję bydła HF. Hod. Bydła, 2: 46–49.
589. Janik A., Pieszka M. (2010) Minerały i witaminy-niezbędne składniki pasz. Hod. Trz. Chl., 3: 6–11.
590. Pieszka M., Janik A. (2010) Wykorzystanie glinokrzemianów i flawonoidów w żywieniu cieląt. Hoduj z głowa, 7–8: 42–47.
591. Pieszka M., Barowicz T. (2010) Formy witamin. Hod. Drobiu, 11: 6–14.
592. Świątkiewicz M. (2010) Koncentraty dla prosiąt. Top Agrar Polska, 2: 26–28.
593. Świątkiewicz M. (2010) Zanieczyszczenie pasz mikotoksynami. Trz. Chl., 7: 56–58.
594. Świątkiewicz M. (2010) Latem więcej energii dla loch. Top Agrar Polska, 6: 26–28.
595. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A., Twardowska M., Kwiatek K., Tomczyk G., Reichert M., Mazur M., Bednarek D. (2010) Krajowe badania nad stosowaniem pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu drobiu. Część 1. Pol. Drob., 1: 10–13.
596. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2010) Pasze GMO w żywieniu zwierząt gospodarskich. Nowa Wieś Europejska, 1–2: 6–8.
597. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A., Twardowska M., Kwiatek K., Tomczyk G., Reichert M., Mazur M., Bednarek D. (2010) Krajowe badania nad stosowaniem pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu drobiu. Część 2. Pol. Drob., 2: 2–5.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

598. Księżak J., Podleśny J., Brzóska F. (2010) Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych i wykorzystanie w żywieniu zwierząt. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 161, 41 ss.
599. Noworolnik K., Leszczyńska D., Brzóska F. (2010) Uprawa jęczmienia jarego na cele paszowe. Instr. upowszechni. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 165, 36 ss.
600. Noworolnik K., Leszczyńska D., Brzóska F. (2010) Uprawa międzygatunkowych jarych mieszanek zbożowych na paszę. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 188, 28 ss.
601. Podleśny J., Brzóska F. (2010) Uprawa łubinu żółtego i wykorzystanie nasion w żywieniu zwierząt. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 173, 34 ss.
602. Staniak M., Brzóska F. (2010) Trawy pastewne w uprawie polowej. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 162, 54 ss.
603. Śliwiński B., Furgał-Dierżuk I., Koreleski J., Brzóska F., Kański J. (2010) Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz krajowych. Dane zawarte w Bazie Danych Pasz Krajowych IZ PIB w Balicach k. Krakowa. Wyd. III popr. uzupełn. Wyd. IZ PIB, Kraków, 100 ss.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

604. Bilik K., Wawrzyńczak S., Fijał J. (2010) System żywienia krów mieszankami pełnodawkowymi (TMR). W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 8–23.
605. Bilik K., Wawrzyńczak S., Fijał J. (2010) Zasady żywienia cieliczek do szóstego miesiąca życia. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 34–42.
606. Wawrzyńczak S., Bilik K., Fijał J. (2010) Zasady żywienia jałówek hodowlanych. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 44–51.
607. Wawrzyńczak S., Bilik K., Fijał J. (2010) Zasady żywienia krów zasuszonych. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 57–65.
608. Bilik K., Wawrzyńczak S., Fijał J. (2010) Wpływ żywienia krów mieszankami pełnodawkowymi (TMR) opartymi o pasze z gruntów ornych na wartość funkcjonalną mleka. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 24–26.
609. Wawrzyńczak S., Bilik K., Fijał J. (2010) Wpływ żywienia krów w okresie okołoporodowym mieszankami pełnodawkowymi (TMR) o różnym poziomie energii na wydajność mleczną, wartość funkcjonalną i przydatność technologiczną mleka. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 54–56.
610. Wawrzyńczak S., Bilik K., Fijał J. (2010) Wpływ systemów utrzymania i żywienia na komfort bytowania – dobrostan cieląt, jałowizny i krów. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 76–80.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

PRACE ORYGINALNE

611. Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł., Gacek L., Trawińska B., Martyna J. (2010) Złowonne i szkodliwe domieszki gazowe w powietrzu w króliczarni. Ekologia i Technika, XVIII, 5: 272–275.
612. Węglarzy K. (2010) Lactation productivity of dairy cows as affected by the length of preceding dry period. Anim. Sci. Pap. Rep., 27 (4): 303–310.
613. Węglarzy K., Bereza M., Kraszewski J., Pellar A. (2010) Study on the possibility of limiting the number of technological groups of lactating cows kept in a loose housing system. J. Food Agr. Environ., 8 (3/4): 902–907.
614. Skomorucha I., Muchacka R., Sosnówka-Czajka E. (2010) Effect of elevated air temperature on some quality parameters of broiler chicken meat. Ann. Anim. Sci., 10, 2: 187–196.
615. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2010) Effect of thermal conditions on welfare of broiler chickens of different origin. Ann. Anim. Sci., 10, 4: 489–497.
616. Sosnówka-Czajka E., Herbut E., Skomorucha I. (2010) Effect of different housing systems on productivity and welfare of laying hens. Ann. Anim. Sci., 10, 4: 349–360.
617. Krawczyk W., Walczak J. (2010) Potencjał biogenny obornika jako źródło emisji amoniaku i zagrożenia środowiska. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 2: 187–193.
618. Zawisza-Raszka A., Doleżych B., Doleżych S., Miguła P., Ligaszewski M. (2010) Effects of Nikel exposure and acute pesticide intoxication on acetylcholinesterase, catalase and glutathione S-transferase activity and glucose absorption in the digestive tract of Helix aspersa (Pulmonata, Helicidae). Int. J. Environ. Pollut., 40, 4: 380–390.
619. Paschma J., Kaczor A., Paraponiak P. (2010) Ocena możliwości poprawy środowiska hodowlanego tuczników w warunkach stosowania w paszy dodatku ziół. Rocz. Nauk. Zoot., 37, 2: 179–186.
620. Borecka A. (2010) Zasoby czynników produkcji a wskaźniki ekonomiczne gospodarstw rolnych w regionie Podkarpacia. Folia Univ. Agri. Stetin., Oeconomica, 277, (58), 5–10.
621. Borecka A., Szumiec A., Sowula-Skrzyńska E. (2010) Grupy producentów trzody chlewnej jako czynnik wspomagający efektywność produkcyjno-ekonomiczną gospodarstw. Rocz. Nauk. SERiA, XII, 4: 34–38.
622. Szumiec A. (2010) Wykształcenie właścicieli gospodarstw produkujących brojlery kurze, jako istotny składnik kapitału ludzkiego na wsi. Folia Univ. Agri. Stetin., Oeconomica, 277 (58): 91–98.
623. Szumiec A., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A. (2010) Ceny skupu żywca wieprzowego, ceny producenta i ceny detalicznych produktów wieprzowych w Polsce w latach 2007–2009. Rocz. Nauk. SERiA, XII, 4: 332–335.
624. Radkowska I., Radkowski A. (2010) Nutritive value of meadow sward silages depending on the type of fertilization. Ecol. Chem. Eng. A, 17, 8: 101–106.
625. Radkowski A., Radkowska I. (2010) Effect of foliar fertilization with Tytanit on the dry matter yield and macroelements’ content in the meadow sward. Ecol. Chem. Eng. A, 17, 8:.
626. Radkowski A., Radkowska I. (2010) Quality of the grass-legume sward as affected by the phosphorus-potassium foliar fertilization. Ecol. Chem. Eng. A, 17, 8:.
627. Koreleski J., Świątkiewicz S., Arczewska A. (2010) The effect of dietary potassium and sodium on performance, carcass traits, nitrogen balance and excreta moisture in broiler chicken. J. Anim. Feed Sci., 19 (2): 244–256.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

628. Węglarzy K., Skrzyżala I., Makowski M., Bereza M., Białek-Brodocz M. (2010) Monografia 65-lecia Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski. Wyd. ZD IZ PIB, Grodziec Śl., 448 ss.
629. Węglarzy K., Podkówka W. (2010) Agrobiogazownia. Opr. Zbiorowe. Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB, Grodziec Śl., 156 ss.
630. Węglarzy K., Bereza M. (2010) Gospodarstwa ekologiczne jako alternatywa dla gospodarstw konwencjonalnych w aspekcie opłacalności produkcji. W: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego, red. S. Sokołowska, A. Bisaga. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, ss. 175–198.
631. Węglarzy K. (2010) Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania. Mat. konf. nauk.-techn., Opr. Monogr., Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB, Grodziec Śl., 340 ss.
632. Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Paraponiak P., Skomorucha I., Pająk T., Radecki P., Walczak J., Herbut E. (2010) Cross-sectional characteristics of ecological farms in Poland in the scope of monitoring by the National Research Institute of Animal Production. W: Pollution and organic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 192–202.
633. Krawczyk W., Walczak J., Szewczyk A. (2010) Effect of weather conditions on ammonia emission rates from chicken manure. In: Pollution and organic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 32–39.
634. Walczak J., Szewczyk A., Krawczyk W., Pająk T. (2010) GHG emissions from various systems of dairy cattle housing. In: Pollution and organic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 47–57.
635. Herbut E., Walczak J., Krawczyk W., Szewczyk A., Pająk T. (2010) Odour emissions from poultry production. In: Pollution and organic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 58–70.
636. Szewczyk A., Walczak J., Krawczyk W. (2010) The hygienic aspects of organic pigs production. In: Pollution and organic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 120–135.
637. Walczak J., Szewczyk A., Krawczyk W. (2010) Efficiency of organic pig fattening in the outdoor system. In: Pollution and organic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 157–168.
638. Herbut E., Walczak J., Krawczyk W., Szewczyk A., Pająk T. (2010) Badania emisji odorantów z utrzymania zwierząt gospodarskich. W: Współczesna problematyka odorów. WNT, Warszawa, 13 ss.
639. Krawczyk W. (2010) Przepisy prawne regulujące produkcję i wykorzystanie biogazu rolniczego. W: Biogazownie rolnicze, red. J. Walczak. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 63–91.
640. Krawczyk W. (2010) Rozwój lokalnych/gminnych biogazowi rolniczych. W: Biogazownie rolnicze. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 146–164.
641. Ligaszewski M., Stekla J. (2010) Preliminary results of research on commercial Roman Snail (Helix pomatia) production technology in polyculture with Brown Snail Helix aspersa. W: Welfare and economic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 85–99.
642. Paschma J., Kaczor A., Sowula-Skrzyńska E. (2010) The effect of dietary herbs supplemented to pregnant and lactating sows on their welfare and reproductive performance. W: Welfare and economic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 64–74.
643. Kaczor A., Paschma J., Sowula-Skrzyńska E. (2010) Production response of cows to thermal conditions in the open barn. W: Welfare and economics aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 75–84.
644. Sowula-Skrzyńska E., Kaczor A., Paschma J. (2010) Additional sources of income as a factor improving the economic situation of farms. W: Welfare and economics aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 217–223.
645. Kaczor A. (2010) Modernizacja obór uwięziowych na obory wolnostanowiskowe. W: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 55–73.
646. Paraponiak P. (2010) The results of rearing lambs kept on organic or minerally fertilized pastures. In: Pollution and organic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 169–179.
647. Knapik J., Paraponiak P. (2010) Studies on the determination of mutual relationship between fattening and slaughter values and meat quality in lambs of various breeds kept under proper welfare conditions. W: Welfare and economic aspects of animal production. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 112–120.
648. Paraponiak P. (2010) Wpływ ekologicznego sposobu użytkowania pastwisk górskich na skład botaniczny i chemiczny runi oraz jakość mięsa jagnięcego i mleka owczego. W: Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2009 roku. Wyd. MRiRW, Wydział Rolnictwa Ekologicznego, Warszawa.
649. Borecka A. (2010) Grupy producentów żywca wołowego – zalety członkostwa, podstawy prawne, problematyka funkcjonowania grup. W: Nowoczesne metody chowu bydła mięsnego w gospodarstwach farmerskich. Warszawa, ss. 77–86.
650. Żychlińska-Buczek. J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2010) Znaczenie wybranych witamin w żywieniu cieląt. W: Noworodek a środowisko (część 6) – Niedobory u cieląt i krów, red. T. Stefaniak. Wyd. Zakład Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej UP, Wrocław, ss. 226–234.
651. Walczak J. (2010) Rodzaje korzyści z produkcji biogazu rolniczego. W: Biogazownie rolnicze, red. J. Walczak. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 7–28.
652. Walczak J. (2010) Technologie do produkcji biogazu rolniczego. W: Biogazownie rolnicze, red. J. Walczak. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 92–119.
653. Pająk T. (2010) Substraty do produkcji biogazu rolniczego. W: Biogazownie rolnicze, red. J. Walczak. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 120–135.
654. Szewczyk A. (2010) Aspekty ekonomiczne produkcji biogazu rolniczego. W: Biogazownie rolnicze, red. J. Walczak. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 136–145.

PRACE PRZEGLĄDOWE

655. Węglarzy K., Białek-Brodocz M., Stekla J. (2010) Produkcja biopaliw sposobem na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Agrorafinerii w Kostkowicach należącej do ZD IZ PIB Grodziec Śląski (2008–2010). Wiad. Zoot., XLVIII, 2–3: 41–45.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

656. Bąk A., Gacek L., Szeleszczuk O. (2010) Influence of male rabbits temperament on female breeding results. Mat. III międz. konf. nauk.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics, Book of Abstracts, Balice, 25–27.05.2010.
657. Gacek L. (2010) Zależność między temperamentem samców królików białych termondzkich i białych nowozelandzkich a czasem potrzebnym na pokrycie samicy. Mat. LXXV Zjazdu Naukowego PTZ: Nauka dla praktyki hodowlanej, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, Olsztyn, 7–10.09.2010.
658. Węglarzy K. (2010) Prodołżitelnost produktywności i priczyny brakowki mołocznych korow na primierie opytnowo choziajstwa Instytuta Zootechniki. Mat. konf.: Aktualnyje woprosy sowierszenstwanija technologii proizwodstwa i pererabotki produkcji selskowo hoziajastwa, Marijskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitet, Joszkar-Oła (Rosja), Wyd. nauk., XII: 115–120.
659. Węglarzy K., Skrzyżala I., Matros B. (2010) Odnawialne źródła energii dla gminy. Mat. konf.: Nauka-praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary – szansą dla rozwoju gmin, Świętoszówka, 1.10.2010, ss. 5–18.
660. Węglarzy K., Białek-Brodocz M., Stekla J. (2010) Małe agrorafinerie szansą dla rozwoju gospodarstw i gmin. Mat. konf.: Nauka-praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary – szansą dla rozwoju gmin, Świętoszówka, 1.10.2010, ss. 19–26.
661. Węglarzy K., Bereza M., Mikler W., Pellar A. (2010) Biogazownia w każdej gminie. Mat. konf.: Nauka-praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary – szansą dla rozwoju gmin, Świętoszówka, 1.10.2010, ss. 27–34.
662. Węglarzy K., Stekla J. (2010) Wyniki wdrożenia agrorafinerii przydatne dla rolników i gmin. Mat. Posiedzenia Komisji Nauk Rolniczych PAN. Oddz. Katowice, 11–12.10.2010.
663. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2010) Agrobiogazownia w Kostkowicach przykładem dla zrównoważonego rolnictwa gmin. Mat. Posiedzenia Komisji Nauk Rolniczych PAN. Oddz. Katowice, 11–12.10.2010.
664. Węglarzy K., Stekla J. (2010) Analysis of biodiesel production results in Agrorafinery in Kostkowice. Mat. II niemiecko-polskiego forum dotyczącego eko-innowacji, Poznań, 24–25.11.2010, Poster.
665. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2010) Effect of thermal conditions on welfare of broiler chickens from three genetic groups. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 18–20.
666. Skomorucha I., Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2010) Physiological response of broiler chickens from two genetic groups to heat stress. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 21–23.
667. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2010) Evaluation of welfare levels from production results of Hy-Line layers according to housing system and light intensity. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 24–26.
668. Herbut E., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Skomorucha I. (2010) Effect of flock size on behaviour of broiler chickens. Mat. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.09.2010, ss. 107–108.
669. Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Skomorucha I., Herbut E. (2010) The effect of ecological poultry farms monitoring in 2009. Mat. XXII Int. Poultry Symp. PB WPSA, Olsztyn, 6–8.09.2010, ss. 128–129.
670. Sosnówka-Czajka E., Radkowska I., Muchacka R. (2010) Effect of species of Animals kept on organic farms on pasture and mown meadow quality. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 5–6.11.2010, s. 91.
671. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2010) Effect of Reading system and origin on yolk sac resorption. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 5–6.11.2010, s. 92.
672. Godyń D., Herbut E. (2010) Estrus detection using termography camera in sows. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 21–23.
673. Herbut E. (2010) Pakiet ustaw dotyczących nauki. Mat. XVII konf. nauk.: Postęp naukowy, techniczny i organizacyjny w rolnictwie, Zakopane, 8–12.02.2010.
674. Herbut E. (2010) Stan legislacji związany z nauką w Polsce. Mat. XVII konf. nauk. Hodowców bydła: Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej, Zakopane, 8–12.03.2010.
675. Herbut E. (2010) Ustawowe zmiany w zarządzaniu nauką polską. Mat. symp. nauk.: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakość surowców pochodzenia zwierzęcego, Balice, 23–24.03.2010.
676. Herbut E. (2010) Pakiet ustaw reformujący naukę w Polsce. Mat. Zjazdu Dziekanów i pracowników Wydziałów kształcących na Kierunku Zootechnika, SGGW, Rogów, 9–11.06.2010.
677. Herbut E. (2010) Znaczenie starych ras zwierząt w ekologicznym chowie. Mat. Forum Rolnictwa Ekologicznego, Cieszyn–Grodziec Śląski, 1–2.07.2010.
678. Krawczyk W., Walczak J., Szewczyk A. (2010) The ammonia – nitrogen losses from poultry FYM vs. slurry. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts. Kraków–Balice, 25–27.05.2010, 89–92.
679. Walczak J., Szewczyk A., Krawczyk W., Pająk T. (2010) Impact of the housing system and type of technological group on the release of greenhouse gases from cattle breeding. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts. Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 97–98.
680. Herbut E., Walczak J., Krawczyk W., Szewczyk A., Pająk T. (2010) The nuisance impact of poultry housing. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts. Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 99–100.
681. Szewczyk A., Walczak J., Krawczyk W. (2010) Determination of the level of hygiene and possibility of applying preventive measures in organic breeding of swine. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 118–119.
682. Walczak J., Szewczyk A., Krawczyk W. (2010) Pig production in organic outdoor system. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts. Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 120–121.
683. Ligaszewski M., Stekla J. (2010) Preliminary results of research on commercial snail (Helix pomatia) production technology in polyculture with Helix aspersa. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 36–39.
684. Ligaszewski M. (2010) Aktualna problematyka rozwoju produkcji fermowej ślimaków jadalnych w Polsce. Mat. XXVI Krajowego Sem. Malakol.: Problemy współczesnej malakologii, Kudowa Zdrój, 20–23.04.2010, ss. 23–33.
685. Paschma J., Kaczor A. (2010) The effect of dietary herb supplement in sow diets on the course of parturition, stress response and rearing results of piglets. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 12–14.
686. Paschma J. (2010) Possibility of improving environmental conditions in the piggery using herbs mixture in diets of growing-finishing pigs. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 15–17.
687. Kaczor A., Paschma J. (2010) Effect of air temperature on milk yield of cows. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 43–46.
688. Paraponiak P. (2010) The effect of organic utilization of mountain pastures on the fattening and dressing properties of lambs. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 122–124.
689. Knapik J., Paraponiak P. (2010) Effects of feeding on fattening and slaughter features and the quality of meat obtained from sheep kept under proper welfare conditions. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 47–49.
690. Drożdż A., Paraponiak P. (2010) Evaluation of the suitability for processing of milk from organically reared sheep of the polish mountain breed under conditions of free or restricted access to pasture. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 109–110.
691. Godyń D., Walczak J. (2010) Thermograms of the vulva area in sows exposured to different thermal conditions. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 27–29.
692. Godyń D. (2010) Thermograms of skin of the Vulva area and the base of Tail area in relation to estrus. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 33–35.
693. Godyń D., Herbut E. (2010) Estrus Detection Using Thermography Camera In Sows. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 30–32.
694. Borecka A. (2010) Evaluation of the economic efficiency of farms oriented towards milk and live pig production depending on scale of production. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 78–80.
695. Borecka A. (2010) Economic situation of live pig farms operating within a producer group. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 81–83.
696. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2010) Efektywność ekonomiczna gospodarstw produkujących mleko zrzeszonych w grupie producenckiej. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Znaczenie hodowli i produkcji zwierzęcej dla gospodarki międzynarodowej, Zakopane, 8–12.03.2010, ss. 277–278.
697. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E. (2010) Breed diversity of beef cattle in individual farms in different region. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 5–6.11.2010, s. 90.
698. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2010) Regionalne zróżnicowanie struktury kosztów bezpośrednich produkcji mleka. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Znaczenie hodowli i produkcji zwierzęcej dla gospodarki międzynarodowej, Zakopane, 8–12.03.2010, ss. 279–280.
699. Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2010) Analysis of the indicators of reproduction in herds of dairy cattle – in economic terms. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 5–6.11.2010, s. 95.
700. Sowula-Skrzyńska E. (2010) The impact indicators of reproduction for the economic efficiency in herds of dairy cattle. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 74–75.
701. Sowula-Skrzyńska E. (2010) Evaluation of economic efficiency of sheep farms using quantitative and valuable of the break even point. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts. Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 71–73.
702. Szumiec A. (2010) Procurement and retail prices of meat products – their relationships in Poland and other European Union countries. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 84–86.
703. Radkowska I., Radkowski A. (2010) The quality and nutritive value of silages from selected grass-legume mixtures utilized in ecological agriculture. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 111–113.
704. Radkowska I., Radkowski A. (2010) The effect of fertilization kind on the quality and nutritive value of silages from the meadow sward. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 114–117.
705. Walczak J., Wójcik P., Pomykała D. (2010) Analysis of production response in purebred beef cattle (LM) and beef crossbreds (LM ×HH) under organic conditions. Proc. 3rd Int. Conf.: The Impact of Environmental Conditions – Animal Welfare, Pollutions, Economics. Book of Abstracts, Kraków–Balice, 25–27.05.2010, ss. 129–130.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

706. Herbut E. (2010) Innowacyjność w badaniach zoohigienicznych prof. Tomasza Janowskiego. Mat. międz. konf. nauk.: Osiągnięcia naukowe a praktyka zootechniczna – sesja poświęcona pamięci prof. dr hab. T.M. Janowskiego w 85 rocznicę urodzin i 10 rocznicę śmierci, Kraków, 5–6.11.2010, ss. 3–9.
707. Kaczor A. (2010) Warunki utrzymania i pomieszczenia dla zdrowych cieląt. Mat. XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej, Zakopane, 8–12.03.2010, ss. 54–56.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

708. Gacek L. (2010) Zmiany warunków utrzymania królików. Króliki, 3: 12–20.
709. Węglarzy K., Stekla J. (2010) Ograniczone możliwości produkcyjne stawów w obszarze Natura 2000. Przyrodnik Ustroński, 10 (w druku).
710. Krawczyk W. (2010) Rozbrojone odchody. Ekorolnictwo, 2: 6–8.
711. Paschma J. (2010) Zioła jako ekologiczny suplement do paszy dla loch – ziółka dla loch. Ekorolnictwo, 2: 8–9.
712. Paraponiak P. (2010) Zasady żywienia owiec w gospodarstwie ekologicznym. Ekorolnictwo, 1: 11–12.
713. Paraponiak P. (2010) Jakość mięsa i mleka pozyskiwanego w warunkach ekologicznych. Ekorolnictwo, 2: 4–5.
714. Sosnówka-Czajka E. (2010) Kura na wybiegu – higiena i zdrowotność drobiu w gospodarstwach ekologicznych. Ekorolnictwo, 2: 2–3.
715. Radkowski A., Radkowska I. (2010) Rośliny obniżające wartość pokarmową zielonek z użytków zielonych – Chwasty łąkowe. Hod. Bydła, 3: 19–22.
716. Radkowski A., Radkowska I. (2010) Zasady pastwiskowego wypasu zwierząt. Hod. Bydła, 6–7: 22–25.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

717. Paschma J. (2010) Zasady żywienia świń. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Mat. szkol. Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, Małopolska Izba Rolnicza, ss. 81–94.
718. Paraponiak P. (2010) Żywienie owiec – wymogi i zalecenia praktyczne. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Mat. szkol. Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, Małopolska Izba Rolnicza, s. 211–220.
719. Paraponiak P. (2010) Warunki utrzymania owiec. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Mat. szkol. Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, Małopolska Izba Rolnicza, ss. 221–229.
720. Borecka A. (2010) Grupy producentów zasady organizacji i działania specjalistycznych grup producenckich możliwości i formy wsparcia finansowego dla grup producentów. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, MIR, Kraków, ss. 131–140.
721. Borecka A. (2010) Ocena efektywności produkcji; ocena efektywności poszczególnych etapów produkcji; możliwości zwiększenia efektywności produkcji wieprzowiny. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, MIR, Kraków, ss. 140–147.
722. Sowula-Skrzyńska E. (2010) Efektywność produkcji owczarskiej. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, MIR, Kraków, ss. 242–253.
723. Szumiec A. (2010) Efektywność produkcji mięsa drobiowego. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, MIR, Kraków, ss. 185–194.
724. Sosnówka-Czajka E. (2010) Zasady żywienia drobiu rzeźnego. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, MIR, Kraków, ss. 159–166.
725. Sosnówka-Czajka E. (2010) Warunki utrzymania drobiu rzeźnego. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, MIR, Kraków, ss. 167–175.
726. Sosnówka-Czajka E. (2010) Grupy producentów rolnych. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników. Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, MIR, Kraków, ss. 180–188.

INNE

727. Węglarzy K. (2010) Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski Spółka z o.o. W: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 2000–2010, Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 131–141.
728. Bielińska H. (2010) Welfare aspects of keeping geese for down and meat production. W: Technical report of EFSA, ss. 1–5.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

729. Krzywonos M., Gacek L. (2010) Wpływ zewnętrznej temperatury i wilgotności powietrza na płodność królic. W: Uczelnia dla gospodarki – gospodarka dla uczelni. Tom II. Wyd. PWSZ, Krosno, ss. 129–133.
730. Kaczor A., Wawrzyńczak S., Fijał J. (2010) Modyfikacja systemu utrzymania krów dojnych w oborach wolnostanowiskowych z boksami do leżenia i okólnikiem. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 3–7.
731. Kaczor A., Wawrzyńczak S., Fijał J. (2010) Technologia utrzymania cieląt w okresie od urodzenia do 6. miesiąca życia. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 28–33.
732. Kaczor A., Wawrzyńczak S., Fijał J. (2010) Zasady usuwania, składowania i przechowywania odchodów bydlęcych. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 66–75.
733. Wawrzyńczak S., Bilik K., Fijał J. (2010) System utrzymania krów zasuszonych. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 52–53.
734. Wawrzyńczak S., Bilik K., Fijał J. (2010) System utrzymania jałówek. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w oparciu o pasze z gruntów ornych. Wyd. IZ PIB, Kraków, s. 43.