Spis publikacji

Spis publikacji (2016)

Genetyka i Hodowla Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

1. Babicz M., Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E., Kasprzyk A. (2016) Reproductive Performance of Native Pulawska and High Productivity Polish Landrace Sows in the Context of Stress During the Period of Early Pregnancy. Reproduction in Domestic Animals, 51, 1: 91-97, DOI: 10.1111/rda.12650.
2. Borman A., Stojek W., Kwaczyńska A., Schultka R., Leszkowicz E., Kamyczek M., Glac W., Ciepielewski Z., Kloss G., Tokarski J., Świergiel A.H. (2016) Unexpected high frequency of the stress-susceptible conferring RYR1T allele in a city forest wild boar population. Animal Science Papers and Reports, 34, 4: 405-410.
3. Ciepielewski Z., Stojek W., Borman A., Myślińska D., Pałczyńska P., Kamyczek M. (2016) The effects ryanodine receptor (RYR1) mutation on natural killer cell cytotoxicity, plasma cytokines and stress hormones during acute intermittent expercise in pigs. Research in Veterinary Science, 105: 77-86.
4. Czubska A., Wójcik P., Cwynar M. (2016) Kształtowanie się cech fenotypowych budowy bydła simentalskiego na terenie pogórza karpackiego w zależności od kraju pochodzenia ojca. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 1: 15-27.
5. Czubska A., Wójcik P., Cwynar M. (2016) Charakterystyka produkcyjna bydła simentalskiego na terenie Pogórza Karpackiego w zależności od wielkości stada i kraju pochodzenia ojca. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 1: 11-18.
6. Kaczor U., Połtowicz K., Kucharski M., Sitarz A., Nowak J., Wojtysiak D., Zięba D. (2016) Effect of ghrelin and leptin receptors genes polymorphisms on production results and physicochemical characteristics of M. pectoralis superficialis in broiler chickens. Animal Production Science, 57, 1: 42-50, DOI: 10.1071/AN15152.
7. Kołodziejczyk D., Majkowski P., Gontarz A., Steć A., Gacek L., Socha S. (2016) Statistical analysis of conformtion traits of rabbit breed New zealand white in the breeding farm. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 19, Special Issue: 137-139.
8. Koska M., Eckert R. (2016) Wpływ otłuszczenia loch na skład chemiczny siary i mleka oraz ich użytkowość rozpłodową. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 147-162.
9. Lechowski J., Kasprzyk A., Tyra M., Trawińska B. (2016) Effect of ascorbic acid as a feed additive on indicators of the reproductive performance of Pulawska breed gilts. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 6: 378-382.
10. Marzec M.E., Wojtysiak D., Połtowicz K., Nowak J., Pedrys R. (2016) Study of cholesterol and vitamin E levels in broiler meat from different feeding regimens by TOF-SIMS. Biointerphases, 11, 2: 1-8, DOI: 10.1116/1.4943619.
11. Piwczyński D., Wójcik P., Sitkowska B., Redelbach A. (2016) Efektywność oceny genomicznej młodych buhajów w zakresie cech funkcjonalnych - wstępne wyniki. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 1: 3-10.
12. Pokorska J., Dusza M., Kułaj D., Żukowski K., Makulska J. (2016) Single nucleotide polymorphisms in the CXCR1 gene and its association with clinical mastitis incidence in Polish Holstein-Friesian cows. Genetics and Molecular Research, 15, 2: 1-8, DOI: 10.4238/gmr.15027247.
13. Polasik D., Kumalska M., Żak G., Tyra M., Urbański P., Terman A. (2016) Analysis of fshb gene polymorphism in polish landrace and polish large white x polish landrace sows. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 19, 1: 1-6.
14. Ptak J., Mucha A., Różycki M. (2016) Użytkowość rozpłodowa loch pochodzących ze stad o zróżnicowanej użytkowości tucznej i rzeźnej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 163-170.
15. Ptak J., Mucha A., Różycki M. (2016) Wartość rozpłodowa loch rasy polskiej białej zwisłouchej w zależności od liczebności i kolejności miotu pochodzenia lochy. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 1: 41-49.
16. Rybarczyk A., Terman A., Żak G., Kumalska M., Polasik D. (2016) Association of CAST and RYR1 genes polymorphism with carcass and meat quality in crossbreed pigs with a share of Pietrain breed. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 55, 2: 253-260.
17. Sitkowska B., Wójcik P., Walczak J. (2016) Reproductive efficiency of Simmental cows under rump conformation indexation. Reproduction in Domestic Animals, 51: 143.
18. Szyndler-Nędza M. (2016) Coefficients of repeat ability forcolostrumand milk composition of PL Wand PL sows over three consecutive lactations. Livestock Science, 185: 56-60.
19. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Blicharski T. (2016) Estimation of meat content in the carcasses of young pigs based on performance testing of live animals and carcass evaluation. Annals of Animal Science, 16, 2: 551-564, DOI: 10.1515/aoas-2015-0069.
20. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Blicharski T., Tyra M., Prokowski A. (2016) Prediction of carcass meat percentage in young pigs using linear regression models and artificial neural networks. Annals of Animal Science, 16, 1: 275-286, DOI: 10.1515/aoas-2015-0057.
21. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2016) Changes in body weight and fateness of sows during reproductive activity depending on LEPR and MC4R genes polymorphism. Livestock Science, 192: 25-32.
22. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Weremko D., Tyra M., Nabożny M., Olszewska A. (2016) Wpływ dodatku witaminy D na wyniki produkcyjne oraz jakość mięsa tuczników. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 1: 27-35.
23. Świątkiewicz M., Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Hanczakowska E. (2016) The effect of dietary fatty acids composition on adipose tissue quality and expression of genes related to lipid metabolism in porcine livers. Animal Feed Science and Technology, 216: 204-215, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2016.03.020.
24. Terman A., Polasik D., Korpal A., Woźniak K., Prüffer K., Żak G., Lambert B.D. (2016) Association between prolactin receptor gene polymorphism (PRLR) with reproduction performance traits of Polish swine. Canadian Journal of Animal Science, 4: 169-171, DOI: 10.1139/CJAS-2016-0096.
25. Wójcik P., Walczak J., Piwczyński D. (2016) Heat expression in milk cows depending on their activity. Reproduction in Domestic Animals, 51: 151.
26. Żak G., Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2016) Analysis of the inbreeding level in the active population of pigs of different breeds in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 55, 2: 319-326.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

27. Blicharski T., Snopkiewicz M., Szyndler-Nędza M. (2016) Cele w krajowym programie hodowlanym. XXI międzynarodowa konferencja pt. „Optymalne: technologia, genetyka oraz zdrowie – podstawą opłacalności chowu świń, 21-22 czerwca 2016, Puławy, Polska, Choroby świń, ss. 66-72, Magazyn weterynaryjny, ISBN 978-83-64153-63-1.
28. Szyndler-Nędza M., Babicz M., Blicharski T., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2016) Zmienność genetyczna świń rasy puławskiej w aspekcie zinbredowania populacji. Świnie gołębskie - puławskie. 90 lat hodowli (1926-2016), ss. 51-58, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczegow w Lublinie, ISBN 978-83-7259-246-0.

PRACE PRZEGLĄDOWE

29. Babicz M., Bajda Z., Blicharski T., Hammermeister A., Warda A., Szyndler-Nędza M. (2016) Historia i perspektywy chowu świń rasy puławskiej. infoPOLSUS, 21: 21-23.
30. Choroszy B., Choroszy Z. (2016) Bydło simentalskie w Polsce na przestrzeni wieków. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 131-137.
31. Knapik J., Ropka-Molik K., Pieszka M. (2016) Genetic and Nutritional Factors Determining the Production and Quality of Sheep Meat – A Review. Annals of Animal Science, 17, 1: 23-40, DOI: 10.1515/aoas-2016-0036.
32. Malinowski E., Trela J., Śliwa J., Olszewski A., Szymik B. (2016) Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa oraz produkcyjna Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 3: 133-161.
33. Mitka I., Tyra M., Wojtylak-Jurkiewicz E. (2016) Analiza efektów genów warunkujących poziom tłuszczu śródmięśniowego (IMF) u świń oraz możliwości ich zastosowania w pracach selekcyjnych - praca przeglądowa. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 2: 150-159.
34. Tyra M., Mitka I. (2016) Aktualny stan i możliwości poprawy zarodowej populacji trzody chlewnej w zakresie poziomu tłuszczu śródmięśniowego (IMF)Current state and the possibilities of improving the Polish breeding population of pigs in terms of intramuscular fat (IMF) level. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 1: 92-98.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

35. Babicz M., Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E., Kasprzyk A. (2016) Analiza cech użytkowości rozpłodowej loch rasy puławskiej i pbz w aspekcie reaktywności stresowej w okresie ciąży niskiej. IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, ss. 69-71, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0.
36. Borys B., Grochowska E., Knapik J., Lisiak D. (2016) Wpływ ojca na wybrane parametry przyżyciowe i poubojowe wartości rzeźnej jagniąt. Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
37. Jakiel M. (2016) Wpływ niektórych czynników środowiskowych na przebieg porodu i okołoporodową śmiertelność cieląt w populacji krow polskich holsztyńsko-fryzyjskich. Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, IZ PIB, ISBN brak.
38. Jakiel M., Szymik B. (2016) Wpływ ciąży bliźniaczej na przebieg porodu i okołoporodową śmiertelność cieląt. III Letnia Szkoła Młodych Naukowców, 28-29 czerwca 2016, Jastrzębiec, Polska, Materiały z konferencji: III Letnia Szkoła Młodych Naukowców, s. 9, IGHZ, ISBN brak.
39. Knapik J., Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K. (2016) Określenie struktury genetycznej aktywnej populacji owiec romanowskich w Polsce. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 99, PTZ, ISBN brak.
40. Kołodziejczyk D., Majkowski P., Gontarz A., Steć A., Gacek L., Socha S. (2016) Analiza statystyczna cech pokroju królików rasy nowozelandzki biały w fermie hodowlanej. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 183, PTZ, ISBN brak.
41. Kołodziejczyk D., Majkowski P., Gontarz A., Steć A., Gacek L., Socha S. (2016) Statistical analysis of conformtion traits of rabbit breed New zealand white in the breeding farm. XXVII Genetic Days. International Scientific Genetic Conference, 7-9 September, 2016, Nitra, Slovakia, Materiały z konferencji: XXVII Genetic Days. International Scientific Genetic Conference, p. 27, Genetic Days 2016, ISBN brak.
42. Mitka I., Ropka-Molik K., Tyra M. (2016) Association of selected GPAT1 gene polymorphisms with meat texture parameters in pigs,. VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
43. Mitka I., Ropka-Molik K., Tyra M. (2016) Identyfikacja zmian polimorficznych w locus genu GPAT1 w polskich populacjach świń. IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, ss. 123-125, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0.
44. Mucha A. (2016) Zmiany w liczbie prosiąt czystorasowych i mieszańców wbp i pbz urodzonych i odchowanych w miocie w bydgoskim i poznańskim rejonie hodowlanym. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 10, PTZ, ISBN brak.
45. Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M. (2016) Ekspresja genu HoxA11 w fazie folikularnej i lutealnej w tkankach układu rozrodczego świń. IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, ss. 126-127, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0.
46. Mucha A., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Tyra M. (2016) Association of LIF polymorphisms with fattening and slaughter traits of Polish Landrace pigs. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 608, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-284-9, DOI: 10.3920/978-90-8686-830-8.
47. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K. (2016) Effect of age of broiler chickens on the expression level of genes coding for calpain (CAPN1, CAPN2, CAPN3) and calpastatin (CAST) in breast muscles. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 158, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
48. Polasik D., Kumalska M., Sawaragi Y., Żak G., Tyra M., Urbański P., Terman A. (2016) Analysis of FSHB gene polymorphism in Polish Landrace and Polish Large White x Polish Landrace sows. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 344, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-284-9.
49. Polasik D., Terman A., Kumalska M., Chomczyńska O., Urbański P., Żak G. (2016) Effect of the polymorphism in GPX5 gene on reproductive performance traits in Large White x Landrace. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 608, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-284-9.
50. Polasik D., Terman A., Kumalska M., Chomczyńska O., Urbański P., Żak G. (2016) Wpływ polimorfizmu genu GPX5 na cechy użytkowości rozrodczej loch mieszańców wielka biała polska x polska biała zwisłoucha. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 76, PTZ, ISBN brak.
51. Połtowicz K., Nowak J. (2016) Effect of early feed restriction on liveability, rearing performance and meat quality of broiler chickens. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 165, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
52. Szeleszczuk O., Krzysica P., Gorczyński M., Niedbała P., Gacek L. (2016) Wpływ ekstraktów z czosnku, rozmarynu i oregano na rozwój i aktywność tarczycy u rosnących królików. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 201, PTZ, ISBN brak.
53. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Mucha A., Babicz M., Blicharski T. (2016) Polimorfizm genów loch rasy puławskiej cechujących się różnym stopniem zinbredowania. IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, ss. 175 - 177, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0.
54. Świątkiewicz M. (2016) Pasze genetycznie zmodyfikowane w żywieniu zwierząt gospodarskich - wyniki badań krajowych. XII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne „Choroby metaboliczne przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych”, 14-15 kwietnia 2016, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: XII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne „Choroby metaboliczne przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych”, ss. 74-77, UP Poznań, ISBN brak.
55. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Nabożny M., Tyra M. (2016) The effect of vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D3 on pig meat quality. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., pp. 186-187, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
56. Świątkiewicz M., Nabożny M. (2016) Bone quality of finishers receiving feed with addition of vitamin D3 or 25-hydroxyvitamin D3. XIII International Conference of Young Researchers „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, 27-28 września 2016, Poznań, Polska, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition, ss. 46-47, The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences, ISBN 978-83-933604-7-5.
57. Świątkiewicz M., Nabożny M. (2016) The effect of dietary vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D3 on pigs fattening results and carcass quality. VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, s. 138, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
58. Świątkiewicz M., Olszewska A. (2016) Pork fat quality of pigs fed with mixtures with variable lipid profile containing corn DDGS. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., ss. 184-185, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
59. Żak G., Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2016) Analiza poziomu inbredu populacji aktywnej świń w Polsce w aspekcie szacowania wartości hodowlanej metodą BLUP. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 85, PTZ, ISBN brak.
60. Żukowski K., Topolski P. (2016) Mapping of genomic SNP positions for selected cattle genome assemblies. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, s. 266, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

61. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z., Brejta W. (2016) Past, present and future of Breeding Simmental cattle in Poland,. 21st World Simmental-Fleckvieh Congress, 22-27 sierpnia 2016, Kraków - Arłamów, Poland, Materiały z konferencji: 21st World Simmental-Fleckvieh Congress, ss. 34-39, Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego, ISBN brak.
62. Szyndler-Nędza M. (2016) Predykcja wartości użytkowej świń w oparciu o pomiary przyżyciowe przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, ss. 22-27, PTZ, ISBN brak.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

63. Babicz M., Bajda Z., Kropiwiec K., Szyndler-Nędza M., Hałabis M. (2016) 90 lat hodowli świń gołębskich - puławskich na Lubelszczyźnie. Przegląd Hodowlany, 6: 26-28.
64. Gacek L. (2016) Wiosenne porządki na fermie. Króliki, 1: 45-52.
65. Gacek L. (2016) Królik – dodatkowe źródło dochodów. Króliki, 2: 4-7.
66. Gacek L. (2016) Dezynfekcja klatek. Króliki, 2: 28-30.
67. Gacek L. (2016) Warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach hodowlanych. Króliki, 2: 31-34.
68. Gacek L. (2016) Projekt ubojni królików przy sprzedaży bezpośredniej. Króliki, 3: 3-11.
69. Gacek L. (2016) Podstawowe zasady przy produkcji żywca króliczego. Króliki, 3: 11-17.
70. Gacek L. (2016) Najczęściej spotykane schorzenia. Króliki, 3: 30-37.
71. Gacek L. (2016) Prace nad metodami doboru zwierząt do stada rodzicielskiego. Króliki, 3: 37-41.
72. Gacek L. (2016) Optymalny model żywienia i rodzaj stosowanego granulatu. Króliki, 3: 41-49.
73. Gacek L. (2016) Zmiany w tendencjach produkcji żywca. Króliki, 4: 4-5.
74. Gacek L. (2016) Choroby odzwierzęce. Króliki, 4: 5-9.
75. Gacek L. (2016) Polska rasa syntetyczna. Króliki, 4: 9-14.
76. Gacek L. (2016) Rekordowo pod każdym względem. Króliki, 1: 4-5.
77. Lasek J. (2016) Produkcja ekologiczna. Króliki, 1: 22-45.
78. Świątkiewicz M. (2016) Mikotoksyny – wciąż aktualny problem w żywieniu świń. Trzoda Chlewna, 7: 44-48.
79. Świątkiewicz M. (2016) Wpływ czynników żywieniowych na jakość mięsa świń. Trzoda Chlewna, 8: 25-29.
80. Świątkiewicz M. (2016) Charakterystyka DDGS z kukurydzy jako materiału paszowego przydatnego w żywieniu świń. Trzoda Chlewna, 12: 47-49.
81. Żak G. (2016) Poubojowa ocena wartości użytkowej i hodowlanej świń. infoPOLSUS, 20: 16-18.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

82. Eckert R., Bereta A. (2016) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIV: 34-47.
83. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2016) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2016/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 53, 1: 11-31.
84. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2016) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2016/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 53, 2: 11-31.
85. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2016) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2016/3. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 53, 3: 11-31.
86. Mucha A. (2016) Nasienie knurów wprowadzone do obrotu. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIV: 71-73.
87. Mucha A. (2016) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIV: 3-18.
88. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A. (2016) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2014. Balice, IZ PIB, ss. 249, ISBN brak.
89. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2016) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2015 - stada mateczne. Balice, IZ PIB, ss. 126, ISBN brak.
90. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2016) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2015 - stada ojcowskie. Balice, IZ PIB, ss. 71, ISBN brak.
91. Tyra M., Mucha A. (2016) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Balice, IZ PIB, XII/1: 202, ISBN brak.
92. Tyra M., Mucha A. (2016) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Balice, IZ PIB, XII: 233, ISBN brak.
93. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-kwiecień 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 4: 1-4.
94. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-maj 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 5: 1-4.
95. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-czerwiec 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 6: 1-4.
96. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-lipiec 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 7: 1-4.
97. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-sierpień 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 8: 1-4.
98. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-wrzesień 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 9: 1-4.
99. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-październik 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 10: 1-4.
100. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-listopad 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 11: 1-4.
101. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-grudzień 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 12: 1-4.
102. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-styczeń 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 1: 1-4.
103. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-luty 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 2: 1-4.
104. Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-marzec 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 3: 1-4.
105. Żak G., Bereta A. (2016) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Balice, IZ PIB, XVI/2: 91, ISBN brak.
106. Żak G., Bereta A. (2016) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Balice, IZ PIB, XVI/1: 93, ISBN brak.

INNE

107. Fijał J., Trela J., Gacek L., Śliwa J., Kuczera S., Gruszecki J., Panek D. (2016) Działalność naukowo wdrożeniowa oraz produkcyjna Zakładu Doświadczalnego IZ PIB w Chorzelowie Sp. z o.o. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 2: 187-218.
108. Gacek L. (2016) Rasa belgijski olbrzym. Fauna i Flora, 01: 18.
109. Gacek L. (2016) Holenderski. Fauna i Flora, 02: 16.
110. Gacek L. (2016) Króliki. Produkcja towarowa. Fauna i Flora, 04: 15.
111. Gacek L. (2016) Szczęśliwe króliki. Fauna i Flora, 07: 15.
112. Gacek L. (2016) Zachowanie królików w warunkach fermowych. Fauna i Flora, 09: 14.
113. Gacek L. (2016) Królik marburski. Fauna i Flora, 12: 16.
114. Gacek L., Barabasz B. (2016) Króliki futerkowe – reksy. Fauna i Flora, 11: 15-16.
115. Topolski P. (2016) Inseminacja bydła w roku 2015. Balice, Instytut Zootechniki PIB, 14: 36, ISBN brak.

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

116. Anzalone D., Iuso D., Czernik M., Ptak G., Loi P. (2016) Plasma membrane and acrosome loss before ICSI is required for sheep embryonic development. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 33, 6: 757-763, DOI: 10.1007/s10815-016-0709-1.
117. Bryła M., Trzcińska M. (2016) Wpływ soli sodowej kwasu hialuronowego (HA) na jakość i zdolności zapładniające nasienia knura konserwowanego w stanie płynnym. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 191-198.
118. Bryła M., Trzcińska M. (2016) Ocena in vivo zdolności zapładniających plemników knura uwarunkowana składem rozcieńczalnika. Przegląd Hodowlany, 3: 12-14.
119. Dzięgiel N. (2016) Nanoparticles as a tool for transfection and transgenesis- a review. Annals of Animal Science, 16, 1: 53-64.
120. Gogol P. (2016) Wskaźniki reprodukcyjne królików inseminowanych nasieniem z dodatkiem analogu GnRH [des-Gly10, D-Ala6]-LH -RH ethylamide. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 199-204.
121. Gogol P. (2016) Effect of goserelin and leuprolide added to the semen on reproductive performance in rabbits. Acta Veterinaria Hungarica, 64, 1: 116-119.
122. Gogol P. (2016) Reproductive performance of rabbit does artificially inseminated with semen supplemented with GnRH analogue [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide. Polish Journal of Veterinary Sciences, 19, 3: 659-661, DOI: 10.1515/pjvs-2016-0084.
123. Loi P., Toschi P., Zacchini F., Ptak G., Scapolo P.A., Capra E., Stella A., Marsan P.A. (2016) Synergies between assisted reproduction technologies and functional genomics. Genetics Selection Evolution, 48, 1: 53-60, DOI: 10.1186/s12711-016-0231-z.
124. Opiela J., Lipiński D., Romanek J., Bochenek M., Juzwa W., Wilczek P. (2016) TIMP-2, TAZ and MEF2a transcripts are involved in osteogenic and adipogenic differentiation of porcine mesenchymal stem cells”. Annals of Animal Science, 16, 2: 369-385, DOI: 10.1515/aoas-2015-0065.
125. Radwan M., Jurewicz J., Merecz-Kot D., Sobala W., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2016) Sperm DNA damage – the effect of stress and everyday life factors. International Journal of Impotence Research, 28, 4: 148-154.
126. Radwan M., Jurewicz J., Polańska K., Sobala W., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2016) Exposure to ambient air pollution – does it affect semen quality and the level of reproductive hormones? Annals of Human Biology, 43, 1: 50-56.
127. Samiec M., Skrzyszowska M. (2016) Rodzaje czynników aktywujących zrekonstruowane oocyty w klonowaniu somatycznym świń (The types of agents used for artificial activation of reconstructed oocytes in the somatic cell cloning of pigs). Wiadomości Zootechniczne, LIV, 3: 35-57.
128. Talenti L., Nicolazzi E., Chessa S., Frattini S., Moretti R., Croizet B., Nicoloso L., Colli L., Pagnacco G., Stella A., Ajmone-Marsan P., Ptak G., Crepaldi P. (2016) A method for single nucleotide polymorphism selection for parentage assessment in goats. Journal of Dairy Science, 99, 5: 3646-3653, DOI: 10.3168/jds.2015-10077.
129. Toschi P., Czernik M., Zacchini F., Fidanza A., Loi P., Ptak G. (2016) Evidence of Placental Autophagy during Early Pregnancy after Transfer of In Vitro Produced (IVP) Sheep Embryos. Plos One, 11, 6: 1-14, DOI: 10.1371/journal.pone.0157594.
130. Trzcińska M., Bryła M. (2016) Zastosowanie butylowanego hydroksytoluenu w kriokonserwacji nasienia knura. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 12, 2: 21-28.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

131. Samiec M., Skrzyszowska M. (2016) Epigenetyczne podłoże przemodelowania chromatyny jądrowej oraz przeprogramowania aktywności transkrypcyjnej genomu komórek somatycznych w ontogenetycznym rozwoju ssaków klonalnych. Balice/Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ss. 108, ISBN 978-83-7607-294-4.
132. Zacchini F., Ptak G. (2016) Effects of PolyChlorinated Biphenyls on Mammalian Embryonic Development. Advances in Medicine and Biology, pp. 99-110, Nova Publishers, ISBN 978-1-63485-098-8.

PRACE PRZEGLĄDOWE

133. Trzcińska M., Bryła M. (2016) Kriokonserwacja nasienia knura-wybrane kierunki badań. Roczniki Naukowe Zootechniki. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 125-133.
134. Trzcińska M., Bryła M. (2016) Kriokonserwacja nasienia knura - wybrane kierunki badań. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 125-133.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

135. Arena R., Zacchini F., Ptak G. (2016) Defective placentation in uniparental sheep models. Epiconcept, 18-19 May, 2016, Velingraad, Bulgaria, Materiały z konferencji: Epiconcept, p. 14, nstitute of Biology and Immunology of Reproduction, ISBN 978-619-7240-25-2.
136. Arena R., Zacchini F., Toschi P., Palazzese L., Czernik M., Loi P., Ptak G. (2016) Impaired placental development in ovine uniparental conceptuses. 18. International Congress of Animal Reproduction, 26-30 June, 2016, Tours, France, Materiały z konferencji:18 International Congress of Animal Reproduction, ICAR, ISBN brak.
137. Dzięgiel N. (2016) Nanocząsteczki jako potencjalne narzędzie do transfekcji. Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, IZ PIB, ISBN brak.
138. Gajda B., Jura J., Słomski R., Smorąg Z. (2016) Superovulation rate and embryo recovery in 12 to 15 month-old genetically modified pigs for biomedical research. Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Embryology, Developmental Biology, and Physiology of Reproduction, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 663.
139. Gajda B., Kucia M., Smorąg Z., Romek M. (2016) Reactive oxygen species level in pig embryos cultured in presence of hyaluronan. International Embryo Transfer Society, 23-26 January, 2016, Louisville, Kentucky, Stany Zjednoczone, Reproduction, Fertility and Development, 28, 2: 169, DOI: 10.1071/RDv28n2Ab80.
140. Górka P., Śliwiński B., Wieczorek J., Godlewski M., Wierzchoś E., Zabielski R., Kowalski Z.M. (2016) Effect of exogenous butyric acid on rumen ph in sheep. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., ss. 68-69, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
141. Koseniuk J., Skrzyszowska M., Samiec M., Mielczarek E., Wojtylak-Jurkiewicz E. (2016) Ex vivo developmental potential of caprine cloned embryos is affected by inducible epigenetic modification of both adult cutaneous fibroblast cells and activated nuclear-transferred oocytes. 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 105, DOI: 10.1111/rda.12801.
142. Mielczarek E., Samiec M., Skrzyszowska M., Wojtylak-Jurkiewicz E. (2016) Scriptaid-dependent epigenomic modulation of nuclear donor fibroblast cells impacts on the in vitro developmental outcome of cloned pig embryos. 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 117, DOI: 10.1111/rda.12801.
143. Opiela J., Samiec M., Skrzyszowska M. (2016) The cell nuclei of bone marrow-derived mesenchymal stem cells are more competent to support the ex vivo development of cloned pig embryos than the cell nuclei of blood-derived fibroblast-like cells. 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 126, DOI: 10.1111/rda.12801.
144. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Gajda B. (2016) Porównanie wybranych parametrów ruchliwości niekapacytowanego i kapacytowanego nasienia knura pozbawionego osocza. Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, IZ PIB, ISBN brak.
145. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Gajda L., Gajda B. (2016) Timing of embryo development and quality of pig embryos resulted from in vitro fertilized oocytes with ejaculated or epididimal boar semen. VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, s. 112, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
146. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Gajda L., Gajda B. (2016) The ability of boar epididimal semen for in vitro fertilization. Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Embryology, Developmental Biology, and Physiology of Reproduction, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 515.
147. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Trzcińska M., Gajda B. (2016) The evaluation of selected boar epididimal semen parameters before and after capacitation. The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes",, 3-5 February, 2016, Zakopane, Polska, The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, Zakopane, Poland, February 3-5, 2016 : "Central and Local Regulations of Reproductive Process", p. 31, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-270-8.
148. Rajska I., Poniedziałek-Kempny K., Gajda B. (2016) Quality of porcine embryos obtained after in vitro fertilization assessed by TUNEL assay. The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes",, 3-5 February, 2016, Zakopane, Polska, The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, Zakopane, Poland, February 3-5, 2016 : "Central and Local Regulations of Reproductive Process", p. 33, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-270-8.
149. Rajska I., Poniedziałek-Kempny K., Gajda B. (2016) Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na zdolność do dojrzewania oocytów świni. Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, IZ PIB, ISBN brak.
150. Romanek J., Opiela J. (2016) High hydrostatic pressure (HHP) of 40MPa applied before cryopreservation improves the proliferation and survival rates of thawed cells. The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes",, 3-5 lutego 2016, Zakopane, Polska, The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, Zakopane, Poland, February 3-5, 2016 : "Central and Local Regulations of Reproductive Process", s. 34, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-270-8.
151. Romek M., Gajda B., Rajska I., Smorąg Z. (2016) Reactive oxygen species level in pig embryos cultured in hypoxic conditions. Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Embryology, Developmental Biology, and Physiology of Reproduction, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 515.
152. Romek M., Kucia M., Gajda B., Smorąg Z. (2016) Reactive oxygen species level in cultured porcine embryos after high hydrostatic pressure. International Embryo Transfer Society, 23-26 January, 2016, Louisville, Kentucky, Stany Zjednoczone, Reproduction, Fertility and Development, 28, 2: 169, DOI: 10.1071/RDv28n2Ab79.
153. Samiec M., Opiela J., Skrzyszowska M. (2016) Trichostatin A-mediated epigenetic transformation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells or blood-derived fibroblast-like cells brings about an abundance of nuclear-transferred pig embryos at the morula and blastocyst stages. Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Cloning, Transgenesis, and Stem Cells, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 686.
154. Samiec M., Skrzyszowska M., Mielczarek E., Wojtylak-Jurkiewicz E. (2016) Extracorporeal development of porcine somatic cell nuclear transfer (SCNT)-derived embryos is biased by scriptaid-induced epigenetic modulation of adult cutaneous fibroblast cells. Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Cloning, Transgenesis, and Stem Cells, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 687.
155. Samiec M., Skrzyszowska M., Opiela J. (2016) Adult peripheral blood-derived fibroblast-like cells provide a source of nuclear donor cells that is much less susceptible to promote the in vitro development of porcine cloned embryos than adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Cloning, Transgenesis, and Stem Cells, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 688.
156. Samiec M., Skrzyszowska M., Wojtylak-Jurkiewicz E., Mielczarek E. (2016) Epigenomically transformed peripheral blood-derived fibroblast-like cells can be successfully utilised as a novel type of nuclear donor cells for generation of cloned pig embryos. Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Cloning, Transgenesis, and Stem Cells, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 689.
157. Samiec M., Skrzyszowska M., Wojtylak-Jurkiewicz E., Mielczarek E. (2016) Scriptaid is a novel agent that can be used for the epigenetic transformation of in vitro maturing pig oocytes providing the source of recipient cytoplasm for somatic cell nuclear transfer (SCNT). 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 136, DOI: 10.1111/rda.12801.
158. Skrzyszowska M., Samiec M., Gajda B., Smorąg Z., Królikowski W. (2016) Generation of monogenetic twin embryos and progeny by modified bisection of zona-perforated pig blastocysts. Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Cloning, Transgenesis, and Stem Cells, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 690.
159. Skrzyszowska M., Samiec M., Wieczorek J., Wojtylak-Jurkiewicz E., Mielczarek E. (2016) Highly successful method for generation of nuclear-transferred goat embryos using adult blood-derived fibroblast-like cells undergoing sodium valproate-mediated epigenetic transformation. 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 143-144, DOI: 10.1111/rda.12801.
160. Toschi P., Capra E., Del Corvo M., Zacchini F., Ptak G., Loi P., Stella A., Williams J., Colli L., Ajmone-Marsan P. (2016) Preliminary WGBS analysis of DNA methylation in ovine placentae from in vivo and in vitro produced embryos. XXIV Plant and Animal Genome Conference, 9-13 January, 2016, San Diego, Stany Zjednoczone, Materiały z konferencji: XXIV Plant and Animal Genome Conference, p. 1, PAG, ISBN brak.
161. Wiater J., Karasiński J., Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Romek M. (2016) Pig with reduced expression of the Gal ? (1,3) Gal epitope as a potential donor of skin grafts – preliminary study. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 116, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
162. Wiater J., Romek M., Słomski R., Jura J., Smorąg Z. (2016) The transgenic pigs designed to express human ? -galactosidase and ? 1,2-fucosultranferase as a potential donors of skin for xenotransplantation. XXV International Symposium Molecular and Physilogical Aspects of Regulatory Processes in the Organism, 24 October, 2016, Cracow, Poland, Materiały z konferencji: XXV International Symposium Molecular and Physilogical Aspects of Regulatory Processes in the Organism, Wydawnictwo Abaton, ISBN 978-83-944870-1-0.
163. Wiater J., Romek M., Słomski R., Jura J., Smorąg Z. (2016) Wyciszenie ekspresji epitopu Gal? 1,3 Gal w skórze świń transgenicznych na potrzeby ksenotransplantacji – badania pilotażowe. XXX Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące uytrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, 25 czerwca 2016, Kraków, Polska, XXX Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące uytrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, ss. 1-3, Małopolska Wyższa Szkoła, ISBN brak.
164. Wieczorek J., Cegła M., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Koseniuk J. (2016) Efficiency of the laparoscopical method of recovery swine oocytes - preliminary results. The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes",, 3-5 February, 2016, Zakopane, Polska, The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, Zakopane, Poland, February 3-5, 2016 : "Central and Local Regulations of Reproductive Process", p. 158, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-270-8.
165. Wojtylak-Jurkiewicz E., Samiec M., Skrzyszowska M. (2016) Biochemical and biophysical conditions of in vitro meiotic maturation of canine and porcine oocytes – a comparative preliminary study. The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes",, 3-5 February, 2016, Zakopane, Polska, The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, Zakopane, Poland, February 3-5, 2016 : "Central and Local Regulations of Reproductive Process", p. 41, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-270-8.
166. Wojtylak-Jurkiewicz E., Samiec M., Skrzyszowska M. (2016) Sequential in vitro culture that is highly efficient for the meiotic maturation of porcine oocytes turns out to be inefficient for the meiotic maturation of canine oocytes. 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 151-152, DOI: 10.1111/rda.12801.
167. Wojtylak-Jurkiewicz E., Samiec M., Skrzyszowska M. (2016) Efektywność dojrzewania mejotycznego oocytów psa domowego w różnych warunkach hodowli in vitro. Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, s. 16, IZ PIB, ISBN brak.
168. Wojtylak-Jurkiewicz E., Samiec M., Skrzyszowska M., Ptak G. (2016) Can canine oocytes undergo a successful meiotic maturation under sequential in vitro culture conditions that were analogous to those prevailing during the maturation of porcine oocytes? VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 September, 2016, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, p. 147, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
169. Wojtylak-Jurkiewicz E., Samiec M., Skrzyszowska M., Ptak G. (2016) A preliminary study focused on the comparison of meiotic maturation effectiveness between canine and porcine oocytes undergoing two-step in vitro culture under analogous biochemical and biophysical conditions. Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Embryology, Developmental Biology, and Physiology of Reproduction, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 670.

Ochrona Zasobów Genetycznych Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

170. Adamski M., Kucharska-Gaca J., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kowalska E. (2016) Effect of goose age on morphological composition of eggs and on level and activity of lysozyme in thick albumen and amniotic fluid. European Poultry Science, 80: 1-11, DOI: 10.1399/eps.2016.148.
171. Calik J. (2016) Ocena zawartości wybranych składników chemicznych w jajach kurzych w zależności od cyklu ich produkcji. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 3, 106: 54-63, DOI: 10.15193/zntj/2016/106/125.
172. Calik J. (2016) Productive traits and egg quality in three strains of laying hens. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 15, 3: 27-42, DOI: 10.21005/asp.2016.15.3.03.
173. Calik J. (2016) Produkcyjność i jakość jaj kur nieśnych Sussex (S-66) w pierwszym i drugim roku użytkowania. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 1: 36-43.
174. Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2016) Gęsi romańskie, słowackie i landes. Polskie Drobiarstwo, 7: 2-6.
175. Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2016) Gęsi lubelskie, kieleckie i podkarapckie. Polskie Drobiarstwo, 5: 20-22.
176. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Kryza A. (2016) Wybrane parametry tekstury mięśni piersiowych gęsi krajowych. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 71, 4: 89-102.
177. Graczyk M., Gornowicz E., Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Radziszewska J., Pietrzak M., Szwaczkowski T. (2016) Odziedziczalność wybranych cech jakości mięsa kaczek. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 12, 4: 9-17.
178. Kawęcka A., Gurgul A., Miksza-Cybulska A. (2016) The use of SNP microarrays for biodiversity studies of sheep. Annals of Animal Science, 6, 4: 975-987, DOI: 10.1515/aoas-2016-0017.
179. Kawęcka A., Miksza-Cybulska A. (2016) Jakość jagnięciny pozyskanej od tryczków rodzimych ras. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 277-283.
180. Kawęcka A., Sosin-Bzducha E., Sikora J. (2016) Ocena jakości tusz i mięsa jagniąt rodzimej owcy wrzosówki żywionych paszą z dodatkiem nasion lnu. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 1, 104: 68-78, DOI: 10.15193/zntj/2016/104/102.
181. Kowalska D. (2016) Skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mięsa królików żywionych mieszanką z udziałem ubocznych produktów biopaliw. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 585: 45-53.
182. Krawczyk J. (2016) Zmienność cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakość jaj w wybranych rodach kur nieśnych. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 2: 130-139.
183. Krawczyk J. (2016) Analysis of productive traits and egg quality in old native breeds of Greenleg Partridge and Yellowleg Partridge hens. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 15, 3: 83-96, DOI: 10.21005/asp.2016,15,3,07.
184. Krawczyk J., Krupiński J. (2016) Perspektywy ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach biogospodarki. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVIII, 1: 145-150.
185. Krawczyk J., Obrzut J. (2016) Kształtowanie się jakości jaj przechowywanych w zróżnicowanych warunkach pochodzących od wybranych populacji kur objętych programem ochrony. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 1: 53-60.
186. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E. (2016) Jakość surowca rzeźnego - indyki ciężkie BIG 6. Nauka Przyroda Technologie, 10, 1: 1-9, DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.9.
187. Lewko L., Gornowicz E. (2016) Jakość jaj kurzych w zależności od ich kategorii wagowej. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 12, 4: 85-94.
188. Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Lewko L. (2016) Kaczki pekin krajowy (P-33), kaczki pomniejszone (K-2) i kaczki KhO-1. Polskie Drobiarstwo, 9: 2-5.
189. Martyniuk E., Chełmińska A., Krupiński J. (2016) Analysis of stakeholders’ implementation of the National Strategy for sustainable utilisation and conservation of animal genetic resources in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 55, 2: 197-207.
190. Piórkowska M., Kowalska D., Natanek A. (2016) Histomorphometric chatacteristics of the integumentary system of the polish population of farmed and wild foxes. Polish Journal of Natural Sciences, 31, 4: 563-574.
191. Polak G. (2016) Socjoekonomiczny aspekt wdrażania programów ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103, 3: 127-133.
192. Polak G. (2016) Zmiany cech fenotypowych populacji koni sztumskich i sokólskich objętych programem ochrony zasobów genetycznych w latach 2008–2014. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 2: 119-129.
193. Polak G. (2016) Wyniki rozrodu koni zimnokrwistych uczestniczacych w programach ochrony zasobów genetycznych koni w latach 2008-2014. Przegląd Hodowlany, LXXXIV, 1: 15-18.
194. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2016) Wpływ czasu przechowywania na jakość i właściwości funkcjonalne jaj od kur objętych w Polsce programem ochrony. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 2, 105: 49-57, DOI: 10.15193/zntj/2016/105/114.
195. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Świątkiewicz S. (2016) Quality of Poultry Meat from Native Chicken Breeds – A Review. Annals of Animal Science, 16, 2: 347-368, DOI: 10.1515/aoas-2016-0004.
196. Sosin-Bzducha E. (2016) Porównanie zdolności opasowej i wskaźników wartości rzeźnej buhajków rasy polskiej czerwono-białej i simentalskiej,. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 1: 29-40.
197. Strychalski J., Gugołek A., Antoszkiewicz Z., Kowalska D., Konstantynowicz M. (2016) Biologically active compounds in selected tissues of white-fat and yellow-fa trabbits and their production performance parameters. Livestock Science, 183: 92-97, DOI: 10.1016/j.livsci.2015.11.024.
198. Tomczyk-Wrona I. (2016) Charakterystyka udziału rasy pełnej krwi angielskiej w populacjii klaczy małopolskich uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 77-86.
199. Tomczyk-Wrona I. (2016) Analiza cechy kościstości u źrebiąt rasy huculskiej odsadzanych naturalnie przez klacze w warunkach hodowli zachowawczej. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 1: 82-91.
200. Utnik-Banaś K., Krawczyk J. (2016) Produkcja drobiarska w aspekcie podstawowych założeń biogospodarki. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVIII, 2: 278-283.
201. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D., Chwastowska-Siwiecka I., Konstantynowicz M. (2016) The effect of substitution of soybean meal with a mixture of rapeseed meal, white lupin grain, and pea grain on performance indicators, nutrient digestibility, and nitrogen retention in Popielno White rabbits. Journal of Applied Animal Research, 45, 1: 570-576, DOI: 10.1080/09712119.2016.1233107.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

202. Gugołek A., Kowalska D., Jastrzębska A. (2016) Produkty uboczne z przetwórstwa roślin oleistych w żywieniu królików. Olsztyn, UWM Olsztyn, ss. 135, ISBN 978-83-8100-058-1.
203. Kowalska D. (2016) Królik na polskim stole. Kraków, Fundacja Instytutu Zootechniki PIB PATRONUS ANIMALIUM, ss. 88, ISBN 978-83-938377-2-4.
204. Kowalska D., Gugołek A., Strychalski J. (2016) Zastosowanie pasz rzepakowych w żywieniu królików. Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ss. 98, ISBN 978-83-7607-274-6.
205. Kowalska D., Piórkowska M., Gugołek A. (2016) Wybrane zagadnienia dotyczące dobrostanu, żywienia i użytkowania norek hodowlanych (Neovison vison). Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ss. 137, ISBN 978-83-7607-286-9.

PRACE PRZEGLĄDOWE

206. Calik J., Zwierzyński R. (2016) Ocena działania programu ochrony zasobów genetycznych populacji kaczek utrzymywanych w Instytucie Zootechniki PIB. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 3: 88-95.
207. Kawęcka A., Borys B. (2016) Niezwykły przykład koziej bioróżnorodności – czarnoszyje kozy walizerskie. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 3: 72-76.
208. Kowalska D. (2016) Mleko królicze i możliwości jego modyfikacji czynnikami żywieniowymi. Króliki, 2: 12-17.
209. Kowalska D. (2016) Króliki popielniańskie białe - stan hodowli w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 2, 289: 96-105.
210. Kowalska D., Jastrzębska A. (2016) Zachowanie królików w testach SIH i "ręki". Wiadomości Zootechniczne, 2, 289: 75-81.
211. Krawczyk J. (2016) Jakość jaj przechowywanych uzyskanych od kur ras chronionych i mieszańców towarowych. Polskie Drobiarstwo, 3: 2-6.
212. Pasternak M. (2016) Liczebność pogłowia klaczy wybranych rodzimych ras koni objętych programem ochrony zasobów genetycznych w latach 2005–2015. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 3: 58-71.
213. Sosin-Bzducha E., Chełmińska A., Krupiński J. (2016) Realizacja ustaleń Konwencji o Różnorodności Biologicznej w ochronie zwierząt gospodarskich w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 145-153.
214. Trela J., Drożdż W., Kowol P., Rasiński W., Majewska A. (2016) Wystawa zwierząt hodowlanych w Szczyrzycu X Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 3: 162-170.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

215. Bielański P. (2016) Stan krajowej hodowli nutrii objetych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, 1: 174, PTZ, ISBN brak.
216. Bielański P. (2016) Stan krajowej hodowli szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, 1: 175, PTZ, ISBN brak.
217. Calik J. (2016) Effect of caponizing Karmazyn/RIR cockerels on meat quality. XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 September, 2016, Rzeszów, Polska, XVIIth Risk Factors of Food Chain 2016 : Book of Abstracts, p. 19, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-7996-327-0.
218. Calik J. (2016) Effect of extending the production cycle of leghorn (G-99) laying hens included in the biodiversity conservation programme on their production results and egg quality. XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 September, 2016, Rzeszów, Polska, XVIIth Risk Factors of Food Chain 2016 : Book of Abstracts, p. 20, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-7996-327-0.
219. Calik J. (2016) The content of selected chemical components in hen eggs depending on egg production cycle. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 128, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
220. Calik J., Połtowicz K., Gąsior R. (2016) Effect of caponizing Yellowleg Partridge (Ż-33) cockerels on meat quality. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 129, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
221. Calik J., Puchała M., Obrzut J. (2016) Evaluation of productivity and egg quality in sussex (S-66) laying hens during the first two years of production. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, s. 130, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
222. Dobek A., Gornowicz E., Moliński K., Grajewski B., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2016) Identification of duck genome regions determining uniformity of meat performance traits. XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, Materiały z konferencji: XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, pp. 124-125, Olsztyn: Wydawnictwo Matrix, 2016, ISBN brak.
223. Gornowicz E., Lewko L., Bielińska H., Kryza A. (2016) Tekstura mięśni piersiowych gęsi krajowych. Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 35-36, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
224. Gornowicz E., Moliński K., Kłopotek E., Lewko L., Skotarczak E. (2016) Characteristics of slaughter value and meat yield of geese depending on genotype. 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, Proceedings of the 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 23-24 June 2016, pp. 30-31, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-240-7.
225. Gornowicz E., Moliński K., Lewko L., Kłopotek E., Skotarczak E. (2016) Wpływ rasy na udział poszczególnych elementów w tuszce gęsi. Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 37-38, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
226. Kawęcka A., Puchała M., Miksza-Cybulska A. (2016) Effect of slaughter age on physicochemical parameters of lamb meat. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, s. 39, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
227. Kawęcka A., Sikora J. (2016) Effect of housing system on slaughter traits of native Świniarka lambs. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, s. 41, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
228. Kawęcka A., Sosin-Bzducha E. (2016) Meat quality in lambs of native breed fed the diet supplemented with maize DDGS. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, s. 40, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
229. Kowalska D. (2016) Wpływ zachowania królików w testach behawioralnych na ich wyniki produkcyjne. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 187, PTZ, ISBN brak.
230. Kowalska D. (2016) Króliki popielniańskie białe - stan hodowli w Polsce. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 185, PTZ, ISBN brak.
231. Kowalska D. (2016) Skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mięsa królików żywionych mieszanką z udziałem ubocznych produktów biopaliw. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 186, PTZ, ISBN brak.
232. Kowalska D. (2016) Zmiany aktywności żołądka i jelita ślepego u królików. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 188, PTZ, ISBN brak.
233. Kowalska D. (2016) Stan ochrony zasobów genetycznych zwierząt futerkowych w Polsce. Integracja nauki z produkcją miarą sukcesu na fermach zwierząt futerkowych, 19-21 czerwca 2016, Niechorze, Polska, Materiały z konferencji: Integracja nauki z produkcją miarą sukcesu na fermach zwierząt futerkowych, ss. 1-4, brak, ISBN brak.
234. Kowalska E., Adamski M., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kucharska-Gaca J. (2016) Impact of maintenance system of hens and period of laying on content and activity of lysozyme in egg’s albumen. XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, Materiały z konferencji: XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, pp. 22-23, Olsztyn: Wydawnictwo Matrix, 2016, ISBN brak.
235. Krawczyk J. (2016) Quality of native breed hen eggs stored under different conditions. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 147, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
236. Krawczyk J., Obrzut J. (2016) Carcass muscling and colour in poulards from Sussex (S-66) hens. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 148, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
237. Krawczyk J., Obrzut J. (2016) Evaluation of the feasibility of using conserved breeds/lines of hens for domestic poulard production. XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 September, 2016, Rzeszów, Polska, XVIIth Risk Factors of Food Chain 2016 : Book of Abstracts, p. 46, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-7996-327-0.
238. Krawczyk J., Puchała M. (2016) Effect of free-range production system on meat quality of hens of two native breeds. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 149, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
239. Kryza A., Lewko L., Gornowicz E. (2016) Effect of growth rate of ducks on meat quality. 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, Proceedings of the 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 23-24 June 2016, pp. 48-49, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-240-7.
240. Kryza A., Lewko L., Gornowicz E. (2016) Charakterystyka wybranych cech jakości mięsa kaczek różniących się przeznaczeniem użytkowym. Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 25-26, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
241. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Lewko L. (2016) Charakterystyka cech fizycznych mięsa indyków ciężkich BIG 6. Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 23-24, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
242. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Lewko L. (2016) Technological value of turkey meat depending on sex. 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, Proceedings of the 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 23-24 June 2016, p. 50, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-240-7.
243. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Stanisławski D., Lewko L. (2016) Kształtowanie się tekstury mięsni piersiowych kurcząt brojlerów. Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 27-28, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
244. Kucharska-Gaca J., Adamski M., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kowalska E. (2016) Effect of age of geese on morphological composition of eggs and level and activity of lysozyme in dense albumen and amniotic fluid of geese embryos. XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, Materiały z konferencji: XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, pp. 26-27, Olsztyn: Wydawnictwo Matrix, 2016, ISBN brak.
245. Lewko L., Gornowicz E. (2016) Shell quality of eggs from free-range hens fed a diet with herbs. 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, Proceedings of the 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 23-24 June 2016, p. 57, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-240-7.
246. Lewko L., Gornowicz E. (2016) Factors affecting selected quality parameters of hen's egg albumen. 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, Proceedings of the 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 23-24 June 2016, p. 56, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-240-7.
247. Lewko L., Gornowicz E., Kryza A. (2016) Wydajność mięsna i rzeźna kaczek różnego genotypu. Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 29-30, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
248. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2016) Physical characteristics of eggs from organically raised hens. XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, Materiały z konferencji: XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, pp. 130-131, Olsztyn: Wydawnictwo Matrix, 2016, ISBN brak.
249. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2016) Analysis of some quality characteristics of goose meat. XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, Materiały z konferencji: XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, pp. 132-133, Olsztyn: Wydawnictwo Matrix, 2016, ISBN brak.
250. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2016) Cechy sensoryczne i technologiczne mięsa wybranych stad gęsi. Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 31-32, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
251. Lewko L., Kłopotek E., Bielińska H., Gornowicz E. (2016) Przeznaczenie użytkowe gęsi a cechy jakości mięśni piersiowych. Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 33-34, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
252. Majewska A. (2016) Zmiany struktury populacji w stadach objętych programem ochrony bydła rasy polskiej czarno-białej. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 192, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
253. Majewska A. (2016) Zwiększenie udziału krów i jałówek z pochodzeniem w stadach objętych programem ochrony bydła rasy białogrzbietej. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 193, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
254. Moliński K., Szwaczkowski T., Dobek A., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Lewko L. (2016) Analysis of relationships between some microsatellite loci and meat content in ducks. 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, Proceedings of the 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 23-24 June 2016, p. 68, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-240-7.
255. Moliński K., Szwaczkowski T., Dobek A., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Lewko L. (2016) Detekcja regionów genomu warunkujących jakość mięsną kaczek. Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 39-40, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
256. Pasternak M. (2016) Analysis of KM1 allele frequency in intron 13 of the KIT gene in solid-coloured Hucul horses with white markings. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 104, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
257. Pasternak M., Gurgul A., Krupiński J. (2016) Genetyczne czynniki warunkujące występowanie umaszczenia srokatego u koni rasy huculskiej. Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, s. 18, IZ PIB, ISBN brak.
258. Piórkowska M. (2016) Wpływ wieku na użytkowość rozpłodową samic lisa białoszyjnego. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 194, PTZ, ISBN brak.
259. Piórkowska M. (2016) Wstępne wyniki badań bakteriologicznych treści jelita norek. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 195, PTZ, ISBN brak.
260. Piórkowska M., Jarosz M., Zoń A. (2016) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych - tchórz hodowlany (Mustela putorius). LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 196, PTZ, ISBN brak.
261. Piórkowska M., Jeżewska-Witkowska G., Zoń A. (2016) Lisy pastelowe - aktualny stan hodowli w Polsce. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 197, PTZ, ISBN brak.
262. Polak G. (2016) Założyciele linii meskich i żeńskich wsród lokalnych typów koni zimnokrwistych objetych ochroną. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 141, PTZ, ISBN brak.
263. Polak G. (2016) Are the breeders of native horse breeds interested in preserving the animal genetic resources? 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 582, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-284-9.
264. Sokołowicz Z., Dykiel M., Krawczyk J. (2016) Effect of chicken breed on quality and safety of eggs from organic farming. XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 September, 2016, Rzeszów, Polska, XVIIth Risk Factors of Food Chain 2016 : Book of Abstracts, p. 66, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-7996-327-0.
265. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Augustyńska-Prejsnar A. (2016) The effects of housing system and storage period on the quality of eggs. XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 września 2016, Rzeszów, Polska, XVIIth Risk Factors of Food Chain 2016 : Book of Abstracts, s. 67, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-7996-327-0.
266. Sosin-Bzducha E., Chełmińska A., Krupiński J. (2016) Dotychczasowe działania na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, ss. 4-13, PTZ, ISBN brak.
267. Sosin-Bzducha E., Puchała M. (2016) Ocena jakości mięsa rasy simentalskiej poddanego dojrzewaniu metodą mokrą przez 5 tygodni. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 40, PTZ, ISBN brak.
268. Sosin-Bzducha E., Puchała M. (2016) Effect of breed and aging time on physicochemical and organoleptic quality of beef. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, s. 66, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
269. Tomczyk-Wrona I. (2016) Effect of herd size on implementation of genetic resources conservation programme of Hucul horses. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, ss. 69-70, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
270. Tomczyk-Wrona I. (2016) Effect of implemebting the genetic resources conservation programme on the distribution of Hucul horses in Poland. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, pp. 71-72, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
271. Tomczyk-Wrona I. (2016) Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych koni ras prymitywnych. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, LXXXI: 252, PTZ, ISBN brak.
272. Tomczyk-Wrona I. (2016) Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych koni ras półkrwi. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, LXXXI: 251, PTZ, ISBN brak.
273. Tomczyk-Wrona I. (2016) Program ochrony zasobów genetycznych konika polskiego. Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody, 22-24 czerwca 2016, Białowieża, Polska, Materiały z konferencji: Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody, s. 12, PTOP, ISBN brak.
274. Trela J., Rasiński W., Majewska A. (2016) V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu. VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska, Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 179-186.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

275. Kowalska D. (2016) Możliwości wykorzystania materiału hodowlanego i osiągnięć genetyki w chowie i hodowli królików. Innowacyjność w hodowli i chowie królików, 21 listopada 2016, Częstochowa, Polska, Materiały z konferencji: Innowacyjność w hodowli i chowie królików, ss. 1-32, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ISBN brak.
276. Kowalska D. (2016) Profilaktyka weterynaryjna, Bioasekuracja podstawą efektywnej produkcji mięsa króliczego. Promocja mięsa króliczego. Innowacyjność w hodowli i chowie królików, 21 listopada 2016, Częstochowa, Polska, Materiały z konferencji: Innowacyjność w hodowli i chowie królików, ss. 1-36, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ISBN brak.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

277. Bielański P. (2016) Miejsce i rola hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych w polskim rolnictwie. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 70: 14-25.
278. Bielański P., Zoń A. (2016) Praca na rzecz polskiej hodowli. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 70: 42-49.
279. Calik J. (2016) Kapłon w ujęciu historycznym i współczesnym. Gołębie i drobny inwentarz., 71, 2: 47-48.
280. Calik J., Krawczyk J. (2016) The Polish poultry listed as a world heritage. Polish food, 1: 58-60.
281. Chełmińska A., Mikosz P., Radomski P., Moskała P. (2016) Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 207-209.
282. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R. (2016) Święto Gęsi - Dworzyska 2016. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 173-178.
283. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2016) Święto Gęsi w Dworzyskach. Polskie Drobiarstwo, 11: 71.
284. Kowalska D. (2016) Krótkie ABC dla hodowców zakładających fermy królicze. Króliki, 3: 17-30.
285. Kowalska D. (2016) Udomowienie królików w Europie i historia spożycia mięsa króliczego w Polsce. Zwierzęta Futerkowe, 14-15: 18-22.
286. Kowalska D. (2016) Hodowla nutrii w Polsce. Zwierzęta Futerkowe, 16: 1-7.
287. Kowalska D. (2016) Jenot - co dalej w polskiej hodowli? Zwierzęta Futerkowe, 13: 16-20.
288. Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Biologia gatunku (cz. II). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 5: 3.
289. Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Odmiany barwne lisa pospolitego (cz. III). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 9: 3.
290. Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Odmiany barwne lisa pospolitego (cz.I). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 7: 3.
291. Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Odmiany barwne lisa pospolitego (cz. II). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 8: 3.
292. Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Odmiany barwne lisa polarnego (cz. II). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 11: 3.
293. Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Odmiany barwne lisa polarnego (cz. I). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 10: 1-2.
294. Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce – lisy. Biologia gatunku (cz. III). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 6: 1.
295. Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce – lisy. Biologia gatunku (cz. I). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 5: 3.
296. Kowalska D. (2016) Wykorzystanie makuchu rzepakowego i suszonych wywarów kukurydzianego i pszennego w żywieniu królików. Króliki, 1: 13-21.
297. Kowalska D., Piórkowska M. (2016) Uproszczona ekonomika produkcji królików rzeźnych żywionych pełnoporcjową mieszanką granulowaną. Króliki, 4: 17-23.
298. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E. (2016) Indyki ciężkie BIG 6 – ocena surowca rzeźnego. Wiadomości Drobiarskie, 9/10: 21-25.
299. Lewko L. (2016) Jaja emu czyli coś na większy apetyt. Polskie Drobiarstwo, 8/16: 82-84.
300. Lewko L., Gornowicz E. (2016) Parametry jakości skorupy jaj kur nieśnych – wpływ dodatków pochodzenia roślinnego w ich żywieniu. Wiadomości Drobiarskie, 11/12: 28-30.
301. Lewko L., Gornowicz E. (2016) Właściwości lizozymu białka jaj kaczek różnego pochodzenia. Wiadomości Drobiarskie, 1/2: 27-29.
302. Lewko L., Gornowicz E. (2016) Wpływ pochodzenia kaczek na wybrane parametry fizyczne skorupy jaj. Wiadomości Drobiarskie, 3/4: 16-20.
303. Lewko L., Gornowicz E. (2016) Wybrane cechy jakości białka jaja w zależności od żywienia kur nieśnych. Wiadomości Drobiarskie, 5/6: 23-27.
304. Lewko L., Gornowicz E. (2016) Zioła w ekologicznej produkcji mięsa kurcząt. Wiadomości Drobiarskie, 7/8: 13-18.
305. Lewko L., Gornowicz E. (2016) Święto Gęsi – Dworzyska 2016. Kórniczanin, 17: 7.
306. Piórkowska M. (2016) Z historii hodowli królików wełnistych. Część 1. Zapomniany królik angorski. Króliki, 4: 23-32.
307. Piórkowska M., Zoń A. (2016) Aktualny stan krajowej hodowli lisa pospolitego pastelowego objętego programem ochrony zasobów genetycznych. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 2: 82-89.
308. Polak G. (2016) Konina temat tabu. Hodowca i Jeździec, 48, 1: 20-21.
309. Polak G. (2016) Zimne pod lupą. Hodowca i Jeździec, 48, 1: 22-25.
310. Polak G. (2016) Nowe programy ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich. Hodowca i Jeździec, 48, 1: 26-28.
311. Polak G. (2016) Animal welfare - next step. Hodowca i Jeździec, 51: 102-103.
312. Polak G. (2016) Ochrona zasobów genetycznych sztumów i sokólaków. Hodowca i Jeździec, 48: 26-28.
313. Tomczyk-Wrona I. (2016) Wystawa zwierząt hodowlanych w Szczyrzycu. Hodowca i Jeździec, 4, 51: 66-67.
314. Tomczyk-Wrona I. (2016) Hodowlane sukcesy Górali. Hodowca i Jeździec, 4, 51: 68-70.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

315. Calik J., Krawczyk J. (2016) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XII: 5-29.
316. Calik J., Krawczyk J., Obrzut J., Puchała M. (2016) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Aleksandrowicach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XII: 30-48.
317. Calik J., Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2016) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XII: 57-96.
318. Calik J., Zwierzyński R., Lisowski M., Grajewski B. (2016) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XII: 109-124.
319. Gornowicz E., Lewko L. (2016) Tekstura mięsa gęsi. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2015 roku, ss. 183-187, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie, ISBN 978-83-62401-06-2.
320. Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J. (2016) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2014. Balice, IZ PIB, XI: 193, ISBN brak.
321. Lewko L., Gornowicz E. (2016) Porównanie wydajności rzeźnej i mięsnej kaczek różniących się pochodzeniem. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2015 roku, ss. 208-211, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie, ISBN 978-83-62401-06-2.
322. Tomczyk-Wrona I. (2016) Ocena wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ss. 44, ISBN 978-83-7607-298-2.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

323. Calik J., Świątkiewicz S., Łoza K. (2016) Zasady produkcji kapłonów z wykorzystaniem rodzimych ras kur. b-1/2016, Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ss. 24, ISBN 978-83-7607-203-6.
324. Gornowicz E., Lewko L. (2016) Gęsi – mięso – produkcja-spożycie-tradycja. Broszury upowszechnieniowe, B-2, Balice, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ss. 40, ISBN 978-83-7607-207-4.
325. Majewska A. (2016) Bydło polskie czerwone. .
326. Majewska A. (2016) Bydło polskie czarno-białe. .
327. Majewska A. (2016) Bydło białogrzbiete. .
328. Sosin-Bzducha E. (2016) Bydło polskie czerwono-białe. .

INNE

329. Tomczyk-Wrona I. (2016) XVI Regionalny Czempionat Koni Rasy Huculskiej. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 202-206.
330. Tomczyk-Wrona I., Pracuch T. (2016) IV Regionalna Wystawa Koni Małopolskich, Huculskich, Śląskich i Polski Koń Zimnokrwisty. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 3: 171-173.
331. Tomczyk-Wrona I., Pracuch T. (2016) Czempionat Hodowlany Koni Rasy Huculskiej, Małopolskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 187-188.

Genomika i Biologia Molekularna Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

332. Bugno-Poniewierska M., Staroń B., Potocki L., Gurgul A., Wnuk M. (2016) Identification of unbalanced aberrations in the genome of equine sarcoid cells using CGH technique. Annals of Animal Science, 16, 1: 79-85, DOI: 10.1515/aoas-2015-0068.
333. Guja I., Łapiński S., Migdał Ł., Pałka S., Ząbek T., Sergina S. (2016) Microsatellite Markers Polymorphism in the Breeding Nutria (Myocastor coypus) Population in Poland. Russian Journal of Genetics, 52, 5: 517-520, DOI: 10.1134/S1022795416050069.
334. Gurgul A., Szmatoła T., Ropka-Molik K., Jasielczuk I., Pawlina K., Semik E., Bugno-Poniewierska M. (2016) Identification of genome-wide selection signatures in the Limousin beef cattle breed. Journal of Animal Breeding and Genetics, 133, 4: 264-276, DOI: 10.1111/jbg.12196.
335. Gurgul A., Szmatoła T., Topolski P., Jasielczuk I., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2016) The use of runs of homozygosity for estimation of recent inbreeding in Holstein cattle. Journal of Applied Genetics, 57, 4: 527-530, DOI: 10.1007/s13353-016-0337-6.
336. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Ząbek T., Pawlina K., Semik E., Bugno-Poniewierska M. (2016) Linkage disequilibrium and haplotype block structure in Limousin, Simmental and native Polish Red cattle. Livestock Science, 191: 57-63, DOI: 10.1016/j.livsci.2016.07.008.
337. Kajtoch Ł., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2016) An assessment of the impact of environmental changes on two riverine bird species. Acta Zoologica Cracoviensia, 59, 2: 163-175, DOI: 10.3409/azc.59_2.163.
338. Kociucka B., Jackowiak H., Kamyczek M., Szydłowski M., Szczerbal I. (2016) The relationship beetween adipocyte size and the transcript levels of SNAP23, BSCL2 and COPA genes in pigs. Meat Science, 121: 12-18.
339. Koseniuk A., Słota E. (2016) Mitochondrial control region diversity in Polish sheep breeds. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 59: 227-233, DOI: 10.5194/aab-59-227-2016.
340. Kulisa M., Ormian M., Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Jagusiak W. (2016) Various factors affecting the alpha 1 antitrypsin level in Thoroughbred foals. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 55, 1: 69-80.
341. Migdał Ł., Ząbek T., Migdał A., Łapiński S., Bieniek J., Bugno-Poniewierska M. (2016) Cross Species Amplification of Coat Colour Genes in Nutria (Myocastor coypus Mol). Folia Biologica-Krakow, 64, 2: 105-111, DOI: 10.3409/fb64_2.105.
342. Natonek-Wiśniewska M. (2016) Sposoby oznaczania składu gatunkowego produktów pochodzenia zwierzęcego - metody ilościowe i jakościowe. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 3-7.
343. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2016) The use of PCR and real-time PCR for qualitative and quantitative determination of poultry and chicken meals. Annals of Animal Science, 16, 3: 1-11, DOI: 10.1515/aoas-2016-0003.
344. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Bugno-Poniewierska M. (2016) Wykorzystanie polimorfizmu mtDNA do rozróżnienia puchu kaczek i gęsi. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 1: 51-58.
345. Oczkowicz M., Dunkowska A., Piórkowska K., Mucha A., Tyra M., Ropka-Molik K. (2016) Associations between polymorphisms in the DIO3 gene and reproductive traits and carcass performance in pigs. Annals of Animal Science, 16, 2: 399-413, DOI: 10.1515/aoas-2015-0073.
346. Oczkowicz M., Świątkiewicz M., Ropka-Molik K., Gurgul A., Żukowski K. (2016) Effects of Different Sources of Fat in the Diet of Pigs on the Liver Transcriptome Estimated by RNA-Seq. Annals of Animal Science, 16, 4: 1073-1090, DOI: 10.1515/aoas-2016-0033.
347. Ropka-Molik K., Bereta A., Żukowski K., Piórkowska K., Gurgul A., Żak G. (2016) Transcriptomic gene profiling of porcine muscle tissue depending on histological properties. Animal Science Journal, 2016: 1-10, DOI: 10.1111/asj.12751.
348. Ropka-Molik K., Eckert R., Tyra M., Piórkowska K., Oczkowicz M., Szyndler-Nędza M., Bereta A. (2016) CAPN1 gene as a potential marker for growth performance and carcass characteristics in pigs. Animal Production Science, 2016: 1-6, DOI: 10.1071/AN14999.
349. Ropka-Molik K., Knapik J., Pieszka M., Szmatoła T. (2016) The expression of the SCD1 gene and its correlation with fattening and carcass traits in sheep. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 59: 37-43, DOI: 10.5194/aab-59-37-2016.
350. Ropka-Molik K., Podstawski P., Piórkowska K., Tyra M. (2016) Association of Missense MTTP Gene Polymorphism with Carcass Characteristics and Meat Quality Traits in Pigs. Czech Journal of Animal Science, 62: 9-14, DOI: 10.17221/45/2015-CJAS.
351. Ropka-Molik K., Podstawski P., Piórkowska K., Tyra M. (2016) Association of gene coding for microsomal triglyceride transfer protein (MTTP) and meat texture characteristic in pig. Annals of Animal Science, 16, 3: 721-729, DOI: 10.1515/aoas-2015-0091.
352. Shkavro N., Radko A., Kozubska-Sobocińska A., Tkachyk T. (2016) Diversity of Ukrainian Charolais cattle assessed by selected genetic markers. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXIV, 2: 13-21.
353. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Kulisa M., Podstawski Z. (2016) Analysis of polymorphisms in the equine MSTN gene in Polish populations of horse breeds. Livestock Science, 187: 151-157, DOI: 10.1016/j.livsci.2016.03.012.
354. Szmatoła T., Gurgul A., Ropka-Molik K., Jasielczuk I., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) Characteristics of runs of homozygosity in selected cattle breeds maintained in Poland. Livestock Science, 188: 72-80, DOI: 10.1016/j.livsci.2016.04.006.
355. Szmatoła T., Ropka-Molik K., Tyra M., Piórkowska K., Żukowski K., Oczkowicz M., Blicharski T. (2016) The genetic structure of five pig breeds maintained in Poland. Annals of Animal Science, 16, 4: 1019-1027, DOI: 10.1515/aoas-2016-0006.
356. Ślaska B., Grzybowska-Szatkowska L., Bugno-Poniewierska M., Gurgul A., Śmiech A., Różańska D. (2016) Relevance of molecular changes in the ND4 gene in German Shepherd dog tumours. Polish Journal of Veterinary Sciences, 19, 3: 461-469, DOI: 10.1515/pjvs-2016-0058.
357. Ząbek T., Semik E., Fornal A., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2016) The Relevance of Methylation Profiles of Equine ITGAL Gene. Annals of Animal Science, 16, 3: 711-720, DOI: 10.1515/aoas-2015-0080.
358. Ząbek T., Semik E., Szmatoła T., Oklejewicz B., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2016) Age-related methylation profiles of equine blood leukocytes in the RNASEL locus. Journal of Applied Genetics, 57, 3: 383-388, DOI: 10.1007/s13353-015-0323-4.

PRACE PRZEGLĄDOWE

359. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2016) Molecular cytogenetics in the diagnostics of balanced chromosome mutations in the pig (Sus scrofa) – a review. Annals of Animal Science, 16, 3: 679-699, DOI: 10.1515/aoas-2016-0008.
360. Koseniuk A., Radko A., Rubiś D., Smołucha G., Szumiec A. (2016) Zastosowanie analizy DNA w kontroli pochodzenia świń w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 4: 87-90.
361. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Rejduch B. (2016) Cytogenetic and molecular diagnostics of XX/XY chimerism in cattle, sheep, and goats - a review. Annals of Animal Science, 16, 4: 989-1005, DOI: 10.1515/aoas-2016-0028.
362. Radko A. (2016) Akredytacja ICAR Laboratorium Genetyki Molekularnej IZ PIB. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 1 (288): 155-157.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

363. Bugno-Poniewierska M., Kowalska K., Gurgul A., Stefaniuk-Szmukier M., Pawlina K. (2016) Diagnostics of horse karyotype microrearrangements using array CGH. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 274, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
364. Bugno-Poniewierska M., Warzecha J., Wojtaszek M., Tischner M., Pawlina K. (2016) Correlation of age of individual stallions with the number of chromosomal aneuploidies. 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 6, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
365. Bugno-Poniewierska M., Ząbek T., Gurgul A., Pawlina K. (2016) Evaluation of chromosome rearrangements of an intersex horse applying molecular cytogenetic techniques. 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, (Suppl 4): 170, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4169x.
366. Bugno-Poniewierska M., Ząbek T., Pawlina K. (2016) Characteristics of chromosome rearrangements of an intersex horse using molecular cytogenetic techniques. 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 13, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
367. Chokan T., Radko A., Tarasjuk S., Szumiec A., Rubiś D. (2016) Intrabreed variability of the Ukrainian Mountain Carpathian sheep genetic structure under the using of the different types of molecular genetic markers. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, s. 85, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
368. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2016) Genetic diversity of a single-nucleotide polymorphism panel of two horse breeds on the OpenArray. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 286, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
369. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2016) Genetic polymorphism of SNPs set in horse as a potential supporting tool in parentage testing based on the OpenArray platform. 17th European Congress on Biotechnology, 3-6 July, 2016, Cracow, Poland, New Biotechnology, 33, Supplement: 176, DOI: 10.1016/j.nbt.2016.06.1331.
370. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2016) Construction of the SNP panel for hucul horse parentage control based on the OpenArray platform. 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, Supplement 4: 99-100, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement499a.
371. Gurgul A., Miksza-Cybulska A., Jasielczuk I., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2016) Genotyping-by sequencing application to different livestock species. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 345, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-284-9, DOI: 10.3920/978-90-8686-830-8.
372. Gurgul A., Miksza-Cybulska A., Szmatoła T., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M. (2016) Genotyping-by-sequencing technique performance in different livestock species. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 297, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
373. Gurgul A., Opiela J., Pawlina K., Romanek J., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2016) The effect of Trichostatin A treatment on porcine mesenchymal stem cells transcriptome. 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 40.
374. Gurgul A., Opiela J., Pawlina K., Romanek J., Szmatoła T., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2016) Transcriptome analysis of porcine mesenchymal stem cells subjected to epigenetic modulation. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 545, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-284-9, DOI: 10.3920/978-90-8686-830-8.
375. Gurgul A., Szmatoła T., Jasielczuk I., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) Medium density SNP microarrays may incorrectly reveal long runs of homozygosity. 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 42.
376. Hołda K., Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Głogowski R. (2016) Qualitative and quantitative PCR verification of undeclared chicken protein in dry dog foods. 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, 15-17 September, 2016, Berlin, Niemcy, Materiały z konferencji: 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, p. 45, ESVCN Congress 2016, ISBN brak.
377. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Radko A., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) An assessment of population structure and genetic diversity in ten cattle breeds using a whole genome SNP panel. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 277, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
378. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) Extent of linkage disequilibrium and haplotype block structure in Limousine and Simmental cattle. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 345, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-284-9, DOI: 10.3920/978-90-8686-830-8.
379. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) Study on whole genome linkage disequilibrium patterns and haplotype block structure in Limousine, Simmental and Polish Red cattle. 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Supp1): 42, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
380. Koseniuk A., Radko A., Kamyczek M., Szumiec A., Smołucha G., Rubiś D. (2016) Zmienność 14 loci mikrosatelitarnych w polskiej populacji trzody chlewnej. IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, ss. 1-6, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0.
381. Koseniuk A., Radko A., Kamyczek M., Szumiec A., Smołucha G., Rubiś D. (2016) Zastosowanie polimorfizmu genu mc1r w identyfikacji gatunkowej w rodzinie Suidae. IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, ss. 121-122, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0.
382. Koseniuk A., Radko A., Rubiś D., Smołucha G., Pochernyaev K., Korinnyi S., Szumiec A. (2016) Zmienność mikrosatelitarnego DNA u świń rasy Mirgorodska. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 62, PTZ, ISBN brak.
383. Kowalska K., Piestrzyńska-Kajtoch A., Lesiak M., Danielak-Czech B. (2016) The preliminary study of major histocompatibility complex variation – DRB gene in Polish rabbits and hares. 17th European Congress on Biotechnology, 3-6 July, 2016, Cracow, Poland, New Biotechnology, 33, Supplement: 171, DOI: 10.1016/j.nbt.2016.06.1310.
384. Kowalska K., Witarski W., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) Establishment of primary chondrocyte cell lines obtained from horse articular cartilage for future epigenetic analyses. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 283, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
385. Moreno-Millán M., Anaya G., Dorado J., Bugno-Poniewierska M., Demyda-Peyrás S. (2016) Preliminary results in case of sterility associated with chromosomal abnormalities in a jenny. 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Supp 1): 11.
386. Natonek-Wiśniewska M. (2016) Szybka metoda określenia przynależności gatunkowej śladów biologicznych oraz sierści. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 192, PTZ, ISBN brak.
387. Natonek-Wiśniewska M. (2016) The use of common PCR primer to identify 10 animal species in nonstandard templates. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 267, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
388. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2016) The method of identifying species of poultry on the basis of sequence differences in the s-rRNA. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 186, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
389. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2016) The use of PCR and real-time PCR for qualitative and quantitative determination of horse meat. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 48, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
390. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2016) Metoda rozróżniania przynależności gatunkowej jaj na podstawie analizy mitochondrialnego DNA. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 212, PTZ, ISBN brak.
391. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2016) Ocena praktycznego zastosowania metod analitycznych do wykrycia koniny w gotowej żywności. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 135, PTZ, ISBN brak.
392. Niżański W., Kochan J., Młodawska W., Nowak A., Migdał A., Prochowska S., Rodak O., Bugno-Poniewierska M., Witarski W., Skotnicki J., Grega T., Pałys M. (2016) Pierwszy w Polsce bank komórek kota domowego i dzikich kotowatych. XII Kongres „ Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek”, 1-2 października 2016, Wrocław, Polska, Materiały z konferencji: XII Kongres „ Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek”, s. 114, brak, ISBN brak.
393. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2016) Imprinting status of INPP5F var.2 in pigs. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 265, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
394. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Wojtaszek M., Warzecha J. (2016) Expression of CYP2C49, CYP7A1, CYP2B22, ACSL5 and APOA4 genes in the liver of Pietrain and Landrace pigs. Journal of Animal Science, 94: 137-138, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4137a.
395. Pawlina K., Gurgul A., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) Microarray analysis of genomic aberrations of horse sarcoids. 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, (Suppl 4): 169, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4169x.
396. Pawlina K., Gurgul A., Szmatoła T., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) Genome-wide microarray analysis of horse sarcoid aberrations. 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 43, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
397. Pawlina K., Gurgul A., Szmatoła T., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2016) Charakterystyka mutacji w komórkach nowotworowych sarkoidu końskiego. Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, s. 10, IZ PIB, ISBN brak.
398. Pawlina K., Gurgul A., Szmatoła T., Koch C., Mählmann K., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2016) Characteristics of miRNAome profile of horse sarcoids. 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 43-44, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
399. Pawlina K., Gurgul A., Szmatoła T., Koch C., Mählmann K., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2016) Characteristics of microRNA expression profile of horse sarcoids. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 120, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
400. Piestrzyńska-Kajtoch A., Kycko A., Smołucha G., Polak M.P., Kozaczyński W., Oczkowicz M., Kozubska-Sobocińska A., Żmudziński J.F., Rejduch B. (2016) Vacuolization of the brain stem in relation to the expression of genes connected to prion protein metabolism in sheep. 17th European Congress on Biotechnology, 3-6 July, 2016, Cracow, Poland, New Biotechnology, 33, Supplement: 210, DOI: 10.1016/j.nbt.2016.06.1444.
401. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Kościelny M., Rejduch B. (2016) Genetyczna wrażliwość na trzęsawkę owiec rasy merynos polski w starym typie. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 105, PTZ, ISBN brak.
402. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Oczkowicz M., Rejduch B. (2016) Selection of endogenous reference genes for PRNP gene expression studies in different ovine tissues. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 287, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
403. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Oczkowicz M., Rejduch B., Fornal A. (2016) The expression of genes connected with prion protein metabolism in sheep. 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, supplement 4: 166, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4166x.
404. Piórkowska K., Tyra M., Ropka-Molik K., Podbielska A. (2016) Wpływ mutacji w regionie promotorowym genu PERC na cechy użytkowe świń hodowanych w Polsce. IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, ss. 138-139, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0.
405. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K. (2016) Variant calling analysis based on porcine transcriptome data. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, s. 266, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
406. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Gurgul A. (2016) Targeted-enrichment next generation sequencing in the estimation of QTL variants associated with meat quality on SSC15 in pigs. Journal of Animal Science, 94: 133-134.
407. Podstawski Z., Długosz B., Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Augustyn R., Pieszka M., Łuszczyński J., Pisarczyk W. (2016) Działalność fundacji "Klikowska Ostoja Polskich Koni" w Klikowej. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 247, PTZ, ISBN brak.
408. Podstawski Z., Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Długosz B., Augustyn R., Pieszka M., Pisarczyk W., Łuszczyński J. (2016) Analiza zmian w pogłowiu koni na terenie Małopolskiego Związku Hodowców Koni,. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 248, PTZ, ISBN brak.
409. Polak M.P., Piestrzyńska-Kajtoch A., Żmudziński J.F. (2016) Prion protein polymorphism of atypical scrapie in Poland. XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 22-24 September, 2016, Lublin, Polska, Materiały z konferencji: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, p. 379, PTNW, ISBN brak.
410. Radko A., Podbielska A., Borkowski T. (2016) Application of 10 microsatellites DNA markers for parentage control in pigeons. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, s. 168, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
411. Radko A., Podbielska A., Bugno-Poniewierska M. (2016) Sex identification in birds by capillary electrophoresis. 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, 1: 32.
412. Radko A., Rubiś D., Koseniuk A., Smołucha G. (2016) Badania biegłości markerów mikrosatelitarnych DNA stosowanych w kontroli rodowodów bydła. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 207, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
413. Radko A., Szumiec A. (2016) STRs multiplex for individual identification of red deer. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
414. Radko A., Szumiec A., Borkowski T. (2016) Polymorphism of 10 microsatellite DNA used for parentage control in pigeons in Poland. 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, 7supplement4: 94-95.
415. Radko A., Szumiec A., Podbielska A., Borkowski T. (2016) Zastosowanie 11 mikrosatelitarnych loci DNA do kontroli pochodzenia gołębi. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 168, PTZ, ISBN brak.
416. Ropka-Molik K., Bereta A., Żukowski K., Piórkowska K., Żak G. (2016) Analiza tkanki mięśniowej świń zróżnicowanej pod względem profilu histologicznego. IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, ss. 151-152, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0.
417. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Piórkowska K., Żukowski K. (2016) Exercise regulation of genes belonging to FoxO signaling pathway in Arabian horse blood tissue. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, s. 266, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
418. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Żukowski K., Piórkowska K., Gurgul A. (2016) Transcriptome profiling of Arabian horse blood tissue during training regime using Next Generation Sequencing method. 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94: 128-129, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4128x.
419. Semik E., Gurgul A., Ropka-Molik K., Ząbek T., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) Transcriptome characteristic of horse sarcoids. 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, (Suppl 4): 169-170, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4169x.
420. Semik E., Ząbek T., Gurgul A., Fornal A., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) Analysis of the influence of DNA methylation on expression of SFN gene in equine sarcoids. 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 41, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
421. Semik E., Ząbek T., Gurgul A., Fornal A., Ropka-Molik K., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) Analiza metylacji frakcji genomu oraz transkryptomu tkanki sarkoidów końskich. Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, s. 11, IZ PIB, ISBN brak.
422. Semik E., Ząbek T., Gurgul A., Fornal A., Szmatoła T., Ropka-Molik K., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) DNA methylation pattern and transcriptome analysis of horse sarcoids. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 119, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
423. Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2016) Identification of mutations and gene expression profile of BMP-15 and GDF-9 in Romanowska and Wrzosówka sheep breeds. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 281, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
424. Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2016) Identyfikacja mutacji w genach BMP-15 i GDF-9 u owiec rasy romanowskiej. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 107, PTZ, ISBN brak.
425. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2016) Influence of exercise on genes expression associated with lipid metabolism in Arabian horse blood. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, s. 288, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
426. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Tischner M., Podstawski Z., Łuszczyński J., Pisarczyk W., Długosz B., Augustyn R., Pieszka M. (2016) Optymalizacja ekstrakcji płodowego dna u koni. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 249, PTZ, ISBN brak.
427. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Żukowski K., Piórkowska K. (2016) Transcriptome hallmarks of musculoskeletal fatigue in blood of Arabian horses under racing training regime. 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94: 140, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4140x.
428. Surdyka M., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Szmatoła T., Ślaska B. (2016) Genome-wide structural aberrations characteristic in canine mammary tumours using SNP genotyping assay. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 295, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
429. Szmatoła T., Gurgul A., Ropka-Molik K., Jasielczuk I., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) Patterns of runs of homozygosity in four cattle breeds maintained in Poland. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 22: 421, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-284-9, DOI: 10.3920/978-90-8686-830-8.
430. Warzecha J., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2016) Analysis of mitochondrial DNA hypervariable D-loop region of Biala Koludzka goose. VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
431. Witarski W., Bugno-Poniewierska M., Kochan J., Nowak A., Niżański W. (2016) Opracowanie protokołów izolacji pierwotnych linii komórkowych z tkanek kotów wolnożyjących oraz kota domowego. XII Kongres „ Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek”, 1-2 października 2016, Wrocław, Polska, Materiały z konferencji: XII Kongres „ Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek”, ss. 1-6, brak, ISBN brak.
432. Witarski W., Ropka-Molik K., Kowalska K., Szmatoła T., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2016) Expression analysis of equine sarcoids – viral origin skin tumors. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 115, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
433. Ząbek T., Semik E., Jasielczuk I., Fornal A. (2016) DNA methylation patterns in the GNAS locus of the horse in three kinds of tissue. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 279, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.
434. Ząbek T., Semik E., Szmatoła T., Gurgul A., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2016) Age-related methylation patterns of equine blood leukocytes. 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, 4: 47, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement447a.
435. Ząbek T., Semik E., Szmatoła T., Gurgul A., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2016) Age-related methylation patterns of rDNA in two distinct horse breeds. 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, 1: 41-42.
436. Ząbek T., Semik E., Szmatoła T., Gurgul A., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2016) Methylome variation of blood leukocytes derived from juvenile and old horses of the Hucul breed. 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting at the Nencki Institute,, 23-24 września 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting at the Nencki Institute,, ss. 1-5, NENCKI INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, ISBN brak.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

437. Radko A., Fornal A., Miszczak M. (2016) Application of 22 microsatellite DNA loci for the individual identification of canine. 17th European Congress on Biotechnology, 3-6 July, 2016, Cracow, Poland, New Biotechnology, 33: 169, DOI: 10.1016/j.nbt.2016.06.1304.
438. Szmatoła T., Gurgul A., Jasielczuk I., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) The bias in runs of homozygosity length estimation based on microarray and sequencing data. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22 września 2016 program i materiały kongresowe, p. 297, Wydawnictwo Grupa Medica, ISBN 978-83-925769-4-5.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

439. Babicz M., Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A. (2016) Charakterystyka genetyczna świń rasy puławskiej. Świnie gołębskie - puławskie. 90 lat hodowli (1926-2016), ss. 35-43, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczegow w Lublinie, ISBN 978-83-7259-246-0.

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo

PRACE ORYGINALNE

440. Bederska-Łojewska D., Pieszka M., Szczurek P. (2016) Gastroprotective effect of feed additives containing kaolin clay in piglets. Journal of Animal Science, 94: 369-372, DOI: 10.2527/jas2015-9731.
441. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2016) Miedź w mieszankach paszowych – zalecenia żywieniowe, wymagania prawne, wyniki badań. Pasze Przemysłowe, 25, 1: 2-6.
442. Bielecka G., Walczyński S., Korol W. (2016) Porównanie szacowania energii metabolicznej mieszanek paszowych dla drobiu na podstawie ich składu chemicznego badanego metodami oficjalnymi i metodą NIRS. Pasze Przemysłowe, 25, 1: 39-43.
443. Bilik K., Niwińska B., Kamyczek M. (2016) Efektywność stosowania preparatów „sztucznej śliny” i Acid Buf w żywieniu krów systemem PMR. Wiadomości Zootechniczne, R. LIV, 2: 106-118.
444. Borys B., Jarzynowska A. (2016) Wpływ dodatku mieszanki ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia letniego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 12, 2: 31-43.
445. Gąsior R., Wróblewski W., Korol W., Kański J. (2016) Przewidywanie zawartości aminokwasów w paszach za pomocą spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni. Pasze Przemysłowe, 3, 4: 17-23.
446. Grela E.R., Kowalczyk-Pecka D., Hanczakowska E., Matras J. (2016) Effect of inulin and a probiotic supplement in the diet of pigs on selected traits of the gastrointestinal microbiome. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 7: 448-452, DOI: 10.21521/mw.5532.
447. Hanczakowska E., Niwińska B., Grela E.R., Węglarzy K., Okoń K. (2016) The effect of supplementing of sodium butyrate containing feed with glutamine and/or glucose on the structure of the piglet digestive tract and selected blood indices. Annals of Animal Science, 16, 4: 1127-1139, DOI: 10.1515/aoas-2016-0039.
448. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2016) Wpływ glutaminy i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych na wskaźniki produkcyjne oraz środowisko i strukturę przewodu pokarmowego prosiąt. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 1: 59-72.
449. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Natonek-Wiśniewska M., Okoń K. (2016) Medium chainfattyacids(MCFA)and/orprobiotic Enterococcusfaecium as afeedsupplementforpiglets. Livestock Science, 192: 1-7.
450. Janiszewski P., Grześkowiak E., Lisiak D., Borys B., Borzuta K., Pośpiech E., Poławska E. (2016) The influence of thermal processing on the fatty acid profile of pork and lamb meat fed diet with increased levels of unsaturated fatty acid. Meat Science, 111: 161-167.
451. Jarzynowska A., Borys B. (2016) Wpływ dodatku mieszanki ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia zimowego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 12, 3: 9-18.
452. Józefiak D., Świątkiewicz S., Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Engberg R., Hojberg O. (2016) Clostridium perfringens challenge and dietary fat type modifies performance, microbiota composition and histomorphology of the broiler chicken gastrointestinal tract. European Poultry Science, 80: 1-14, DOI: 10.1399/eps.2016.130.
453. Kierończyk B., Pruszyńska-Oszmałek E., Świątkiewicz S., Rawski M., Długosz J., Engberg R., Józefiak D. (2016) The nisin improves broiler chicken growth performance and interacts with salinomycin in terms of gastrointestinal tract microbiota composition. Journal of Animal and Feed Sciences, 25, 4: 309-316, DOI: 10.22358/jafs/67802/2016.
454. Korol W., Bielecka G. (2016) Szacowanie energii metabolicznej pasz dla świń. Pasze Przemysłowe, 25, 1: 7-12.
455. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Markowski J. (2016) Ocena jakości i bezpieczeństwa otrąb zbożowych na cele paszowe. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 6: 36-40.
456. Koronowicz A., Banks P., Szymczyk B., Leszczyńska T., Master A., Piasna E., Szczepański W., Domagała D., Kopeć A., Piątkowska E., Laidler P. (2016) Dietary conjugated linoleic acid affects blood parameters, liver morphology and expression of selected hepatic genes in laying hens. British Poultry Science, 57, 5: 663-673, DOI: 10.1080/00071668.2016.1192280.
457. Manterys A., Czyżyńska I., Drahun A., Maślak E., Franczyk-Żarów M., Szymczyk B., Kostogrys R. (2016) Haematological parameters, serum lipid profile, liver function and fatty acid profile of broiler chickens fed on diets supplemented with pomegranate seed oil and linseed oil. British Poultry Science, 57, 6: 771-779, DOI: 10.1080/00071668.2016.1219977.
458. Rawski M., Kierończyk B., Długosz J., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2016) Dietary Probiotics Affect Gastrointestinal Microbiota, Histological Structure and Shell Mineralization in Turtles. Plos One, 11, 2: 1-16, DOI: 10.1371/journal.pone.0147859.
459. Szczurek P., Kamyczek M., Pierzynowski S.G., Goncharova K., Michałowski P., Weström B., Prykhodko O., Grabowski T., Pieszka M. (2016) Effects of the supplementation of creep-feed with pancreatic-like enzymes of microbial origin (PLEM) and highly dispersed silicon dioxide (hdSiO2) on the performance of piglets. Journal of Animal Science, 94: 62-65, DOI: 10.2527/jas2015-9607.
460. Szymczyk B., Szczurek W. (2016) Effect of dietary pomegranate seed oil and linseed oil on broiler chickens performance and meat fatty acid profile. Journal of Animal and Feed Sciences, 25, 1: 37-44.
461. Walczyński S., Korol W. (2016) Sprawdzenie metody przewidywania zawartości składników pasz techniką NIRS. Pasze Przemysłowe, 25, 1: 33-38.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

462. Bielecka G. (2016) Wpływ badań biegłości na zapewnienie jakości pracy laboratoriów w zakresie podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach. Pasze Przemysłowe, 3/4: 120-125.
463. Dzwonkowski W., Rola K., Hanczakowska E., Niwińska B., Świątkiewicz S. (2016) Ekonomiczne aspekty substytucji śruty sojowej GM krajowymi roślinami białkowymi. Publikacje Programu Wieloletniego 2015-2019, Warszawa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej, 45: 170, ISBN 978-83-7658-656-4.
464. Hanczakowska E., Lipiec A. (2016) Mineralstoffe, Vitamine. Körnerleguminosen als Futter-und Nahrungsmittel, pp. 60-66, DLG- Verlag GmbH, Eschborner Landstrase 122, D-60489 Frankfurt am Main, ISBN 978-3-7690-0839-5.
465. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2016) Dopuszczalne tolerancje składników analitycznych w świetle nowych wymagań. Pasze Przemysłowe, 3/4: 62-68.
466. Rubaj J., Korol W. (2016) Szacowanie niepewności pomiarów wybranych dodatków paszowych na podstawie wyników badań porównawczych. Pasze Przemysłowe, 4: 126-130.
467. Walczyński S. (2016) Spektrometria odbiciowa w bliskiej podczerwieni w badaniu (przewidywaniu) zawartości fosforu całkowitego w wybranych materiałach paszowych. Pasze Przemysłowe, 3/4: 92-96.
468. Walczyński S. (2016) Technika NIR w ocenie jednorodności produktów paszowych. Pasze Przemysłowe, 3/4: 131-136.
469. Walczyński S. (2016) Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie oceny zawartości węglanów w paszach badanych metodą gazometryczną. Pasze Przemysłowe, 3/4: 51-57.
470. Walczyński S., Korol W. (2016) Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie pozostałości opakowań i zanieczyszczeń szkodliwych w paszach. Pasze Przemysłowe, 3/4: 24-28.
471. Zniszczyńska A., Kuśmierz D., Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2016) Badanie kobaltu i molibdenu w paszach metodą ICP-MS. Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 9-11 czerwca 2016, Lublin, Polska, Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości.Tom II, ss. 590-593, UMCS Lublin, ISBN 978-83-945225-2-0.
472. Zniszczyńska A., Kuśmierz D., Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2016) Badanie jodu w paszach metodą ICP-MS. Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 9-11 czerwca 2016, Lublin, Polska, Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości.Tom II, ss. 594-597, UMCS Lublin, ISBN 978-83-945225-2-0.

PRACE PRZEGLĄDOWE

473. Brzóska F., Śliwa J. (2016) Soja niemodyfikowana genetycznie - jej produkcja i możliwości wykorzystania w żywieniu zwierząt. Część I. Soja w bilansie paszowym i jej uprawa w kraju. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 98-110.
474. Gąsior R., Wojtycza K. (2016) Sense of smell and volatile aroma compounds and their role in the evaluation of the quality of products of animal origin – a review. Annals of Animal Science, 16, 1: 3-31, DOI: 10.1515/aoas-2015-0047.
475. Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Świątkiewicz S., Długosz J., Engberg R. (2016) Insects – A Natural Nutrient Source for Poultry – A Review. Annals of Animal Science, 16, 2: 297-313, DOI: 10.1515/aoas-2016-0010.
476. Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2016) Avian Crop Function – A Review. Annals of Animal Science, 16, 3: 653-678, DOI: 10.1515/aoas-2016-0032.
477. Niwińska B., Klebaniuk R., Bilik K. (2016) Rola kwasu masłowego w rozwoju funkcjonalnym nabłonka żwacza u cieląt. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 115-123.
478. Pieszka M., Szczurek P., Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Pieszka M. (2016) Rola resweratrolu w regulacji metabolizmu komórkowego. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 70: 1117-1123.
479. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2016) The use of cottonseed meal as a protein source for poultry: an updated review. World's Poultry Science Journal, 72, 3: 473-484, DOI: 10.1017/S0043933916000258.
480. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2016) Efficacy of feed enzymes in pig and poultry diets containing distillers dried grains with solubles: a review. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 100, 1: 15-26, DOI: 10.1111/jpn.12351.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

481. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2016) The effect of probiotic on selected blood variables in broiler chickens vaccinated against coccidiosis. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., p. 169, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
482. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2016) Nutritional methods in coccidiosis prophylaxis in broiler chickens. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., ss. 29-34, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
483. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2016) Żywieniowe metody profilaktyki kokcydiozy drobiu. XII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne „Choroby metaboliczne przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych”, 14-15 kwietnia 2016, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: XII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne „Choroby metaboliczne przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych”, ss. 78-84, UP Poznań, ISBN brak.
484. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2016) The influence of guar meal and galactosidase on performance of broiler chickens. 23rd International Conference Krmiva, 1-3 June, 2016, Opatija, Chorwacja, Materiały z konferencji: 23rd International Conference Krmiva, p. 68, Krmiva, ISBN brak.
485. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2016) Evaluation of chemical composition and nutritive value of guar meal. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., pp. 230-231, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
486. Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S., Korol W. (2016) Using PT results for quality assurance in feed control laboratory. 23rd International Conference Krmiva, 1-3 June, 2016, Opatija, Chorwacja, Materiały z konferencji: 23rd International Conference Krmiva, p. 7, Krmiva, ISBN brak.
487. Borys B., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Bryszak M., Kłopotek E. (2016) Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mięsa jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 90, PTZ, ISBN brak.
488. Bryszak M., Cieślak A., Borys B., Szumacher-Strabel M., Szczechowiak J., Szulc P. (2016) Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na poziom emisji metanu u ja-gniąt. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 91, PTZ, ISBN brak.
489. Dymińska L., Filipiak-Florkiewicz A., Szymczyk B., Florkiewicz A., Kostogrys R., Franczyk-Żarów M. (2016) Wpływ modyfikacji składu mieszanki paszowej na właściwości fizykochemiczne jaj. XII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku", 22-23 września 2016, Kraków, Polska, Żywność a innowacje. Komunikaty., s. 51, Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, ISBN 978-83-937001-7-2.
490. Gąsior R., Calik J., Wojtycza K. (2016) Discrimination of cockerels and capons based on mass spectra analysis of volatile compounds in pectoral muscle by SPME-GC-MS. 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, Proceedings of the 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 23-24 June 2016, pp. 24-25, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-240-7.
491. Gąsior R., Calik J., Wojtycza K. (2016) The content of volatile compounds in pectoral muscle of Yellowleg Partridge and Karmazyn cockerels and capons breeds – SPME-GC-MS analysis. 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, Proceedings of the 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 23-24 June 2016, pp. 26-27, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-240-7.
492. Gąsior R., Calik J., Wojtycza K. (2016) Różnice w składzie związków lotnych w mięsie kogutków i kapłonów rasy żółtonóżki kuropatwianej. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., ss. 120-121, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
493. Gąsior R., Calik J., Wojtycza K. (2016) Elektroniczny nos w połączeniu z chromatografią gazową w analizie związków lotnych w mięsie kogutków i kapłonów - różnicowanie za pomocą analizy uśrednionego widma masowego. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., ss. 160-161, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
494. Gąsior R., Kański J., Wróblewski W., Wojtycza K. (2016) Walidacja metody oznaczania energii metabolicznej w mieszankach dla drobiu i aminokwasów w paszach za pomocą techniki NIR. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., ss. 158-159, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
495. Gąsior R., Wróblewski W., Wojtycza K. (2016) The characteristics of the NIRS method for cholesterol content determination in chicken breast meat. 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, Proceedings of the 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 23-24 June 2016, pp. 28-29, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-240-7.
496. Górka P., Śliwiński B., Wieczorek J., Godlewski M., Wierzchoś E., Zabielski R., Kowalski Z.M. (2016) Wpływ egzogennego kwasu masłowego na pH płynu żwacza owiec. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., ss. 68-69, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
497. Grześkowiak E., Lisiak D., Borys B., Lisiak B. (2016) Wpływ rodzaju zielonki i udziału produktów ubocznych biopaliw w dawce na wybrane parametry jakości jagnięciny. Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 21-22, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
498. Jarzynowska A., Borys B. (2016) Wpływ dodatku ziół do letniej diety owiec na skład chemiczny mleka i jego przydatność technologiczną do produkcji bundzu. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 97, PTZ, ISBN brak.
499. Jarzynowska A., Borys B. (2016) Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na skład chemiczny mleka i jego przydatność technologiczną do produkcji bundzu. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 8, PTZ, ISBN brak.
500. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2016) Kontrola jakości produktów ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe. XXXVII Konferencja w Krynicy Morskiej na temat: „Kontrola jakości w obrocie i przetwórstwie ziarna zbóż, 1-4 czerwca 2016, Krynica Morska, Polska, Kontrola jakości w obrocie i przetwórstwie ziarna zbóż, ss. 53-56, Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego, ISBN 978-83-933341-8-6.
501. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Szkudzińska K. (2016) Szacowanie niepewności na podstawie wyników pomiarów pośrednich. XXII Sympozjum Analityczne pt: Idealne laboratorium od A do Z czyli od analizy do zapewnienia jakości, 16-18 maja 2016, Ślesin k/Konina, Polska, Materiały z konferencji: XXII Sympozjum Analityczne pt: Idealne laboratorium od A do Z czyli od analizy do zapewnienia jakości, s. 26, MS Spectrum, ISBN brak.
502. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2016) Wykorzystanie porównań międzylaboratoryjnych do zapewnienia jakości badań w laboratorium. XXII Sympozjum Analityczne pt: Idealne laboratorium od A do Z czyli od analizy do zapewnienia jakości, 16-18 maja 2016, Ślesin k/Konina, Polska, Materiały z konferencji: XXII Sympozjum Analityczne pt: Idealne laboratorium od A do Z czyli od analizy do zapewnienia jakości, s. 22, MS Spectrum, ISBN brak.
503. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2016) Tasks of the National Laboratory for Feedingstuffs as the reference laboratory in the scope of monitoring the quality of feed materials and additives. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., pp. 236-237, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
504. Niwińska B., Arciszewski M.B., Radlińska A., Lalak R., Furgał-Dierżuk I., Klebaniuk R. (2016) Effects of level and type of butyrate salts included in milk replacer on ruminal papillae size in calves. XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 22-24 September, 2016, Lublin, Polska, Materiały z konferencji: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, p. 256, PTNW, ISBN brak.
505. Niwińska B., Arciszewski M.B., Radlińska A., Lalak R., Śliwiński B., Klebaniuk R. (2016) Crypt size and weight of cecum in calves receiving different types of liquid feed. XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 22-24 September, 2016, Lublin, Polska, Materiały z konferencji: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, p. 255, PTNW, ISBN brak.
506. Orczewska-Dudek S., Szymczyk B., Pietras M. (2016) Wpływ oleju z pestek granatów na wybrane wskaźniki przemiany lipidowej u kurcząt brojlerów. Effect of pomegranate seed oil on the selected indicators of lipid metabolism in broiler chickens. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., p. 141, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
507. Pieszka M., Borys B. (2016) Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na utlenianie cholesterolu w mrożonym mięsie jagniąt. Effect of the green forage kind and oil components in ratio on cholesterol oxidation in lamb chilled meat. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 106, PTZ, ISBN brak.
508. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) Vermiculite in feed mixture for broiler chickens – advantages and limitations. 23rd International Conference Krmiva, 1-3 June, 2016, Opatija, Chorwacja, Materiały z konferencji: 23rd International Conference Krmiva, p. 18, Krmiva, ISBN brak.
509. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) Undesirable substances in feed materials and additives permitted for organic farming. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., pp. 232-233, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
510. Szczurek P., Pieszka M. (2016) Wpływ podawania wysokozdyspergowanego SiO2 (hdSiO2) oraz chronionych kwasów lochom i prosiętom na parametry odchowu. IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, ss. 135-137, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0.
511. Szczurek P., Pieszka M., Orczewska-Dudek S., Pietras M. (2016) Effects of resveratrol and ?-ketoglutarate on food intake factors in rats fed a high-fat diet. VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, s. 131, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
512. Szczurek W., Szymczyk B. (2016) Effects of chicken age and serine protease on amino acid ileal digestibility in Lupinus luteus L. var. Mister seeds. XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, Materiały z konferencji: XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, pp. 92-93, Olsztyn: Wydawnictwo Matrix, 2016, ISBN brak.
513. Szymczyk B., Szczurek W., Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Markowski J., Kwiatek K., Sieradzki Z., Mazur M., Bednarek D., Reichert M. (2016) Nutritive value of genetically modified MON 810 maize and its effect on health indices in rats. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., p. 227, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
514. Śliwiński B., Górka P., Furgał-Dierżuk I. (2016) Wpływ skarmiania gniecionego ziarna jęczmienia traktowanego NaOH i KOH na pH i zawartość amoniaku w płynie żwaczowym owiec. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., ss. 60-61, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
515. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2016) Wpływ metody tuczu na skład chemiczny oraz barwę tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 112, PTZ, ISBN brak.
516. Świątkiewicz S. (2016) Genetycznie zmodyfikowane rośliny w żywieniu zwierząt gospodarskich: rezultaty doświadczeń krajowych. III Ogólnopolska Konferencja „Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin, Polska, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana, genom - człowiek - świat - zagrożenia : Lublin, 23-25. 11. 2016 r. : program i streszczenia, ss. 78-79, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia w Lublinie, ISBN 978-83-7847-389-3.
517. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2016) Physiological and performance indices in broiler chickens fed the diet containing distil;lers dried grains with solubles (DDGS). XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., s. 151, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
518. Walczyński S. (2016) Preliminary studies on the applicability of NIRS technique to predict the content of phosphorus in feed materials. 23rd International Conference Krmiva, 1-3 June, 2016, Opatija, Chorwacja, Materiały z konferencji: 23rd International Conference Krmiva, p. 50, Krmiva, ISBN brak.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

519. Bielecka G. (2016) Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru - wyniki „PT Mineral 2015". XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 63.
520. Bielecka G. (2016) Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru na podstawie wyników „PT Pasze 2015”. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 64.
521. Bielecka G., Korol W. (2016) Mocznik w paszach – podsumowanie porównań międzylaboratoryjnych w latach 2009-2015. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 84.
522. Bielecka G., Korol W. (2016) Szacowanie energii metabolicznej pasz dla świń na podstawie zawartości surowych składników pokarmowych. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 60.
523. Bielecka G., Korol W., Rubaj J. (2016) Wpływ zastosowania mączki guar na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 61.
524. Bielecka G., Korol W., Rubaj J., Gagucki M. (2016) Miedź w mieszankach paszowych – zalecenia żywieniowe, wymagania prawne i wyniki urzędowej kontroli. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 53.
525. Bielecka G., Korol W., Rubaj J., Gagucki M. (2016) Cynk w mieszankach paszowych – zalecenia żywieniowe, wymagania prawne i wyniki urzędowej kontroli. Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 9-11 czerwca 2016, Lublin, Polska, Pasze Przemysłowe, XXV, 2: 54.
526. Furgał-Dierżuk I., Strzetelski J., Śliwiński B., Bednarek D., Dudek K., Szacawa E. (2016) Wpływ propolisu i inuliny na wydajność i odpowiedź immunologiczną u cieląt. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., ss. 74-75, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-014-7.
527. Gąsior R., Wróblewski W. (2016) Metoda NIRS w analizie drożdży paszowych-kalibracja na zawartość wybranych składników pokarmowych. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 87.
528. Gnusowski B., Korol W., Nowacka A., Raczkowski M., Rubaj J. (2016) Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 45-47.
529. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2016) Pomiary pośrednie w badaniach pasz i możliwości ich wykorzystania do oceny zgodności. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 58.
530. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2016) Ocena niepewności pomiaru skladników pasz. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 74.
531. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2016) Kontrola jakości handlowej pasz – nowe wymagania. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 15-16.
532. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2016) Potrzeba aktualizacji przepisów rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 37-39.
533. Olszański P., Rubaj J., Bielecka G., Kukier E., Korol W., Kwiatek K. (2016) Oznaczanie kwasów organicznych w kiszonkach i ocena wyników. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 85.
534. Rubaj J. (2016) Ocena wyników badania biegłości w zakresie oznaczania witamin i etoksyquinu w paszach w roku 2015. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 59.
535. Rubaj J. (2016) Posumowanie porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania aminokwasów w latach 2012-2015. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 65.
536. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) Ekologiczne dodatki paszowe – ocena wyników badan w ramach PW 2011-2015. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 57.
537. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) Zastosowanie wermikulitu w mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 75.
538. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) Dodatki paszowe w produkcji zwierzęcej – wymagania i ocena. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 33-36.
539. Szczurek P., Pieszka M., Barbarska O., Woliński J., Goncharova K., Pierzynowski S.G., Wesołowska A. (2016) Wpływ sposobu konserwacji mleka kobiecego na skład kwasów tłuszczowych i poziom witamin A i E. Warsztaty Naukowe pt. "Fizjologiczna regulacja procesów rozrodu, laktacji oraz skład i rola mleka matki, 21-22 października 2016, Jabłonna, Polska, Materiały z konferencji: Warsztaty Naukowe pt. "Fizjologiczna regulacja procesów rozrodu, laktacji oraz skład i rola mleka matki, s. 26, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie oraz Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, ISBN brak.
540. Szkudzińska K., Rubaj J., Korol W. (2016) Walidacja metody HLPC oznaczania witaminy C w paszach. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 66.
541. Szkudzińska K., Smutniak I., Rubaj J., Korol W. (2016) Validation of an UPLC method for the determination of amino acids in feeds. Method Validation in Analytical Science. Current Practices and Future Challenges, 9-10 May, 2016, Gent, Belgia, Materiały z konferencji: Method Validation in Analytical Science. Current Practices and Future Challenges, p. 35, Eurachem, ISBN brak.
542. Walczyński S. (2016) Porównaia międzylaboratoryjne w zakresie oceny zawartości węglanów w paszach badanych metodą gazometryczną. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 88.
543. Walczyński S. (2016) Spektrometria odbiciowa w bliskiej podczerwieni w badaniu (przewidywaniu) zawartości fosforu całkowitego w materiałach paszowych. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 67.
544. Walczyński S. (2016) Zastosowanie techniki NIR do oceny jednorodności produktów paszowych. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 55.
545. Walczyński S. (2016) Ocena wyników badań biegłości w zakresie homogeniczności (PT homo 2015). XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 56.
546. Walczyński S., Bielecka G., Korol W. (2016) Pozostałości opakowań i zanieczyszczenia szkodliwe w paszach w porównaniach międzylaboratoryjnych. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 83.
547. Zniszczyńska A., Olszański P., Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) Walidacja metody chromatografii jonowej do oznaczania kwasów organicznych w kiszonkach. XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 62.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

548. Barowicz T., Pieszka M. (2016) Wysłodki buraczane. Hodowca Bydła, 213, 1: 35-38.
549. Barowicz T., Pieszka M. (2016) Dlaczego żelazo jest ważne dla prosiąt. Hoduj z głową. Świnie, 83, 5: 28-30.
550. Barowicz T., Pieszka M., Brejta W. (2016) Kiszone wilgotne ziarno kukurydzy w żywieniu świń. Hodowca Trzody Chlewnej, 150, 9-10: 40-43.
551. Barowicz T., Pieszka M., Żak G., Szyndler-Nędza M. (2016) Dobra rodzima wieprzowina. Hoduj z głową. Świnie, 83, 5: 13-14.
552. Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2016) Funkcjonalność wola w przypadku drobiu, cz. 1. Polskie Drobiarstwo, 11: 3-8.
553. Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2016) Funkcjonalność wola w przypadku drobiu, cz. 2. Polskie Drobiarstwo, 12: 8-13.
554. Nowakowska-Zamachowska M., Pieszka M., Pieszka M., Barowicz T. (2016) Zygmunt Ewy – lekarz weterynarii, twórca polskiej szkoły fizjologii zwierząt. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 4: 269-272.
555. Pieszka M., Pieszka K. (2016) Mikotoksyny w paszach. Zapobieganie i metody detoksykacji. Agrobydło, 5: 12-15.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

556. Podleśny J., Księżak J., Brzóska F., Hanczakowska E., Hołubowicz-Kliza G., Szczurek W. (2016) Groch siewny w uprawie i żywieniu zwierząt. Puławy, IUNG-PIB IZ-PIB, 212: 64, ISBN 978-83-7562-205-8.

INNE

557. Niwińska B. (2016) Prof. dr hab. Juliusz Andrzej Strzetelski (1938 – 2016). Wspomnienie. Wiadomości Zootechniczne, R. LIV, 3: 197-199.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

PRACE ORYGINALNE

558. Borecka A. (2016) Produkcja świń w gospodarstwach rodzinnych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVIII, 6: 17-21.
559. Godyń D. (2016) Znaczenie termografii w diagnozowaniu mastitis. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 138-144.
560. Godyń D. (2016) Ochładzanie ewaporacyjne w zapobieganiu skutkom stresu cieplnego u bydła i trzody chlewnej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 1: 3-14.
561. Herbut P., Herbut E., Angrecka S. (2016) Wpływ promieniowania słonecznego na temperaturę ściółki w przyściennych boksach legowiskowych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 1: 87-98.
562. Kaczor A., Kaczor U. (2016) The behaviour of calves in innovative rooms of open housing. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXIV, 4: 39-47.
563. Krawczyk W., Walczak J. (2016) Redukcja emisji gazowych z kurników poprzez zastosowanie biofiltracji powietrza. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 267-275.
564. Krawczyk W., Walczak J., Szewczyk A. (2016) Porównanie efektywności redukcji emisji gazowych z chlewni po zastosowaniu biofiltra powietrza i kurtyny wodnej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 257-266.
565. Kujawa R., Lach M., Pol P., Ptaszkowski M., Mamcarz A., Nowosad J., Furgała-Selezniow G., Kucharczyk D. (2016) Influence of water salinity on the survival of embryos and growth of the sichel larvae Pelecus cultratus (L.) under controlled conditions. Aquaculture Research, 48, 3: 1302-1314, DOI: 10.1111/are.12972.
566. Ligaszewski M., Pol P. (2016) Ocena wpływu różnych systemów chowu ślimaka szarego (Helix aspersa) na wartość odżywczą i wydajność jego mięsa. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 3(290): 18-34.
567. Ligaszewski M., Pol P. (2016) Praktyczne aspekty zastosowania preparatu czosnkowego, probiotyku i antybiotyku w produkcji jadalnego ślimaka dużego szarego (Helix aspersa maxima). Wiadomości Zootechniczne, LIV, 2(289): 140-149.
568. Ligaszewski M., Pol P., Radkowska I. (2016) Observations on growth rates and maturity in an introduced population of the Roman snail (Helix pomatia Linnaeus, 1758) at a semi-natural site with no natural population. Malacologia, 59, 2: 341-346, DOI: 10.4002/040.059.0212.
569. Ligaszewski M., Pol P., Radkowska I., Łysak A. (2016) Observations on the maturation and development of a Roman snail (Helix pomatia, Linnaeus, 1758) population of farmed origin in natural plots. Annals of Animal Science, 16, 4: 1163-1173.
570. Muchacka R., Kapusta E., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2016) Aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz poziom GSH i MDA w osoczu, wątrobie i nerkach kurcząt brojlerów utrzymywanych w różnych systemach odchowu w letnim cyklu produkcyjnym w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 245-255.
571. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Greń A., Kapusta E., Semla M., Błaszczyk M. (2016) Accumulation of metals in selected tissues and organs of laying hens in various ages. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 15, 2: 47-58.
572. Musiał K. (2016) Łąka i jej flora w gospodarstwach rolnych - jako motyw literacki. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 3: 85-97.
573. Musiał K., Musiał W. (2016) Konkurencja w naturze a natura konkurencyjności w gospodarce - wybrane przykłady analogii dla świata zwierząt i ekonomii. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3: 22-31.
574. Musiał W., Musiał K. (2016) Wybrane problemy przebudowy strukturalnej rolnictwa - przykład Małopolski. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6: 131-138.
575. Paraponiak P., Wieczorek-Dąbrowska M. (2016) Ocena cech tucznych, rzeźnych oraz jakości mięsa ekologicznych jagniąt rasy suffolk poddanych ubojowi w różnych terminach. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 171-181.
576. Radkowska I. (2016) Wpływ warunków utrzymania w okresie zasuszenia na dobrostan i zdrowotność krów, urodzeniową masę ciała cieląt oraz skład chemiczny mleka i zawartość immunoglobulin w siarze. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 1: 73-85.
577. Radkowska I., Radkowski A. (2016) Wpływ sezonu oraz stadium laktacji na wydajność i skład chemiczny mleka krów rasy simental żywionych pastwiskowo oraz TMR. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 205-214.
578. Radkowski A., Radkowska I., Sosin-Bzducha E. (2016) Wpływ zróżnicowanego udziału lucerny siewnej w mieszance z kostrzewą łąkową na wartość pokarmową kiszonki stosowanej w opasie młodego bydła rasy simental. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 215-227.
579. Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2016) Zrównoważony rozwój gospodarstw mleczarskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6: 197-203.
580. Szewczyk A., Krawczyk W., Pawłowska J. (2016) Wpływ warunków środowiskowych w sezonie pozapastwiskowym na jakość mleka i dobrostan zwierząt w chowie ekologicznym. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 229-243.
581. Walczak J., Jurga B., Makarewicz K. (2016) Poland. Manure nutrient content in the Baltic Sea countries. Natural resources and bioeconomy studies, 40: 24-32.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

582. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A. (2016) The contents of Cd and Zn in oviducts and eggs of laying hens kept in various rearing systems. Environmental influence on the food quality and human health, pp. 97-110, Uniwersytet Rzeszowki, ISBN 978-83-7996-409-3.

PRACE PRZEGLĄDOWE

583. Godyń D. (2016) Znaczenie oceny potencjału antyoksydacyjnego w badaniach zwierząt gospodarskich narażonych na stres cieplny. Roczniki Naukowe Zootechniki, 43, 2: 135-145.
584. Godyń D., Pieszka M., Lipiński P., Starzyński R.R. (2016) Diagnostics of iron deficiency anaemia in piglets in the early postnatal period – a review. Animal Science Papers and Reports, 34, 4: 307-318.
585. Kaczor A. (2016) Wypoczynek krów w oborach wolnostanowiskowych boksowych. Część II. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 111-117.
586. Musiał K. (2016) Drzewa, krzewy, pnącza i rośliny zielne na kartach mitologii greckiej. Aura, 12: 21-24.
587. Paraponiak P. (2016) Przydatność przetwórcza i konsumpcyjna oraz walory prozdrowotne polskiej jagnięciny wytworzonej w systemie ekologicznym. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 91-97.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

588. Bieber A., Spengler Neff A., Fuerst Waltl B., Ivemeyer S., Simantke C., Stricker C., Walczak J., Wallenbeck A., Winckler C., Wójcik P. (2016) Comparison of native and commercial dairy cattle breeds on organic farms in five European countries. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 307, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-284-9.
589. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2016) Dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach specjalistycznych. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, ss. 168-169, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
590. Kaczor A. (2016) Automatyczne systemy przygotowania i zadawania pasz dla bydła. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, ss. 64-74, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
591. Kaczor A., Kaczor U. (2016) Effect of feeding technology on calf behavior. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 37, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
592. Kaczor A., Kaczor U. (2016) Effect of watering of cows in the milking parlour on their welfare. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, s. 38, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
593. Kaczor A., Olszewski A. (2016) Wpływ sesji doju na aktywność ruchową i skład mleka krów. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 174, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
594. Kaczor U., Luber M., Kucharski M., Kaczor A. (2016) T FOXO3 genetic variability in selected Polish sheep breeds. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 93, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
595. Kaczor U., Stanisz M., Bykowska M., Składanowska J., Wojtysiak D., Kaczor A. (2016) Fatty acid profile of intramuscular fat in supraspinatus, longissimus lumborum and semimembranosus muscles of farmed fallow deer. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 187, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
596. Krawczyk W., Walczak J. (2016) Rozpraszanie związków azotu do środowiska z nawożenia trwałych użytków zielonych. Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska. "Higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro", 26-28 września 2016, Wrocław, Polska, Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska: higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro, Wrocław - Duszniki Zdrój, 26-28 września 2016 r. : materiały konferencyjne : jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Zbigniewa Dobrzańskiego, s. 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-247-6.
597. Mandecki A., Kaczor A., Gil Z. (2016) Pojenie cieląt mlekiem pełnym w stacji odpajania. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 195, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
598. Muchacka R., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Kapusta E., Greń A., Goc Z. (2016) The impact of adding herb extracts to water alleviate the oxidative stress in broilers induced by high air temperatures. 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, 27-29 January, 2016, Stará Lesná, Slovakia, Materiały z konferencji: 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, p. 37, Slovak University of Agriculture in Nitra, ISBN 978-80-552-1452-8.
599. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2016) Activity of antioxidant enzymes and degree of lipid peroxidation in eggs from Greenleg Partridge hens depending on the housing system. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 156, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
600. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A. (2016) The contents of Cd and Zn in oviducts and eggs of laying hens kept in various rearing systems. XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 September, 2016, Rzeszów, Polska, XVIIth Risk Factors of Food Chain 2016 : Book of Abstracts, p. 54, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-7996-327-0.
601. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A., Goc Z. (2016) Lipid peroxidation, antioxidant enzymes activity and glutathione level in eggs from heritage breed and commercial crosses hens. 12th International Scientific Conference, 13-15 May, 2016, Bořetice, Czech Republic, Materiały z konferencji: 12th International Scientific Conference, pp. 191-196, brak, ISBN 978-80-7509-416-2.
602. Paraponiak P. (2016) Fatty acid profile of lamb meat from highly productive breeds of sheep reared under organic conditions. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, s. 27, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
603. Paraponiak P. (2016) Variation in lamb behaviour depending on the housing system. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, s. 53, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
604. Paraponiak P. (2016) Concentration of harmful gas components in organic sheep houses depending on the season. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, s. 52, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
605. Radkowska I. (2016) Changes in some fat parameters during storage of butter made from the milk of cows under two feeding systems. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 61, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
606. Radkowska I. (2016) Wpływ systemu żywienia na organoleptyczną ocenę mleka i wyrobów mleczarskich uzyskanych od krów rasy simental. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 209, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
607. Radkowska I. (2016) Profil kwasów tłuszczowych w mleku krów rasy simental żywionych pastwiskowo oraz TMR. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 210, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
608. Radkowska I. (2016) Wydajność i skład chemiczny mleka krów rasy simental w zależności od okresu i sposobu żywienia. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 211, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
609. Radkowska I. (2016) Skład florystyczny i chemiczny runi pastwiskowej wypasanej przez krowy mleczne rasy holsztyno-fryzyjskiej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", 1-3 czerwca 2016, Urszulin, Polska, Materiały z konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", ss. 93-94, Poleski Park Narodowy, ISBN brak.
610. Radkowska I. (2016) Ocena składu florystycznego oraz wartości paszowej runi łąkowej w wybranych gospodarstwach rodzinnych w województwie małopolskim. Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", 1-3 czerwca 2016, Urszulin, Polska, Materiały z konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", s. 95, Poleski Park Narodowy, ISBN brak.
611. Radkowska I., Radkowski A. (2016) Vitamin and cholesterol content of milk depending on type of feeding. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 62, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
612. Radkowska I., Sosnówka-Czajka E. (2016) Skład florystyczny i wartość paszowa runi pastwiskowej w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych Małopolski. Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", 1-3 czerwca 2016, Urszulin, Polska, Materiały z konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", ss. 96-97, Poleski Park Narodowy, ISBN brak.
613. Radkowski A., Radkowska I. (2016) Zagospodarowanie obszarów częściowo wyłączonych z użytkowania z przeznaczeniem pod miejsce spotkania młodziezy w ramach ŚDM. Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", 1-3 czerwca 2016, Urszulin, Polska, Materiały z konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", ss. 58-59, Poleski Park Narodowy, ISBN brak.
614. Radkowski A., Radkowska I. (2016) Effect of foliar fertilization with silicon on quality and nutritive value of meadow sward silages. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 63, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
615. Radkowski A., Radkowska I. (2016) Quality and nutritive value of silages made from selected grass-legume mixtures. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 64, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
616. Radkowski A., Radkowska I. (2016) Porównanie plonowania wybranych odmian i rodów tymotki łąkowej (Phleum pratense L.). Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych", 19-20 maja 2016, Puławy, Polska, Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych, s. 83, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7562-217-1.
617. Radkowski A., Radkowska I. (2016) Analiza plonowania oraz zawartość białka ogólnego i włókna surowego u wybranych odmian i rodów kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis). Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych", 19-20 maja 2016, Puławy, Polska, Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych, ss. 135-136, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7562-217-1.
618. Radkowski A., Radkowska I. (2016) Wpływ udziału ziół w runi łąkowej na jakość kiszonek stosowanych w żywieniu krów mlecznych. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 214, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
619. Radkowski A., Radkowska I., Kostuch J. (2016) Zmiana składu botanicznego runi i jej wartości pokarmowej pod wpływem wypasu bydła mlecznego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", 1-3 czerwca 2016, Urszulin, Polska, Materiały z konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", ss. 98-99, Poleski Park Narodowy, ISBN brak.
620. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2016) Effect of housing systems on some blood parameters of broiler chickens during a period of high temperatures. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, pp. 173 -173, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
621. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2016) Effect of adding herb extracts to drinking water on broiler chicken productivity, corticosterone level and heterophil:lymphocyte ratio during heat stress. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 172, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
622. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2016) Effect of supplementing drinking water with herb extracts on some physiological parameters of broiler chickens exposed to high air temperatures. 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, 27-29 January, 2016, Stará Lesná, Slovakia, Materiały z konferencji: 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, p. 45, Slovak University of Agriculture in Nitra, ISBN 978-80-552-1452-8.
623. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E. (2016) Analiza wskaźników produkcyjnych i hodowlanych w gospodarstwie zmieniającym profil produkcji. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, ss. 220-221, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
624. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Żychlińska-Buczek J. (2016) Dodatek mineralno-witaminowy w formie bolusa w okresie okołoporodowym krów. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 219, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
625. Sosnówka-Czajka E., Pawłowska J., Skomorucha I. (2016) The effects of rearing systems on welfare status of laying hens. VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 September, 2016, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, p. 127, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
626. Sosnówka-Czajka E., Pawłowska J., Skomorucha I. (2016) Carcass composition and meat quality of native breeds of laying hens after one year of rearing. VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 September, 2016, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, p. 126, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
627. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2016) Effect of adding herb extract to water on rectal and radiated temperature of laying hens during the summer heat. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 175, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
628. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2016) Effect of breed of laying hens on production results under organic conditions. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 176, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
629. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2016) Effect of housing system on some parameters of egg quality and egg-laying behaviour in laying hens. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 177, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
630. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R., Herbut E. (2016) Effect of adding herb extract to water on productivity and some blooa biochemical parameters of laying hens exposed to heat stress. 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, 27-29 January, 2016, Stará Lesná, Slovakia, Materiały z konferencji: 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, p. 46, Slovak University of Agriculture in Nitra, ISBN 978-80-552-1452-8.
631. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2016) Kapitał ludzki czynnikiem determinującym efektywność ekonomiczną w gospodarstwach produkujących mleko. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 224, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.
632. Walczak J. (2016) Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego, kur niosek i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym. Wyniki badań naukowych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie ekologicznym. Wyniki badań naukowych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie ekologicznym, 8-9 marca 2016, Radom, Polska, Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2015 r., ss. 231-249, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Wydział Rolnictwa Ekologicznego, ISBN 978-83-62178-88-9.
633. Walczak J., Krawczyk W. (2016) Aktualny poziom redukcji emisji GHG w polskim rolnictwie. Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska. "Higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro", 26-28 września 2016, Wrocław, Polska, Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska: higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro, Wrocław - Duszniki Zdrój, 26-28 września 2016 r. : materiały konferencyjne : jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Zbigniewa Dobrzańskiego, s. 35, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-247-6.
634. Wallenbeck A., Bieber A., Spengler Neff A., Fuerst Waltl B., Winckler C., Ivemeyer S., Simantke C., March S., Brinkmann J., Rousing T., Sorensen J., Walczak J., Wójcik P., Ribikauskas V. (2016) Characteristics of organic dairy farm types in seven European countries. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 306, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-284-9.
635. Wyrobisz A., Sosnówka-Czajka E., Kowal J., Nosal P. (2016) Comparison of parasite infection in laying hens kept in different housing systems. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, p. 185, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
636. Żychlińska-Buczek J., Bauer E., Ochrem A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2016) The effect of Pedi bolus specimen on the improvement of cows’ hooves health. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, pp. 75-76, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
637. Żychlińska-Buczek J., Bauer E., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2016) Wpływ preparatu Cellstop bolus na zawartość komórek somatycznych w mleku krów. III Letnia Szkoła Młodych Naukowców, 28-29 czerwca 2016, Jastrzębiec, Polska, Materiały z konferencji: III Letnia Szkoła Młodych Naukowców, s. 19, IGHZ, ISBN brak.
638. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2016) Umięśnienie i otłuszczenie bydła ubijanego w wybranym zakładzie na terenie województwa śląskiego. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i przyszłość, XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, s. 244, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła, ISBN 978-83-926689-2-3.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

639. Badowski J. (2016) Użytkowanie gęsi Białej Kołudzkiej® dawniej i dziś. Polskie Drobiarstwo, 8: 2-5.
640. Bilik K., Sowula-Skrzyńska E. (2016) Koszty wychowu i użytkowania mlecznego krów. Hodowca Bydła. Hodowca Bydła, 4: 32-38.
641. Borys B., Borys M. (2016) Owce w ochronie krajobrazu Bornholmu. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 162-167.
642. Borys M., Best M., Borys B. (2016) Owce i baranina na Wyspach Owczych. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 1: 107-117.
643. Kamyczek M. (2016) Stacja paszowa w żywieniu krów. Hoduj z głową. Bydło, 1: 26-29.
644. Kamyczek M. (2016) Odsadzenie decyduje o efektywności odchowu prosiąt. Farmer, 5: 196-199.
645. Kamyczek M. (2016) Jaka jest opłacalność produkcji tuczników? Farmer, 6: 168-170.
646. Kamyczek M. (2016) Bezpieczne odsadzanie. Farmer, 9: 186-189.
647. Kamyczek M. (2016) Wpływ światła i temperatury na parametry rozrodu świń. Farmer, 10: 146-149.
648. Kamyczek M. (2016) Temperatura-ważny element mikroklimatu chlewni. Farmer, 11: 132-133.
649. Kamyczek M. (2016) Opłacalność produkcji tucznikówi możliwości jej poprawy. Farmer, 12: 128-131.
650. Kamyczek M. (2016) Efektywność tuczu trzody chlewnej. Hoduj z głową. Świnie, 5: 20-22.
651. Musiał K. (2016) Owoce tropikalne z Azji Południowo – Wschodniej w kulturze lokalnej i lecznictwie. Wieś i Doradztwo, 5, 90: 20-27.
652. Musiał K. (2016) Ochrona przyrody i jej bioróżnorodność na przykładzie wybranych obszarów Europy. Wieś i Doradztwo, 1, 89: 27-33.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

653. Badowski J. (2016) Użytkowanie gęsi Białej Kołudzkiej® dawniej i dziś. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ,, ss. 4-5, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ISBN brak.
654. Bielińska H., Kłopotek E. (2016) Dobrostan w chowie gęsi wskaźnikiem prozdrowotnej wartości mięsa i tłuszczu. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ,, ss. 9-11, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ISBN brak.
655. Sandecki R. (2016) Gęsi których nie znamy. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ,, ss. 17-18, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ISBN brak.

INNE

656. Walczak J., Fijał J., Szewczyk A., Godyń D., Krawczyk W., Pająk T., Radecki P. (2016) Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła oraz trzody chlewnej – Wpływ warunków środowiskowych na wydajność rzeźną świń utrzymywanych pastwiskowo w chowie ekologicznym. Wyniki badań naukowych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie ekologicznym, 8-9 marca 2016, Radom, Polska, Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2015 r., ss. 215-230, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Wydział Rolnictwa Ekologicznego, ISBN 978-83-62178-88-9.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

657. Radkowska I., Radkowski A. (2016) Charakterystyka gatunków traw najczęściej występujących na użytkach zielonych. Użytki zielone najwyższej jakości, ss. 15-30, Pro Agricola Sp. z o.o., ISBN 978-83-917877-4-8.
658. Radkowska I., Radkowski A. (2016) Charakterystyka gatunków roślin motylkowatych najczęściej występujących na użytkach zielonych. Użytki zielone najwyższej jakości, ss. 31-35, Pro Agricola Sp. z o.o., ISBN 978-83-917877-4-8.
659. Radkowska I., Radkowski A. (2016) Zioła występujące na łąkach i pastwiskach - właściwości i zastosowanie. Użytki zielone najwyższej jakości, ss. 36-49, Pro Agricola Sp. z o.o., ISBN 978-83-917877-4-8.
660. Radkowska I., Radkowski A. (2016) Chwasty użytków zielonych. Użytki zielone najwyższej jakości, ss. 50-59, Pro Agricola Sp. z o.o., ISBN 978-83-917877-4-8.

Inne

PRACE ORYGINALNE

661. Jarosz M. (2016) Ochrona zwierząt w Polsce na przestrzeni dziejów. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 3: 110-118.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

662. Jarosz M. (2016) Ochrona zwierząt w Polsce na przestrzeni wieków. Integracja nauki z produkcją miarą sukcesu na fermach zwierząt futerkowych, 19-21 czerwca 2016, Niechorze, Polska, Materiały z konferencji: Integracja nauki z produkcją miarą sukcesu na fermach zwierząt futerkowych, ss. 1-2, brak, ISBN brak.