Spis publikacji

Spis publikacji (2013)

Genetyka i Hodowla Zwierząt

1. Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Szulc K. (2013) Stare rasy świń oraz możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych, ss. 143-152, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-62863-42-6.

PRACE ORYGINALNE

2. Ciepielewski Z., Stojek W., Borman A., Myślińska D., Glac W., Kamyczek M. (2013) Natural killer cell cytotoxicity, cytokine and neuroendocrine responses to opioid receptor blockade during prolonged restraint in pigs. Research in Veterinary Science, 95, 3: 975-985, DOI: 10.1016/j.rvsc.2013.09.017.
3. Ciepielewski Z., Stojek W., Glac W., Myślińska D., Kwaczyńska A., Kamyczek M. (2013) The effects of ryanodine receptor 1 (RYR1) mutation on plasma cytokines and catecholamines during prolonged restraint in pigs. Veterinary Immunology and Immunopathology, 156, 3-4: 176-181, DOI: 10.1016/j.vetimm.2013.10.001.
4. Kapelański W., Eckert R., Jankowiak H., Mucha A., Bocian M., Grajewska S. (2013) Polymorphism of ESR, FSHß, RBP4, PRL, OPN genes and their influence on morphometric traits of gilt reproductive tract before sexual maturity. ACTA VETERINARIA BRNO, 82, 4: 369-374, DOI: 10.2754/avb201382040369.
5. Knapik J. (2013) Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich. Wiadomości Zootechniczne, LI, 4: 138-143.
6. Mucha A., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Tyra M., Oczkowicz M. (2013) Effect of EGF, AREG and LIF genes polymorphisms on reproductive traits in pigs. Animal Reproduction Science, 137, 1-2: 88-92, DOI: 10.1016/j.anireprosci.2012.12.009.
7. Mucha A., Różycki M., Blicharski T., Ptak J. (2013) Walidacja równania do standaryzacji przyrostów dziennych w ocenie przyżyciowej świń. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 1: 25-32.
8. Połtowicz K., Doktor J. (2013) Macromineral concentration and technological properties of poultry meat depending on slaughter age of broiler chickens of uniform body weight. Animal Science Papers and Reports, 31, 3: 249-259.
9. Sobczyńska M., Blicharski T., Tyra M. (2013) Relationships between longevity, lifetime productivity, carcass traits and conformation in Polish maternal pig breeds. Journal of Animal Breeding and Genetics, 130, 5: 361-371, DOI: 10.1111/jbg.12024.
10. Szyda J., Żukowski K., Kamiński S., Żarnecki A. (2013) Testing different single nucleotide polymorphism selection strategies for prediction of genomic breeding values in dairy cattle based on low density panels. Czech Journal of Animal Science, 58, 3: 136-145.
11. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Szulc K., Blicharski T., Ciemiński Ł., Bartocha K. (2013) Analiza zmian wartości współczynnika inbredu w krajowej populacji świń. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 1: 33-44.
12. Szyndler-Nędza M., Różycki M., Eckert R., Mucha A., Koska M., Szulc T. (2013) Relationships between chemical composition of colostrum and milk and rearing performance of piglets during a 21 day lactation. Annals of Animal Science, 13, 4: 771-781.
13. Szyndler-Nędza M., Tyra M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Mucha A., Różycki M., Koska M., Szulc K. (2013) Association between LEPR and MC4R genes polymorphisms and composition of milk from sows of dam line. Molecular Biology Reports, 40, 7: 4339-4347, DOI: 10.1007/s11033-013-2524-4.
14. Terman A., Mikołajczyk K., Polasik D., Pilarczyk B., Bąkowska M., Tyra M., Żak G. (2013) Association between GPX5 gene polymorphism and selenium concentration in liver and kidney of wild boars from West Pomerania province, Poland. Italian Journal of Animal Science, 12, 4: 535-537, DOI: 10.4081/ijas.2013.e87.
15. Tyra M. (2013) Zależności pomiędzy cechami użytkowości tucznej a zawartością tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w mięśniu najdłuższym grzbietu krajowej populacji świń. Roczniki Naukowe Zootechniki, 39, 2: 189-201.
16. Tyra M. (2013) Zależności pomiędzy cechami użytkowości rzeźnej a zawartością tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w mięśniu najdłuższym grzbietu krajowej populacji świń. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 1: 3-14.
17. Tyra M., Ropka-Molik K., Terman A., Piórkowska K., Oczkowicz M., Bereta A. (2013) Association between subcutaneous and intramuscular fat content in porcine ham and loin depending on age, breed and FABP3 and LEPR genes transcript abundance. Molecular Biology Reports, 40, 3: 2301-2308, DOI: 10.1007/s11033-012-2311-7.
18. Tyra M., Żak G. (2013) Analysis of the possibility of improving the indicators of pork quality trought selection with particular consideration of intramuscular fat (IMF) content. Annals of Animal Science, 13, 1: 33-44, DOI: 10.2478/v10220-012-0056-9.
19. Urbański P., Pierzchała M., Terman A., Kamyczek M., Kapelański W., Bocian M., Kawka M., Parada R., Roszczyk A., Różycki M., Kurył J. (2013) The effect of cystatin B gene (CSTB) on productive traits in pigs. Animal Science Papers and Reports, 31, 4: 323-330.
20. Węglarz A., Balakowska A., Choroszy Z. (2013) Poubojowe metody oceny użytkowości mięsnej bydła. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 2: 109-126.
21. Wójcik P. (2013) Praca hodowlana w gospodarstwie ekologicznym ukierunkowanym na produkcję mleka. Wiadomości Zootechniczne, 3, 278: 15-24.
22. Wójcik P., Majewska A., Walczak J., Czubska A. (2013) Kształtowanie się cech produkcyjnych rodzimej rasy bydła polskiego czarno-białego oraz polskiego holsztyno-fryza w warunkach chowu ekologicznego. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 1: 15-23.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

23. Pejsak Z., Kołodziejczyk P., Żak G. (2013) Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt. Warszawa, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, ss. 52, ISBN brak.
24. Połtowicz K. (2013) Wpływ czasowego ograniczenia dostępu do paszy na cechy użytkowe i przydatność technologiczną mięsa kurcząt rzeźnych. Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych w produkcji zwierzęcej, ss. 11-15, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Radomiu, ISBN 978-83-63411-23-7.
25. Szyndler-Nędza M. (2013) ŚWINIE. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony, ss. 40-45, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-228-9.
26. Żak G. (2013) Właściwości fizykochemiczne i technologiczne mięsa świń ras polskiej białej zwisłouchej, duroc i pietrain oraz ich związek z poziomem umięśnienia i tempem wzrostu. Roczniki Naukowe Zootechniki Monografie i Rozprawy, 47, Balice, IZ PIB, ss. 72, ISBN 978-83-7607-190-9.

PRACE PRZEGLĄDOWE

27. Babicz M., Bajda Z., Blicharski T., Buczyński J.T., Luciński P., Szyndler-Nędza M., Różycki M., Skrzypczak E., Szulc K. (2013) Aktualne problemy w hodowli świń ras zachowawczych w Polsce. Przegląd Hodowlany, 13, 6: 1-3.
28. Choroszy B., Choroszy Z. (2013) Hodowla bydła simentalskiego w wybranych krajach członkowskich Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego. Wiadomości Zootechniczne, 4: 83-90.
29. Mucha A., Ropka-Molik K., Polasik D., Terman A. (2013) Markery genetyczne a użytkowość rozpłodowa świń. Przegląd Hodowlany, 6, 11-12: 3-4.
30. Mucha A., Szyndler-Nędza M., Różycki M. (2013) Przyżyciowa ocena cech tucznych i rzeźnych świń w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 2, 277: 69-76.
31. Węglarz A., Balakowska A., Choroszy Z. (2013) Przyżyciowe metody oceny użytkowości mięsnej bydła. Wiadomości Zootechniczne, 4: 70-82.
32. Wieczorek-Dąbrowska M., Wójcik P., Malinowski E. (2013) Znaczenie siary krów oraz czynniki warunkujące jej jakość. Przegląd Hodowlany, 4: 9-10.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

33. Bereta A., Ropka-Molik K., Różycki M., Piórkowska K., Tyra M., Eckert R. (2013) Correlation of CTSD and CTSF genes expression and economically important traits in pigs in Poland. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 396, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.
34. Bereta A., Ropka-Molik K., Tyra M., Różycki M. (2013) Association of calpastatin gene polymorphisms and meat quality traits in pig. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 157, EUROBIOTECH, ISBN brak.
35. Choroszy B., Beneš E., Brejta W., Choroszy Z. (2013) Podkarpacka wołowina od Simentali- nowa jakość na rynku mięsa wołowego. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 332-338, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
36. Choroszy Z., Choroszy B. (2013) Developing the index of productive value for beef breed bulls in Poland. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 304, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.
37. Czajkowska A., Piwczyński D., Wójcik P., Sitkowska B., Kożańska-Małkiewicz P. (2013) Effectiveness of cows insemination by semen sexed in specialized hards. 8-th International Conference of Journal of Central European Agriculture "The role of animal production in rural development in the Region of Central and Eastern Europe, 20-22 November, 2013, Nitra, Słowacja, Materiały z konferencji: 8-th International Conference of Journal of Central European Agriculture "The role of animal production in rural development in the Region of Central and Eastern Europe, p. 16, Uniwersytet w Nitrze, ISBN 978-80-552-1102-2.
38. Jagusiak W., Otwinowska-Mindur A., Ptak E., Żarnecki A. (2013) Genetic correlations between type traits of young Polish Holstein-Friesian bulls and their daughters. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 305, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3, DOI: 10.3920/978-90-8686-782-0.
39. Jankowiak H., Kapelański W., Eckert R., Bocian M., Mucha A. (2013) Ocena układów rozrodczych loszek w zależności od genotypu w loci ESR. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 161, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
40. Kaczor U., Jurkowska M., Połtowicz K., Doktor J., Wojtysiak D., Kucharski M. (2013) Wpływ polimorfizmu w genie wisfatyny na wzrost, wartość rzeźną i jakość mięsa brojlerów kurzych. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 152, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
41. Kaczor U., Nowicka A., Połtowicz K., Sitarz A., Doktor J., Wojtysiak D., Kucharski M. (2013) Effect of GHSR/Csp6I polymorphism on growth and meat quality of broiler chickens. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 59, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
42. Kociucka B., Jackowiak H., Kamyczek M., Szczerbal I. (2013) Poziom transkryptów wybranych genów zaangażowanych w powstawanie kropli lipidowych a zróżnicowanie wielkości adipocytów świni. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 142, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
43. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Żukowski K., Kunicka M., Kruszynski W. (2013) SLC27A1 SNP in relations to breeding value of milk production traits in Polish Holstein-Frisian cows. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 19-21 September, 2013, Bydgoszcz, Polska, Animal Science Papers and Reports, 31, 4: 273-279.
44. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Kształtowanie się aktywności hydrolitycznej lizozymu białka jaj kaczek w końcowym okresie nieśności/ Evaluation of the enzymatic activity of duck egg white lysozyme at the end of the laying period. XXV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science., 2-4 września 2013, Zegrze, Poland, XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce" : materiały konferencyjne = XXV International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science", ss. 132-133, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ISBN 978-83-7583-488-8.
45. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Possibilities of modifying the lysozyme content of hen's egg white. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 19-21 September, 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, p. 68, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
46. Morek-Kopeć M., Żarnecki A. (2013) Effect of calving ease and calf mortality on functional longevity in Polish Holstein-Friesian cows. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 306, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3, DOI: 10.3920/978-90-8686-782-0.
47. Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2013) Effect of HoxA11 gene polymorphisms on litter size in pigs. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 19: 395, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.
48. Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2013) Analiza polimorfizmu genów WNT7a i Hox11A u świń rasy wbp i pbz. Trzoda chlewna w gospodarce narodowej : VI Zimowa Szkoła Świniarzy, 19-21 lutego 2013 r., Szklarska Poręba, ss. 59-60, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-122-6.
49. Mucha A., Różycki M., Blicharski T., Ptak J. (2013) Określenie dopuszczalnego zakresu masy ciała w którym można dokonywać pomiarów przyżyciowych standaryzowanych na 110 kg. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 183, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
50. Olszewski A., Wójcik P., Malinowski E., Wieczorek-Dąbrowska M. (2013) Aktywność dobowa krów i ich produkcyjność w gospodarstwie wielkotowarowym. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 99-100, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
51. Piwczyński D., Wójcik P., Sitkowska B., Mroczkowski S., Sawa A., Czajkowska A. (2013) Efektywność inseminacji krów w wyspecjalizowanych stadach. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 104, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
52. Sobczyńska M., Blicharski T., Tyra M. (2013) Czynniki ryzyka oraz odziedziczalność długowieczności loch ras pbz i wbp oszacowana za pomocą analizy przeżycia. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 203, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
53. Szulc K., Skrzypczak E., Szyndler-Nędza M., Buczyński J.T. (2013) Porównanie wyników użytkowości tucznej i rzeźnej świń rasy pbz i jej mieszańców z linią 990 ubijanych w niskiej masie. VI szkoła zimowa świniarzy, Trzoda chlewna w gospodarce narodowej, 19-21 lutego 2013, Szklarska Poręba, Polska, Trzoda chlewna w gospodarce narodowej : VI Zimowa Szkoła Świniarzy, 19-21 lutego 2013 r., Szklarska Poręba, s. 74, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-122-6.
54. Szymik B., Topolski P., Żukowski K., Tyra M. (2013) Korelacje genetyczne i fenotypowe pomiędzy cechami tucznymi i rzeźnymi w populacji świń rasy wielka biała polska. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 156, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
55. Szymik B., Żukowski K., Topolski P., Tyra M. (2013) Odziedziczalność cech tucznych i rzeźnych w populacji świń rasy wielka biała polska oraz polska biała zwisłoucha. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 156, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
56. Szyndler-Nędza M., Bartocha K., Maśko M., Tyra M. (2013) The use of artificial neutral networks for predicting meat content in pig carcasses. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 19: 114, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3, DOI: 10.3920/978-90-8686-782-0.
57. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Różycki M., Ciemiński Ł., Blicharski T., Szulc K. (2013) Ocena poziomu homozygotyczności w krajowej populacji świń. VI szkoła zimowa świniarzy, Trzoda chlewna w gospodarce narodowej, 19-21 lutego 2013, Szklarska Poręba, Polska, Trzoda chlewna w gospodarce narodowej : VI Zimowa Szkoła Świniarzy, 19-21 lutego 2013 r., Szklarska Poręba, s. 77, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-122-6.
58. Szyndler-Nędza M., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Blicharski T. (2013) The polymorphism of DGAT1 gene in Polish maternal PL, PLW and native Pulawska breeds. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 19: 302, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.
59. Szyndler-Nędza M., Różycki M., Blicharski T., Skrzypczak E., Szulc K., Luciński P. (2013) Monitoring mleczności loch ras rodzimych na podstawie masy miotu. (Überwachung der Sauenmilchmenge bei Landrassen aufgrund der Wurfmasse). XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, ss. 379-380, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
60. Szyndler-Nędza M., Różycki M., Eckert R., Mucha A., Koska M., Szulc T. (2013) Zależności pomiędzy składem chemicznym siary i mleka a wynikami odchowu prosiąt w czasie 21 dniowej laktacji. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 207, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
61. Tyra M., Bereta A., Wojtysiak D., Eckert R., Różycki M. (2013) Zależności pomiędzy profilem histologicznym polędwicy a jej parametrami u świń ras wbp i pbz. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 217, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
62. Tyra M., Żak G. (2013) Analisis of relationships between intramuscular fat level and selected fattening, slaughter and meat traits. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 489, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.
63. Wieczorek-Dąbrowska M., Wójcik P., Malinowski E., Olszewski A. (2013) Kształtowanie się aktywności dobowej krów w różnym wieku i fazie laktacji. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 113-114, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
64. Wojtysiak D., Połtowicz K. (2013) Carcass, meat quality and histochemical traits of m. longissimus lumborum from Puławska and Polish Large White pigs. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 268, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
65. Wójcik P., Jakiel M., Walczak J. (2013) Wybrane czynniki kształtujące poziom komórek somatycznych w mleku krów utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 294-295, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
66. Wójcik P., Walczak J. (2013) Efektywność odchowu buhajków do wieku 20 miesięcy w gospodarstwie ekologicznym - wstępne wyniki badań. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 341-342, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
67. Wójcik P., Walczak J., Knapik J., Korzonek H. (2013) Ausgewählte qualitative Merkmale von Kuhmilch der einheimischen Rinderrasse Polnische Schwarzbunte (bydło czarno-białe) unter Bedingungen der Öko-Haltung. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, p. 399, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
68. Żak G., Pieszka M., Migdał W. (2013) Analiza parametrów tekstury mięsa świń ras pbz, duroc i pietrain. Analysis of parameters of the meat texture of pigs of the pbz, duroc and pietrain bred. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 225-226, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
69. Żak G., Pieszka M., Migdał W. (2013) Level of fatty acids in loin and ham from Polish Landrace pigs and their association with slaughter traits. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 488, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.
70. Żak G., Pieszka M., Migdał W. (2013) Comparison of texture parameters in m.l.d. and m. semimembranosus of Polish Landrace, Duroc and Pietrain pigs. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 398, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.
71. Żak G., Tyra M. (2013) Fattening and slaughter performance as related to meat quality in Polish Landrace pigs. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 19: 488, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.
72. Żukowski K. (2013) Bazy danych jako ważny element genomiki zwierząt. Konferencja podsumowującą projekt „Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej”, 2 lipca 2013, Balice, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja podsumowującą projekt „Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej”, s. 1, IZ PIB, ISBN brak.
73. Żukowski K., Gurgul A., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2013) Whole genome resequencing of two native Polish Red bulls. III Illumina Symposium 2013, 17-18 October, 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: III Illumina Symposium 2013, pp. 1-5, UP Poznań, ISBN brak.
74. Żukowski K., Rubiś D., Gurgul A., Radko A. (2013) Genotypes imputation as a supporting method in pedigree control in Polish Holstein-Friesian cattle. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 19: 314, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

75. Knapik J. (2013) Studium przypadku, dobre praktyki; Austria. Konferencja naukowo-techniczna „Sprzedaż bezpośrednia w produkcyjnym gospodarstwie rolnym”, 2 grudnia 2013, Kraków, Polska, Konferencja naukowo-techniczna „Sprzedaż bezpośrednia w produkcyjnym gospodarstwie rolnym". Skrypt dla doradców rolnych – materiały szkoleniowe, ss. 113-130, CDR Kraków, ISBN brak.
76. Wawro K., Badowski J., Kleczek K., Bielińska H., Wilkiewicz-Wawro E., Makowski W. (2013) Równania regresji wielokrotnej do oceny umięśnienia gęsi rasy Biała Kołudzka?. Sympozjum Naukowo-Techniczne "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2013", 4-5 grudnia 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum Naukowo-Techniczne "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2013", ss. 58-59, [Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
77. Żak G., Różycki M. (2013) Rozwój metod oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń. Trzoda chlewna w gospodarce narodowej : VI Zimowa Szkoła Świniarzy, 19-21 lutego 2013 r., Szklarska Poręba, ss. 33-37, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-122-6.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

78. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z., Brejta W. (2013) Characteristics of the polish population of Simmental cattle. Country report 2013. Kongres Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego, 16-21 September, 2013, Ptuj, Słowenia, Materiały z konferencji: Kongres Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego, p. 1, Europejska Federacja Hodowców Bydła Simentalskiego, ISBN brak.
79. Choroszy Z., Choroszy B. (2013) Taste Simmental beef from the Podkarpackie Province. Polish Market, 11-12 Food Industry: 96.
80. Choroszy Z., Choroszy B. (2013) Hodowla bydła simentalskiego; tradycja rodzinna Andrzeja Waisa z Podkarpacia. Bydło, 4: 8-13.
81. Choroszy Z., Konopka B., Choroszy B. (2013) Znaczenie pracy hodowlanej w stadach bydła mięsnego w Polsce. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 54-64, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
82. Kamyczek M. (2013) Wykorzystać potencjał loch. Hoduj z głową. Świnie, 5: 20-22.
83. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Jaja wybranych krajowych rodów kur nieśnych - parametry fizyczne. Wiadomości Drobiarskie, 07/08: 10-12.
84. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Ocena cech jakości jaj wybranych krajowych mieszańców użytkowych kur nieśnych. Wiadomości Drobiarskie, 5/6: 17-20.
85. Połtowicz K. (2013) Śladami udomowienia kury. Polskie Drobiarstwo, 6: 26-31.
86. Połtowicz K. (2013) Jak zapewnić dobry start pisklętom. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 1, 256: 10-14.
87. Połtowicz K. (2013) Warunki konieczne do prawidłowego przebiegu inkubacji. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 5, 260: 10-18.
88. Połtowicz K. (2013) Chrońmy drób przed upałami. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 7, 262: 22-28.
89. Połtowicz K. (2013) Deratyzacja w kurniku. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 10, 265: 24-32.
90. Wieczorek-Dąbrowska M., Malinowski E. (2013) Pasożytnicze nicienie przewodu pokarmowego bydła. Hodowca Bydła, 9: 78-82.
91. Wójcik P. (2013) Dojrzałość hodowlana bydła mlecznego. Hodowca Bydła, 9: 39-43.
92. Wójcik P., Piwczyński D. (2013) Krajowa genomika. Hoduj z głową. Bydło, 5, 5: 20-21.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

93. Choroszy B., Choroszy Z., Miejski A., Korzonek H. (2013) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XXR). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 58-64.
94. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2013) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wyniki oceny wartości hodowlanej. Sezon oceny 2013/1. Balice, IZ PIB, 34/1: 228, ISBN brak.
95. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2013) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wyniki oceny wartości hodowlanej. Sezon oceny 2013/3. Balice, IZ PIB, 36: 228, ISBN brak.
96. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2013/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2, 2: 33-37.
97. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2013/3. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 3, 3: 33-37.
98. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2013/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 32-42.
99. Choroszy Z., Choroszy B., Szewczyk A., Ciemiński Ł. (2013) Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2013/1. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2013/1, ss. 1-9, IZ PIB, PZHiPBM, ISBN brak.
100. Choroszy Z., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2013) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wyniki oceny wartości hodowlanej. Sezon oceny 2013/2. Balice, IZ PIB, 35: 228, ISBN brak.
101. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2013/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 5-11.
102. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2013/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2, 2: 5-31.
103. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2013/3. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 3, 3: 6-31.
104. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2013/1. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2013/1, ss. 10-76, IZ PIB, PZHiPBM, ISBN brak.
105. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2013) Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych. Wyniki oceny za rok 2012. Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych. Wyniki za rok 2012, ss. 40-58, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, ISBN brak.
106. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2013) Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2012/2. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2012/2, ss. 1-2, IZ PIB, PZHiPBM, ISBN brak.
107. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2012/2. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2012/2, ss. 3-70, IZ PIB, PZHiPBM, ISBN brak.
108. Eckert R., Szyndler-Nędza M., Bereta A. (2013) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXI: 19-34.
109. Eckert R., Żak G., Bereta A. (2013) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXI: 35-48.
110. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2013/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 13-31.
111. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2013/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2, 2: 12-31.
112. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2013/3. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 3, 3: 11-29.
113. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2013/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1: 40-55.
114. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2013/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 38-55.
115. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2013) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2013/3. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 3: 39-53.
116. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Ocena cech jakości jaj wybranych krajowych mieszańców użytkowych kur nieśnych. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, ss. 153-159.
117. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Analiza cech fizycznych jaj wybranych krajowych rodów kur nieśnych. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, ss. 146-152.
118. Mucha A. (2013) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXI: 3-18.
119. Mucha A., Tyra M. (2013) Inseminacja trzody chlewnej. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXI: 71-93.
120. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A. (2013) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2011. Balice, IZ PIB, XXX: 158, ISBN brak.
121. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2013) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2012 ; stada mateczne. Balice, IZ PIB, VIII: 193, ISBN brak.
122. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2013) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2012 ; stada ojcowskie. Balice, IZ PIB, IX: 86, ISBN brak.
123. Szyndler-Nędza M. (2013) Upowszechnianie i udostępnianie bieżących wyników oceny rozpłodowej loch oraz przyżyciowej loszek i knurków ras zachowawczych. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl, s. 1.
124. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K., Bajda Z. (2013) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny za rok 2012. Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny, 8: 3-29.
125. Tyra M., Mucha A. (2013) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Balice, IZ PIB, IX/1: 188, ISBN brak.
126. Tyra M., Mucha A. (2013) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Balice, IZ PIB, IX/2: 170, ISBN brak.
127. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, luty 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 2: 1-4.
128. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, kwiecień 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 4: 1-4.
129. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, maj 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 5: 1-4.
130. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, czerwiec 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 6: 1-4.
131. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, lipiec 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 7: 1-4.
132. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, sierpień 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 8: 1-4.
133. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, wrzesień 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 9: 1-4.
134. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, październik 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 10: 1-4.
135. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, listopad 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 11: 1-4.
136. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, grudzień 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 12: 1-4.
137. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, marzec 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 3: 1-4.
138. Żak G. (2013) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, styczeń 2013 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 1: 1-4.
139. Żak G., Bereta A., Różycki M. (2013) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Balice, IZ PIB, XIII/1: 98, ISBN brak.
140. Żak G., Bereta A., Różycki M. (2013) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Balice, IZ PIB, XIII/2: 102, ISBN brak.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

141. Choroszy Z. (2013) Innowacyjne kierunki rozwoju chowu i hodowli bydła mięsnego w Polsce. X Rolniczy Festiwal Nauki : Warszawa-Brwinów, 17-18 października 2013, Warszawa, Polska, X Rolniczy Festiwal Nauki [Dokument elektroniczny] : Warszawa-Brwinów, 17-18 października 2013 r., s. 1, Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie, ISBN 978-83-932996-8-3.

INNE

142. Szyda J., Żarnecki A. (2013) PRZYGODY DGV: historia programu selekcji genomowej w Polsce. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 121, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
143. Topolski P. (2013) Opracowanie oprogramowania komputerowego ANROD (język Fortran) służącego do analizy struktury genetycznej krajowej populacji bydła mlecznego -badanie stopnia wypełnienia rodowodu. Ekspertyza, s. 1.
144. Topolski P. (2013) Ekspertyza dla PFHBiPM dotycząca możliwości obliczania spokrewnienia między osobnikami w krajowej populacji buhajów bydła mlecznego wraz z wyborem optymalnej metody. Ekspertyza, s. 1.
145. Topolski P. (2013) Ekspertyza dla PFHBiPM dotycząca możliwości obliczania wsp. pokrewieństwa między osobnikami w krajowej populacji krów bydła mlecznego wraz z wyborem optymalnej metody. Ekspertyza, s. 1.
146. Topolski P. (2013) Ekspertyza dotycząca możliwości modyfikacji podindeksu produkcji bydła mlecznego. Ekspertyza, s. 1.
147. Topolski P. (2013) Ekspertyza dotycząca możliwości modyfikacji podindeksu pokroju bydła mlecznego. Ekspertyza, s. 1.
148. Topolski P. (2013) Opracowanie oprogramowania komputerowego INDAN służącego do analizy postępu hodowlanego i zmian w rankingach buhajów w populacji buhajów ras mlecznych. Ekspertyza, s. 1.
149. Topolski P. (2013) Ekspertyza dotycząca przewidywania wielkości postępu hodowlanego w krajowej populacji bydła mlecznego w zależności od różnej konstrukcji indeksu selekcyjnego. Ekspertyza, s. 1.
150. Topolski P. (2013) Ekspertyza dotycząca oceny zmian w rankingach buhajów w krajowej populacji bydła mlecznego w zależności od zastosowania różnych wariantów indeksu selekcyjnego. Ekspertyza, s. 1.
151. Topolski P. (2013) Ekspertyza obejmująca optymalny wybór indeksu selekcyjnego bydła mlecznego. Ekspertyza, s. 1.
152. Topolski P. (2013) Ekspertyza dla PFHBiPM dotycząca możliwości rutynowego obliczania inbredu w krajowej populacji buhajów bydła mlecznego wraz z analizą obejmującą optymalny wybór metody. Ekspertyza, s. 1.
153. Topolski P. (2013) Ekspertyza dla PFHBiPM dotycząca możliwości rutynowego obliczania inbredu w krajowej populacji krów bydła mlecznego wraz z analizą obejmującą optymalny wybór metody. Ekspertyza, s. 1.
154. Topolski P. (2013) Inseminacja bydła w roku 2012. Balice, Instytut Zootechniki PIB, 11: 40, ISBN brak.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

155. Okularczyk S., Pejsak Z., Pisula A., Różycki M., Lisiak D., Kapłon M., Wojtczak J., Koleśnikow M., Zawadzka D., Blicharski T., Czyżewska E., Dors A., Dzwonkowski W., Hammermeister A., Herwart M., Leśniak D., Łukjańczuk A., Niemyjski S., Prandota J., Rycombel D., Skrzymowska K., Świetlik K., Warda A., Włodawiec P., Wójcik M. (2013) Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030 mająca na celu poprawę funkcjonowania sektora produkcji wieprzowiny. Warszawa, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, ss. 250, ISBN brak.

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

156. Gogol P. (2013) Motility parameters and intracellular ATP content of rabbit spermatozoa stored for 3 days at 15°C. Folia Biologica-Krakow, Vol.61, 1-2: 87-91.
157. Iuso D., Czernik M., Di Egidio F., Sampino S., Zacchini F., Bochenek M., Smorąg Z., Modliński J.A., Ptak G., Loi P. (2013) Genomic stability of lyophilized sheep somatic cells before and after nuclear transfer. Plos One, 8(1): 51317, DOI: 10.1371/journal.pone.0051317.
158. Jura J., Smorąg Z., Gajda B., Lipiński D., Słomski R. (2013) Developmental competence of CMV-Fut transgenic and non-transgenic pig embryos cultured in vitro. Annals of Animal Science, 13(4): 765-769, DOI: 10.2478/aoas-2013-0051.
159. Jurewicz J., Radwan M., Sobala W., Brzeźnicki S., Ligocka D., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2013) Association between a biomarker of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and semen quality.International. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 26(5): 1-12, DOI: 10.2478/s13382-013-0152-9.
160. Jurewicz J., Radwan M., Sobala W., Ligocka D., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2013) Lifestyle and semen quality: role of modifiable risk factors. Systems Biology in Reproductive Medicine, 60, 1: 43-51, DOI: 10.3109/19396368.2013.840687.
161. Jurewicz J., Radwan M., Sobala W., Ligocka D., Radwan P., Bochenek M., Hawula W., Jakubowski L., Hanke W. (2013) Human urinary phthalate metabolites level and main semen parameters, sperm chromatin structure, sperm aneuploidy and reproductive hormones. Reproductive Toxicology, 42: 232-241, DOI: 10.1016/j.reprotox.2013.10.001.
162. Kawęcka M., Jacyno E., Matysiak B., Kołodziej-Skalska A., Kamyczek M. (2013) Performance of young boars depending on the liter size. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 12, 3: 15-24.
163. Mazurek U., Kimsa M.C., Strzałka-Mrozik B., Kimsa M.W., Adamska J., Lipiński D., Zeyland J., Szalata M., Słomski R., Jura J., Smorąg Z., Nowak R., Gola J. (2013) Quantitative Analysis of Porcine Endogenous Retroviruses in Different Organs of Transgenic Pigs Generated for Xenotransplantation. Current Microbiology, 67(4): 505-514, DOI: 10.1007/s00284-013-0397-3.
164. Opiela J., Bartel Ż., Romanek J., Wieczorek J., Wilczek P. (2013) The quality of porcine mesenchymal stem cells and their osteo- and adipogenic cell derivatives - the level of proapoptotic BAD protein expression. Annals of Animal Science, 13, 4: 753-763, DOI: 10.2478/aoas-2013-0050.
165. Opiela J., Samiec M., Bochenek M., Lipiński D., Romanek J., Wilczek P. (2013) DNA aneuploidy in porcine bone marrow-derived mesenchymal stem cells undergoing osteogenic and adipogenic in vitro differentiation. Cellular Reprogramming, 15(5): 425-434, DOI: 10.1089/cell.2012.0099.
166. Samiec M., Skrzyszowska M. (2013) Assessment of in vitro developmental capacity of porcine nuclear-transferred embryos reconstituted with cumulus oophorus cells undergoing vital diagnostics for apoptosis detection. Annals of Animal Science, 13, 3: 513-529.
167. Samiec M., Skrzyszowska M., Bochenek M. (2013) In vitro development of porcine nuclear-transferred embryos derived from fibroblast cells analysed cytometrically for apoptosis incidence and accuracy of cell cycle synchronization at the G0/G1 stages. Annals of Animal Science, 13, 4: 735-752, DOI: 10.2478/aoas-2013-0049.
168. Samiec M., Skrzyszowska M., Opiela J. (2013) Creation of cloned pig embryos using contact-inhibited or serum-starved fibroblast cells analysed intra vitam for apoptosis occurrence. Annals of Animal Science, 13, 2: 275-293, DOI: 10.2478/aoas-2013-0009.
169. Trzcińska M., Bryła M. (2013) Nowe związki osłaniające i antyoksydanty w kriokonserwacji nasienia knura-wstępne wyniki badań. Przegląd Hodowlany, 1: 6-9.
170. Wiecheć A., Opiela J., Lipiec E., Kwiatek W.M. (2013) Utility of FT-IR imaging spectroscopy in estimating differences between the quality of bovine blastocysts. Journal of Molecular Structure, 1049: 227-232, DOI: 10.1016/j.molstruc.2013.06.014.
171. Wieczorek J., Mandryk I., Stodolak-Zych E., Koseniuk J. (2013) Verification of biological properties of poly-ε-caprolacton (PCL) as the material dedicated to medicine and biotechnology. Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, 16, 122-123: 66-68.
172. Zeyland J., Gawrońska B., Juzwa W., Jura J., Nowak A., Słomski R., Smorąg Z., Szalata M., Woźniak A., Lipiński D. (2013) Transgenic pigs designed to express human alfa-galactosidase to avoid humoral xenograft rejection. Journal of Applied Genetics, 54(3): 293-303, DOI: 10.1007/s13353-013-0156-y.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

173. Gajda B. (2013) Kriokonserwacja oocytów i zarodków świni. Kriokonserwacja oocytów i zarodków świni - aspekty biologiczne i biotechnologiczne, ss. 103-125, ICB PAN, ISBN 8377121166.
174. Gajda B., Mandryk I. (2013) Hodowla in vitro zarodków świni. Kriokonserwacja oocytów i zarodków świni - aspekty biologiczne i biotechnologiczne, ss. 73-90, ICB PAN, ISBN 8377121166.
175. Gajda B., Wieczorek J. (2013) Transfer zarodków świni. Kriokonserwacja oocytów i zarodków świni - aspekty biologiczne i biotechnologiczne, ss. 127-136, ICB PAN, ISBN 8377121166.
176. Jura J., Smorąg Z., Gajda B., Wieczorek J., Lipiński D., Słomski R. (2013) Metody uzyskiwania transgenicznych świń na potrzeby ksenotransplantacji. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 125-139, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
177. Kątska-Książkiewicz L., Gajda B., Bochenek M., Gogol P., Wieczorek J., Mandryk I., Smorąg Z. (2013) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków, kriokonserwacja gamet i zarodków oraz regulacja płci świń. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 245-282, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
178. Kruszyna T., Niekowal B., Osuch C., Wieczorek J., Kulig J. (2013) Laparoskopowe pobieranie nerek z wykorzystaniem modelu świni transgenicznej. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 331-342, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
179. Kruszyna T., Niekowal B., Osuch C., Wieczorek J., Kulig J. (2013) Chirurgiczny model przeszczepienia nerki pobranej laparoskopowo z zastosowaniem modelu świni. .transgenicznej. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 343-354, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
180. Lipiński D., Zeyland J., Boksa M., Nowak A., Przystałowska H., Pławski A., Szalata M., Smorąg Z., Słomski R. (2013) Transgeneza dla potrzeb ksenotransplantacji. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 55-72, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
181. Lipiński D., Zeyland J., Wolko Ł., Jura J., Smorąg Z., Słomski R. (2013) Ekspresyjne konstrukcje genowe. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 33-54, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
182. Modliński J.A., Gręda P., Kęska M., Pęczkowicz-Szyszka J., Kotlarska M., Skrzyszowska M., Samiec M., Smorąg Z. (2013) Klonowanie ssaków. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 141-185, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
183. Opiela J. (2013) Metody oceny zarodków świni. Kriokonserwacja oocytów i zarodków świni - aspekty biologiczne i biotechnologiczne, ss. 91-101, ICB PAN, ISBN 8377121166.
184. Samiec M. (2013) Rozwój in vitro nietransgenicznych i transgenicznych zarodków klonalnych świni w zależności od przyjętej strategii aktywacji oocytów. Balice, Zespół Wydawnictw i Poligrafii Instytutu Zootechniki PIB, ss. 103, ISBN brak.
185. Skrzyszowska M., Samiec M., Modliński J.A., Smorąg Z. (2013) Biotechnologiczne, molekularne i epigenetyczne aspekty klonowania somatycznego świń oraz jego znaczenie dla transgenezy. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 187-231, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
186. Skuciński J., Dąbrowska M., Starek M., Wieczorek J., Szura M. (2013) Posttransplantacyjna ocena nerek z wykorzystaniem podwójnie i potrójnie transgenicznej świni. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 355-371, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
187. Smorąg Z., Gajda B. (2013) Kriokonserwacja oocytów i zarodków ssaków- metody, perspektywy rozwoju oraz praktyczne wykorzystanie. Kriokonserwacja oocytów i zarodków świni - aspekty biologiczne i biotechnologiczne, ss. 9-21, ICB PAN, ISBN 8377121166.
188. Smorąg Z., Słomski R. (2013) Hodowlane, organizacyjne oraz sanitarno-weterynaryjne uwarunkowania produkcji świń na potrzeby ksenotransplantacji. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 283-288, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
189. Smorąg Z., Słomski R. (2013) Ksenotransplantacja - kwestie etyczne, społeczne, prawne i religijne. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 447-452, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
190. Szalata M., Lipiński D., Zeyland J., Nowak A., Przystałowska H., Grześkowiak B., Boksa M., Woźniak A., Skrzyszowska M., Jura J., Smorąg Z., Słomski R. (2013) Wprowadzanie konstrukcji genowych do komórek zwierząt. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 73-93, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
191. Szalata M., Zeyland J., Nowak A., Przystałowska H., Lipiński D., Smorąg Z., Słomski R. (2013) Główne kierunki transgenezy zwierząt. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. wyd II, ss. 13-32, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7712-112-2.
192. Trzcińska M., Bryła M. (2013) Morfologia i struktura oocytów oraz zarodków świni. Kriokonserwacja oocytów i zarodków świni - aspekty biologiczne i biotechnologiczne, ss. 35-44, ICB PAN, ISBN 8377121166.
193. Wieczorek J. (2013) Aspekty sanitarno-weterynaryjne kriokonserwacji izolowanego materiału genetycznego. Kriokonserwacja oocytów i zarodków świni - aspekty biologiczne i biotechnologiczne, ss. 137-148, ICB PAN, ISBN 8377121166.

PRACE PRZEGLĄDOWE

194. Opiela J., Bartel Ż. (2013) Rola metaloproteinaz macierzowych w różnicowaniu mezenchymalnych komórek macierzystych. Wiadomości Zootechniczne, R.LI, 2: 65-69.
195. Opiela J., Kątska-Książkiewicz L. (2013) The utility of Brilliant Cresyl Blue (BCB) staining of mammalian oocytes used for in vitro embryo production (IVP). Reproductive Biology, vol.3: 177-183, DOI: 10.1016/j.repbio.2013.07.004.
196. Opiela J., Samiec M. (2013) Characterization of mesenchymal stem cells and their application in experimental embryology. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16(3): 593-599.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

197. Bednarek I., Błaszczyk D., Sypniewski D., Sołtysik D., Loch T., Gałka S., Smorąg Z. (2013) Swine major histocompatibility complex (SLA) class I genes expression profile of the transgenic pig herd inbred for xenotransplantation research. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 153, EUROBIOTECH, ISBN brak.
198. Bryła M., Trzcińska M. (2013) Apoptotic-like changes of boar spermatozoa cryopreserved in different extenders. 22th International Sympozjum "Molecular and Physiological Aspects of regulatory processes of the organism", 13-14 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 22th International Sympozjum "Molecular and Physiological Aspects of regulatory processes of the organism", pp. 47-48, Polish Network of Molecular and Cellular Biology, ISBN brak.
199. Bryła M., Trzcińska M. (2013) Effect of plant protein and soybean lecithin supplementation on quality of frozen boar semen. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 19-21 September, 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, p. 21, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
200. Cierpka L., Ryszka F., Dolińska B., Smorąg Z., Słomski R., Wiaderkiewicz R., Caban A., Budziński G., Oczkowicz G., Wieczorek J. (2013) Biolasol - Novel perfusion and preservation solution for kidneys. XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 28-30 November, 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, OS68: 36, PTT, ISBN brak.
201. Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Mandryk I., Poniedziałek-Kempny K., Ryszka F., Dolińska B., Leszczyńska L., Smorąg Z. (2013) Effect of different dose of prolactin administered per os on the viability and body weight of piglets. 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., 6-7 September, 2013, Istanbul, Turkey, 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., p. 136, ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE”, ISBN brak.
202. Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Mandryk I., Poniedziałek-Kempny K., Ryszka F., Dolińska B., Leszczyńska L., Smorąg Z. (2013) Effect of Biolactin administered per os or by injection on the viability and body weight of piglets. 9th International Conference of Pig Reproduction, 9-12 June, 2013, Olsztyn, Polska, Materiały z konferencji: 9th International Conference of Pig Reproduction, 18: 147, ICPR, ISBN brak.
203. Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Poniedziałek-Kempny K., Mandryk I., Ryszka F., Dolińska B., Leszczyńska L., Smorąg Z. (2013) An increase of piglets survivability after Biolactin per os administration. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, pp. 10-11, EUROBIOTECH, ISBN brak.
204. Gałka S., Matczyńska D., Sypniewski D., Nowak E., Sołtysik D., Loch T., Smorąg Z., Bednarek I. (2013) Infectiveness of porcine endogenous retroviruses in aspect of xenotransplantation. 3rd Workshop on “Microbiology in health and environmental protection, 17-20 September, 2013, Łódź, Polska, 3rd Workshop on “Microbiology in health and environmental protection. Czasopismo: Postępy mikrobiologii. suplement, p. 33, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, ISBN 978-83-923731-3-1.
205. Gogol P., Bryła M., Trzcińska M. (2013) Quality of rabbit semen stored in extender supplemented with GnRH analogue [des-Gly 10, D-Ala 6]-LH-RH ethylamide. The 3rd Winter Conference/Workshop of the Society for Biology of Reproduction- "Central and local regulations of reproductive processes", 30 January - 1 February, 2013, Zakopane, Poland, Reproductive Biology, Vol. 13, Suppl. 1: 12-13.
206. Grajewski B., Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Lisowski M. (2013) Methods of biodiversity conservation in national duck and goose breeds. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 19-21 September, 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, p. 40, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
207. Jurkiewicz J., Bochenek M., Gajda B., Lipińsk D., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K. (2013) The use of spermatozoa as vector of exogenous DNA for generation of transgenic pigs. 9th International Conference of Pig Reproduction, 9-12 June, 2013, Olsztyn, Polska, Materiały z konferencji: 9th International Conference of Pig Reproduction, p. 148, ICPR, ISBN brak.
208. Jurkiewicz J., Bochenek M., Gajda B., Lipiński D., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K. (2013) Fluorescencyjna technika hybrydyzacji in situ jako metoda weryfikacji przyłączenia transgenu w plemnikach knura wykorzystywanych jako wektory w uzyskiwaniu transgenicznych świń. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 141, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
209. Kruszyna T., Osuch C., Niekowal B., Wieczorek J., Kolber W., Kulig J. (2013) Model autotransplantacji nerki u zwierząt transgenicznych. XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 28-30 listopada 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 155: 59, PTT, ISBN brak.
210. Lipiński D., Jura J., Zeyland J., Woźniak A., Szalata M., Przystałowska H., Grześkowiak B., Pławski A., Nowak A., Smorąg Z., Słomski R. (2013) Production of transgenic pigs ex pressing human alfa-galactosidase to avoid humor al xenograft rejection. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 153, EUROBIOTECH, ISBN brak.
211. Mandryk I., Koseniuk J., Gajda B. (2013) Developmental competence and quality of pig embryos obtained from standard in vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection. 39th Annual Conference of International Embryo transfer Society, 19-22 January, 2013, Hannower, Germany, Reproduction, Fertility and Development, 25, 1: 260-261, DOI: 10.1071/RDv25n1Ab225.
212. Modliński J.A., Gręda P., Kęska M., Jankowski Ł., Kotlarska M., Pęczkowicz J., Skrzyszowska M., Gajda B., Samiec M., Słomski R., Smorąg Z. (2013) Zygotes as recipients in pig somatic cloning. Proceedings of the Mammalian Embryology Conference – Celebrating Pioneering Work of Professor Andrzej K. Tarkowski, 25-26 October, 2013, Warszawa, Polska, Proceedings of the Mammalian Embryology Conference – Celebrating Pioneering Work of Professor Andrzej K. Tarkowski, p. 49, Faculty of Biology, University of Warsaw, ISBN brak.
213. Mucha S., Grajewski B., Lisowski M., Gornowicz E., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2013) Studies on QTL effects on some performance traits in ducks. 8-th European Symposium Poultry Genetics, San Servolo Conference Centre, 25-27 September, 2013, Venice, Italy, Materiały z konferencji: 8-th European Symposium Poultry Genetics, San Servolo Conference Centre, p. 54, WPSA, ISBN brak.
214. Mucha S., Grajewski B., Lisowski M., Gornowicz E., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2013) QTL effects for some meat quality traits in ducks. XXV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science., 2-4 September, 2013, Zegrze, Poland, XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce" : materiały konferencyjne = XXV International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science", pp. 58-59, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ISBN 978-83-7583-488-8.
215. Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2013) Loci cech ilościowych w chromosomie I kaczki warunkujące cechy użytkowości mięsnej. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 130, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
216. Opiela J., Bartel Ż., Romanek J., Wilczek P. (2013) The expression level of selected proteins in undifferentiated and subjected to differentiation porcine mesenchymal stem cells. 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., 6-7 September, 2013, Istanbul, Turkey, 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., p. 188, ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE”, ISBN brak.
217. Opiela J., Bochenek M., Romanek J., Smorąg Z. (2013) Different culture media affect growth rate and morphology of porcine bone marrow-derived mesenchymal stromal cells- the preliminary results of media screening suitable for both porcine MSCs and bovine embryo in vitro culture. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 155, EUROBIOTECH, ISBN brak.
218. Opiela J., Romanek J., Lipiński D., Smorąg Z. (2013) Effect of hyaluronian on in vitro maturation of bovine oocytes on developmental competence and quality of oocytes and obtained blastocysts. 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., 6-7 September, 2013, Istanbul, Turkey, 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., p. 186, ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE”, ISBN brak.
219. Opiela J., Samiec M., Bochenek M., Romanek J. (2013) The impact of long-term in vitro culture and differentiation of porcine mesenchymal stem cells (pMSC) on the cell cycle distribution and nuclear DNA profile. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 156, EUROBIOTECH, ISBN brak.
220. Opiela J., Samiec M., Lipiński D., Romanek J. (2013) The expression level of selected transcripts in in vitro produced nuclear-transferred pig embryos using adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells undergoing TSA-dependent epigenomic transformation. Proc Conf. Biological and clinical aspects of the use of somatic stem cells in regenerative medicine, 16-17 December, 2013, Wrocław, Polska, Materiały z konferencji: Proc Conf. Biological and clinical aspects of the use of somatic stem cells in regenerative medicine, pp. 10-11, Polish Academy of Sciences and the Polish Society of Regenerative Medicine., ISBN brak.
221. Romanek J., Opiela J., Smorąg Z. (2013) Phosphatidylserine exposure and bax protein expression in porcine mesenchymal stem cells subjected to high hydrostatic pressure - preliminary results. Proc Conf. Biological and clinical aspects of the use of somatic stem cells in regenerative medicine, 16-17 December, 2013, Wrocław, Polska, Materiały z konferencji: Proc Conf. Biological and clinical aspects of the use of somatic stem cells in regenerative medicine, pp. 20-21, Polish Academy of Sciences and the Polish Society of Regenerative Medicine., ISBN brak.
222. Romanek J., Opiela J., Smorąg Z. (2013) The impact of varied values of High Hydrostatic Pressure applied on porcine Mesenchymal Stem Cells on their survival rate and early apoptosis after cryopreservation. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 158, EUROBIOTECH, ISBN brak.
223. Romek M., Kucia M., Gajda B., Smorąg Z. (2013) Mitochondrial activity in pre-implantation cultured porcine embryos after sublethal high hydrostatic pressure stress. 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., 6-7 September, 2013, Istanbul, Turkey, 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., p. 196, ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE”, ISBN brak.
224. Samiec M., Opiela J. (2013) Highly efficient in vitro production of nuclear-transferred pig embryos using adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells. 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., 6-7 September, 2013, Istanbul, Turkey, 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., p. 202, ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE”, ISBN brak.
225. Samiec M., Opiela J., Koseniuk J. (2013) Abundance of blastocysts developed in vitro from porcine cloned embryos reconstructed with cell nuclei of adult bone marrow-descended mesenchymal stem cells. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 141, EUROBIOTECH, ISBN brak.
226. Samiec M., Skrzyszowska M. (2013) Novel strategies in the somatic cell cloning of mammals. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, pp. 136-137, EUROBIOTECH, ISBN brak.
227. Samiec M., Skrzyszowska M. (2013) Scriptaid-induced epigenetic modulation of adult dermal fibroblast cells before their use for somatic cell nuclear transfer in pigs. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 142, EUROBIOTECH, ISBN brak.
228. Samiec M., Skrzyszowska M. (2013) Evaluation of the in vitro developmental potential of porcine cloned embryos created using nuclear donor fibroblast cells undergoing scriptaid-dependent epigenomic transformation. 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., 6-7 September, 2013, Istanbul, Turkey, 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., p. 204, ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE”, ISBN brak.
229. Skrzyszowska M., Samiec M. (2013) Enhancement of in vitro developmental outcome of cloned goat embryos after epigenetic modulation of both adult dermal fibroblast cells and activated nuclear-transferred oocytes. 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., 6-7 September, 2013, Istanbul, Turkey, 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., p. 208, ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE”, ISBN brak.
230. Smorąg Z., Gajda B., Mandryk I. (2013) Effect of high concentration of hyaluronan in culture medium on developmental competence and quality of porcine embryos. 9th International Conference of Pig Reproduction, 9-12 June, 2013, Olsztyn, Polska, Materiały z konferencji: 9th International Conference of Pig Reproduction, abstr. P 10: 110, ICPR, ISBN brak.
231. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2013) Influence of year seasonality and boar's age on chromatin structure, apoptosis and lipid peroxidation in spermatozoa. Reproductive Biology, 13, Supplement 1: 12.
232. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Trzcińska M., Smorąg Z. (2013) Ocena konserwowanego nasienia knura z wykorzystaniem nowych metod laboratoryjnych. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 205, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
233. Szwaczkowski T., Mucha S., Grajewski B., Lisowski M., Gornowicz E., Radziszewska J. (2013) QTL Mapping in Ducks - Preliminary Results. BIT’s 4th Annual World DNA and Genome Day, 25-27 April, 2013, Nanjing, Chiny, Materiały z konferencji: BIT’s 4th Annual World DNA and Genome Day, p. 225, BIT Congress, Inc., ISBN brak.
234. Trzcińska M., Bryła M. (2013) Quality of cryopreserved boar semen. 22th International Sympozjum "Molecular and Physiological Aspects of regulatory processes of the organism", 13-14 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 22th International Sympozjum "Molecular and Physiological Aspects of regulatory processes of the organism", pp. 339-340, Polish Network of Molecular and Cellular Biology, ISBN brak.
235. Trzcińska M., Bryła M., Gajda B. (2013) Apoptotic-like changes of boar spermatozoa after freeze-thawing in extenders supplemented with different antioxidants. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 19-21 September, 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, p. 117, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
236. Trzcińska M., Bryła M., Gajda B. (2013) Apoptotic-like changes of boar spermatozoa after freez-thawing in extender suplemented with different antioxidants. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 19-21 September, 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, p. 117, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
237. Wieczorek J., Koseniuk J., Mandryk I., Poniedziałek-Kempny K. (2013) The piglets born after laparoscopic embryo transfer. 9th International Conference of Pig Reproduction, 9-12 June, 2013, Olsztyn, Polska, Materiały z konferencji: 9th International Conference of Pig Reproduction, p. 111, ICPR, ISBN brak.
238. Wieczorek J., Stodolak-Zych E., Koseniuk J., Mandryk I., Poniedziałek-Kempny K. (2013) Biological properties of new generation biomaterials PCL (poly ε-caprolactone, PLDLA (poly-L/DL-lactyde) and PLA/DBC (copolymer poly_L-lactyde and dibutyryl chitin) as potential materials for reproduction medicine devices. 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., 6-7 September, 2013, Istanbul, Turkey, 29th Scientific Meeting of A.E.T.E., p. 216, ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE”, ISBN brak.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

239. Mandryk I., Koseniuk J., Gajda B. (2013) Developmental competence of pig embryos obtained from ICSI: the effect of medium supplementation of BSA, FCS or EPS. The 3rd Winter Conference/Workshop of the Society for Biology of Reproduction- "Central and local regulations of reproductive processes", 30 January - 1 February, 2013, Zakopane, Poland, Reproductive Biology, 13, Supplement 1: 11, DOI: 10.1016/j.repbio.2012.11.098.
240. Opiela J., Samiec M., Lipiński D., Romanek J. (2013) The increased pluripotency of cloned pig embryos reconstructed with cell nuclei of adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells undergoing trichostatin A-dependent epigenomic transformation. Proc Conf. Biological and clinical aspects of the use of somatic stem cells in regenerative medicine, 16-17 December, 2013, Wrocław, Polska, Materiały z konferencji: Proc Conf. Biological and clinical aspects of the use of somatic stem cells in regenerative medicine, pp. 10-11, Polish Academy of Sciences and the Polish Society of Regenerative Medicine., ISBN brak.
241. Samiec M., Skrzyszowska M. (2013) Trichostatin A-dependent epigenetic modulation of in vitro-maturing pig oocytes subjected to subsequent reconstruction with fetal fibroblast cell nuclei. The 3rd Winter Conference/Workshop of the Society for Biology of Reproduction- "Central and local regulations of reproductive processes", 30 January - 1 February, 2013, Zakopane, Poland, Reproductive Biology, 13, 1: 11-12.
242. Skrzyszowska M., Samiec M. (2013) Inducible epigenomic transformation of in vitro cultured caprine nuclear donor cells and somatic cell cloned embryos. The 3rd Winter Conference/Workshop of the Society for Biology of Reproduction- "Central and local regulations of reproductive processes", 30 January - 1 February, 2013, Zakopane, Poland, Reproductive Biology, 13, 1: 12, DOI: 10.1016/j.repbio.2012.11.100.
243. Słomski R., Smorąg Z. (2013) Genetic modification of pigs as organ donors for xenotransplantation – mapping of transgene, analysis of transgene expression, functional tests and prospective. Basic and biomedical studies in the center of excellence BIOANIREP, 12-14 June, 2011, Wierzba, Polska, Materiały z konferencji: Basic and biomedical studies in the center of excellence BIOANIREP, p. 31, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ISBN brak.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

244. Trzcińska M., Bryła M., Gogol P., Cegła M. (2013) Kriokonserwacja nasienia knura. Balice, IZ PIB, ss. 12, ISBN 978-83-7607-296-8.
245. Zięcik A., Smorąg Z. (2013) Przyczyny i zapobieganie dysfunkcji oraz przedwczesnej regresji ciałek żółtych u świni. Balice, IZ PIB, ss. 37, ISBN 978-83-9238-55-7-8.

Ochrona Zasobów Genetycznych Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

246. Bielański P., Kowalska D., Zoń A., Grzegorzek I., Barabasz W., Galus-Barchan A., Fijał J., Wrzecionowska M. (2013) Dodatki olejków roślinnych (Bell Premium i Farm Nor) w żywieniu młodych norek. Wieś i Doradztwo, LI, 1: 19-30.
247. Calik J. (2013) Zmiany cech jakościowych jaj pochodzących od kur nieśnych Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33) w zależności od warunków ich przechowywania. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 2, 87: 73-79.
248. Chełmińska A., Kowalska D. (2013) The effectiveness of maize DDGS in rabbit diets. Annals of Animal Science, 13, 3: 571-585, DOI: 10.2478/aoas-2013-0032.
249. Dymnicki E., Sosin-Bzducha E., Gołębiewski M. (2013) Effects of calf separation and injection of oxytocin on milk performance and milk composition of the Polish Red cows. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 56, 88: 882-891.
250. Gołębiewska K., Martyniuk E., Polak G. (2013) Genetic analysis of Sztumski horses enrolled in the genetic resources conservation programme in 2008. Annals of Animal Science, 13, 4: 687-700.
251. Kowalska D. (2013) Wykorzystanie w żywieniu królików produktów ubocznych powstających przy produkcji bioetanolu. Przegląd Hodowlany, 4: 17-21.
252. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2013) Wykorzystanie kur nieśnych objętych programem ochrony w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV, 1: 115-120.
253. Krawczyk J., Sokołowicz Z., Świątkiewicz S., Sosin-Bzducha E. (2013) Effect of outdoor access and increased amounts of local feed materials in the diets of hens covered by the gene-pool protection program for farm animals in Poland on quality of eggs during peak egg production. Annals of Animal Science, 13, 2: 327-339.
254. Molik E., Pasternak M., Błasiak M., Misztal T., Romanowicz K., Zięba D. (2013) The effect of the diversified signal of melatonin on milk yields in seasonally breeding sheep. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 56, 93: 924-932, DOI: 10.7482/0003-9438-56-093.
255. Wyczling P., Gugołek A., Kowalska D., Kaliniewicz J., Strychalski J., Zwoliński C. (2013) Wpływ żywienia mieszankami paszowymi z udziałem makuchu rzepakowego i pszennego wywaru gorzelnianego na wyniki rozrodu i profil kwasów tłuszczowych mleka królic. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 1: 65-76.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

256. Bielański P., Kowalska D., Wrzecionowska M. (2013) Warunki rozrodu królików. Profilaktyka chorób królików, ss. 95-106, UP Wrocław, ISBN 978-83-7717-123-3.
257. Kawęcka A. (2013) Polska owca górska odmiany barwnej - realizacja programu ochrony zasobów genetycznych, charakterystyka rasy oraz ocena jakości uzyskanych produktów. Roczniki Naukowe Zootechniki Monografie i Rozprawy, 48, Balice, IZ PIB, ss. 84, ISBN 978-83-7607-204-3.
258. Krupiński J., Martyniuk E., Chełmińska A. (2013) Plan działań do Krajowej Strategii. Balice, IB PIB, ss. 57, ISBN 978-83-7607-261-6.
259. Martyniuk E., Krupiński J., Chełmińska A. (2013) Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Balice, IZ PIB, ss. 169, ISBN 978-83-7607-213-5.
260. Sikora J. (2013) Charakterystyka użytkowości mięsnej i jakości mięsa kozy karpackiej, objętej Programem ochrony zasobów genetycznych, na tle innych ras kóz hodowanych w kraju. Roczniki Naukowe Zootechniki Monografie i Rozprawy,, 50, Balice, IZ PIB, ss. 84, ISBN 9788376072166.

PRACE PRZEGLĄDOWE

261. Bielański P., Kowalska D. (2013) Sznyszyla beżowa - polska odmiana mutacyjna. Wiadomości Zootechniczne, LI, 1: 59-63.
262. Calik J. (2013) Populacje gęsi objęte programem ochrony zasobów genetycznych utrzymywane w Instytucie Zootechniki PIB - stan aktualny. Wiadomości Zootechniczne, 4: 125-131.
263. Kowalska D. (2013) Historia udomowienia dzikiego królika. Wiadomości Zootechniczne, LI, 1: 41-50.
264. Kowalska D., Bielański P. (2013) Udomowienie mięsożernych zwierząt futerkowych tchórz wczoraj i dziś. Wiadomości Zootechniczne, LI, 1: 51-58.
265. Kowalska D., Gugołek A. (2013) Zmiany domestykacyjne i behawioralne wskaźniki adaptacyjne zwierząt futerkowych. Wiadomości Zootechniczne, LI, 1: 31-40.
266. Kowalska D., Kobylarz P. (2013) Roślinożerne zwierzęta futerkowe - użytkowanie mięsne. Wiadomości Zootechniczne, LI, 1: 9-17.
267. Martyniuk E., Krupiński J. (2013) Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz plan działań na rzecz tych zasobów. Przegląd Hodowlany, 5: 5-8.
268. Pasternak M. (2013) Charakterystyka umaszczenia koni rasy huculskiej z uwzględnieniem aspektów genetycznych. Wiadomości Zootechniczne, LI, 4: 96-105.
269. Piórkowska M. (2013) Hodowla lisów pospolitych wczoraj i dziś. Wiadomości Zootechniczne, 1: 65-76.
270. Piórkowska M., Natanek A. (2013) Przydatność badań histologicznych w ocenie jakości surowca futrzarskiego. Wiadomości Zootechniczne, 1: 83-92.
271. Wrzecionowska M. (2013) Wpływ wybranych błędów żywieniowych na zaburzenia zdrowotne norek. Wiadomości Zootechniczne, LI, 1: 77-83.
272. Wrzecionowska M., Bielański P. (2013) Organizacja obrotu skórami zwierząt futerkowych. Wiadomości Zootechniczne, LI, 1: 93-100.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

273. Calik J. (2013) Hatchability parameters of eggs from hens conserved for biodiversity and from Hy-Line Brown hens. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 119, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
274. Calik J., Połtowicz K., Obrzut J., Puchała M. (2013) Evaluation of productivity and egg quality in Yellowleg partridge (Ż-33) laying hens during the first two years of production. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 117, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
275. Calik J., Połtowicz K., Świątkiewicz S., Pietras M. (2013) Einfluss Des Kapaunisierens Auf Das Lebendgewicht Und Die Schlachtleistung Der Hähne Der Rasse Zielononóżka Kuropatwiana. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 225-226, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
276. Calik J., Puchała M., Obrzut J. (2013) Einfluss Der Verlängerung Des Produktionszyklus Von Legehennen, Die Das Biodiversitätsprogramm Umfasst, Sowie Des Produktionszyklus Von Hy-Line Brown-Legehennen auf Die Produktionsergebnisse und Die Eierqualität. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 221-222, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
277. Chełmińska A. (2013) Der derzeitige Zunstand und die Zukunft des Schutzes von Haustieren in Polen. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, p. 227, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
278. Dymnicki E., Sosin-Bzducha E. (2013) Wpływ wybranych czynników na masę ciała cieląt rasy polskiej czerwonej utrzymywanych systemem krów mamek. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, s. 235, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
279. Dymnicki E., Sosin-Bzducha E. (2013) Masa ciała krów i cieląt rasy polskiej czerwonej. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 81-82, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
280. Dymnicki E., Sosin-Bzducha E. (2013) Masa ciała cieląt rasy polskiej czerwonej utrzymywanych z matkami do 210 dnia życia. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 408-409, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
281. Gornowicz E., Lewko L. (2013) Cechy fizyczne mięsa gęsi odmian południowych w zależności od sposobu chowu/ Physical traits of geese meat of native varietes from southern Poland in relation to the rearing method. XXV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science., 2-4 September, 2013, Zegrze, Poland, XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce" : materiały konferencyjne = XXV International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science", pp. 126-127, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ISBN 978-83-7583-488-8.
282. Gumułka M., Walus P., Puchała M. (2013) Effect of age season on egg quality in organic maintained Greenleg Patridge hens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach", 15-17 października 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach", s. 56, UR Kraków, ISBN brak.
283. Kawęcka A., Knapik J. (2013) Comparison of fattening and slaughter parameters in native breeds of sheep. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 132, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
284. Kawęcka A., Knapik J. (2013) Lebendmessungen der Bemuskelung und Fettablagerung bei Lämmern der heimischen Schafrassen. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 259-260, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
285. Kawęcka A., Kosiek A. (2013) Eigenschaften der Wolle der gegenwärtigen Świniarka. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 261-263, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
286. Kawęcka A., Sikora J. (2013) Quality of meat from native Świniarka sheep. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 143, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
287. Kowalska D., Bielański P. (2013) Der Schlachtwert und die ausgewählten Qualitätsm erkmale des Fleisches von Kaninchen der Rasse Popielniańska Biała. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 267-268, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
288. Kowalska D., Bielański P. (2013) Porównanie jakości mięsa królików, nutrii i kurcząt. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 436, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
289. Krawczyk J., Calik J., Puchała M., Obrzut J. (2013) Structure of fatty acids in egg yolk from hens of two native breeds. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 147, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
290. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2013) Effect of outdoor production and feeding system of native breed hens on structure of fatty acids in egg yolks. XV Eur. Symp. WPSA, 15-19 September, 2013, Bergamo, Włochy, Materiały z konferencji: XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, V, 69: 98, WPSA, ISBN brak.
291. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2013) Quality of eggs from native breed hens kept under sustainable farming conditions. XXV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science., 2-4 September, 2013, Zegrze, Poland, XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce" : materiały konferencyjne = XXV International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science", pp. 130-131, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ISBN 978-83-7583-488-8.
292. Krawczyk J., Sokołowicz Z., Świątkiewicz S. (2013) Die Nutzung der Biodiversität von Legehühnern in der nachhaltigen Landwirtschaft. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, p. 269, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
293. Krupiński J., Martyniuk E. (2013) Wartość zasobów genetycznych dla nowoczesnej hodowli zwierząt. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, ss. 35-38, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
294. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Wpływ jakości skorupy jaj na wskaźniki wylęgowości kaczek stad zachowawczych. Auswirkung der eischalenqualitat auf die schlupfleistung der enten der erhaltungsherden. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, ss. 273-276, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
295. Majewska A. (2013) Charakterystyka prostych układów grup krwi u rasy polskiej czerwonej. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, s. 287, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
296. Majewska A. (2013) Charakterystyka polimorfizmu mikrosatelitarnego DNA u bydła polskiego czerwonego. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, s. 287, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
297. Majewska A. (2013) Dynamika kształtowania się liczebności krów rodzimych ras: polskiej czerwonej i białogrzbietej w latach 2004 - 2012. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 420-421, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
298. Majewska A. (2013) Liczebność i rozmieszczenie na terenie kraju stad krów rasy polskiej czarno-białej objętej programem ochrony. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 422-423, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
299. Majewska A. (2013) Dlaczego powinniśmy pić mleko? VII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego, 15-16 czerwca 2013, Szczyrzyc, Polska, Materiały z konferencji: VII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego, ss. 12-13, brak, ISBN brak.
300. Mucha S., Gornowicz E., Pietrzak M., Grajewski B., Lisowski M., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2013) Genetic parameters of sensory evaluation and technological value of duck meat. XXV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science., 2-4 September, 2013, Zegrze, Poland, XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce" : materiały konferencyjne = XXV International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science", pp. 140-141, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ISBN 978-83-7583-488-8.
301. Pasternak M. (2013) Liczebność populacji koni rasy śląskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych w latach 2005 - 2012. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 300-301, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
302. Pasternak M. (2013) Gestaltungsdynamik des Bestands an Pferden von primitiven und warmblutrassen im Rahmen des Schutzprogramms für die genetischen Ressourcen 2005-2012. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, p. 313, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
303. Piórkowska M., Bielański P., Zoń A. (2013) Verbesserung von Pelzkennziffern der Felle einer einheimischen Abart des Pastellfuchses. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 317-318, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
304. Piórkowska M., Kowalska D., Bielański P. (2013) Wstępne wyniki badań nad sfilcowaniem skór jenocich. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 1: 350, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
305. Piórkowska M., Natanek A., Sulik M. (2013) Differences in selected characteristics of the integumentary system in mink. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 203, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
306. Piórkowska M., Zoń A. (2013) Effect of housing conditions on selected parameters of skin quality in mink. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 205, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
307. Piórkowska M., Zoń A. (2013) Feeding as a criterion for welfare assessment in raccoon dogs. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 207, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
308. Piórkowska M., Zoń A. (2013) Wpływ żywienia jenotów na jakość okrywy włosowej jenotów. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 335, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
309. Polak G. (2013) Analiza pochodzenia oraz dystrybucji populacji klaczy sztumskich i sokólskich objętych programami ochrony zasobów genetycznych. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 304, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
310. Polak G. (2013) Perspektywy wykorzystania w Polsce ras rodzimych koni zimnokrwistych w świetle europejskich trendów - iluzje czy rzeczywistość? XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, s. 319, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
311. Polak G. (2013) The analysis of the distribution and origin of the Sztumski and Sokolski horses included in conservation programs. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 19: 360, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.
312. Polak G. (2013) The genetic analysis of Sztumski and Sokolski mares enrolled in horses conservation programs from 2008 to 2011,. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 19: 360, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.
313. Polak G., Bieńkowska M. (2013) Stan zasobów genetycznych pszczół w Polsce w świetle Krajowej Strategii Zrównoważonego Użytkowania i Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt. 50 Naukowa Konferencja Pszczelarska, 16-18 kwietnia 2013, Puławy, Polska, 50 Naukowa Konferencja Pszczelarska, ss. 31-32, Oddział Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach i Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe., ISBN 978-83-60573-64-8.
314. Sikora J., Kawęcka A. (2013) Preliminary results on the organoleptic evaluation of goat's milk cheeses. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 235, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
315. Sikora J., Kawęcka A., Puchała M. (2013) Meat production parameters in some breeds of goats. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 233, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
316. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2013) Effect of free-range acces on quality of eggs from leghorn, Rhode Island Red and Sussex hens included in the biodiversity conservation programme in Poland. 8-th International Conference of Journal of Central European Agriculture "The role of animal production in rural development in the Region of Central and Eastern Europe, 20-22 November, 2013, Nitra, Słowacja, Materiały z konferencji: 8-th International Conference of Journal of Central European Agriculture "The role of animal production in rural development in the Region of Central and Eastern Europe, p. 10, Uniwersytet w Nitrze, ISBN 978-80-552-1102-2.
317. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2013) The effect of free-range conditions on the quality of eggs from Polish native breeds of hens. XV Eur. Symp. WPSA, 15-19 September, 2013, Bergamo, Włochy, Materiały z konferencji: XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, p. 105, WPSA, ISBN brak.
318. Sosin-Bzducha E. (2013) Zmiany udziału rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w odtwarzanej populacji bydła polskiego czerwono-białego. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, s. 263, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
319. Sosin-Bzducha E. (2013) Zróżnicowanie wielkości stad bydła polskiego czerwono-białego objętych programem ochrony w głównych rejonach występowania. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 443-444, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
320. Sosin-Bzducha E. (2013) Zmienność wieku pierwszego wycielenia pierwiastek rasy polskiej czerwono-białej typowanych do programu ochrony. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 441-442, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
321. Sosin-Bzducha E. (2013) Wpływ wieku pierwszego wycielenia pierwiastek rasy polskiej czerwono-białej na wydajność w 1-szej laktacji. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 439-440, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
322. Sosin-Bzducha E. (2013) Przyczyny brakowania krów rasy polska czerwono-biała a ich wydajność życiowa. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 437-438, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
323. Sosin-Bzducha E., Majewska A. (2013) Wyniki ankiety dotyczącej kierunku użytkowania ras zachowawczych bydła w typie dwustronnie użytkowym. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, s. 367, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
324. Tomczyk-Wrona I. (2013) Analyse des Stammbaums der Schlesischen Hengste, Anerkannt zur Beschälung von Stuten, die am Programm zum Schutz Genetischer Ressourcen von Pferden Schlesischer Rasse Teilnehmen. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 383-384, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
325. Tomczyk-Wrona I. (2013) Bedeutung des Programms zum Schutz Genetischer Ressourcen in der Erhaltung der Biodiversität der Kleinpolnischen Rasse in Ihrem Heimatlichen Biotop. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 387-388, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
326. Tomczyk-Wrona I. (2013) Analiza cechy kościstości kończyn u ogierów huculskich w obrębie linii męskich na podstawie pomiaru obwodu nadpęcia przedniego. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 308-309, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

327. Bielański P. (2013) Wegetarianizm za i przeciw. Żywienie a choroby nowotworowe - IV edycja projektu "Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem", 22 października 2013, Tarnów, Polska, Materiały z konferencji: Żywienie a choroby nowotworowe - IV edycja projektu "Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem", ss. 1-3, Kuratorium Oświaty, ISBN brak.
328. Kowalska D. (2013) Konsumpcja mięsa a ryzyko chorób nowotworowych. Żywienie a choroby nowotworowe - IV edycja projektu "Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem", 22 października 2013, Tarnów, Polska, Materiały z konferencji: Żywienie a choroby nowotworowe - IV edycja projektu "Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem", ss. 1-3, Kuratorium Oświaty, ISBN brak.
329. Tomczyk-Wrona I. (2013) Historiografia Huculszczyzny – geografia, kultura, tradycja. Szkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich : "Podstawowe cele, metody i zasady prowadzenia hodowli rasy huculskiej", 5-7 listopada 2013, Rudawka Rymanowska, Polska, Szkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich "Podstawowe cele, metody i zasady prowadzenia hodowli rasy huculskiej", ss. 4-7, Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego w Tarnowie, ISBN brak.
330. Tomczyk-Wrona I. (2013) Współczesne metody ochrony zasobów genetycznych koni huculskich. Szkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich : "Podstawowe cele, metody i zasady prowadzenia hodowli rasy huculskiej", 5-7 listopada 2013, Rudawka Rymanowska, Polska, Szkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich "Podstawowe cele, metody i zasady prowadzenia hodowli rasy huculskiej", ss. 15-20, Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego w Tarnowie, ISBN brak.
331. Tomczyk-Wrona I. (2013) Charakterystyka współczesnych typów rodów męskich i linii żeńskich w populacji koni rasy huculskiej. Szkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich : "Podstawowe cele, metody i zasady prowadzenia hodowli rasy huculskiej", 5-7 listopada 2013, Rudawka Rymanowska, Polska, Szkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich "Podstawowe cele, metody i zasady prowadzenia hodowli rasy huculskiej", ss. 44-49, Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego w Tarnowie, ISBN brak.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

332. Chełmińska A., Majewska A. (2013) Regionalna Wystawa Ras Rodzimych. Wiadomości Zootechniczne, LI, 4: 144-161.
333. Gornowicz E. (2013) Prof. dr hab. Tadeusz Straszewski - wspomnienie. Polskie Drobiarstwo, 4: 26-28.
334. Gornowicz E. (2013) Szkolenie - znaczenie starych ras zwierząt w chowie ekologicznym. Polskie Drobiarstwo, 2: 28-30.
335. Kowalska D. (2013) Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Króliki, 2: 4-5.
336. Kowalska D., Bielański P. (2013) Królik popielniański biały. Króliki, 2: 26-37.
337. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2013) Rasy zwierząt w Polsce - nutrie. Nutria standardowa cz.1. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 69, 1: 65.
338. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2013) Rasy zwierząt w Polsce - nutrie. Nutria standardowa cz.2. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 69, 2: 126.
339. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2013) Rasy zwierząt w Polsce - nutrie. Nutria grenlandzka. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 69, 5: 3.
340. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2013) Rasy zwierząt w Polsce - nutrie. Nutria czarna dominująca. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 69, 6: 3.
341. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2013) Rasy zwierząt w Polsce - nutrie. Nutria bursztynowozłocista. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 69, 8: 3.
342. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2013) Rasy zwierząt w Polsce - nutrie. Nutria pastelowa i perłowa. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 69, 9: 3.
343. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2013) Rasy zwierząt w Polsce - nutrie. Nutria sobolowa i biała niealbinotyczna. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 69, 10: 3.
344. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2013) Rasy zwierząt w Polsce - nutrie. Nutria albinotyczna i szafirowa. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 69, 11: 3.
345. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2013) Rasy zwierząt w Polsce - nutrie. Nutria stalowosrebrzysta. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 69, 12: 3.
346. Kowalska D., Kobylarz P. (2013) Natłuszczanie pasz dla królików olejem rzepakowym i rybnym wraz ze zwiększonym dodatkiem witaminy E. Króliki, 3: 28-31.
347. Krawczyk J., Calik J. (2013) Populacje kur nieśnych objęte w Polsce programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Gołębie i drobny inwentarz., 61: 34-35.
348. Krawczyk J., Kowalska D., Bielański P. (2013) Międzynarodowo w Brodnicy. Wieś Kujawsko-Pomorska, 141: 41.
349. Krawczyk J., Sokołowicz Z., Świątkiewicz S., Calik J. (2013) Wykorzystanie krajowych materiałów paszowych w ekstensywnym chowie kur objętych programem ochrony. Polskie Drobiarstwo, 12: 12-15.
350. Piórkowska M. (2013) Czynniki wpływające na jakość skór króliczych. Część 1. Żywienie. Króliki, 1: 15-23.
351. Piórkowska M. (2013) Czynniki wpływające na jakość skór króliczych. Część 3. Światło. Króliki, 4: 11-16.
352. Polak G. (2013) Blaski i cienie ochrona zasobów genetycznych koni ras zimnokrwistych w ramach PROW 2007-2013 stan po pięciu latach. Hodowca i Jeździec, 2, 37: 18.
353. Polak G. (2013) Koń pożądany. IX Zjazd FECTU - Europejskiej Federacji Promocji i Użytkowania Koni Roboczych. Hodowca i Jeździec, 3, 38: 26-29.
354. Polak G. (2013) Renesans konia roboczego. Wystawa czasowa pt. "Koń w rolnictwie" Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolnego w Szreniawie, 25 sierpnia - 22 grudnia 2013, Szreniawa, Polska, Wystawa czasowa pt. "Koń w rolnictwie" Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolnego w Szreniawie, ss. 11-18, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolnego w Szreniawie, ISBN brak.
355. Tomczyk-Wrona I., Pracuch T. (2013) Regionalny Czempionat Koni Rasy Huculskiej. Wiadomości Zootechniczne, LI, 2: 105-110.
356. Trela J., Drożdż W., Majewska A. (2013) VII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego oraz Regionalny Czempionat Koni rasy Huculskiej 'Wakacje z Hucułem'. Wiadomości Zootechniczne, LI, 2: 97-110.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

357. Calik J., Krawczyk J. (2013) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermach w Chorzelowie (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, IX: 5-29.
358. Calik J., Zwierzyński R. (2013) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, IX: 67-104.
359. Calik J., Zwierzyński R. (2013) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, IX: 113-130.
360. Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J. (2013) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2011. Balice, IZ PIB, VIII: 127, ISBN brak.
361. Lisowski M., Wencek E. (2013) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Rossosze. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, ss. 38-63.
362. Tomczyk-Wrona I. (2013) Ocena wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Kraków, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 42, ISBN 978-83-7607-288-3.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

363. Bielański P., Kowalska D., Zoń A., Grzegorzek I. (2013) Dodatki Bell Premium i Farm Nor w żywieniu młodych norek. Balice, IZ PIB, ss. 32, ISBN 978-83-7607-158-9.
364. Gornowicz E., Nowaczewski S. (2013) Rodzime gęsi odmian południowych - w chowie przydomowym. Instytut - praktyce, Kraków, IZ-PIB, i-2/2013: 24, ISBN 978-83-7607-186-2.
365. Krawczyk J., Świątkiewicz S. (2013) Optymalna technologia chowu kur ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Balice, IZ PIB, ss. 16, ISBN 978-83-7607-276-0.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

366. Bielański P., Kowalska D. (2013) Ochrona zasobów genetycznych szynszyli beżowej w Polsce. VI Kujawsko-Pomorskie Seminarium i wystawa szynszyli, 8 czerwca 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały konferencyjne: Praca hodowlana na fermie szynszyli z wykorzystaniem wzorca oceny po jego modyfikacji, ss. 14-19, brak, ISBN brak.
367. Bielański P., Kowalska D. (2013) Warunki rozrodu królików. Nowe trendy w hodowli i chowie królików. Konferencja ODR, 7 czerwca 2013, Minikowo, Polska, Materiały z konferencji: Nowe trendy w hodowli i chowie królików. Konferencja ODR, ss. 19-25, ODR, ISBN brak.
368. Kowalska D., Bielański P. (2013) Nowe dodatki i materiały paszowe w żywieniu królików. Nowe trendy w hodowli i chowie królików. Konferencja ODR, 7 czerwca 2013, Minikowo, Polska, Materiały z konferencji: Nowe trendy w hodowli i chowie królików. Konferencja ODR, ss. 3-16, ODR, ISBN brak.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

369. Bielański P., Kowalska D., Wrzecionowska M. (2013) Charakterystyka ras królików i efektywność chowu ekologicznego. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych, ss. 211-220, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-62863-42-6.
370. Calik J., Krawczyk J. (2013) KURY. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony, ss. 60-79, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-228-9.
371. Calik J., Krawczyk J. (2013) KACZKI. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony, ss. 108-121, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-228-9.
372. Kawęcka A. (2013) OWCE. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony, ss. 12-35, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-228-9.
373. Kawęcka A. (2013) Charakterystyka ogólna rodzimych ras owiec, właściwości użytkowe oraz możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych, ss. 160-176, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-62863-42-6.
374. Kowalska D., Bielański P. (2013) ZWIERZĘTA FUTERKOWE. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony, ss. 122-133, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-228-9.
375. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2013) Krajowe odmiany nutrii oraz możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych, ss. 221-228, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-62863-42-6.
376. Krawczyk J. (2013) Rasy kur objęte programem ochrony w Polsce. Drób w nauce i sztuce, ss. 13-20, Polski Związek Zrzeszeń i Hodowców Drobiu, ISBN brak.
377. Krawczyk J., Calik J. (2013) GĘSI. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony, ss. 80-107, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-228-9.
378. Krawczyk J., Calik J. (2013) Rodzime i lokalne rasy/rody drobiu oraz możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych, ss. 231-248, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-62863-42-6.
379. Krupiński J., Martyniuk E. (2013) Banki genów zwierząt w ochronie bioróżnorodności. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych, ss. 269-275, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-62863-42-6.
380. Litwińczuk Z., Majewska A. (2013) Rodzime rasy bydła oraz możliwość chowu w gospodarstwach ekologicznych. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych, ss. 145-154, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-62863-42-6.
381. Majewska A., Sosin-Bzducha E. (2013) BYDŁO. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony, ss. 4-11, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-228-9.
382. Polak G. (2013) PSZCZOŁY. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony, ss. 134-138, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-228-9.
383. Polak G., Jasiński Z. (2013) Charakterystyka krajowych linii pszczoły środkowoeuropejskiej oraz możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych, ss. 225-231, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-62863-42-6.
384. Sikora J. (2013) Rodzime rasy kóz w Polsce i ich ochrona. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych, ss. 187-196, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-62863-42-6.
385. Sikora J. (2013) Kozy. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony, ss. 36-40, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-228-9.
386. Tomczyk-Wrona I., Polak G. (2013) Konie. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony, ss. 49-59, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-228-9.
387. Tomczyk-Wrona I., Polak G. (2013) Charakterystyka starych ras koni oraz możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych, ss. 155-174, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-62863-42-6.

Genomika i Biologia Molekularna Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

388. Bugno-Poniewierska M., Lewińska A., Klukowska-Rötzler J., Bielak-Żmijewska A., Grabowska W., Rzeszutek I., Kamińska P., Roga E., Potocki L., Słota E. (2013) Sarcoid-derived fibroblasts: links between genomic instability, energy metabolism and senescence. Biochimie, 97: 163-172, DOI: 10.1016/j.biochi.2013.10.010.
389. Bugno-Poniewierska M., Potocki L., Błądek B., Pawlina K., Wnuk M., Pietras M., Słota E. (2013) The Use of Primed in situ Synthesis (PRINS) to Analyze Nucleolar Organizer Regions (NORs) and Telomeric DNA Sequences in the Domestic Chicken Genome. Folia Biologica-Krakow, 61, 3-4: 149-153.
390. Bugno-Poniewierska M., Sołek P., Potocki L., Pawlina K., Wnuk M., Jeżewska-Witkowska G., Słota E. (2013) Polymorphism of Cytogenetic Markers in Wild and Farm Red Fox (Vulpes vulpes) Populations. Folia Biologica-Krakow, 61, 3-4: 155-163.
391. Bugno-Poniewierska M., Wroński M., Potocki L., Pawlina K., Wnuk M., Jeżewska-Witkowska G., Słota E. (2013) The polymorphism of cytogenetic markers in the farm and wild raccoon dog (Nyctereutes procyonoides). Annals of Animal Science, 13, 4: 701-713, DOI: 10.2478/aoas-2013-0046.
392. Danielak-Czech B., Babicz M., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2013) Size polymorphism survey of nucleolar organizer regions (NORs) in Hampshire boars. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXI, 4: 8-13.
393. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M., Kruczek K., Rejduch B. (2013) Cytomolecular evaluation of structural chromosome instability in sows with decreased reproductive efficiency. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, 31, 4: 87-94.
394. Danielak-Czech B., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A. (2013) Identification of telomeric sequences in pigs with rearranged karyotype using PRINS technique. Annals of Animal Science, 13, 3: 495-502.
395. Demyda-Peyrás S., Membrillo A., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Anaya G., Moreno-Millán M. (2013) The use of molecular and cytogenetic methods as a valuable tool in the detection of chromosomal abnormalities in horses: A case of sex chromosome chimerism in a spanish purebred colt. Cytogenetic And Genome Research, 141, 4: 277-283, DOI: 10.1159/000351225.
396. Fornal A., Radko A., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2013) Genetic polymorphism of Hucul horse population based on 17 microsatellite loci. Acta Biochimica Polonica, 60, 4: 761-765.
397. Gurgul A., Rubiś D., Ząbek T., Żukowski K., Pawlina K., Semik E., Bugno-Poniewierska M. (2013) The evaluation of the usefulness of pedigree verification-dedicated SNPs for breed assignment in three Polish cattle populations. Molecular Biology Reports, 40, 12: 6803-6809, DOI: 10.1007/s11033-013-2797-7.
398. Gurgul A., Żukowski K., Pawlina K., Ząbek T., Semik E., Bugno-Poniewierska M. (2013) The evaluation of bovine SNP50 beadchip assay performance in polish red cattle breed. Folia Biologica-Krakow, 61, 3-4: 173-176, DOI: 10.3409/fb61_3-4.173.
399. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M., Bąk A., Rejduch B. (2013) Interspecies hybridizations in situ with bovine heteresome painting probes to identification sex chromosomes in fallow deer (Dama dama). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXI, 4: 95-99.
400. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2013) The species identification of bovine, porcine, ovine and chicken components in animal meals, feeds and their ingredients, based on COX I analysis and ribosomal DNA sequences. Food Control, 34, 1: 69-78, DOI: 10.1016/j.foodcont.2013.04.014.
401. Nogaj A., Nogaj J., Kozubska-Sobocińska A., Rychlik T. (2013) Evaluation of changes in the genetic structure of Hucul horses based on analysis of I type of genetic markers. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXI, 2: 39-48.
402. Oczkowicz M., Mucha A., Tyra M., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2013) Lack of the Associations of the Polymorphisms in IGF2, MC4R and GNAS Genes with Reproduction Traits in Pigs and Imprinting Analysis of IGF2 Gene in Ovary and Cornus Uteri. Reproduction in Domestic Animals, 48, 4: 562-568, DOI: 10.1111/rda.12125.
403. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Tyra M. (2013) Analysis of the associations between polymorphisms in GNAS complex locus and growth, carcass and meat quality traits in pigs. Molecular Biology Reports, 40, 11: 6419-6427, DOI: 10.1007/s11033-013-2756-3.
404. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Eckert R., Różycki M. (2013) The expression pattern of proteolytic enzymes of cathepsin family in two important porcine skeletal muscles. Livestock Science, 157, 2-3: 427-434, DOI: 10.1016/j.livsci.2013.09.002.
405. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Różycki M., Żukowski K. (2013) Association study of PIT1 and GHRH SNPs with economically important traits in pigs of three breeds reared in Poland. Animal Science Papers and Reports, 31, 4: 303-314.
406. Ropka-Molik K., Knapik J., Pieszka M. (2013) Frekwencja wybranych polimorfizmów typu SNP w genie karboksylazy acetylo-CoA (ACACA) u owiec rasy merynos polski. Wiadomości Zootechniczne, 51, 4: 31-36.
407. Semik E., Ząbek T. (2013) Application of 7 STR markers for parentage testing and genetic distance study of Equidaes. Annals of Animal Science, 13, 2: 229-239, DOI: 10.2478/aoas-2013-0005.
408. Szumiec A., Rubiś D., Radko A. (2013) Kontrola wiarygodności rodowodów owiec w oparciu o markery genetyczne klasy II. Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 2, 18/2013: 65-72.
409. Wnuk M., Lewińska A., Gurgul A., Ząbek T., Potocki L., Oklejewicz B., Bugno-Poniewierska M., Węgrzyn M., Słota E. (2013) Changes in DNA methylation patterns and repetitive sequences in blood lymphocytes of aged horses. Age, 36, 1: 31-48, DOI: 10.1007/s11357-013-9541-z.
410. Ząbek T., Golonka P., Fornal A., Semik E. (2013) IHH gene polymorphism among three horse breeds and its application for association test in horses with osteochondrosis. Hereditas, 150, 2-3: 38-43, DOI: 10.1111/j.1601-5223.2013.02282.x.

PRACE PRZEGLĄDOWE

411. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2013) Diagnostyka cytomolekularna w nowoczesnej hodowli zwierząt gospodarskich. Wiadomości Zootechniczne, LI, 4: 58-64.
412. Koseniuk A., Rychlik T. (2013) Mitochondrialny DNA- charakterystyka oraz możliwości praktycznego zastosowania w hodowli owiec. Wiadomości Zootechniczne, 4: 65-69.
413. Radko A., Rychlik T. (2013) Rozwój metod kontroli pochodzenia bydła - od grup krwi do polimorfizmu DNA. Wiadomości Zootechniczne, 51, 4: 43-50.
414. Szmatoła T., Barłowska J., Litwińczuk Z. (2013) Characteristics of goat milk fat and the possibility of modifying the fatty acid composition. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 69, 3: 157-160.
415. Ślaska B., Grzybowska-Szatkowska L., Bugno-Poniewierska M., Surdyka M., Śmiech A. (2013) Nuclear and mitochondrial DNA mutation in human and canine tumors. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 69, 4: 195-202.
416. Ząbek T., Bugno-Poniewierska M., Gurgul A. (2013) Defekty genów u koni czystej krwi arabskiej - problemy hodowli. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 2: 127-132.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

417. Bąk A., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Danielak-Czech B., Kruczek K. (2013) Fizyczne mapowanie genów z grupy sprzężeniowej HSAXq13 na chromosomach konia. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 281, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
418. Bugno-Poniewierska M. (2013) Diagnostyka mutacji chromosomowych koni od barwień prążkowych do mikromacierzy. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 128, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
419. Danielak-Czech B., Kruczek K., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Bąk A. (2013) Porównawcze mapownie genów HspB2 i CRYAB u owiec (Ovis aries) i kóz (Capra hircus). LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 239, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
420. Danielak-Czech B., Kruczek K., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Bąk A. (2013) Cytogenetic mapping of the HSPB genes in the domestic Bovids. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 151, EUROBIOTECH, ISBN brak.
421. Danielak-Czech B., Kruczek K., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Bąk A. (2013) Chromosomal assignment of the small heat shock proteins genes in the pig genome. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 152, EUROBIOTECH, ISBN brak.
422. Fornal A., Radko A., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2013) Genetic characterization of Hucul horse populations based on microsatellite polymorphism. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 158, EUROBIOTECH, ISBN brak.
423. Gurgul A., Frys-Żurek M., Bugno-Poniewierska M. (2013) Identyfikacja regionów genomu noszących sygnatury selekcji u dwóch polskich ras bydła. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 140, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
424. Horecka B., Jeżewska-Witkowska G., Kasperek K., Jakubczak A., Ślaska B., Bugno-Poniewierska M., Piórkowska M. (2013) Polimorfizm fragmentów genów mitochondrialnych (CYTB, COII) w trzech populacjach lisa pospolitego (Vulpes vulpes). IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, ss. 162-163, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
425. Koseniuk A., Rychlik T. (2013) Zmienność genetyczna owcy wrzosówki w oparciu o analizę regiony kontrolnego mitochondrialnego DNA. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 246, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
426. Koseniuk A., Rychlik T. (2013) Identyfikacja dwóch linii rodowodowych u owiec rasy wrzosówka na podstawie analizy mitochondrialnego DNA. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 246, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
427. Kozubska-Sobocińska A., Bąk A., Danielak-Czech B., Rejduch B., Miszczak M. (2013) Comparative mapping of UCP2 and UCP3 genes in the pig genome. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 152, EUROBIOTECH, ISBN brak.
428. Kruczek K., Danielak-Czech B. (2013) Cytogenetic mapping of genes encoding small heat shock proteins (sHSPs) in the bovine genome. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 19-21 September, 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, p. 58, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
429. Kruczek K., Danielak-Czech B., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Bąk A. (2013) Cytogenetyczna lokalizacja genów HspB2 i HspB5 w genomie świni (Sus scrofa domestica). LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 173, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
430. Mielczarek M., Suchocki T., Bugno-Poniewierska M., Żukowski K., Szyda J. (2013) Porównanie wybranych programów do poszukiwania SNP w sekwencjach DNA uzyskanych przy użyciu technologii sekwencjonowania nowej generacji. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, ss. 122-123, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
431. Mielczarek M., Szyda J., Gurgul A., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2013) Computational efficiency of software for the analysis of Next Generation Sequencing data. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 624, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3.
432. Moreno-Millán M., Bugno-Poniewierska M., Demyda-Peyrás S. (2013) Clinical cytogenetics in horses: cases in Spanish pure breed (PRE). 19th International Chromosome Conference., 2 September, 2013, Bologna, Italy, 19th International Chromosome Conference. Materiały z konferencji, p. 119, International Chromosome Conference, ISBN brak.
433. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Kruczek K. (2013) A real-time quantitative PCR detection method for beef, pork, chicken and mutton components in foods. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 154, EUROBIOTECH, ISBN brak.
434. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Kruczek K. (2013) A universal method for the quantitative determination of cattle and horse components contaminating raw and processed pork meat. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 153, EUROBIOTECH, ISBN brak.
435. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Świątkiewicz M., Żukowski K., Gurgul A. (2013) Analysis of the changes in the expression profile of liver transcriptome by RNA-seq in pigs fed with various diet supplements. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 159, EUROBIOTECH, ISBN brak.
436. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Żukowski K., Gurgul A. (2013) Wstępna analiza ekspresji wybranych genów hipotetycznie podlegających piętnowaniu rodzicielskiemu u świni metodą RNA-seq. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 123, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
437. Pawlina K., Gurgul A., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2013) Analiza wariacji strukturalnych typu CNV w sakoidzie końskim. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 146, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
438. Piórkowska K., Doktor J., Połtowicz K., Ropka-Molik K. (2013) New polymorphisms in regulatory regions of CAPN3 gene in broilers chicken. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 154, EUROBIOTECH, ISBN brak.
439. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Zygmunt K., Szmatoła T. (2013) Nowy SINE element w regionie promotorowym genu ABCA12 u świń. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 146, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
440. Radko A., Rubiś D., Rychlik T. (2013) Zastosowanie markerów STR do identyfikacji osobniczej bydła. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, s. 427, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
441. Ropka-Molik K., Bereta A., Różycki M., Piórkowska K. (2013) Charakterystyka profilu ekspresji genu kodującego u-kalpainę (CAPN1) w tkance mięśniowej u świń. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 147, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
442. Ropka-Molik K., Eckert R. (2013) Związek polimorfizmu g.1429G>A w locus genu CAPN1 z cechami użytkowymi świń wykorzystywanych w hodowli krajowej. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 196, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
443. Ropka-Molik K., Knapik J., Pieszka M. (2013) Frekwencja trzech mutacji typu SNP w genie karboksylazy acetylo-CoA (ACACA) u owiec rasy merynos polski. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, ss. 343-344, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
444. Ropka-Molik K., Żukowski K., Eckert R., Gurgul A., Piórkowska K. (2013) RNA-seq analysis of differentially expressed genes in muscle tissue of Pietrain and Puławska pigs. 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11 October, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences, p. 156, EUROBIOTECH, ISBN brak.
445. Ropka-Molik K., Żukowski K., Eckert R., Gurgul A., Piórkowska K., Oczkowicz M. (2013) Zastosowanie metody RNA-seq do analizy profilu ekspresji genów u dwóch ras świń Pietrain i Polskiej Białej Zwisłouchej. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 147, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
446. Rubiś D., Gurgul A., Radko A., Żukowski K. (2013) Polymorphism of SNPs dedicated for parentage testing in two Polish cattle populations. 64th Annual meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2013, Nantes, Francja, Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 19: 317, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-228-3, DOI: 10.3920/978-90-8686-782-0.
447. Rubiś D., Radko A. (2013) Zastosowanie markerów SNP w przypadkach trudności weryfikacji rodowodów na podstawie STR. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 431-432, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
448. Semik E., Ząbek T., Fornal A., Wnuk M., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Bugno-Poniewierska M. (2013) Analiza profilu metylacji wysp CpG w obrębie jednostek transkrypcyjnych E2 i E7 wirusa BVP w DNA tkanki sarkoidów końskich. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 148, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
449. Szmatoła T., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M., Żukowski K. (2013) Ciągi homozygotyczności u bydła ras holsztyńskiej i polskiej czerwonej. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 149, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
450. Wojciechowska M., Nowak Z., Gurgul A., Olech W. (2013) Wykorzystanie panelu informatywnych markerów SNP do analizy struktury genetycznej żubra (Bison bonasus). IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 158, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
451. Wojciechowska M., Nowak Z., Gurgul A., Olech W. (2013) Analiza struktury genetycznej żubra (Bison bonasus) z wykorzystaniem markerów SNP. Żubr w Karpatach, 5-6 września 2013, Czerna, Polska, Materiały z konferencji: Żubr w Karpatach, s. 81, Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, ISBN brak.
452. Ząbek T., Semik E., Wnuk M., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2013) Identyfikacja miejsc monoallelicznej metylacji w regionie chromosomu ECA12 u gatunku Equus Caballus. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 151, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.
453. Ząbek T., Żukowski K., Gurgul A., Semik E., Bugno-Poniewierska M. (2013) Application of RRBS methods for the whole methylome sequencing of Equine blood leukocytes using Illumina platform. III Illumina Symposium 2013, 17-18 October, 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: III Illumina Symposium 2013, pp. 1-6, UP Poznań, ISBN brak.
454. Ząbek T., Żukowski K., Semik E., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2013) Sekwencjonowanie metylomu krwi obwodowej konia. IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań, Polska, IV Kongres Genetyki - Streszczenia, s. 124, Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań, ISBN 978-83-935317-1-4.

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo

455. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2013) Poprawa efektywności żywieniowej mieszanek paszowych dla drobiu z udziałem suszonych wywarów zbożowych. Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych w produkcji zwierzęcej, ss. 26-28, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Radomiu, ISBN 978-83-63411-23-7.

PRACE ORYGINALNE

456. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2013) Improved performance due to dietary supplementation with selected herbal extracts of broiler chickens infected with Eimeria spp. Journal of Animal and Feed Sciences, 22, 3: 257-263.
457. Bednarek D., Dudek K., Kwiatek K., Świątkiewicz M., Świątkiewicz S., Strzetelski J. (2013) Effect of a diet consisted of genetically modified (GM) feed components on the selected immune parameters in pigs, cattle and poultry. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 57, 2: 209-219, DOI: 10.2478/bvip-2013-0038.
458. Bilik K., Niwińska B., Łopuszańska-Rusek M., Fijał J. (2013) Optimization of rearing dairy breed calves according to organic principles. Annals of Animal Science, 13, 2: 341-355, DOI: 10.2478/aoas-2013-0014.
459. Bilik K., Strzetelski J. (2013) Żywienie krów mlecznych według zasad ekologicznych z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki PIB. Wiadomości Zootechniczne, 3: 25-41.
460. Bilik K., Strzetelski J., Choroszy B., Brejta W. (2013) Żywienie krów rasy simentalskiej w oparciu o zasady rolnictwa zrównoważonego w warunkach przyrodniczych Pogórza. Wiadomości Zootechniczne, 4: 3-16.
461. Borys B., Borys A., Lisiak D. (2013) Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. I. Wyniki tuczu i wartość rzeźna. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9, 2: 35-43.
462. Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Lisiak D. (2013) Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. II. Uzysk elementów kulinarnych i jakość mięsa. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9, 3: 33-45.
463. Brzóska F., Śliwiński B., Michalik-Rutkowska O. (2013) Effect of dietary acidifier on growth, mortality, post-slaughter parameters and meat composition of broiler chickens. Annals of Animal Science, 13, 1: 85-96, DOI: 10.2478/v10220-012-0061-z.
464. Cowieson A.J., Ptak A., Maćkowiak P., Sassek M., Pruszyńska-Oszmałek E., Żyła K., Świątkiewicz S., Kaczmarek S., Józefiak D. (2013) The effect of microbial phytase and myo-inositol on performance and blood biochemistry of broiler chickens fed wheat/corn-based diets. Poultry Science, 92, 8: 2124-2134, DOI: 10.3382/ps.2013-03140.
465. Gąsior R. (2013) Walidacja spektrofotometrycznej metody oznaczania jodu w moczu. Roczniki Naukowe Zootechniki, 39, 2: 287-294.
466. Gąsior R., Pietras M. (2013) Validation of a method for determining cholesterol in egg yolks. Annals of Animal Science, 13, 1: 143-153.
467. Gąsior R., Szczypuła M., Szybiński Z. (2013) Performance characteristics of a rapid method for iodine determination in milk. Annals of Animal Science, 13, 2: 375-385.
468. Hanczakowska E., Szewczyk A., Świątkiewicz M., Okoń K. (2013) Short-and medium-chain fatty acids as a feed supplement for weaning and nursery pigs. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16, 4: 647-654.
469. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2013) Legume seeds and rapeseed press cake as replacers of soybean meal in sow and piglet feed. Agricultural and Food Science, 22: 435-444.
470. Kawęcka M., Sosnowska A., Jacyno E., Kołodziej-Skalska A., Matysiak B., Kamyczek M. (2013) Wpływ dodatku witamin E i C w żywieniu loch na ich użytkowość i odchów prosiąt. Przegląd Hodowlany, 1: 9-11.
471. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2013) Zawartość selenu, kobaltu i molibdenu w krajowych mieszankach paszowych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 1: 55-64.
472. Pieszka M., Tombarkiewicz B., Roman A., Migdał W., Niedziółka J. (2013) Effect of bioactive substances found in rapeseed, raspberry and strawberry seed oils on blood lipid profile and selected parameters of oxidative status in rats. Environmental Toxicology and Pharmacology, 36, 3 (11): 1055-1062, DOI: 10.1016/j.etap.2013.09.007.
473. Pietras M., Orczewska-Dudek S. (2013) Effect of dietary Camelina sativa oil on quality of broiler chicken meat. Annals of Animal Science, 13, 4: 869-882, DOI: 10.2478/aoas-2013-0059.
474. Ptak A., Józefiak D., Kierończyk B., Rawski M., Żyła K., Świątkiewicz S. (2013) Effect of different phytases on the performance, nutrient retention and tibia composition in broiler chickens. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 56: 1028-1038, DOI: 10.7482/0003-9438-56-104.
475. Sieradzki Z., Mazur M., Kwiatek K., Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Koreleski J., Hanczakowska E., Arczewska-Włosek A., Goldsztejn M. (2013) Assessing the possibility of genetically modified DNA transfer from GM feed to broiler, laying hen, pig and calf tissues. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16, 3: 435-441, DOI: 10.2478/pjvs-2013-0061.
476. Starzyński R.R., Laarakkers C.M., Tjalsma H., Swinkels D.W., Pieszka M., Styś A., Mickiewicz M., Lipiński P. (2013) Irion supplementation in suckling piglets: How to correct iron deficiency anemia without affecting plasma hepcidin levels. International BioIron Congress, 14-18 April, 2013, London, Wielka Brytania, Plos One, 8, 5: 185, DOI: 10.1371/journal.pone.0064022.
477. Szczurek W., Szymczyk B., Arczewska-Włosek A., Józefiak D., Alloui M.N. (2013) The effects of dietary whey protein concentrate level on performance, selected intestinal tract and blood parameters, and thiobarbituric acid reactive substances in the liver and breast meat of broiler chickens. Journal of Animal and Feed Sciences, 22, 4: 342-353.
478. Śliwiński B., Brzóska F., Węglarzy K. (2013) Wpływ kiszonki z sorgo cukrowego w porównaniu do kiszonki z kukurydzy w dawkach PMR na wydajność, składniki mleka i parametry surowicy krwi krów. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 2: 153-167.
479. Świątkiewicz M., Bednarek D., Markowski J., Hanczakowska E., Kwiatek K. (2013) Effect of feeding genetically modified maize and soybean meal to sows on their reproductive traits, haematological indices and offspring performance. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 57, 3: 413-418, DOI: 10.2478/bvip-2013-0071.
480. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Olszewska A. (2013) Effect of the diet containing corn distillers dried grains with solubles (DDGS) and NSP hydrolyzing enzymes supplementation on growth performance, carcass traits and meat quality of pigs. Annals of Animal Science, 13, 2: 313-326, DOI: 10.2478/aoas-2013-0012.
481. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Krawczyk J., Puchała M., Józefiak D. (2013) Effects of selected feed additives on the performance of laying hens given a diet rich in maize dried distillers grains with solubles. British Poultry Science, 54, 4: 478-485, DOI: 10.1080/00071668.2013.797563.
482. Walczyński S. (2013) Badanie skuteczności mieszania mieszarki łopatowej nieobciążonej zmiennością metody analitycznej. Agricultural Engineering, 1, 141: 259-265.
483. Węglarzy K., Hanczakowska E., Bereza M. (2013) Makuch rzepakowy w żywieniu tuczników. Nauka Przyroda Technologie, 7, 1: 14.
484. Żyła K., Duliński R., Pierzchalska M., Grabacka M., Józefiak D., Świątkiewicz S. (2013) Phytase and myo-inositol modulate performance, bone mineralization and alter lipid fraction in serum of broilers. Journal of Animal and Feed Sciences, 22, 1: 56-62.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

485. Bielecka G., Korol W. (2013) Podstawowe składniki pokarmowe i składniki mineralne pasz w badaniach biegłości. Pasze Przemysłowe, XXII, 2: 47-53.
486. Gąsior R. (2013) Walidacja metod i szacowanie niepewności wyników analiz chemicznych żywności i pasz. Podsumowanie monotematycznego zbioru publikacji stanowiących podstawę rozprawy habilitacyjnej. Balice, IZ PIB, ss. 98, ISBN brak.
487. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2013) Wykorzystanie wyników badań biegłości na potrzeby urzędowej kontroli pasz. Pasze Przemysłowe, XXII, 3: 60-66.
488. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Nieściór H. (2013) Ocena obciążenia i niepewności pomiaru składników mineralnych w paszach metodą AAS na podstawie wyników badań biegłości. Nauka i przemysł - metody spektoskkopowe w praktyce, mowe wyzwania i możliwości, 4-6 czerwca 2013, Lublin, Polska, Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, ss. 265-268, UMCS Lublin, ISBN 978-83-937272-0-9.
489. Rubaj J., Korol W. (2013) Ocena wyników badania biegłości w zakresie wybranych witamin i aminokwasów w paszach. Pasze Przemysłowe, XXII, 2: 41-46.
490. Walczyński S. (2013) Jakość wymieszania premiksów paszowych. Pasze Przemysłowe, XXII, 3: 55-59.

PRACE PRZEGLĄDOWE

491. Alloui M.N., Szczurek W., Świątkiewicz S. (2013) The usefulness of prebiotics and probiotics in modern poultry nutrition: a review. Annals of Animal Science, 13, 1: 17-32, DOI: 10.2478/v10220-012-0055-x.
492. Bederska-Łojewska D., Orczewska-Dudek S., Pieszka M. (2013) Metabolism of arachidonic acid, its concentration in animals products and the influence on inflammatory processes in the human body - a review. Annals of Animal Science, 13, 2: 177-194, DOI: 10.2478/aoas-2013-0001.
493. Furgał-Dierżuk I., Strzetelski J., Kwiatek K., Twardowska M., Mazur M., Sieradzki Z., Kozaczyński W., Bednarek D., Reichert M. (2013) Genetycznie modyfikowana kukurydza MON 810 i poekstrakcyjna śruta sojowa Roundup Ready w żywieniu bydła. Wiadomości Zootechniczne, LI, 2: 3-30.
494. Hanczakowska E., Niwińska B. (2013) Glutamine as a fed supplement for piglets: a review. Plos One, 13, 1: 5-15, DOI: 10.2478/v10220-012-0054-y.
495. Hanczakowska E., Niwińska B. (2013) Glutamina jako dodatek do paszy dla prosiąt. Wiadomości Zootechniczne, LI, 1: 107-112.
496. Niwińska B., Andrzejewski M. (2013) Selen w żywieniu bydła. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 2: 97-107.
497. Świątkiewicz M., Bednarek D., Twardowska M., Markowski J., Mazur M., Sieradzki Z., Hanczakowska E., Kwiatek K. (2013) Genetycznie modyfikowana poekstrakcyjna śruta sojowa HT i ziarno kukurydzy Bt w żywieniu świń. Wiadomości Zootechniczne, LI, 2: 31-47.
498. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Twardowska M., Markowski J., Mazur M., Sieradzki Z., Tomczyk G., Minta Z., Bednarek D., Kozaczyński W., Reichert M., Kwiatek K. (2013) Poekstrakcyjna śruta sojowa i ziarno kukurydzy GMO w żywieniu drobiu. Wiadomości Zootechniczne, LI, 2: 49-64.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

499. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Kowal J. (2013) Effect of herbal extract blend on performance indices in broilers exposed to a live coccidia oocyst vaccine. Conference proceedings of XLII Scientific conference of the Commission of Animal Nutrition, the Commitee of Animal Science, The Polish Academy of Science., 18-20 September, 2013, Bydgoszcz, Poland, Materiały z konferencji: XLII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, pp. 29-30, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
500. Bederska-Łojewska D., Pieszka M. (2013) The impact of silicates, oligosaccharides and anthocyanins on morphological and biochemical indicators of blood in piglets. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 19-21 September, 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, p. 16, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
501. Bederska-Łojewska D., Pieszka M. (2013) Wykorzystanie glinokrzemianów, fruktosacharydów i antocyjanów w odchowie prosiąt. The use of aluminum silicate, fructoligosaccharides and anthocyanins in the rearing of piglets. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 151-152, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
502. Bielecka G. (2013) Badania biegłości w zakresie składników mineralnych w paszach. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Preparaty weterynaryjne: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie”, 2-4 October, 2013, Lwów, Ukraina, Biuletyn Naukowo-Techniczny, 14, 3/4: 269-274.
503. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2013) The influence of rapeseed expeller and extruded full fat soybean with mannanase on the performance of broiler chickens. 20th International Conference Krmiva 2013, 5-7 June, 2013, Opatija, Croatia, Book of Abstracts. International Conference Krmiva, p. 100, Krmiva, ISBN brak.
504. Borys A., Borys B., Grześkowiak E., Lisiak D. (2013) Slaughter value and meat quality of lambs fattening semi-intensively with DDGS and linseed. 59th International Congress of Meat Science and Technology, 18-23 August, 2013, Izmir, Turkey, Materiały z konferencji: 59th International Congress of Meat Science and Technology, p. 4, ICoMST, ISBN 9786051257204.
505. Borys B., Lisiak D., Grześkowiak E., Borys A., Pieszka M., Grześkiewicz S. (2013) Wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego do produkcji jagnięciny wysokiej jakości. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biożywność- innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, 25 September, 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biożywność- innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, pp. 64-68, UP Poznań, ISBN brak.
506. Borys B., Pękala J., Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Łochyński S., Kłopotek E. (2013) The influence of lambs feeding with DDGS with and without vitamin E supplementation on L-carnitine level in raw and thermally processed meat. 11 th World Conference of Animal Production, 15-20 October, 2013, Beijing, China, Materiały z konferencji: 11 th World Conference of Animal Production, pp. 334-335, WCAP, ISBN brak.
507. Borys B., Pieszka M., Borys A., Kłopotek E., Lisiak D., Grześkiewicz S. (2013) The influence of feeding lambs DDGS with and without vitamin E supplementation on oxysterols concentrations in raw and thermally processed meat. 11 th World Conference of Animal Production, 15-20 October, 2013, Beijing, China, Materiały z konferencji: 11 th World Conference of Animal Production, p. 335, WCAP, ISBN brak.
508. Brzóska F. (2013) Modyfikowanie produktów pochodzenia zwierzęcego na drodze żywieniowej - wkład naukowego środowiska krakowskich zootechników w postępy badań. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach", 15-17 października 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach", ss. 52-55, UR Kraków, ISBN brak.
509. Brzóska F., Śliwiński B., Węglarzy K. (2013) Effect of iodized salt licks and teat dipping on iodine content of cow's milk and blood plasma. Conference proceedings of XLII Scientific conference of the Commission of Animal Nutrition, the Commitee of Animal Science, The Polish Academy of Science., 18-20 September, 2013, Bydgoszcz, Poland, Materiały z konferencji: XLII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, pp. 101-102, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
510. Furgał-Dierżuk I., Śliwiński B., Bilik K. (2013) Wpływ preparatów sztucznej śliny i Acid Buf na odczyn i aktywność fermentacyjną żwacza krów żywionych TMR. Conference proceedings of XLII Scientific conference of the Commission of Animal Nutrition, the Commitee of Animal Science, The Polish Academy of Science., 18-20 września 2013, Bydgoszcz, Poland, Materiały z konferencji: XLII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, ss. 95-96, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
511. Furgał-Dierżuk I., Śliwiński B., Bilik K. (2013) Effect of artificial saliva and Acid Buf additive on pH and fermentative activity in the rumen of TMR fed cows. Conference proceedings of XLII Scientific conference of the Commission of Animal Nutrition, the Commitee of Animal Science, The Polish Academy of Science., 18-20 September, 2013, Bydgoszcz, Poland, Materiały z konferencji: XLII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, pp. 97-98, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
512. Gornowicz E. (2013) Kształtowanie efektywności odchowu kurcząt brojlerów poprzez stosowanie enzymów proteolitycznych. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", 11 kwietnia 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", s. 41, Poznańskie Koło PTZ, ISBN brak.
513. Gornowicz E. (2013) Wpływ dodatku do pasz niskobiałkowych proteazy serynowej i kompleksu karbohydraz na wskaźniki użytkowości kurcząt/ Effect of mono-component serine protease and multi-component carbohydrase complex supplementation on performance of broiler chickens fed low protein diets. XXV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science., 2-4 września 2013, Zegrze, Poland, XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce" : materiały konferencyjne = XXV International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science", ss. 72-73, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ISBN 978-83-7583-488-8.
514. Kaczor U., Borys B., Pustkowiak H. (2013) Wpływ stosowania DDGS i suplementacji witaminą E na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego i okrywowego tuczonych jagniąt. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 244, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
515. Korol W. (2013) Monitorowanie jakości handlowej pasz. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", 11 kwietnia 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", ss. 22-23, Poznańskie Koło PTZ, ISBN brak.
516. Korol W. (2013) Badania biegłości w zakresie wybranych substancji niepożądanych i szkodliwych w paszach. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Preparaty weterynaryjne: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie”, 2-4 October, 2013, Lwów, Ukraina, Biuletyn Naukowo-Techniczny, 14, 3/4: 291-296.
517. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2013) Kryteria wykorzystania wyników badań PT/ILC do oceny obciążenia metody, szacowania niepewności i interpretacji wyników. XIX Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB pt" Zarządzanie wynikami pomiarów w laboratorium badawczym i wzorcującym", 13-15 maja 2013, Kołobrzeg, Polska, Materiały z konferencji: XIX Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB pt" Zarządzanie wynikami pomiarów w laboratorium badawczym i wzorcującym", ss. 47-54, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, ISBN brak.
518. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2013) Feed additives permitted for animal feeding in organic farming. 20th International Conference Krmiva 2013, 5-7 June, 2013, Opatija, Croatia, Book of Abstracts. International Conference Krmiva, p. 61, Krmiva, ISBN brak.
519. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Grajewski J. (2013) Mycotoxins in feedingstuffs - challenges for feed producers and official control. 10th Anniversary International Conference" Mycotoxin and moulds", 27-28 czerwca 2013, Bydgoszcz, Polska, Mikotoksyny i grzyby pleśniowe : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 27-28 June 2013 : abstracts book, ss. 44-45, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Artstudio w Bydgoszczy, ISBN 978-83-936060-0-9.
520. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2013) Adulteration of protein feed materials with urea - risk assessment. International Scientific Conference “Food safety risk Analysis – Fifty years with Codex Alimentarius in The European Region”, 19-20 September, 2013, Puławy, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “Food safety risk Analysis – Fifty years with Codex Alimentarius in The European Region”, pp. 61-62, he Committee of Veterinary Sciences of the Polish Academy of Sciences;, ISBN brak.
521. Koronowicz A., Master A., Chwastek J., Szymczyk B., Leszczyńska T. (2013) Wpływ kwasów tłuszczowych z żółtek jaj kurzych wzbogaconych w CLnA na aktywację receptorów PPAR w komórkach rakowych gruczołu krokowego. XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN – Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu, 2-3 lipca 2013, Kraków, Polska, Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu : XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, materiały Konferencji Naukowej, Kraków, 2-3 lipca 2013 r., ss. 216-217, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, ISBN 978-83-937001-0-3.
522. Kostogrys R., Franczyk-Żarów M., Filipiak-Florkiewicz A., Szymczyk B. (2013) Effect of dietary pomegranate seed oil on egg production parameters in Isa Brown laying hens. World Academy of Science Engineering and Technology, 79: 1104.
523. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Kształtowanie się morfologicznych cech jaj w zależności od żywienia kur nieśnych. XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN – Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu, 2-3 lipca 2013, Kraków, Polska, Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu : XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, materiały Konferencji Naukowej, Kraków, 2-3 lipca 2013 r., ss. 291-292, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, ISBN 978-83-937001-0-3.
524. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Plant-derived preparations in chicken diets as related to physical properties of eggshell. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 19-21 września 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, s. 67, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
525. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Wpływ żywienia na kształtowanie się jakości białka jaja kurzego ze szczególnym uwzględnieniem lizozymu. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", 11 kwietnia 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", s. 45, Poznańskie Koło PTZ, ISBN brak.
526. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Żywienie ptaków jako czynnik kształtujący jakość skorupy. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", 11 kwietnia 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", s. 46, Poznańskie Koło PTZ, ISBN brak.
527. Migdał Ł., Migdał A., Niedbała P., Łapiński S., Pustkowiak H., Pieszka M., Głogowski R., Migdał W. (2013) Fatty acid concentrations in the intramuscular fat of nutrias (Myocastor coypus mol.) fed diets supplemented with linseed and apple seed oils. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 16, 4: 1-7.
528. Olszewska A., Świątkiewicz M. (2013) The possibility of using corn distillers dried grains with solubles (DDGS) in feed mixtures for nursing and weaned piglets. X Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt”, 13-14 June, 2013, Kraków, Polska, Physiology and biochemistry in animal nutrition : X Conference of Young Researchers, Krakow, 13-14 June 2013, pp. 178-181, The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition. Polish Academy of Sciences, ISBN 978-83-933604-8-2.
529. Olszewska A., Świątkiewicz M. (2013) Fattening results and meat quality of pigs fed with mixtures containing corn or rye distillers dried grains with solubles (DDGS). X Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt”, 13-14 June, 2013, Kraków, Polska, Physiology and biochemistry in animal nutrition : X Conference of Young Researchers, Krakow, 13-14 June 2013, pp. 182-185, The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition. Polish Academy of Sciences, ISBN 978-83-933604-8-2.
530. Pieszka M., Borys B., Lisiak D., Borys A. (2013) Wpływ wybranych czynników na jakość kiełbasy salami z mięsa jagnięcego. Część II. Utlenianie cholesterolu. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 260-261, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
531. Pieszka M., Borys B., Lisiak D., Borys A. (2013) Wpływ wybranych czynników na jakość kiełbasy salami z mięsa jagnięcego. Część 2. utlenianie cholesterolu. Effect of chosen factors on the quality of salami sausage done from the lamb meat. Part II. cholesterol oxidation. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 260-261, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
532. Pieszka M., Gogol P., Pietras M., Świderski A. (2013) Cenne składniki wytłoków z aronii, porzeczki czarnej, truskawek i marchwi jako źródło naturalnych utleniaczy i nutraceutyków dla zwierząt. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biożywność- innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, 25 September, 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biożywność- innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, pp. 119-135, UP Poznań, ISBN brak.
533. Pieszka M., Pietras M., Kizerwetter-Świda M., Sapieżyński R., Orczewska-Dudek S. (2013) Badania nad bezpieczeństwem stosowania preparatu lektynowego z fasoli u rosnących prosiąt. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 188-189, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
534. Ptak A., Józefiak D., Żyła K., Świątkiewicz S., Rawski M., Kierończyk B., Cowieson A.J. (2013) The effect of microbial phytase and myo-inositol on performance indices and blood biochemistry of broiler chickens. XXV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science., 2-4 September, 2013, Zegrze, Poland, XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce" : materiały konferencyjne = XXV International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science", p. 97, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ISBN 978-83-7583-488-8.
535. Rubaj J. (2013) Badania biegłości w zakresie dodatków paszowych. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Preparaty weterynaryjne: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie”, 2-4 October, 2013, Lwów, Ukraina, Biuletyn Naukowo-Techniczny, 14, 3/4: 335-340.
536. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2013) The influence of DDGS and mannanase on the performance of broiler chickens. 20th International Conference Krmiva 2013, 5-7 June, 2013, Opatija, Croatia, Book of Abstracts. International Conference Krmiva, p. 107, Krmiva, ISBN brak.
537. Szczurek W., Szymczyk B., Alloui M.N. (2013) Apparent ileal digestibility of amino acids in wheat and maize for broiler chickens at different ages. XXV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science., 2-4 September, 2013, Zegrze, Poland, XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce" : materiały konferencyjne = XXV International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science", pp. 110-111, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ISBN 978-83-7583-488-8.
538. Śliwiński B., Brzóska F., Szybiński Z. (2013) The iodine kontent in comstible milk in different regions of Poland and seasons 2011-2012. Conference proceedings of XLII Scientific conference of the Commission of Animal Nutrition, the Commitee of Animal Science, The Polish Academy of Science., 18-20 September, 2013, Bydgoszcz, Poland, Materiały z konferencji: XLII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, pp. 149-150, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
539. Śliwiński B., Furgał-Dierżuk I., Brzóska F. (2013) Baza danych pasz krajowych i sposoby posługiwania się nią. Konferencja podsumowującą projekt „Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej”, 2 lipca 2013, Balice, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja podsumowującą projekt „Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej”, ss. 1-2, IZ PIB, ISBN brak.
540. Świątkiewicz M. (2013) Wpływ intensywności żywienia loch na wyniki produkcyjne i jakość mięsa potomstwa. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", 11 kwietnia 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", s. 51, Poznańskie Koło PTZ, ISBN brak.
541. Świątkiewicz M., Olszewska A. (2013) Efektywność stosowania enzymów hydrolizujących NSP w mieszankach zawierających DDGS przeznaczonych dla tuczników. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 60.
542. Świątkiewicz S., Szymczyk B., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Strzetelski J., Furgał-Dierżuk I., Brzóska F., Twardowska M., Markowski J., Mazur M., Sieradzki Z., Pejsak Z., Tomczyk G., Minta Z., Bednarek D., Kozaczyński W., Reichert M., Kwiatek K. (2013) Wyniki krajowych badań nad paszami pochodzącymi z roślin genetycznie modyfikowanych. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", 11 kwietnia 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", ss. 23-25, Poznańskie Koło PTZ, ISBN brak.
543. Walczyński S. (2013) Zastosowanie nowej instrukcji oceny homogeniczności w badaniach biegłości. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Preparaty weterynaryjne: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie”, 2-4 October, 2013, Lwów, Ukraina, Biuletyn Naukowo-Techniczny, 14, 3/4: 341-345.
544. Walczyński S. (2013) Evaluation of sampling uncertainty of animal feeding stuffs. 20th International Conference Krmiva 2013, 5-7 June, 2013, Opatija, Croatia, Book of Abstracts. International Conference Krmiva, p. 139, Krmiva, ISBN brak.
545. Wieczorek-Rozbicka A., Szarpak E., Czauderna M., Kowalczyk J., Brzóska F., Śliwiński B. (2013) Lycopene, selenate and fish oil added to the diet influence the profile of fatty acids in chicken thigh muscles. Conference proceedings of XLII Scientific conference of the Commission of Animal Nutrition, the Commitee of Animal Science, The Polish Academy of Science., 18-20 września 2013, Bydgoszcz, Poland, Materiały z konferencji: XLII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, ss. 61-62, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
546. Zymon M., Strzetelski J. (2013) Nutritive value of meat from calves fed diet supplemented with flaxseed. Conference proceedings of XLII Scientific conference of the Commission of Animal Nutrition, the Commitee of Animal Science, The Polish Academy of Science., 18-20 September, 2013, Bydgoszcz, Poland, Materiały z konferencji: XLII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, pp. 153-154, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
547. Zymon M., Strzetelski J. (2013) The effect of two varieties of linseed in diets for calves on fatty acid profiles in meat. X Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt”, 13-14 June, 2013, Kraków, Polska, Physiology and biochemistry in animal nutrition : X Conference of Young Researchers, Krakow, 13-14 June 2013, pp. 221-224, The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition. Polish Academy of Sciences, ISBN 978-83-933604-8-2.
548. Zymon M., Strzetelski J. (2013) The effect of rapeseed supplementation in calves diet on nutritional value of meat. X Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt”, 13-14 June, 2013, Kraków, Polska, Physiology and biochemistry in animal nutrition : X Conference of Young Researchers, Krakow, 13-14 June 2013, pp. 225-228, The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition. Polish Academy of Sciences, ISBN 978-83-933604-8-2.
549. Zymon M., Strzetelski J. (2013) Wykorzystanie produktów ubocznych z produkcji biopaliw w żywieniu krów w okresie okołoporodowym. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 161-162, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
550. Zymon M., Strzetelski J., Skrzyński G. (2013) Wykorzystanie różnych źródeł tłuszczu w odchowie cieląt. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 163-164, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

551. Bielecka G., Korol W. (2013) Sprawdzenie normatywnych metod badania liczby kwasowej i nadtlenkowej w porównaniach międzylaboratoryjnych. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 58.
552. Bielecka G., Korol W. (2013) Ocena wyników badań porównawczych w zakresie oznaczania składników mineralnych w premiksach. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 65.
553. Bielecka G., Korol W. (2013) Ocena wyników badań porównawczych w zakresie oznaczania składników odżywczych w paszach. Pasze Przemysłowe, 22, 1: 57.
554. Borys B., Pieszka M., Lisiak D., Borys A., Kłopotek E. (2013) Wpływ czynników zootechnicznych i składu surowcowego na jakość kiełbasy typu salami z mięsem jagnięcym. Cz. B. Stabilność oksydacyjna tłuszczu i cholesterolu. Sympozjum Naukowo-Techniczne "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2013", 4-5 grudnia 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum Naukowo-Techniczne "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2013", ss. 38-39, [Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
555. Brzóska F. (2013) Zapotrzebowanie na białko paszowe a zakaz stosowania białka GMO w żywieniu zwierząt. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 5-6.
556. Gąsior R. (2013) Wielkość błędów w analizie pasz metodą NIRS i metodą chemiczną. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 1: 44.
557. Hanczakowska E. (2013) Wpływ żywienia na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. II Warsztaty Naukowe pt. ”Rozwój badań naukowych w aspekcie jakości i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego", 28 listopada 2013, Balice/Kraków, Polska, II Warsztaty Naukowe pt. ”Rozwój badań naukowych w aspekcie jakości i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego", ss. 1-6, IZ PIB, ISBN brak.
558. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2013) Badania biegłości w zakresie analizy pasz - ocena i wykorzystanie wyników. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jakość w chemii analitycznej”, 27-29 listopada 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jakość w chemii analitycznej”, ss. 41-42, brak, ISBN brak.
559. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2013) Wykorzystanie wyników PT/ILC na potrzeby urzędowej kontroli pasz. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, XXII, 1: 11-12.
560. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2013) Urzędowa kontrola jakości handlowej pasz - stan i wyzwania. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 33-36.
561. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2013) Katalog materiałów paszowych kierunki zmian. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 23.
562. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Gnusowski B. (2013) Wyniki monitorowania pozostałości środków ochrony roślin w paszach w latach 2007-2010. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 72.
563. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2013) Kobalt i molibden w mieszankach paszowych. Pasze Przemysłowe, 22, 1: 28.
564. Lisiak D., Borys B., Grześkiewicz S., Pieszka M., Borys A., Grześkowiak E., Kłopotek E. (2013) Wpływ czynników zootechnicznych i składu surowcowego na jakość kiełbasy typu salami z mięsem jagnięcym. Cz. A. Wybrane parametry jakości zdrowotnej. Sympozjum Naukowo-Techniczne "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2013", 4-5 grudnia 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum Naukowo-Techniczne "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2013", ss. 36-37, [Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
565. Niwińska B. (2013) Wpływ suplementacji selenem krów w ostatnim trymestrze ciąży na zdrowotność oraz status selenowy cieląt. Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych w produkcji zwierzęcej, ss. 16-19, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Radomiu, ISBN 978-83-63411-23-7.
566. Pieszka M., Bederska-Łojewska D. (2013) Wpływ dodatku preparatu na bazie glinki kaolinitowej, aronii i fruktooligosacharydu na odchów prosiąt ssących. VI szkoła zimowa świniarzy, Trzoda chlewna w gospodarce narodowej, 19-21 lutego 2013, Szklarska Poręba, Polska, Trzoda chlewna w gospodarce narodowej : VI Zimowa Szkoła Świniarzy, 19-21 lutego 2013 r., Szklarska Poręba, ss. 64-65, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-122-6.
567. Pieszka M., Gogol P., Świderski A., Pietras M. (2013) Suszone wytłoki owocowe i warzywne jako cenne źródło nutraceutyków paszowych w żywieniu świń. VI szkoła zimowa świniarzy, Trzoda chlewna w gospodarce narodowej, 19-21 lutego 2013, Szklarska Poręba, Polska, Trzoda chlewna w gospodarce narodowej : VI Zimowa Szkoła Świniarzy, 19-21 lutego 2013 r., Szklarska Poręba, ss. 66-67, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-122-6.
568. Rubaj J., Korol W. (2013) Ocena wyników badań porównawczych w zakresie oznaczania witamin w premiksach paszowych. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 66.
569. Rubaj J., Korol W. (2013) Ocena wyników badań porównawczych w zakresie oznaczania aminokwasów w paszach. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 64.
570. Solecka A., Fijałkowska A., Markowski J. (2013) Aktualne metody wykrywania i oznaczania genetycznie modyfikowanych organizmów w paszach. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 45.
571. Szczurek W., Świątkiewicz S., Alloui M.N. (2013) Wpływ różnego udziału suszonej serwatki jako źródła laktozy w paszy na wybrane parametry jelit u kurcząt rzeźnych. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", 11 kwietnia 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", s. 47, Poznańskie Koło PTZ, ISBN brak.
572. Walczyński S. (2013) Ocena wymieszania premiksów paszowych. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 62.
573. Walczyński S. (2013) Wyniki oceny homogeniczności pasz w PT 2012. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 63.
574. Walczyński S. (2013) Próbka kontrolna w technice NIR. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, 25-26 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Pasze Przemysłowe, 22, 1: 73.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

575. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2013) Przydatność ekstraktów ziołowych w prewencji kokcydiozy kurcząt brojlerów. Polskie Drobiarstwo, 2: 2-5.
576. Bederska-Łojewska D., Pieszka M. (2013) Sterowanie środowiskiem jelit u prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej, 132, 7-8: 9-11.
577. Bilik K. (2013) Białko roślinne może popsuć cielęta. Hoduj z głową. Bydło, 5: 78-82.
578. Bilik K. (2013) Wykorzystanie runi z trwałych użytków zielonych w produkcji wołowiny. Hodowca Bydła, 3: 58-65.
579. Bilik K., Choroszy Z. (2013) Intensywność żywienia buhajków. Hoduj z głową. Bydło, 6: 64-65.
580. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2013) Rola żywienia w produkcji wołowiny kulinarnej. Hoduj z głową. Bydło, 5: 42-47.
581. Bilik K., Strzetelski J. (2013) Zasady żywienia mamek. Hoduj z głową. Bydło, 6: 48-51.
582. Brzóska F. (2013) Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO), a reklama żywności pochodzenia zwierzęcego. Polskie Drobiarstwo, 9, 13: 47-51.
583. Brzóska F. (2013) Zapotrzebowanie na białko paszowe a zakaz stosowania białka GM w żywieniu zwierząt w Polsce. Pasze Przemysłowe, XXII, 3: 3-8.
584. Kamyczek M. (2013) Zastosowanie żyta w żywieniu świń. Farmer, 3: 196-199.
585. Kamyczek M. (2013) Dodatki fitobiotyczne w żywieniu prosiąt. Farmer, 4: 194-197.
586. Kamyczek M. (2013) Błędy w mieszankach paszowych dla tuczników. Farmer, 5: 154-157.
587. Korol W. (2013) Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz mineralnych. Pasze Przemysłowe, 4: 2-10.
588. Korol W. (2013) Ocena i interpretacja wyników badania dodatków paszowych. Pasze Przemysłowe, 4: 47-50.
589. Korol W., Kwiatek K. (2013) Materiały i dodatki paszowe - aktualne wymagania. Pasze Przemysłowe, 22, 4: 1-6.
590. Struzik M., Korol W. (2013) Konferencja pt. Weterynaryjne preparaty: opracowanie, kontrola jakości i zastosowanie. Pasze Przemysłowe, 22, 4: 27-31.
591. Strzetelski J. (2013) Niektóre aspekty żywienia pastwiskowego krów mlecznych. Hodowca Bydła, 2: 63-73.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

592. Księżak J., Brzóska F., Hanczakowska E., Szczurek W. (2013) Uprawa bobiku na nasiona i wykorzystanie w żywieniu zwierząt. Puławy, IUNG, 191: 37, ISBN 978-83-7562-145-7.
593. Świątkiewicz M., Olszewska A. (2013) Zastosowanie enzymów paszowych w mieszankach z udziałem DDGS z kukurydzy w żywieniu prosiąt i tuczników. Balice, Zespół Wydawnictw i Poligrafii Instytutu Zootechniki PIB, i-4/2013: 20, ISBN 978-83-7607-272-2.
594. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2013) Zastosowanie wybranych dodatków paszowych w celu poprawy wskaźników produkcyjnych kur nieśnych żywionych mieszanką paszową z dużym udziałem DDGS. Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, b-1/2013: 20, ISBN 978-83-7607-284-5.

INNE

595. Alloui M.N., Szczurek W. (2013) Broiler chickens response to dietary additions of whey protein concentrate - effect on growth performance and selected intestinal and blood parameters. X Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt”, 13-14 June, 2013, Kraków, Polska, Physiology and biochemistry in animal nutrition : X Conference of Young Researchers, Krakow, 13-14 June 2013, pp. 86-89, The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition. Polish Academy of Sciences, ISBN 978-83-933604-8-2.
596. Szymczyk B., Szczurek W., Świątkiewicz S. (2013) Wielopokoleniowe skutki stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt. Pasze Przemysłowe, 22, 1: 8-10.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

597. Korol W., Kwiatek K. (2013) Higiena pasz i nadzór nad ich jakością. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3., ss. 395-411, PWN, ISBN 978-83-01-17401-9.
598. Wawrzyńczak S., Bilik K., Dymarski I., Grega T. (2013) Technologia produkcji mleka i jego wyrobów o wysokich właściwościach bioaktywnych na fermie krów żywionych w oparciu o regionalną wielkopolską bazę paszową. Balice, IZ PIB, ss. 96, ISBN 978-83-7607-268-5.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

599. Walczak J. (2013) Produkcja zwierzęca w gospodarstwach ekologicznych, problemy na poziomie technologicznym i jakościowym. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego w rejonie Polski wschodniej., 12 maja 2013, Lublin, Polska, Materiały z konferencji: Rozwój rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego w rejonie Polski wschodniej., ss. 79-97, Dolina Ekologicznej Żywności oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB z Puław, ISBN brak.

PRACE ORYGINALNE

600. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A., Skrzyński G. (2013) Udział w programie ochrony zasobów genetycznych bydła czynnikiem poprawy efektywności funkcjonowania gospodarstw produkujących mleko. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV, 4: 70-75.
601. Borecka A., Szumiec A. (2013) Ekonomiczna efektywność ekologicznego chowu bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne, 3: 93-101.
602. Godyń D. (2013) Zastosowanie kamery termograficznej w ocenie komfortu termicznego zwierząt gospodarskich. Wiadomości Zootechniczne, LI, 4: 91-95.
603. Godyń D. (2013) Zastosowanie termografii w ocenie stanu zdrowotnego kończyn u zwierząt gospodarskich. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 1: 77-84.
604. Godyń D., Herbut E., Walczak J. (2013) Infrared thermography as method for evaluating the welfare of animals subjected to invasive procedures – a review. Annals of Animal Science, 13, 3: 423-434, DOI: 10.2478/aoas-2013-0027.
605. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. (2013) System chowu jako czynnik kształtujący jakościowe cechy żółtka jaja kurzego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58, 3: 161-164.
606. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K., Pietrzak M. (2013) Wpływ utrzymania krajowych gęsi odmian południowych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego na jakość mięsa. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58, 3: 165-168.
607. Gornowicz E., Węglarzy K., Szablewski T. (2013) Jakość skorupy jaj pozyskanych metodami ekologicznymi. Wiadomości Zootechniczne, LI, 4: 19-30.
608. Jarzynowska A., Kłopotek E. (2013) Charakterystyka składu chemicznego i frakcji lipidowej półtwardego sera dojrzewającego produkowanego z mleka owczego i owczo-krowiego w sezonie letnim. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9, 4: 39-52.
609. Kaczor A., Paraponiak P., Mandecki A. (2013) Warunki termiczno-wilgotnościowe w pomieszczeniach typu otwartego dla krów. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 2: 181-194.
610. Kłos K., Sokołowicz Z., Bielińska H. (2013) Sterowanie nieśnością jako czynnik poprawiający efektywność chowu gęsi na obszarach przyrodniczo cennych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15, 1: 91-96.
611. Krawczyk W., Walczak J., Paraponiak P., Wieczorek-Dąbrowska M., Herbut E. (2013) Określenie stopnia uciążliwości nawozów organicznych dla środowiska glebowego i wodnego. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 2: 207-224.
612. Paraponiak P., Kaczor A., Krawczyk W. (2013) Wpływ odchowu jagniąt na zróżnicowanych florystycznie pastwiskach na ich cechy produkcyjne oraz na jakość pozyskanego mięsa. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 2: 195-206.
613. Radkowska I. (2013) Wpływ systemu utrzymania w tym żywienia na zawartość kwasów tłuszczowych, witamin oraz makroelementów w mleku krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40, 2: 169-180.
614. Radkowski A., Radkowska I. (2013) Effect of Foliar Application of Growth Biostimulant on Quality and Nutritive Value of Meadow Sward. Ecological Chemistry and Engineering. A CHEMIA I INżYNIERIA EKOLOGICZNA A, 20, 10: 1205-1211, DOI: 10.2428/ecea.2013.20(10)110.
615. Radkowski A., Radkowska I. (2013) Influence of Fertilization with Microelements Timothy Grass (Phleum pratense L.) on the Development of SPAD Index. Ecological Chemistry and Engineering. A CHEMIA I INżYNIERIA EKOLOGICZNA A, 20, 7-8: 839-845, DOI: 10.2428/ecea.2013.20(07)078.
616. Radkowski A., Radkowska I., Fiszer-Skrzyńska M. (2013) Analysis of Seed Yielding, Thousand Kernel Weight and Germination Capacity in Selected Forms of Poa pratensis L. Ecological Chemistry and Engineering. A CHEMIA I INżYNIERIA EKOLOGICZNA A, 20, 3: 315-322, DOI: 10.2428/ecea.2013.20(03)030.
617. Radkowski A., Radkowska I., Fiszer-Skrzyńska M. (2013) Yielding, Total Protein and Crude Fiber Content in Selected Families and Cultivars of Meadow Timothy. Ecological Chemistry and Engineering. A CHEMIA I INżYNIERIA EKOLOGICZNA A, 20, 6: 681-688, DOI: 10.2428/ecea.2013.20(06)063.
618. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2013) Effect of water supplementation with herbal extracts on broiler chicken welfare. Annals of Animal Science, 13, 4: 849-857, DOI: 10.2478/aoas-2013-0057.
619. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2013) Wpływ dodatku ekstraktów z mieszanek ziół do wody pitnej na poziom hormonów stresu we krwi kurcząt. brojlerów. Wiadomości Zootechniczne, LI, 4: 14-18.
620. Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A., Borecka A., Utnik-Banaś K. (2013) Zróżnicowanie poziomu wsparcia w gospodarstwach owczarskich objętych mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV, 5: 280-286.
621. Szablewski T., Gornowicz E., Stuper-Szablewska K., Kaczmarek A., Cegielska-Radziejewska R. (2013) Skład mineralny treści jaj kur ras zachowawczych z chowu ekologicznego. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 5, 90: 42-51.
622. Szumiec A., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2013) Zróżnicowanie kosztów produkcji ekologicznego mleka w północno- i południowo-wschodniej Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV, 5: 300-305.
623. Utnik-Banaś K., Sowula-Skrzyńska E. (2013) Wykorzystanie progu rentowności i wskaźnika bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności produkcji jaj wylęgowych kur nieśnych na przykładzie wybranej fermy drobiu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV, 5: 330-335.
624. Utnik-Banaś K., Sowula-Skrzyńska E. (2013) Makro - i mikroekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa branży mięsnej (stadium przypadku). Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 1, 18/2013: 337-346.
625. Utnik-Banaś K., Sowula-Skrzyńska E. (2013) Wybrane ekonomiczne aspekty produkcji jaj konsumpcyjnych na przykładzie fermy niosek. Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 1, 18/2013: 347-355.
626. Walczak J., Szewczyk A. (2013) Środowiskowe uwarunkowania ekologicznego chowu bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne, LI, 3: 81-92.
627. Walczak J., Wójcik P. (2013) Krajowa charakterystyka ekologicznego chowu bydła mlecznego na tle statystyk UE. Wiadomości Zootechniczne, LI, 3: 5-14.
628. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2013) Czy salix viminalis poprawia bilans energetyczny kraju? Inżynieria Ekologiczna, 33: 164-174.
629. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2013) Ocena efektu ekologicznego na przykładzie agrobiogazowni Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego Grodziec Śląski. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58, 4: 218-222.
630. Węglarzy K., Stekla J., Pellar A. (2013) Opracowanie zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2012 roku, ss. 305-314, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Komunikacji, Wydział Rolnictwa Ekologicznego, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, ISBN 978-83-62416-51-6.
631. Wieczorek-Dąbrowska M., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A. (2013) Roe and red deer as bioindicators of heavy metals contamination in north-western Poland. Chemistry and Ecology, 29, 2: 100-110.
632. Wójcik P., Walczak J. (2013) Parametry jakościowe mleka w gospodarstwie ekologicznym. Wiadomości Zootechniczne, 3, 278: 73-80.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

633. Kaczor A. (2013) Warunki mikroklimatyczne w boksach zewnętrznych dla krów. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej, 24-25 września 2013, Warszawa, Polska, Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji biogazu, ss. 112-116, ITP, ISBN 978-83-62416-61-5.
634. Walczak J. (2013) Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym. Konferencja naukowa. Nauka na rzecz rolnictwa ekologicznego, 27-28 lutego 2013, Radom, Polska, Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2012 roku, ss. 297-304, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Komunikacji, Wydział Rolnictwa Ekologicznego, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, ISBN 978-83-62416-51-6.
635. Walczak J. (2013) Oddziaływanie chowu świń na środowisko naturalne. Roczniki Naukowe Zootechniki Monografie i Rozprawy, 49, Balice, IZ PIB, ss. 90, ISBN 9788376072128.
636. Walczak J., Gacek L., Fijał J. (2013) Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania dla ekologicznego chowu królików z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Konferencja naukowa. Nauka na rzecz rolnictwa ekologicznego, 27-28 lutego 2013, Radom, Polska, Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2012 roku, ss. 287-296, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Komunikacji, Wydział Rolnictwa Ekologicznego, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, ISBN 978-83-62416-51-6.
637. Walczak J., Wójcik P., Pomykała D. (2013) Ekologiczny chów bydła mięsnego - wpływ zróżnicowania warunków regionalnych na efektywność ekologicznego opasu bydła mięsnego. Konferencja naukowa. Nauka na rzecz rolnictwa ekologicznego, 27-28 lutego 2013, Radom, Polska, Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2012 roku, ss. 315-324, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Komunikacji, Wydział Rolnictwa Ekologicznego, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, ISBN 978-83-62416-51-6.

PRACE PRZEGLĄDOWE

638. Kaczor A., Mandecki A. (2013) Jałowniki w starych murach. Hodowla i Chów Bydła, 4: 28-32.
639. Kaczor A., Mandecki A. (2013) Dodatkowe stanowiska dla krów poza oborą. Hodowla i Chów Bydła, 6: 28-31.
640. Kaczor A., Mandecki A. (2013) Wioska dla cieląt. Hodowla i Chów Bydła, 8: 36-39.
641. Radkowska I. (2013) Wykorzystanie pastwisk w ekologicznym chowie bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne, LI, 3: 43-54.
642. Radkowska I. (2013) Wykorzystanie ziół i fitogenicznych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wiadomości Zootechniczne, LI, 4: 117-124.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

643. Bagnicka E., Pakulski T., Horbańczuk J. (2013) Regionalne i tradycyjne produkty z surowców pochodzenia zwierzęcego / Regionale und Traditionelle Produkte aus Tierscher Erzeugung. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, ss. 127-153, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
644. Bernacka H., Jarzynowska A., Chwalna A., Mistrza M. (2013) Porównanie jakości jogurtów z mleka owczego, koziego, krowiego i mieszanego. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 229-230, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
645. Borecka A. (2013) Costs and economic results of farms covered in the sheep genetic resources conservation programme. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", pp. 111-112, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
646. Borecka A. (2013) Wyniki ekonomiczne gospodarstw uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych świń. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", pp. 114-115, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
647. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2013) The share package 7 of agri-environmental program for creating income dairy farms based on native breed. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 113, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
648. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2013) Wyniki ekonomiczne gospodarstw utrzymujących rodzime rasy bydła. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 406-407, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
649. Borys B., Borys A., Grześkiewicz S., Lisiak D. (2013) Wpływ wybranych czynników na jakość kiełbasy typu salami z mięsa jagnięcego. Część I. Lipidowe parametry zdrowotne. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 236-237, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
650. Gornowicz E., Lewko L. (2013) Rearing performance of organically raised broiler chickens depending on some dietary factors. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 19-21 September, 2013, Bydgoszcz, Polska, Materiały z konferencji: IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, p. 37, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
651. Gornowicz E., Lewko L. (2013) Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych na efektywność chowu kurcząt rzeźnych w rolnictwie ekologicznym. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", 11 kwietnia 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne "Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników", s. 42, Poznańskie Koło PTZ, ISBN brak.
652. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. (2013) System chowu jako czynnik kształtujący jakościowe cechy żółtka jaja kurzego. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju”., 2-4 października 2013, Puszczykowo, Polska, Materiały z konferencji: XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju”., s. 96, PIMR w Poznaniu, ISBN brak.
653. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K., Bereza M. (2013) Kształtowanie jakości tuszek i mięsa kurcząt rzeźnych utrzymywanych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego. XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN – Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu, 2-3 lipca 2013, Kraków, Polska, Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu : XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, materiały Konferencji Naukowej, Kraków, 2-3 lipca 2013 r., ss. 294-295, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, ISBN 978-83-937001-0-3.
654. Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L., Pietrzak M. (2013) Wykorzystanie bioróżnorodności drobiu w ekologicznej produkcji mięsa. (Nutzung der Biovielfalt des Geflugels in der Oko-fleischproduktion). XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, ss. 241-244, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
655. Herbut E., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2013) Behaviour of protected breed hens in outdoor areas. XXV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science., 2-4 September, 2013, Zegrze, Poland, XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce" : materiały konferencyjne = XXV International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science", p. 161, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ISBN 978-83-7583-488-8.
656. Herbut E., Walczak J. (2013) Aktuelle Aspekte des Wohlergehens der Tiere in Modernen Methoden der Thierhaltung unter Besonderer Berucksichtigung der mit Dem Programm Zum Schutz von Genetischen Ressurcen der Nutztierrasen. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 112-126, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
657. Jarzynowska A. (2013) Wpływ substytucji mleka owczego mlekiem krowim oraz technologii produkcji na skład serów miękkich. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 224, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
658. Kaczor A. (2013) Komfort wypoczynku krów w oborach boksowych. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, ss. 255-256, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
659. Kaczor A., Mandecki A. (2013) Możliwości modernizacji budynków inwentarskich na jałowniki. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 412-413, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
660. Lewko L., Gornowicz E. (2013) System utrzymania jako czynnik kształtujący poziom i aktywność enzymatyczna lizozymu białka jaja kurzego/ The housing system as a factor influencing the level and enzymatic activity of hen egg white lysozyme. XXV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science., 2-4 września 2013, Zegrze, Poland, XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce" : materiały konferencyjne = XXV International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science", ss. 166-167, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ISBN 978-83-7583-488-8.
661. Lewko L., Gornowicz E., Szablewski T. (2013) Effect of rearing conditions of hens on egg quality. 18th Conference of Young Researchers Section of Polish Society of Food Technologist, 2nd International Session “Quo vadis alimentum”, 14-16 maja 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: 18th Conference of Young Researchers Section of Polish Society of Food Technologist, 2nd International Session “Quo vadis alimentum”, s. 110, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności., ISBN brak.
662. Ligaszewski M., Pol P. (2013) The effect of introduction of the Roman snail (Helix pomatia L.) aged 1+ into natural habitat, in the second year of studies. Part II. Folia Malacologica, 21, 3: 193-194, DOI: 10.12657/formal.021.022.
663. Muchacka R., Kapusta E., Greń A., Formicki G., Kopańska M., Kraska K., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2013) Accumulation of metals in hair and nails of women smoking cigarettes. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2013, 2 (Abstracts special issue): 22.
664. Pakulski T., Jarzynowska A., Bagnicka E. (2013) Sondaż preferencji konsumentów odnośnie jogurtu naturalnego i probiotycznego z mleka owczego. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 277, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
665. Paraponiak P. (2013) Profil der fettsäuren des fleisches der in ökologischen landwirtschaftsbetrieben gehaltenen lämmer. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 305-307, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
666. Paraponiak P. (2013) Ergebnisse der aufzucht von lämmmern von hochproduktiven rassen mit futter aus dem landwirtschaftlichen betrieb. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 308-310, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
667. Radkowska I. (2013) Hormonelle Blutuntersuchungen als Element der Beurteilung des Gesundheitszustands der Tiere. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, p. 325, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
668. Radkowska I. (2013) Einfluß der Haltungssysteme auf das Verhalten der Milchkühe. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, p. 329, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
669. Radkowska I. (2013) Zawartość CLA w mleku w zależności od sposobu utrzymania krów. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, s. 290, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
670. Radkowska I. (2013) Wpływ systemu utrzymania na wskaźniki rozrodu. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, s. 429, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
671. Radkowska I. (2013) Application of laboratory blood test results to assessment of animal welfare. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 216, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
672. Radkowska I. (2013) Effect of housing system on health-promoting properties of milk. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 218, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
673. Radkowska I., Walczak J. (2013) Wpływ wykaszania niedojadów na udział śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa L.) w runi pastwiskowej. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 149-150, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
674. Radkowski A., Radkowska I. (2013) Wpływ wypasu na zmiany składu botanicznego runi i jej wartość pokarmową. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, s. 157, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
675. Radkowski A., Radkowska I. (2013) Qualität und Nährwert des Grüns in den Ausläufen für Hühner und Enten in Ausgewählten landwirtschaftlichen ökologischen Betrieben. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, p. 333, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
676. Radkowski A., Radkowska I. (2013) Bildung der botanischen Zusammensetzung der Weide und des Nährwerts der Weidenpflanzen unter dem Einfluss des Abgrasen durch Schafe und Ziegen. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, p. 337, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
677. Radkowski A., Radkowska I. (2013) Einfluss des abweiden durch Polnische Rotkűhe auf die botanische Zusammensetzung der Weide. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, p. 341, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
678. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2013) Blood levels of stress hormones in broiler chickens in response to supplementation of drinking water with herb extracts. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 239, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
679. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2013) Effect of adding herb extracts to drinking water on white blood picture of broiler chickens. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 241, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
680. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2013) Effect of restricted access to drinking water and isotonic solution on production results and blood electrolyte levels in broiler chickens. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 243, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
681. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2013) Veränderung der ausgewählten Parameter des Blutes von Masthähnchen unterschiedlicher Abstammung unter dem einfluss einer erhöhten Lufttemperatur. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 349-350, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
682. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2013) Einfluss der Abstammung und der Haltungsweise und die Dauer der Tonischen Immobilität und veränderung der ausgewählten biochemischen Parameter des Blutes von Masthähnchen. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 353-354, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
683. Skrzyński G., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J. (2013) The effect of some factors on the quality of veal. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 245, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
684. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E. (2013) Herd management as a factor in improving the efficiency of milk production. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 245, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
685. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Żychlińska-Buczek J. (2013) Ocena wskaźników rozrodu na tle użytkowości krów w wielkotowarowym gospodarstwie mlecznym. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 433-434, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
686. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J. (2013) Organizacja bazy paszowej oraz żywienia krów mlecznych w gospodarstwach utrzymujących bydło. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, ss. 109-110, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
687. Sosnówka-Czajka E., Herbut E., Skomorucha I. (2013) Einfluss des Zuchtsystems auf die Gestaltung der Produktivität der Hühner von Leghorn-Rasse. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 361-362, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
688. Sosnówka-Czajka E., Herbut E., Skomorucha I. (2013) Effect of laying hen production system on corticosterone levels and duration of tonic immobility. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 247, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
689. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2013) Einfluss des Haltungsweise auf das Blutbild der Leukozyten von Legehühnern. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, pp. 357-358, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
690. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2013) Effect of production system on hatching results and incidence of embryo pathology in Hy-Line .commercial layers. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 249, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
691. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2013) Results of monitoring organic cattle farms in Poland in 2009-2011. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 251, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
692. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2013) Wpływ dopłat na kształtowanie się struktury produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw produkujących wołowinę. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 445-446, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
693. Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Borecka A., Żychlińska-Buczek J. (2013) The distribution of payments in beef cattle farms. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 252, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
694. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2013) Evaluation of microscopic fungi in table egg content. 18th Conference of Young Researchers Section of Polish Society of Food Technologist, 2nd International Session “Quo vadis alimentum”, 14-16 maja 2013, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: 18th Conference of Young Researchers Section of Polish Society of Food Technologist, 2nd International Session “Quo vadis alimentum”, s. 153, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności., ISBN brak.
695. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2013) Fusarium genus moulds and their mycotoxins in table eggs content. 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce", 15-17 October, 2013, Zakopane, Polska, Materiały z konferencji: 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce", pp. 100-101, UP Poznań, ISBN brak.
696. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2013) Microscopic fungi and mycotoxins in table eggs-model research. XXV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science., 2-4 września 2013, Zegrze, Poland, XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce" : materiały konferencyjne = XXV International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science", ss. 176-177, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ISBN 978-83-7583-488-8.
697. Szumiec A. (2013) Analyse der ökonomischen Effizienz der Milch Produktion auf Bauernhöfen die heimische Viehrasen halten. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 October, 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, p. 375, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
698. Szumiec A. (2013) Analyse der okonomischen Effizienz der Milch Production auf Bauernhofen die hemische Viehrasen halten. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość", 16-17 października 2013, Balice, Polska, Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, s. 375, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-264-7.
699. Szumiec A. (2013) Analysis of selected organic egg production parameters. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 254, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
700. Szumiec A. (2013) Characterization of organic beef farms for animal production and housing conditions. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 256, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
701. Szumiec A. (2013) Price relations and evaluation of the traditional products market. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 258, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
702. Walczak J. (2013) Preventing the climate change effect in livestock production. Mitigation, sequestration and adaptation as determinants of Polish animal production. Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 16-17 November, 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 2: 1-4, Global Landscapes Forum, ISBN brak.
703. Walczak J. (2013) The influence of pig housing on environment. Mitigation, sequestration and adaptation as determinants of Polish animal production. Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 16-17 November, 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 2: 13-16, Global Landscapes Forum, ISBN brak.
704. Walczak J. (2013) Dobrostan w chowie bydła mlecznego, jako element wymogów wzajemnej zgodności oraz efektywności produkcji. Konferencja pt.: Stan obecny i perspektywy produkcji mleka w Polsce. LIR-De Laval-Rolkap, 15 kwietnia 2013, Zamość, Polska, Seminarium: Stan obecny i perspektywy produkcji mleka w Polsce. LIR-De Laval-Rolkap, ss. 1-3, LIR i De Laval, ISBN brak.
705. Walczak J., Herbut E., Krawczyk W. (2013) Prognosis for reduction of ghg emissions in Polish livestock breeding till 2050 Mitigation, sequestration and adaptation as determinants of Polish animal production. Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 16-17 November, 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 2: 53-62, Global Landscapes Forum, ISBN brak.
706. Walczak J., Krawczyk W., Paraponiak P., Pająk T. (2013) The use of micro-renewable energy installations in agriculture. Mitigation, sequestration and adaptation as determinants of Polish animal production. Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 16-17 November, 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 2: 45-52, Global Landscapes Forum, ISBN brak.
707. Walczak J., Krawczyk W., Szewczyk A., Pająk T. (2013) Odour emissions from poultry production. Mitigation, sequestration and adaptation as determinants of Polish animal production. Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 16-17 November, 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 2: 27-38, Global Landscapes Forum, ISBN brak.
708. Walczak J., Krawczyk W., Szewczyk A., Paraponiak P. (2013) Development of standards for protecting the environment from the adverse effects of animal farming. Mitigation, sequestration and adaptation as determinants of Polish animal production. Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 16-17 November, 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 2: 39-44, Global Landscapes Forum, ISBN brak.
709. Walczak J., Krawczyk W., Szewczyk A., Paraponiak P. (2013) Adaptation of animal husbandry in Poland to climate change. Mitigation, sequestration and adaptation as determinants of Polish animal production. Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 16-17 November, 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 2: 5-12, Global Landscapes Forum, ISBN brak.
710. Walczak J., Szewczyk A., Krawczyk W., Pająk T. (2013) GHG emissions from various systems of dairy cattle housing. Mitigation, sequestration and adaptation as determinants of Polish animal production. Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 16-17 November, 2013, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,, 2: 17-26, Global Landscapes Forum, ISBN brak.
711. Walczak J., Wójcik P., Pomykała D. (2013) Krajowe uwarunkowania w ekologicznym chowie bydła mięsnego. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, ss. 312-331, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
712. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2013) Kształtowanie się okresu przestoju poporodowego i okresu usługi u krów o zróżnicowanej wydajności. mlecznej. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 9-11 września 2013, Kraków, Polska, Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, s. 117, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-260-9.
713. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2013) Induction in a herd of cows with a high level of milk production. International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", 20-21 June, 2013, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences", p. 274, Instytut Zootechniki Balice, ISBN brak.
714. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Zachura G. (2013) Efekty indukcji rui w stadzie krów o wysokiej produkcji mleka. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, s. 450, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

715. Badowski J. (2013) Technologia lęgu piskląt gęsich. Szkolenie dla pracowników sezonowych : Wylęgarni Gęsi, 30 stycznia 2013, Kołuda Wielka, Polska, IZ PIB, ss. 21, ISBN brak.
716. Badowski J. (2013) Gęś Biała Kołudzka? - 50 lat hodowli (1962-2012). IZ PIB, ss. 4, ISBN brak.
717. Badowski J. (2013) 50 lat hodowli gęsi Białych Kołudzkich w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym. Konferencja naukowo-techniczna"Polska rasa gęś Biała Kołudzka- hodowla i chów, 1 marca 2013, Kołuda Wielka, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja naukowo-techniczna"Polska rasa gęś Biała Kołudzka- hodowla i chów, ss. 5-7, IZ PIB, ISBN brak.
718. Bielińska H. (2013) Specyfika i strategia żywienia gęsi Białych Kołudzkich. Konferencja naukowo-techniczna"Polska rasa gęś Biała Kołudzka- hodowla i chów, 1 marca 2013, Kołuda Wielka, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja naukowo-techniczna"Polska rasa gęś Biała Kołudzka- hodowla i chów, ss. 8-11, IZ PIB, ISBN brak.
719. Bielińska H. (2013) Gęsina - smak i zdrowie. Gęsina wraca na polskie stoły, 9 czerwca 2013, Kołuda Wielka, Polska, Materiały z konferencji: Gęsina wraca na polskie stoły, ss. 11-12, IZ PIB, ISBN brak.
720. Bielińska H. (2013) Hodowla przyzagrodowa gęsi; przykład drobnotowarowej działalności rolniczej. Forum Gospodarcze, 3 kwietnia 2013, Toruń, Polska, Materiały z konferencji: Forum Gospodarcze, ss. 5-6, Forum Gospodarcze, ISBN brak.
721. Bielińska H. (2013) Gęś - Rodzima rasa, tradycja i zdrowa żywność. Drób w sztuce i nauce, 1-2 czerwca 2013, Sopot, Polska, Materiały z konferencji: Drób w sztuce i nauce, s. 18, Parada drobiu, ISBN brak.
722. Bielińska H. (2013) Gęś Biała Kołudzka. Przyzagrodowy - proekologiczny chów gęsi. Materiały szkoleniowe. Cykl szkoleń Fundacji „Agro – wsparcie” i Urzędu Marszałkowskiego - Toruń, s. 1, Urzęd Marszałkowskiego - Toruń, ISBN brak.
723. Borys B. (2013) Modyfikacje prozdrowotne jakości spożywczych produktów owczarskich - możliwości i ograniczenia. jagnięcina w naszym dziedzictwie kulinarnym kuchni wspólczesnej, 7 czerwca 2013, Ostromecko, Polska, Materiały z konferencji: jagnięcina w naszym dziedzictwie kulinarnym kuchni wspólczesnej, ss. 33-50, brak, ISBN brak.
724. Gornowicz E. (2013) Ocena jakości jaj oraz analiza efektywności ich pozyskiwania w aspekcie rolnictwa ekologicznego. Współczesne rolnictwo ekologiczne - zagadnienia produkcyjne, możliwości rozwoju, marketing., 21 marca 2013, Łosiów, Polska, Współczesne rolnictwo ekologiczne - zagadnienia produkcyjne, możliwości rozwoju, marketing., ss. 1-4, OODR Łosiów, ISBN brak.
725. Kamyczek M. (2013) Czynniki wpływające na jednostkowe koszty produkcji mleka. Czy można zmniejszyć jednostkowe koszty produkcji mleka?, 11 sierpnia 2013, Pawłowice, Polska, Materiały z konferencji: Czy można zmniejszyć jednostkowe koszty produkcji mleka?, ss. 39-46, IZ PIB, ISBN brak.
726. Ligaszewski M., Pol P. (2013) Wyniki wsiedlenia ślimaka winniczaka (Helix pomatia L.) w wieku 1+ do środowiska naturalnego, w drugim roku badań. XXIX Krajowe Seminarium Malakologiczne. Problemy Współczesnej Malakologii, 16-19 kwietnia 2013, Świnoujście, Polska, Problemy współczesnej malakologii 2013 : XXIX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Świnoujście, 16-19.04.2013, ss. 31-32, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-63400-53-8.
727. Pellar A., Węglarzy K. (2013) Porównanie mleka pozyskiwanego tradycyjnie z mlekiem konwencjonalnym. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 marca 2013, Zakopane, Polska, Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, s. 285, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-162-6.
728. Sandecki R. (2013) Dzikie gęsi w Polsce. Konferencja naukowo-techniczna"Polska rasa gęś Biała Kołudzka- hodowla i chów, 1 marca 2013, Kołuda Wielka, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja naukowo-techniczna"Polska rasa gęś Biała Kołudzka- hodowla i chów, ss. 18-19, IZ PIB, ISBN brak.
729. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2013) Ergosterol jako chemiczny wskaźnik zanieczyszczenia treści jaj grzybami mikroskopowymi. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Chemistry for Agliculture", 1-4 grudnia 2013, Karpacz, Polska, XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Chemistry for Agliculture", s. 175, XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Chemistry for Agliculture, ISBN brak.
730. Węglarzy K., Skrzyżala I., Matros B. (2013) Pierwsze wyniki badań opłacalności produkcji halowej suma afrykańskiego. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, 36-38: 410-412.
731. Węglarzy K., Skrzyżala I., Matros B., Pellar A. (2013) Innowacyjna Agrobiogazownia w służbie zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, 36-38: 418-420.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

732. Gornowicz E., Lewko L. (2013) System chowu kaczek a ich cechy użytkowe i rzeźne. Wiadomości Drobiarskie, 9/10: 4-10.
733. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2013) Wybrane cechy fizyczne jaj kur utrzymywanych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego. Polskie Drobiarstwo, 5: 8-12.
734. Kamyczek M. (2013) Loszki remontowe - jakie wymagania? Farmer, 10: 114-117.
735. Kamyczek M. (2013) Wielkość stada świń. Farmer, 12: 20-23.
736. Kamyczek M. (2013) Czy produkcja wieprzowiny już na plusie? Trzoda Chlewna, 8: 178-181.
737. Kamyczek M. (2013) Paszą tuczników nie ogrzejesz. Hoduj z głową. Świnie, 1: 32-34.
738. Krawczyk W. (2013) Rozwiązania i metody ograniczające emisję gazów. Hodowca Bydła, 5: 66-69.
739. Krawczyk W. (2013) Elementy dobrostanu bydła. Hodowca Bydła, 9: 66-70.
740. Krawczyk W. (2013) Zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe. Hodowca Bydła, 10: 67-71.
741. Lewko L. (2013) A może tak gęsie jajeczko? Polskie Drobiarstwo, 13, 6: 64-65.
742. Lewko L. (2013) Małe jest...pyszne. Polskie Drobiarstwo, 13, 2: 54-55.
743. Lewko L. (2013) O pisankach i nie tylko..... Polskie Drobiarstwo, 20, 3: 52-56.
744. Lewko L. (2013) Strusie jajo - gigantyczny rarytas. Polskie Drobiarstwo, 21, 9: 57-59.
745. Lewko L., Gornowicz E. (2013) Doktor Henryk Wcisło - wspomnienie. Polskie Drobiarstwo, 12: 58-60.
746. Radkowska I., Radkowski A. (2013) Wykorzystanie pastwisk w produkcji mleka o podwyższonej wartości odżywczej. Hodowca Bydła, 2: 58-62.
747. Radkowska I., Radkowski A. (2013) Zmiany wydajności oraz składu mleka w zależności od warunków utrzymania. Hodowca Bydła, 3: 6-9.
748. Radkowski A., Radkowska I. (2013) Mieszanki trawiasto-motylkowate podstawą efektywnej produkcji mleka. Cz. I. Hodowca Bydła, 4: 39-42.
749. Radkowski A., Radkowska I. (2013) Ograniczyć straty podczas sporządzania kiszonek. Hodowca Bydła, 4: 43-47.
750. Radkowski A., Radkowska I. (2013) Konserwowanie pasz z użytków zielonych – ważny każdy szczegół. Hodowca Bydła, 5: 70-75.
751. Radkowski A., Radkowska I. (2013) Dlaczego należy oceniać jakość kiszonek. Hodowca Bydła, 7-8: 5-10.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

752. Gornowicz E., Lewko L. (2013) Wartość użytkowa i rzeźna kaczek w zależności od systemu chowu. Wyniki oceny wartosci użytkowej drobiu w 2012 roku, ss. 218-224, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, ISBN 978-83-62401-03-1.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

753. Gornowicz E., Węglarzy K., Nowaczewski S. (2013) Rodzime gęsi odmian południowych - w chowie ekologicznym. Instytut - praktyce, Kraków, IZ-PIB, i-3/2013: 44, ISBN 978-83-7607-236-4.
754. Lewko L. (2013) Konsumpcyjne jaja kurze - wyróżniki kształtujące jakość. Instytut - praktyce, Kraków, IZ PIB, b-2/2013: 20, ISBN 978-83-7607-292-0.

INNE

755. Borys B., Milerski M., Niżnikowski R. (2013) Promocja mięsa owczego. Jak się to robi w naszych górach i w Czechach. Wiadomości Zootechniczne, LI, 2: 87-96.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

756. Ligaszewski M. (2013) Wybrane populacje ryb oraz możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych, ss. 214-221, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-62863-42-6.

Inne

PRACE ORYGINALNE

757. Pietras M., Orczewska-Dudek S., Gąsior R. (2013) Wpływ diety z udziałem oleju z lnianki siewnej (Camelina sativa) na wyniki produkcyjne kur niosek, skład chemiczny lipidów żółtka oraz jakość sensoryczną jaj. Roczniki Naukowe Zootechniki, 39, 2: 273-286.